Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр: Б

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


На букву:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Начало:


Дата

Заглавие

Автор

2018-47

Б А Й Ы Р К Ы К Ы Р Г Ы З Э Л И Н И Н Э К О Л О Г И Я Л Ы К О Й Ж Y Г Y РТ Y Y ОЗГОЧОЛУКТУРУ

ТОКПАЕВА З.Т.

2018-47

Б И Л И М Б Е Р Y Y Д O М У Л Ь Т И М Е Д И А Т Е Х Н О Л О Г И Я Л А Р Ы Н П А Й Д А Л А Н У У Н У Н А Р Т Ы К Ч Ы Л Ы К Т А Р Ы

АКБЕКОВ Т.М., ЖАМГЫРЧИЕВА Б.С., ИМАШЕВ А.Ж., ЖОЛМАГАМБЕТОВ Н.Р.

2009 №2

Б. АЛЫКУЛОВДУН САНАТ-НАСЫЯТ, ТЕРМЕ ЫРЛАРЫНЫН ТИЛИ

АЖЫБАЕВА З., БАЙГОЗУЕВА Н.

2011-3

Б. МАЙЛИНДИН «АЗАМАТ АЗАМАТОВИЧ» РОМАНЫНДА КААРМАНДАРДЫ СУРОТТОО ЧЕБЕРЧИЛИГИ

МЕДЕТОВ А.С.

2018-1

Б. САРНОГОЕВДИН ЫРЛАРЫН ОКУТУУ АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫ ТАРБИЯЛОО

СУРАНАЛИЕВА К. К.

2015 № 4 (50)

Б.АСАНАЛИЕВДИН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК ТАРБИЯ БЕРҮҮ ЖАНА ДҮЙНӨ ТААНЫТУУ ИДЕЯЛАРЫ BAITEMIR ASANALIEYEV’S WORKS OF ETHNOEPEDAGOGICAL UPBRINGING AND THE IDEAS OF WORLD OUTLOOK

МИҢБАЕВА К.Б.

2014 №1(28)

БААЛАНБАГАН БААЛУУЛУК ЖЕ МАДАНИЯТТЫН АБАЛЫ

ДОРАНОВА А.Д., АМАНКУЛОВА А.Т.

2015-40(2)

БААЛОО СИСТЕМАСЫ БАШКАРУУНУН НЕГИЗГИ КОМПОНЕНТИ КАТАРЫ

ТОПЖАН Ж.

2014-38

БААЛУУЛУК КАТЕГОРИЯСЫНЫН НЕГИЗДЕЛИШИ ЖАНА КАЛЫПТАНЫШЫ

СИЯЕВ Т. М., АЙТБАЙ КЫЗЫ А.

2015-1

БААЛУУЛУКТАРДЫ ОКУТУУДА МАКАЛДАРДЫ КОЛДОНУУ

КЕНАН АЛТЫНКАЯ

2009-23

БААТЫРЛАР БАЯНЫНАН

ШАКИТОВ Ш.

2010-25

БАГЫНЫНКЫ БАЯНДООЧТУК ВАЛЕНТТУУЛУГУНДОГУ БАЙЛАНЫШТЫРУУЧУ КАРАЖАТТАР.

КАНАЕВА В.Т., ИЙСАЕВА А.Ж.

2017-1

БАГЫНЫҢКЫ КОШМО СҮЙЛӨМДҮН ТҮГӨЙЛӨРҮ ТУЮНТКАН МААНИЛЕР ЖАНА АЛАРДЫ БЕРҮҮНҮН СТИЛДИК КАРАЖАТТАРЫ

КОЙЛУБАЕВА А.

2015-6

БАГЫНЫҢКЫ КОШМО СҮЙЛӨМДӨРДҮН ТУЮНТКАН МААНИЛЕРИ ЖАНА АЛАРДЫ БЕРҮҮЧҮ СТИЛДИК КАРАЖАТТАР («МАНАС» ЭПОСУ БОЮНЧА)

КОЙЛУБАЕВА АЙГҮЛ

2012№1(26)2-БОЛУМ

БАДАМ, АНЫН ТАРЫХЫ ЖАНА КАСИЕТИ

БОЛОТОВА А.С., КОЖОБЕКОВ Т.М.

2014-2

БАЖЫ БИРИМДИГИ ЖАНА БИРДИКТҮҮ ЭКОНОМИКАЛЫК МЕЙКИНДИККЕ ИНТЕГРАЦИЯЛОО ЭТАБЫНДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДЫК БАЗАСЫН ӨРКҮНДӨТҮҮ

ЖАНТАЕВА Г.Г.

2015 № 2 (48)

БАЗА ДАННЫХ SQL SERVER

КАРИМБАЕВ Т.Т., ХАЛИМОВ Н.Н.

2011-22

БАЗА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЕТИ

БОСКЕБЕЕВ К.ДЖ.

2014 №2 (29)

БАЗАЛЫК ФУНКЦИЯЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ТУЮНТМАЛАРДЫН ЖАРДАМЫНДА АНЫКТОО

НУРМАТОВА М. Н.

БАЗОВЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ ГИГИЕНЫ

ГРИЩЕНКО Р.Г.Страницы:

 1  2  3  4  ...  16  17  18    Следующая


 
 

Dibrary