Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр: А

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


На букву:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Начало:


Дата

Заглавие

Автор

2020-53

А Н А Л И ТИ ЧЕСКИ Й М ЕТОД О П РЕД ЕЛ ЕН И Я КИ НЕМ А ТИ ЧЕСКИ Х ПАРАМ ЕТРОВ РЫ ЧА Ж Н О ГО М ЕХАНИЗМ А ТРЕТЬЕГО КОЛЕСА, С ИСП ОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРЕМЫ ПИФАГОРА

АЛМАМАТОВ М.З., ХАЛОВ Р.Ш., СООПУНБЕКОВ Д.Т.

2011 2 (32) том 2

А. ЖАПАРОВ КЫРГЫЗ ТИЛ ИЛИМИН ТЕОРИЯЛЫК ЖАКТАН ИЗИЛДООЧУ КАТАРЫ

ААЛИЕВ Т.А.

2014 №1(28)

А. ОРОЗБЕКОВ МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮКТҮН НЕГИЗДӨӨЧҮЛӨРҮНҮН БИРИ.

ТЕМИРБАЕВА Г., ЭШМУРАТОВ С.

2009 №1

А. ОСМОНОВДУН "ТОЛУБАЙ СЫНЧЫ" ПОЭМАСЫН ИНТЕРАКТИВДУУ ЫКМАЛАР МЕНЕН ОКУТУУ

ТОКУРОВА А.О., ЖАЛИЛОВА Н. К.

3-(57)2017

А. ОСМОНОВДУН ОБРАЗЫ КИНОДО, ӨЗДҮК КӨРКӨМ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖАНА ТЕАТР САХНАСЫНДА

АЖЫБЕКОВ Ш.У.

2018-1

А. СТАМОВДУН АНГЕМЕЛЕРИНИН ТЕМАТИКАЛЫК ЖАНА ПРОБЛЕМАТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

КУДАЙБЕРГЕНОВА 3. С.

2020-1

А. ТОКОМБАЕВДИН "КАНДУУ ЖЫЛДАР" РОМАНЫН ОРТО МЕКТЕПТЕ ОКУТУУНУН ИНТЕРАКТИВДҮҮ УСУЛДАРЫ

УМАРОВА Р. М.,КУРМАНБЕКОВА Э.

2015-2

А. ТОКОМБАЕВДИН "КАТЫ" ЖЕ АКЫНДЫН "МАНАС" ЭПОСУ БОЮНЧА ТАЛАШКА НЕГИЗ БОЛГОН КӨЗ КАРАШЫ

АКМАТОВ В. С.

2013-34

А.АЛДАШЕВ УЧИЛТИГИ – ИДЕОЛОГИЯЛАР КАГЫЛЫШЫ

ШАМШИЕВ Б.

2010-3 (29)

А.ОСМОНОВДУН ОБРАЗЫ ЛИРИКАЛЫК ЫРЛАРДЫН МАЗМУНУНДА

АБДЫРАСУЛОВА Э. Н.

2010-1-6

А.ОСМОНОВДУН ПОЭЗИЯСЫНЫН АНГЛИС ТИЛИНЕ КОТОРМОСУНДАГЫ КЭЭ БИР ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГИЯЛЫК ?ЗГ?Ч?Л?КТ?Р

АСЫЛБЕКОВА А.Т

2013№1-2

А.ЧОРОБАЕВДИН "ТАЙЛАК БААТЫР" ДАСТАНЫНДАГЫ ТАРЫХ ЖАНЫРЫГЫ

АДЫКУЛОВА А.

2013-36

АCADEMIC WRITING AND THE INTERNET: BLOGS NETWORKS IN THE CLASSROOM

НОГОЕВА Ч. А., БАЛТАЕВА Ж. Ы., ДЖАИЛГАНОВА Ж. С.

2006-3

АCOUSTIC EMISSION MEАSUREMENTS TO SIMULАTE EFFECT MICROSEISMICITY TRIGGERING BY PHYSICАL FIELDS

BOGOMOLOV L.M., ALADYEV A.V., AVAGIMOV A.A., ILICHEV P.V., SYCHEV V.N., ZAKUPIN A.S.

2014-2

ААЛАМДАШТЫРУУ ШАРТЫНДА МАМЛЕКЕТ МЕНЕН ИСЛАМ ДИНИНИН МАМИЛЕСИ

АРСТАНБЕК М.

2014 № 2(44)

ААЛАМДАШУУ АЛКАГЫНДАГЫ КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ АЛАКАЛАШУУ МАСЕЛЕЛЕРИ

ИШЕНАЛИЕВА А.

2019 №2

ААЛАМДАШУУ ДООРУНДАГЫ КОТОРМОЧУЛАРДЫН РОЛУ

КАРАБАЕВА Э., ЫРЫСБЕК кызы НУРКАН

2014-1

ААЛАМДАШУУ ШАРТЫНДАГЫ КЫРГЫЗДАРДЫН ДИНИЙ СИНКРЕТИЗМИНИН СОЦИАЛДЫК-ПСИХОЛОГИЯЛЫК ФАКТОРЛОРУ

ИСМАИЛОВА А.К.

2011-3

ААЛЫ ТОКОМБАЕВ ЖАШ АКЫН- ЖАЗУУЧУЛАРДЫН УСТАТЫ КАТАРЫ

ИСАКОВА Б.А.

№1, 2021

ААЛЫ ТОКОМБАЕВДИН ПУБЛИЦИСТТИК ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДАГЫ АДАБИЯТ МАСЕЛЕСИ

КИЙИЗБАЕВА Ч.К.Страницы:

 1  2  3  4  ...  47  48  49    Следующая


 
 

Dibrary