Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Коллекции (Всего 24471 материал)

Филологические науки. Литературоведение


Дата

Заглавие

Автор

2023

"ОЙ" КОНЦЕПТИ ЖАНА АНЫН ТИЛДЕГИ НОМИНАНТТАРЫ

ПАЗИЛОВА САМАРА КАРИМОВНА

2023

АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ СҮЙЛӨШҮҮ КЕБИНДЕГИ ЖАКТЫРУУ-МАКТОО ЖАНА ЖАКТЫРБОО-НААРАЗЫЧЫЛЫК МААНИСИНИН ФУНКЦИОНАЛДЫК-СЕМАНТИКАЛЫК ЖАКТАН ИЗИЛДЕНИШИ

ЖУМАКЕЕВА ЭЛЬМИРА БЕРДАЛИЕВНА

2020

АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ ЭТИШТИК СӨЗ АЙКАШТАРЫ (кыймыл этиштеринин мисалында)

ТУРГУНБАЕВА Б.Ж.

2021

ЭПОС «МАНАС»: ПРОБЛЕМЫ ОНЕЙРОТОПИКИ И ВИЗИОНОТОПИКИ

БЕКМУХАМЕДОВА Н.А.

2015

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ АТООЧТУК ПЛЕОНАЗМДАРДЫН СЕМАНТИКА-СТИЛИСТИКАЛЫК МАҢЫЗЫ

МАМУТОВ МАНСУР ТАЙЛОВИЧ

2015-4

Х. КАРАСАЕВДИН КЫРГЫЗ ТИЛИ ИЛИМИНИН ӨНҮГҮШҮНӨ КОШКОН САЛЫМЫ

АКИШОВА Г.Т.

2015

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ АНТОНИМДЕРДИН СЕМАНТИКА - ГРАММАТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ

ИСМАИЛОВА Д.Н.

2015

"СЕМЕТЕЙ" ЭПОСУНДАГЫ СЕМЕТЕЙ БААТЫРДЫН ОБРАЗЫНЫН РУХАНИЙ- АДЕПТИК МАНЫЗЫ ЖАНА КОРКОМДУК ОЗГОЧОЛУКТОРУ

САЙПИДИНОВА НАЗГУЛ ЭШИМОВНА

2015

СҮЙЛӨМДҮК КЕЛКИ МААНИЛЕРДИН ТИПТЕРИ ЖАНА ТҮРЛӨРҮ

ЭЛЧИЕВ ЖААНБАЙ

2014-4

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ С КОМПОНЕНТОМ " МЕСЯЦ"

ЭРКИНБЕК КЫЗЫ НАРГИЗА

2014-4

КАКЕН АЛМАЗБЕКОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ АРМАН ЫРЛАРЫНЫН БЕРИЛИШИ

ЧЫЙБЫЛОВА Б. А.

2014-31

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

Шаршембиева Р.К. .Рысбекова Г.Б.

2014

ТИЛДИН МЕНТАЛДЫК СЕМАНТИКАСЫНДАГЫ КИНОЛОГИЯЛЫК КОНЦЕПТТЕР

АМИРАЛИЕВ СЕМЕТЕЙ МАНАСОВИЧ

2014

КЫРГЫЗ ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ ЭЛЕГИЯ ЖАНРЫНЫН КАЛЫПТАНЫШЫ ЖАНА ӨНҮГҮШҮ

КОЛДОШОВ ТҮМӨНБАЙ РАХМАНОВИЧ

2014-37

КӨРКӨМ ТЕКСТТИ КОММУНИКАТИВДИК АСПЕКТИДЕ ТАЛДООГО АЛУУНУН КЭЭ БИР МАСЕЛЕЛЕРИ

АБДЫКЕРИМОВА А. Э., КЫДЫКБАЕВА К.

2014 №2 (29)

"МАНАС" ЭПОСУНУН ВАРИАНТТАРЫНДАГЫ ПОРТРЕТТИК СЫПАТТАМАЛАР

КАЛЧАКЕЕВ К.Б.

2014

ЭРНИС ТУРСУНОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ИЗДЕНҮҮСҮ

АСАНАЛИЕВА КЫЯЛ АЙБАШОВНА

2014

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕРОИЧЕСКОГО В РУССКОЙ И КЫРГЫЗСКОЙ ВОЕННОЙ ПРОЗЕ

АЛЫМКУЛОВ АЛМАЗБЕК АБЫЛКАСЫМОВИЧ

2013

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ЖӨНӨКӨЙ СҮЙЛӨМ ТУТУМУНДАГЫ СИНТАКСИСТИК ПРОЦЕССТЕР

ИЙСАЕВА АНАРКАН ДЖУМАКАДЫРОВНА

2013

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ 1980-ЖЫЛДАН КИЙИНКИ НЕОЛОГИЗМДЕР (БАСМА СӨЗ МАТЕРИАЛДАРЫ БОЮНЧА)

АНАПИЯЕВА АСЕЛ АБДЫСАТАРОВНА

2013

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ЖӨНӨКӨЙ СҮЙЛӨМ ТУТУМУНДАГЫ СИНТАКСИСТИК ПРОЦЕССТЕР

ИЙСАЕВА АНАРКАН ДЖУМАКАДЫРОВНА

2013-4

СТИЛИСТИКАНЫН ПАЙДА БОЛУШУ ЖОНУНДОГУ ФИЛОСОФИЯЛЫК КОЗ КАРАШТАР

ЖАКШЫЛЫКОВА Э.А.

2013-23 (КТжА)

ТАЛАНТТУУ АЙТУУЧУ

БЕГАЛИЕВ С., ШАРАПОВА Н.

2013

М. И. БОГДАНОВА - КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНЫН ИЗИЛДООЧУСУ

КОЖОМБЕРДИЕВА ЖЫЛДЫЗ ТЕЛЕМИШЕВНА

2013

АМАН САСПАЕВДИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖЕКЕЧЕЛИГИ

КУДАЙБЕРГЕНОВА ЗЕЙНЕП

2011-1

О ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

ОСМОНКУЛОВА Ж.А.

2011

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ СИНТАКСИС ПРОСТОГО ИМЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЙГУРСКОГО (ТЮРКСКОГО) И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

АБДУМАНАПОВА ЗУХРА ЗЕЙНИШЕВНА

2011

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ТРАНСПОЗИЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ (ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКИ ПЕРЕВОДОВ РОМАНА Ч.АЙТМАТОВА «И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ» НА НЕМЕЦКИЙ И КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫКИ)

АБДЫРАКМАТОВА НАЗГУЛ КУСУЕВНА

2009

БЕКСУЛТАН ЖАКИЕВДИН ДРАМАТУРГИЯСЫНЫН КӨРКӨМДҮК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ

САТЫЛГАН КЫЗЫ ГҮЛНУРА

2007

ГОРЬКИЙ ЖАНА УСТАТЧЫЛЫК ?Н?Р

АСКАР УУЛУ ТААЛАЙБЕК

2008

ЭКСПЛИКАЦИЯ МЕТАФОРЫ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ КЫРГЫЗСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

КАЛАНДАРОВА ЖАМИЛЯ КАБЫЛБАЕВНА

2011-30(1)

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ “БАЙ/КЕДЕЙ” И “RICH/POOR” В КЫРГЫЗСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

МЕНДЕШЕВА М.М.

2010-25

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СЛОВЕСНОГО УДАРЕНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

ДЮШЕКОВ Ж.О., БАЗАРКУЛОВ Ш.С.

2011

«КОКУЛ» БААТЫРДЫК ЖОМОГУНДАГЫ АРХАИКА-МИФОЛОГИЯЛЫК САЛТТУУЛУКТУН САКТАЛЫШЫ

МЫРЗАЖАНОВА ГУЛЗАД БЕРДИБЕКОВНА

2010

ЖУНГО КЫРГЫЗДАРЫНДА «СЕМЕТЕЙ» ЭПОСУНУН МАЗМУН КУРУЛМАЛЫК ОЗГОЧОЛУГУ

ТОКТОБУБУ ЫСАК КЫЗЫ

2011

Ч.АЙТМАТОВДУН «КАССАНДРА ТАМГАСЫ» РОМАНЫНДАГЫ НРАВАЛЫК-ФИЛОСОФИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРДИН КОРКОМ ЧАГЫЛЫШЫ

ЗИКИРАЕВА ШААРКАН ИКРАМОВНА

2010

ЖУСУП БАЛАСАГЫНДЫН «КУТТУУ БИЛИМ» ДАСТАНЫНЫН КЫТАЙДА ИЗИЛДЕНИШИ

ГУЛЬНИСА ЖАМАЛ

2010

ТУРК ЭЛДЕРИНИН МАКАЛДАРЫНЫН ЖАЛПЫЛЫКТАРЫ ЖАНА ОЗГОЧОЛУКТОРУ(КЫРГЫЗ, АЛТАЙ, ХАКАС, ТУВА МАКАЛДАРЫ)

АБДУБАЛИЕВА БАКТЫГУЛ ЖУМАКАДЫРОВНА

2010

ШУКУРБЕК БЕЙШЕНАЛИЕВДИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЭВОЛЮЦИЯСЫ

АНДАШЕВ ДИЛДЕБЕК БЕКТУРСУНОВИЧ

2010

ФОЛЬКЛОРДОГУ КАРА СОЗ ЖАНРЛАРЫНЫН МИФТИК БАШАТТАРЫ

НАРЫНБАЕВА НУРЖАН ОСМОНОВНА

2008

ЛИНГВОПОЭТИКА: СТАТУСУ ЖАНА ПРОБЛЕМАЛАРЫ

АБДЫКЕРИМОВА АИДА ЭСЕНГУЛОВНА


 
 

Dibrary