Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Коллекции (Всего 24468 материалов)

Народное образование. Воспитание. Обучение


Дата

Заглавие

Автор

2017-1

ПЕДАГОГДУН МАДАНИЯТЫНДАГЫ РУХАНИЙ БААЛУУЛУКТАР ТУТУМУ

ЖАНТАЕВ А. С., ЖАНТАЕВА Н. С.

2017-1

НЕГИЗГИ МЕКТЕПТЕ ОКУУЧУЛАРГА ЖЕКЕЧЕ МАМИЛЕ ЖАСООНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ЖУНУСАКУНОВА А. Д.

2017-1

ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕГИ ТЕСТТИК ТАПШЫРМАНЫН ТАТААЛДЫК ДЕҢГЭЭЛИН АНЫКТООДОГУ МАСЕЛЕЛЕР

ЖУНУСАКУНОВА А. Д.

2017-1

КЕСИПТИК МАДАНИЯТТЫ КАЛЫПТАНДЫРУУДАГЫ ПЕДАГОГИКАЛЫК БААЛУУЛУКТАРДЫН РОЛУ

ЖАНТАЕВ А. С., ЖАНТАЕВА Н. С.

2017-1

ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕПТЕРИНДЕ ХИМИЯ САБАГЫН ӨТҮҮДӨ ЭТНОПЕДАГОГИКА ИЛИМИН КОЛДОНУУ

ЫРЫСКЕЛДИЕВА Р. К.

2017-1

ИНТЕРАКТИВДҮҮ МЕТОДДУН МАҢЫЗЫ ЖАНА МАЗМУНУ

МУРАДИЛ КЫЗЫ АСЕЛ

2017-1

БАЛАНЫ ТАРБИЯЛООДОГУ ҮЙ-БҮЛӨНҮН РОЛУ

МӨНДҮРБАЕВА И. М.

2017-1

БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТЕ ОКУТУУНУН КӨРСӨТМӨЛҮҮ УСУЛДАРЫН КОЛДОНУУНУН ЗАРЫЛЧЫЛЫГЫ

МОЛДОКАСЫМ КЫЗЫ АЙНАГҮЛ

2017-1

ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ОРТО МЕКТЕПТЕРДЕГИ КӨРКӨМ ӨНӨРҮ САБАГЫНЫН КЫРГЫЗ ЭЛИНИН МАДАНИЙ БААЛУУЛУКТАРЫ МЕНЕН БОЛГОН БАЙЛАНЫШТУУЛУГУ

МАМБЕТАЛИЕВ Ж. Т.

2017-1

KYRGYZ SYSTEM OF EDUCATION AND ITS INFLUNSE ON FAMILY AND CULTURAL VALUES

MAMBAEVA S.

2017-1

АДЕПТҮҮЛҮККӨ ТАРБИЯЛООДО АТА-ЭНЕНИН РОЛУ

КОЙЧУМАНОВА М. А.

2017-1

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

КАМБАРОВА К. У., ИШИМКАНОВ К. К.

2017-1

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА

КАМБАРОВА К. У., ИШИМКАНОВ К. К.

2017-1

КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК МАМИЛЕНИН АЛКАГЫНДА БОЛОЧОК ФИЛОЛОГ МУГАЛИМДЕРДИ КЕСИПКЕ ДАЯРДООНУН БАГЫТТАРЫ

БАЙТҮГӨЛОВА Ж. А.

2017-1

ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАРДЫ ОКУТУУДА ОКУУЧУЛАРДЫ ЫЙМАНДУУЛУККА ТАРБИЯЛООНУН МААНИСИ

АСАНБЕКОВА О., КЫРКАЯКОВА К.

2017-1

ЭВРИСТИКАЛЫК МЕТОД ЖАНА ОКУТУУНУН ЗАМАНБАП КАРАЖАТТАРЫН АДАБИЯТ САБАГЫНДА ПАЙДАЛАНУУ

АМАН КЫЗЫ Б., ЧОРОБАЕВА Н.

2023-51-3

УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ УЧУРУНДАГЫ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН АБАЛЫ

ЭГЕМКУЛОВА Н. Н., КАРАЕВА З. К.

2023-51-3

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА 4.0 ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ТАЛАНТБЕКОВА Э. Т.,МАНАПБАЕВ И. К.

2020-56

М АМ ЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ ЖАНА К eЙ Г eЙ Л Y Y М АСЕЛЕЛЕРИ.

ИМАНАЛИЕВА М.А., ОМУРКУЛОВ И.

2020-56

БИЛИМ БЕРУУДОГУ ИННОВАЦИЯНЫН ЖАНЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

АБЫКЕЕВА Ж.Э., МУКТАРБЕКОВА С.Ж.

2020-56

АРАЛЫ КТАН ОКУТУУДА СТУДЕТТЕРДИН Ж АЛПЫ ПРОФ ЕССИОНАЛДЫ К КОМ ПЕТЕНТТУУЛУГУН КАЛЫ ПТАНДЫ РУУ

АБДЫБЕКОВА Н.,МУРАТБЕК УУЛУ СУЙУНБЕК, АСКАЛИЕВ Б.Ж.

2024-2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТИЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ КАК АКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ

ТОРОКУЛОВА С.С.

2023-2

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА ОКУУ ПРОЦЕССИНДЕ САНАРИПТИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ЖЫЛДЫЗБЕК КЫЗЫ Н.

2023-2

НАРЫН ШААРЫНДАГЫ №17 "ЫНТЫМАК" БАЛДАР БАКЧАСЫНА STEAM БИЛИМ БЕРҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫН КОЛДОНУЛУШУ

ЖУЗУБАЛИЕВА Т.О., БЕЙШЕНАЛИЕВА У.Ү.

2023-2

МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНИКИ КУРАКТАГЫ БАЛДАРДЫН ФАНТАЗИЯСЫН ӨНҮКТҮРҮҮ

ЖУНУСОВА Ж.

2023-2

ПЕДАГОГИКАЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН КОММУНИКАЦИЯЛЫК АСПЕКТИСИНИН ПСИХОЛОГИЯЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

ЖАРКЫНБЕКОВА Г., КАЛЫКОВА Г., ЖАНТАЕВ А.С.

2023-2

МЕКТЕП МЕНЕН АТА-ЭНЕЛЕРДИН КЫЗМАТТАШУУНУН ЖАҢЫ ФОРМАЛАРЫ

ТӨРӨБАЙ КЫЗЫ К.

2023-2

БОЛОЧОК ПЕДАГОГДОРГО КЕСИПТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ

ТОКТОБЕКОВА Н., ОРОЛОВ С.

2023-2

ПЕДАГОГИКАЛЫК ОКУУ ЖАЙЛАРДА СТУДЕНТТЕРДИН БИЛИМ БЕРҮҮ ТРАЕКТОРИЯСЫН ТУЗҮҮДӨ СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗДҮК ИШ ЖАНА ТЕСТИРЛӨӨ ИШ АРАКЕТТЕРИНИН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ

СУЛТАНГИЗИЕВА Р. Р.

2023-2

МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ ЖАНА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ

ШАЙЫП КЫЗЫ Э.

2023-2

БААЛУУЛУКТАР МАМИЛЕСИ КАТЕГОРИЯСЫНЫН МААНИСИ ЖАНА ТҮЗҮЛҮШҮ

САТАРОВА К., БАКТЫБЕК КЫЗЫ Ж.

2023-2

КРЕАТИВДҮҮЛҮК ТҮШҮНҮГҮ ПСИХОЛОГИЯЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК АДАБИЯТТАРДА

САПАРБЕК КЫЗЫ Т., КАЛЫКОВА Г., ЖАНТАЕВ А. С.

2023-2

РЕФЛЕКСИЯ-МУГАЛИМДИН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН ӨНҮКТҮРҮҮ КАРАЖАТЫ КАТАРЫ

САБЫРБЕК КЫЗЫ Н., ШАРШЕНАЛИЕВА А.

2023-2

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН ОКУУЧУЛАРЫН КӨНДҮМДӨРҮН БААЛОО СИСТЕМАСЫ

ОРОЛОВ С., МАМЫРАЕВА Ж., АКЫЛБЕК КЫЗЫ Н.

2023-2

ТАРБИЯ БЕРҮҮДӨ ПЕДАГОГДОРДУН ОКУУЧУЛАРДЫН АТА-ЭНЕЛЕРИ МЕНЕН ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮСҮ

ӨМӨРБЕКОВА А.

2023-2

КЕНЖЕ ЖАШТАГЫ БАЛДАРДЫН КЕП МАДАНИЯТЫНА МУЛЬТФИЛЬМДЕРДИН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

НУРЛАН КЫЗЫ Ж., АСАНКУЛОВА М. К.

2023-2

БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ ДОЛБООРДУК МЕТОДУН ПАЙДАЛАНУУНУН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ

НАЗАРБЕКОВА М. С., БЕЙШЕНАЛИЕВА У. Ү.

2023-2

ЗАМАНБАП ОКУТУУ СИСТЕМАСЫНДА КОЛДОНУЛУУЧУ ОЮН МЕТОДДОРУНУН АКТУАЛДУУЛУГУ

МОМБЕКОВА С.

2023-2

ЗАМАНБАП ОКУТУУ ТУТУМУНДАГЫ ОЮН УСУЛДАРЫНЫН АКТУАЛДУУЛУГУ

МОЛДОГАЗИЕВА М. А., СУЛТАНАЛИЕВА Ш. К.

2023-2

ҮЙ-БҮЛӨ ЖАНА ҮЙ-БҮЛӨЛҮК МАМИЛЕЛЕР ТҮШҮНҮКТӨРҮ

МИРБЕК КЫЗЫ Э., КАЛЫКОВА Г., ЖАНТАЕВ А. С.

2023-2

ОКУУЧУЛАРГА ЭСТЕТИКАЛЫК ТАРБИЯ БЕРҮҮДӨ ПРИОРИТЕТТҮҮ БАГЫТТАР

МАМБЕТОВА Ж.

2023-2

ПЕДАГОГИКАЛЫК ЧЕБЕРЧИЛИК ЖАНА РЕФЛЕКСИЯ

МАМБЕТОВА А. Д., БЕКТУРОВА Э. О.

2023-2

КОЛЛЕДЖДЕРДИН ПЕДАГОГИКА БАГЫТЫНДАГЫ СТУДЕНТТЕРИНЕ ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ОРДУ

КЫЛЫЧБЕКОВА А.

2023-2

ИЛИМИЙ БИЛИМДЕРГЕ "АЧЫК ЖОЛ"- АЧЫК ЭЛЕКТРОНДУК РЕСУРСТАР

КЫДЫРАЛИЕВА Г. А., КЕРИМОВА М. Т.

2023-2

БАЛА БАКЧАДАГЫ БАЛДАРДЫН ИНСАН КАТАРЫ КАЛЫПТАНЫШЫНДА ОЮН ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫН ТААСИРИ

КУРМАНАЛИЕВА М.

2023-2

ОКУУЧУЛАРДЫН ОКУУ-ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН АКТИВДЕШТИРҮҮНҮН ШАРТЫ КАТАРЫ ИНТЕРАКТИВДҮҮ ОКУТУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

КУБАТБЕК КЫЗЫ Г.

2023-2

МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ КУРАКТАГЫ БАЛДАРДЫН ТААНЫП-БИЛҮҮ ЖӨНДӨМҮН ӨРКҮНДӨТҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ

КЕНЕНБАЕВА Б., КАЗИЕВА С.

2023-2

ҮЙ ТАПШЫРМАЛАРЫНА КАРАТА УЮШТУРУУЧУЛУК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ТАЛАПТАР

КАРЫБЕК КЫЗЫ Ж., КАЛЫКОВА Г., ЖАНТАЕВ А. С.

2023-2

МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ МААЛЫМАТТЫК-КОММУНИКАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР

КАРГАНБЕК КЫЗЫ П., ЧЕКИРОВА Г. К.

2024-2

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

ОМУРКАНОВА Ч.Т.

2023-2

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА ЭЛЕКТРОНДУК БИЛИМ БЕРҮҮ РЕСУРСТАРЫН КОЛДОНУУ

КАЛДЫБЕК КЫЗЫ К.

2023-2

БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТИН ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРОЦЕССТИ КӨРСӨТМӨЛҮҮЛҮК ПРИНЦИБИ АРКЫЛУУ УЮШТУРУУНУН ШАРТТАРЫ

ИШЕНКУЛОВА М., НУРЛАНОВА К., ЖЭЭНБЕКОВА Э.

2023-2

МЕКТЕП ЖАШЫНА ЧЕЙИНКИ БАЛДАРГА ТАРБИЯ БЕРҮҮДӨ САНАРИП ТЕХНОЛОГИЯСЫН КОЛДОНУУ

ИЛИЧ КЫЗЫ Э., БЕЙШЕНАЛИЕВ У.Ү.

2023-2

КЕЛЕЧЕКТЕГИ МУГАЛИМДИН КРЕАТИВДҮҮЛҮГҮ ПЕДАГОГИКАЛЫК ФЕНОМЕН КАТАРЫ

ФРУНЗЕБЕКОВА Н.

2024-2

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

МИСБАХОВ А.А., ИБРАГИМОВ И.Ф., ДЕМЕНЕВ С.Ф., САЛАХОВА Н.О.

2023-2

ИНКЛЮЗИВДИК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН БУГҮНКҮ АБАЛЫ

ЧЫНГЫШБАЕВА А., СУЛТАНАЛИЕВА Ш. К.

2023-2

БАЛДАРДЫН МЕКТЕПКЕ АДАПТАЦИЯ БОЛУУСУНУН ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ЧОМУРАЕВА Ж. У., ШЕРМАТОВА И. К.

2023-2

КЕСИП ТАНДООДО ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ТАРБИЯЛООНУН ТААСИРИ

БЕКБООСУН КЫЗЫ Н.

2023-2

БОЛОЧОКТОГУ ПЕДАГОГДУН КЕСИПТИК РЕФЛЕКСИЯСЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ

БЕЙШЕЕВА Г. К., СУЛТАНАЛИЕВА Ш. К.

2023-2

МЕКТЕПТЕ САБАКТАН ТЫШКАРКЫ ТАРБИЯ ИШТЕРИН УЮШТУРУУНУН БАГЫТТАРЫ

БАЙЫШОВА Н.

2023-2

МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ КУРАКТАГЫ БАЛДАРДЫН МАТЕМАТИКАЛЫК ЖӨНДӨМДӨРҮН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН МАҢЫЗЫ ЖАНА ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

БАЙСОГУР КЫЗЫ К., ДАВЛЕТОВА К., МАКЕЕВ А.

2023-2

МУГАЛИМ МЕНЕН АТА-ЭНЕЛЕРДИН ӨЗ АРА АРАКЕТТЕШҮҮСҮ ПРОБЛЕМАСЫНЫН ИЗИЛДЕНҮҮ АБАЛЫ

БАПАЕВА У., КАЛЫКОВА Г., ЖАНТАЕВ А. С.

2023-2

БАЛДАРДЫН СӨЗ БАЙЛЫГЫН ӨСТҮРҮҮДӨ ҮЙ-БҮЛӨДӨГҮ БААРЛАШУУНУН ТААСИРИ

АСАНБЕК УУЛУ Ш., АСАНКУЛОВА М. К.

2023-2

МЕКТЕП ЖАШЫНА ЧЕЙИНКИ БАЛДАРГА АНИМАЦИЯЛЫК МУЛЬТФИЛЬМДЕРДИ ИШТЕП ЧЫГУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

АРЗЫМАТОВА Н. К., КОЙЧУМАНОВ Ы. К., БЕЙШЕНАЛИЕВА У. Ү.

2023-2

ДОЛБООРЛОП ОКУТУУ АРКЫЛУУ ОКУУЧУНУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ

АРЗЫБЕК КЫЗЫ САМАРА

2023-2

ТАРБИЯЧЫНЫН СОЦИАЛДЫК-КОММУНИКАТИВДИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ

АРАКЕЕВА С.

2023-2

СОЦИАЛДЫК ИНТЕРНЕТ ТАРМАКТАРЫНЫН ИНСАНДЫН КАЛЫПТАНЫШЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

АМАНБАЕВА Г. Р.

2023-2

СТУДЕНТТЕРДИН ЖОЖДОГУ ОКУУ ПРОЦЕССИНЕ АДАПТАЦИЯЛАНУУСУ

АЛЫКОЖОЕВА М.

2023-2

ПЕДАГОГДУН ЭМОЦИОНАЛДЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРҮНҮН МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ

АЛТЫМЫШОВ Б.

2024-2

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТУ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

КИСЕЛЕВА А.А.

2023-4

МУЗЫКА АРКЫЛУУ БАЛАНЫ ЭСТЕТИКАЛЫК ЖАКТАН ТУУРА КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ШАРТТАРЫ

МУРЗАБАЕВА Б.

2023-4

АРХИТЕКТУРА БАГЫТЫНДАГЫ БАКАЛАВР- СТУДЕНТТЕРИНДЕ АТАЙЫН КОМПЕТЕНЦИЯЛАРДЫ КАЛЫПТАНДЫРУУ

ЕСЕНБЕК УУЛУ А.

2023-4

БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ЗАМАНБАП ШАРТТАРЫНДА КЕСИПКЕ БАГЫТТАП ОКУУДАГЫ ИНТЕГРАЦИЯЛЫК МЕТОДДОР

БЕЛГИБАЕВ А.

2024-2

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В АВИАЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ: РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ

БЕЛГИБАЕВ А.К.

2024-2

МОНИТОРИНГ КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

АХМЕТОВА Н.А., ЕДИЛХАНОВ А.Ж.

2023-1

ГЕОМЕТРИЯНЫ ОКУТУУДА МЕЙКИНДИКТИК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮНҮ ӨНҮКТҮРҮҮГӨ АРНАЛГАН ЧЕТ ЭЛДИК ИЗИЛДӨӨЧҮЛӨРДҮН КӨЗ КАРАШТАРЫНА ИЛИМИЙ СЕРЕП

МУҢАЙТПАСОВА ГҮЛДАЙРА ЖУМАКАДЫРОВНА, СОРОНБАЕВА НАЗИРА, АКМАТОВА РОЗА

2023-1

МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БАЛДАРДЫН КЕП МАДАНИЯТЫН ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОЦЕССИНДЕ ҮЙ-БҮЛӨНҮН ТААСИРИ

МЕҢДИБАЕВА ЭЛИЗАТ

2023-1

ОКУУЧУЛАРДЫ ТАРБИЯЛООГО КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

МАКЕЕВ АРЗЫМКАН КАСЫМОВИЧ, ЖУМАБАЕВА ЭРКАЙЫМ

2023-1

ИНСАНГА БАГЫТТАЛГАН МАМИЛЕНИ ИШКЕ АШЫРУУДА ОКУТУУ ПРОЦЕССИНИН ЭТАПТАРЫ

ЖООМАРТБЕК КЫЗЫ БУРУЛ

2023-1

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СКАЗОК

БОРБУЕВА НАРГИЗА, ЖАҢЫБАЕВА МАЙРАМКҮЛ

2023-1

ДИСТАНТТЫК ОКУТУУНУН АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ

БИЙМУРСАЕВА БУРУЛ, МУКТАРБЕК УУЛУ БАКТЫБАЙ

2023-1

ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТАРДЫН БИЛИМ САПАТЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

БЕЙШЕНАЛИЕВА У.Ү., ТЕМИРБЕКОВА Н.Б.

2023-1

ОРТО МЕКТЕПТЕРДЕГИ ОКУУЧУЛАРДЫН ОКУУ-ТААНУУ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН МОТИВИН ӨНҮКТҮРҮҮ

ТОКТОБЕК КЫЗЫ АЛТЫНАЙ

2023-1

МУГАЛИМДИН КОММУНИКАЦИЯЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮНҮН ИЗИЛДЕНИШИ

ТААЛАЙБЕК КЫЗЫ ШИРИН, МОКЕЕВА АСЫЛАЙ

2023-1

СОЦИАЛДЫК ПЕДАГОГДОРДУН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮНҮН МАЗМУНУ ЖАНА ТҮЗҮЛҮШҮ

КАЗИЕВА ЭРМЕК

2023-1

ЖАШТАРДЫН ҮЙ-БҮЛӨ КУРУУГА ДАЯРДЫГЫ

КАДЫРОВА НАЗИ, ЧЕКИРОВА ГУЛЬМИРА

2023-1

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУ ПРОЦЕССИНДЕ БААЛООНУН УЮШТУРУУНУН РОЛУ ЖАНА ОРДУ

ИСАКОВА ЭЛЕОНОРА, ТӨЛӨБАЕВА АЙПЕРИ

2023-1

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНДА АДЕПТИК БААЛУУЛУКТАРДЫ ТАРБИЯЛООНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

ИДИРИСОВА НАЗГҮЛ

2023-1

МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БАЛА БАКЧАДА АДЕП МАДАНИЯТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН МЕТОДИКАСЫ

АКЫЛБЕК КЫЗЫ КАЙЫРКҮЛ

2023-1

БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТЕ ЭЛЕКТРОНДУК ОКУУ КУРАЛДАРЫН КОЛДОНУУ

АДИЛ КЫЗЫ АЙПЕРИ, ЧЕКИРОВА ГУЛМИРА

2023-1

ТАРБИЯЛОО ПРОЦЕССИНДЕГИ АТА-ЭНЕ ЖАНА СОЦИАЛДЫК ПЕДАГОГДОРДУН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН БААЛУУЛУГУ

КАСЫМОВА ГҮЛЖАМАЛ АБДИЛОВНА, АТЫШОВА Н., КАЗИЕВА Э., КАЛЫБЕК КЫЗЫ А.

2023-51-3

ПЕДАГОГДУН ИННОВАЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

ИСМАИЛОВА АЙГУЛ, КЫЛЫЧБАЕВА ЭЛНУРА

2023-51-3

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОРРЕЛЯЦИИ “ЧАСТЬ И ЦЕЛОЕ”

ИСМАНОВА ГУЛЬНАРА АБДЫКУЛОВНА

2023-51-3

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИБРАГИМОВА АИДА ИБРАГИМОВНА

2023-51-3

ЖОЖДОРДОГУ ОКУТУУЧУЛАРДЫН СҮЙЛӨӨ МАДАНИЯТЫ ЖАНА СҮЙЛӨӨ ЭТИКЕТИ ПЕДАГОГИКАЛЫК МАДАНИЯТТЫН КОМПОНЕНТИ

АСАНКУЛ КЫЗЫ Н.

2022-1(50)

ОКУУ КӨНДҮМҮН КАЛЫПТАНДЫРУУГА ЖАНЫЧА КӨЗ КАРАШТАР

САКИЕВА С. С., АЛИЕВА Р. А.

2022-1(50)

БОЛОЧОК МУГАЛИМДИН ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ТЕОРИЯДАГЫ ЖАНА ПРАКТИКАДАГЫ АБАЛЫ

САИДИКРАМОВ Ш. Ш., ЖОЛДОШБАЕВА Ы. К.

2022-1(50)

XXI КЫЛЫМДА ОКУУЧУГА БАГЫТТАЛГАН МЕТОДИКАНЫН ЖАНА STEM ИННОВАЦИЯЛЫК ЫКМАСЫН АНГЛИС ТИЛИ САБАГЫНА ИНТЕГРАЦИЯЛООНУН ЗАРЫЛЧЫЛЫГЫ ЖАНА ЖОЛДОРУ

САИДИКРАМОВ Ш. Ш.

2022-1(50)

ПРАКТИКА УЧУРУНДА БОЛОЧОК МУГАЛИМГЕ КОЮЛУУЧУ НЕГИЗГИ ПЕДАГОГИКАЛЫК ТАЛАПТАР

ЖОЛДОШБАЕВА Ы. К., АТТОКУРОВА М. М.

2022-1(50)

БИЛИМ БЕРҮҮ ФИЛОСОФИЯЛЫК МАСЕЛЕ КАТАРЫ

ТОКОЕВА Г. С., НАРМАТОВ Н. К.

2022-1(50)

КООМ ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮ: ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

АТАМУРЗАЕВА Б. М., АБДУЛЛАЕВА М. А.

2022-2(51)

БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОЦЕСИНДЕГИ ЭЛЕКТРОНДУК ОКУУ КИТЕПТЕРИН КОЛДОНУУ

ЖУСУПОВА Э. М., ХУСАНБАЙ УУЛУ Ж.

2022-1(50)

ЭЛЕКТРОНДУК ОКУУ КИТЕПТЕРИНИН АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ ЖАНА КЕМЧИЛИКТЕРИ

ЖАЛЖАЕВА К. М., ХУСАНБАЙ УУЛУ Ж.

2022-2(51)

ГУМАНДУУ ПЕДАГОГИКА УЛУТТУН ӨНҮГҮҮ БАШАТЫ КАТАРЫ

НАЙМАНБАЕВ М. Ж., ШИШКАРАЕВА А. К.

2022-2(51)

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВЛЕВА М. Б.

2022-2(51)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

ИВЛЕВА М. Б.

2023-4

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В КЛАССАХ EFL

ЧЖАН ХУЭЙЦЗЮАНЬ

2022-2(51)

АЙЫЛ ЖЕРГЕСИНДЕ АТА-ЭНЕЛЕРДИ ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАКТАН АГАРТУУ БОЮНЧА ОКУУ КИТЕПТЕРИ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ

ЮЛДАШЕВА Н. А., БАТЫРАЛИЕВ А. Б.

2023-4

СТУДЕНТТЕРГЕ БИЛИМ БЕРҮҮДӨ КОММУНИКАТИВДИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ

МАМЫТБЕКОВА Ж. С., КАБАЕВА З. С., БАЙГАЗИЕВА Н. А.

2022-2(51)

АЗЫРКЫ МЕЗГИЛДЕГИ АТА-ЭНЕЛЕРДИ ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАКТАН АГАРТУУНУН ЗАРЫЛЧЫЛЫГЫ

ЮЛДАШЕВА Н. А., БАТЫРАЛИЕВ А. Б.

2022-2(51)

ОКУУЧУЛАРДЫ УЛУТТУК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨ ТАРБИЯЛОО

ТҮГӨЛБАЙ УУЛУ АБДЫКАЛИЛ

2023-4

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УРОКА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ТЕМУ “ПРИРОДА. ВРЕМЕНА ГОДА”

МАМУТОВА З. ДЖ.

2023-4

БИЛИМ БЕРҮҮДӨ ЖАСАЛМА ИНТЕЛЛЕКТИН РОЛУ

БУРЖУЕВА А. К., БЕКТУРГАНОВА М. К., БӨКӨБАЕВА А. К.

2023-4

НЕОБХОДИМОСТЬ РАСШИРЕНИЯ КРУГА ИЗУЧАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ

БОЛОТБАЕВ Д.С., АЖЫМАНБЕТОВА Г.И.

2023-4

ИНТОНАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАК ПРЕДМЕТ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РКИ

БЕССМЕЛЬЦЕВА Ю.Н.

2022-3(52)

БОЛОЧОК МУГАЛИМДИН ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ТЕОРИЯДАГЫ ЖАНА ПРАКТИКАДАГЫ АБАЛЫ

ЖОЛДОШБАЕВА Ы. К., АТТОКУРОВА М. М., ИСРАИЛОВА М.Р.

2022-3(52)

МУГАЛИМДИН ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУДА ИННОВАЦИЯЛЫК ЖАНА ИНТЕРАКТИВДҮҮ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ

ЖОЛДОШБАЕВА Ы. К., ЭРКИНБАЕВА Н. А.

2022-3(52)

СТУДЕНТТЕРИНИН ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК ЖӨНДӨМДӨРҮНӨ ДЕНЕ КӨНҮГҮҮЛӨРДҮН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

АЛИЕВ И. Т., ТИЛЕНЧИЕВ Ю. Р., АМИРАКУЛОВ У. Б.

2022-3(52)

ЗАМАНБАП СТУДЕНТТИН ЖАШООСУНДА ДЕНЕ ТАРБИЯ САБАКТАРДЫН РОЛУ ЖАНА МААНИЛҮҮЛҮГҮ

АЛИЕВ И. Т., САЛАЕВ А. Ж., АБДУРАХИМОВ Н. Х.

2022-3(52)

СТУДЕНТТЕРДИН АДЕП-АХЛАКДЫК ТАРБИЯСЫН ӨНҮКТҮРҮҮ

УСЕНОВА Н. Т., АЛИБАЕВ А. Н.

2022-3(52)

НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

ДЫЙКАНБАЕВА Т. Т., АЛИМБАЕВА С. А.

2022-3(52)

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ БИОГРАФИИ И ТВОРЧЕСТВА М.А.БУЛГАКОВА В ШКОЛЕ

АЙЫЛЧИЕВА Д. Т., АНДРЕЕВА А. Е.

2023-2

МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИНДЕ СЕРГЕК ЖАШОО ОБРАЗЫН КАЛЫПТАНДЫРУУДА КӨЙГӨЙЛҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖАНА АЛАРДЫ ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОРУ

КОШАЛИЕВА С., МУРАТАЛИЕВА М.

2023-2

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТА ОКУУЧУЛАРДЫ САБАТТУУЛУККА ҮЙРӨТҮҮНҮН МАСЕЛЕЛЕРИ

НУСУПОВА Г.

2023-2

ПЕДАГОГИКАЛЫК ПИКИР АЛЫШУУ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ОДОКОЗОВА С.

2023-2

МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ КУРАКТАГЫ БАЛДАРДЫ ЭКОЛОГИЯЛЫК ТАРБИЯЛОО

РАЖАПБАЕВА М., СУЛТАНАЛИЕВА Г.

2023-2

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

НУРКУЛОВА Э., САГЫНБАЕВА Ч., ШАМЕНОВА Ж.

2023-2

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН АТА-ЭНЕЛЕРИ МЕНЕН МУГАЛИМДИН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

АБДЫРАКУНОВА Ж., САГЫНДЫКОВА Д.

2023-2

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙДЫН ОКУТУУЧУСУНУН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮ

ЭСЕНГУЛОВА М., ШЕРБОЛОТ КЫЗЫ Н.

2023-2

ОКУУЧУЛАРГА АЙЫЛ ЧАРБАСЫНДАГЫ КЕСИПТЕРДЕН ТАНДООГО БАГЫТ БЕРҮҮ

СМАНБАЕВ Ө.

2023-2

БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТЕ АНГЛИС ТИЛИН ОКУТУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ҮКҮЕВА Б., МУСАЕВА Э.

2023-2

МАР БАЙЖИЕВДИН “ТӨРТ АДАМ” ДРАМАСЫН ОРТО МЕКТЕПТЕРДЕ ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ

УМАРОВА Р., ДЖАНАЛИЕВА П.

2023-2

БОЛОЧОК МУГАЛИМДИН ӨЗҮН-ӨЗҮ ӨРКҮНДӨТҮҮ ПРОЦЕССИНИН ИНСАНДЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ

УСЕНОВА Н., БОЗОВА К.

2023-2

БОЛОЧОК МУГАЛИМДИН ПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМ АЛУУСУНДА КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК МАМИЛЕНИ ИШКЕ АШЫРУУНУН БАГЫТТАРЫ

АДЫЛБЕК КЫЗЫ Г., МААТКЕРИМОВА Н.

2023-2

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

АМЕРХАНОВА С., ДУНГАНОВА Д.

2023-11

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦКУРСА «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

ЖУНУШОВА Г.Б.

2022-4(53)

КЕНЖЕ МЕКТЕП ЖАШЫНДАГЫЛАРДЫН ФИЗИОЛОГИЯЛЫК, ПСИХОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ТОГУЗАКОВА Б. Ш.

2022-4(53)

МОБИЛДИК ТИРКЕМЕЛЕРДИ АНГЛИС ТИЛИН ОКУТУУДА КОЛДОНУУ

ЖЫРГАЛБАЕВА Б., ЖОРОЕВА Г. А.

2022-4(53)

ЖАСАЛМА ИНТЕЛЛЕКТТИ БИЛИМ БЕРҮҮДӨ КОЛДОНУУ

ЖУСУПБЕК КЫЗЫ ЖЫРГАЛ

2022-4(53)

ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К УРОКУ = EFFECTIVE WAYS OF MOTIVATING STUDENTS FOR THE LESSON

ЖОРОЕВА Г. А.

2022-4(53)

БОЛОЧОК МУГАЛИМДИН ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ЖОЛДОШБАЕВА Ы. К., ЭРКИНБАЕВА Н. А.

2022-4(53)

ОКУУЧУЛАРДЫН ФУНКЦИОНАЛДЫК САБАТТУУЛУГУН ӨНҮКТҮРҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ

АВАНОВА Ж. А., ЖУМАБАЙ КЫЗЫ ЖАНАРГУЛ

2022-4(53)

СТУДЕНТТЕРДИН БИЛИМ САПАТЫН ЖОГОРУЛАТУУДАГЫ ИННОВАЦИЯЛЫК МЕТОДДОРДУН ОРДУ

АБДЫКАРОВА У. Т.

2023-50-2

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИНКУЛЬТУРАЦИИ РЕПАТРИАНТОВ

СУТЕНОВА АЛИМАН ДЖЕКШЕБАЕВНА

2023-50-2

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE LEVEL OF THE ENGLISH LAN- GUAGE KNOWLEDGE AT THE PRESENT STAGE

ZHUMAGULOVA ERKEAIYM ZHAMYRKANOVNA

2023-50-2

КЫРГЫЗ ТИЛДҮҮ ОРТО МЕКТЕП БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРДҮН ЖОЖдо АНГЛИС ТИЛИН ӨЗДӨШТҮРҮҮДӨГҮ ТОСКООЛДУКТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУГА КӨРСӨТҮЛГӨН АЙРЫМ МЕТОДИКАЛЫК СУНУШТАР

ДЮШЕНОВА МАЙРАМБУ САЛАМАТОВНА

2023-50-2

OPEN EDUCATIONAL RESOURCES(OER)IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

DIUSHENOVA MAIRAM

2023-50-2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПЕРЕВОДА ФОНЕТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

АЛИЕВА МАЛИКА АЛЫБЕКОВНА

2023-3

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

ТУРДАКУНОВА Н.

2023-3

МНОГОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК И ПОДХОДЫ

ОМУРАЛИЕВА Э., ТЕНТИЕВА Э.

2023-3

МУЗЫКАЛЫК ТАЛАНТКА ЭЭ БАЛДАР МЕНЕН ИШТӨӨНҮН ЖОЛДОРУ

МАМАТОМА М.

2023-3

МЕКТЕПТЕГИ ТАРБИЯЛОО ПРОЦЕССИНДЕ БАЛДАРДА ИНСАНДЫК САПАТТАРДЫ КАЛЫПТАНДЫРУУДА МУЗЫКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН РОЛУ

МАМАТОМА М.

2023-10

ПРОЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

САРЫБАЕВА М.К.

2023-10

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ СТУДЕНТОВ

МУКАРАПОВА А.К., БОЛОТОВА А.Б.

2023-10

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

КУЛУШОВА А.Т., КАЛДЫБАЕВ С.К.

2023-10

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ

ДЖАМБАЕВА А.К., СВЕТОВАЯ И.В.

2023-10

ВОЛЕЙБОЛ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ КАК МЕТОД АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

БОРТНИКОВА Л.В., НАГОВИЦЫН Р.С.

2023-9

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ

ДОЛГАЯ Г.В., МАМБЕТОВА Ч.А., ДОМАШОВ И.А.

2023-1

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

ТЕМИРАЛИЕВА Т. Т.

2023-1

ОКУУЧУЛАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН ӨНҮКТҮРҮҮ ҮЧҮН АДАБИЙ КӨРКӨМ ТЕКСТТЕР МАТЕРИАЛ КАТАРЫ

НИШАНБАЕВА Ж. М.

2023-1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

РЫБИНА Е. В.

2023-1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

КАРТАНБАЕВА Н. А., ХАЛИЛОВА Т. Т.

2023-1

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДТЕКСТОВОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ - ИНОСТРАНЦЕВ ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

БАЙЫЗБЕКОВА А. А.

2023-1

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

ЖАНАКУНОВА М.О., АСКАРБЕК КЫЗЫ Л.

2023-54(1)

ЭЛДИК ДИДАКТИКА ЭТНОПЕДАГОГИКАНЫН КАЗЫНАСЫ КАТАРЫ

ШАМЫРКУЛОВА В.Т., КАНЫБЕКОВА М.К.

2023-54(1)

БАЛДАРДЫ ТАРБИЯЛОО ТУРМУШТУН ТУТКАСЫ, ЭЛДИН КЕЛЕЧЕГИ, ТААЛИМ-ТАРБИЯНЫН ПРЕДМЕТИ КАТАРЫ

ШАМЫРКУЛОВА В.Т., КАНЫБЕКОВА М.К.

2023-54(1)

БУЛЛИНГ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

АЙТБАЕВА К.М.

2023-3

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

МАМУТОВА З. ДЖ.

2023-3

ОТКРЫТЫЙ УРОК НА ТЕМУ: «ДИКИЕ И ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА»

МАМУТОВА З. ДЖ.

2023-54(1)

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЮСУПОВА К., АБЫЛАСЫНОВА Г.И.

2023-54(1)

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЯХ «КОМПЕТЕНЦИЯ» И «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

ЭМИЛЬБЕКОВА Б., АБЫЛАСЫНОВА Г.И.

2023-54(1)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STEM-ПОДХОДА В КУРСЕ БОТАНИКИ В ШКОЛЕ

МАМБЕТКАЗИЕВА А.У., САРИЕВА Г.Е., АЙТБАЕВА Ж.Т.

2023-54(1)

СОЦИАЛДЫК-МАДАНИЙ ФАКТОРЛОР XXI КЫЛЫМДАГЫ ПЕДАГОГИКАЛЫК БАГЫТТАГЫ СТУДЕНТТЕРДИН ТАРБИЯЛОО ИШМЕРДИГИНЕ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮНҮН КАТАЛИЗАТОРУ КАТАРЫ

АБАКИРОВ А.А.

2023-54(1)

МААЛЫМАТТАР БАЗАСЫН МЕКТЕПТЕ ОКУТУУНУН МЕТОДИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ЭРКИНБАЕВА А.М., МАХМУТОВА Ж.Р., ЭРКИНБАЕВ М.А.

2023-54(1)

ЭТНОПЕДАГОГИКАНЫ ТЕРЕҢДЕП ОКУТУП-ҮЙРӨТҮҮНҮН ЗАРЫЛ МАСЕЛЕЛЕРИ

ОСМОНОВА Ж.Р.

2023-54(1)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК ТОПТОГУ БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫН УЛУТТАР АРАЛЫК МАДАНИЯТКА ТАРБИЯЛООНУН КОМПОНЕНТТЕРИ ЖАНА КРИТЕРИЙЛЕРИ

ӨМҮРЗАКОВА Г.

2023-54(1)

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ: ТРЕБОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ

ИМАНКУЛОВА И.М.

2023-54(1)

ЖИЗНЬ С ДИАГНОЗОМ НЕ ОТМЕНЯЕТ ШКОЛУ

БИЙГЕЛДИЕВА Ч.А., ЖАНЫБАЕВА У.А.

2023-54(1)

ПРИЕМЫ МОТИВАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОКОПЫТОВА Л.В.

2023-54(1)

ЭЛЕКТРОНДУК ОКУУ КИТЕПТИН ПРАКТИКАЛЫК ТАПШЫРМАЛАРЫН ИШТЕП ЧЫГУУДАГЫ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР

АЖЫМАНБЕТОВА Г.И.

2023-54(1)

КАСЫМ ТЫНЫСТАНОВДУН ӨМҮРҮ, ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫН 10-КЛАССТА ОКУТУУ

ТОЛУБАЕВА Ч.Д., ЖУМАЕВА К.

2023-54(1)

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТА МУЛЬТИМЕДИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯНЫ КОЛДОНУУ

РАЕВА Ч.Т., КЕРИТМБАЕВА Н.К.

2023-54(1)

GOOGLE КЫЗМАТТАРЫН БИЛИМ БЕРҮҮДӨ КОЛДОНУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ

РАЕВА Ч.Т., КАЧКЫНБАЕВА А.К.

2023-54(1)

ЧОНДУКТАР МЕНЕН БОЛГОН АМАЛДАРДЫ ОКУТУУНУН ИЛИМИЙ НЕГИЗДЕРИ

ДЖАПАРОВА С.Н., ОМУРБЕКОВА Ш.О., УМЕТОВА Н.Б.

2023-54(1)

МУЗЫКАЛЫК САБАТТУУЛУККА ТАЯНЫЧ СИГНАЛДАР МЕНЕН ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНДА РЫСПАЙ АБДЫКАДЫРОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫН ПАЙДАЛАНУУ

УРАИМОВ К.М., БОРОШЕВ С.Ж., РАИМКУЛ КЫЗЫ А.

2022-53

“МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ ОБРАЗДАР СИСТЕМАСЫ АРКЫЛУУ ЖАШТАРДЫ МЕКЕНЧИЛДИККЕ ЖАНА АДЕП-АХЛАКТУУЛУККА ТАРБИЯЛОО

ТОЛУБАЕВА Ч.Д.

2022-53

INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCIES OF A FUTURE COMPUTER SCIENCE TEACHER

RAKHYMBEKOVA A., KATAEV N.S.

2022-53

Т. КАСЫМБЕКОВДУН “АДАМ БОЛГУМ КЕЛЕТ” ПОВЕСТИН МЕКТЕПТЕРДЕ ЗАМАНБАП САЛТТУУ ЖАНА ИНТЕРАКТИВДҮҮ ОКУТУУ

ОСМОНОВА А.

2022-53

THE USE OF EDUCATIONAL COMPUTER GAMES IN THE EDUCATIONAL PROCESS

MURATKYZY B., KATAEV N.S.

2022-53

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

ДАБЫЛОВА К.М., КАПТАГАЙ Г.А., САНДИБАЕВА Н.А.

2022-53

ЖАҢЫ КООМДО БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИН ТАРБИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮККӨ ДАЯРДЫГЫНЫН ДЕҢГЭЭЛИНЕ СОЦИАЛДЫК- МАДАНИЙ ШАРТТАРДЫН ТААСИРИ ЖӨНҮНДӨ

АБАКИРОВ А.А.

2022-53

АДЕП-АХЛАКТЫК ТАРБИЯ ПЕДАГОГИКАЛЫК ИЛИМДИН ОБЪЕКТИСИ КАТАРЫ

САГИМБЕКОВА Д.С.

2022-53

КЫРГЫЗ ТИЛИ ЧЕТ ТИЛИ КАТАРЫ ОКУТУУДА ЧЕТ ѲЛКѲЛҮК СТУДЕНТТЕРДИН КОММУНИКАТИВДИК КОМПЕТЕНЦИЯСЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ

МАМЫРБАЕВА Н.Б.

2022-53

FEATURES OF TEACHING PHYSICS DISTANCE AND DIGITAL RESOURCES

KUANSHBEK M.N., DALELKHAN A., KAPTAGAY G.A.

2022-53

PRACTICAL –ORIENTED LEARNING ON SCHOOL PHYSICS ITS REALIZATION OF MAIN PURPOSES OF EDUCATION

KAPTAGAY G.A., AMIRKHAN K., SUGIROV S.S.

2022-53

ФИЗИКА САБАГЫН ОКУТУУДА ИНТЕРАКТИВДҮҮ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ

ӨМҮРАЛИЕВА Ч.А., МАКЕЕВ А.К., БИЙМУРСАЕВА Б.М.

2022-53

БАШТАЛГЫЧ ОРУС КЛАССТАРЫНДА ЭТИШТИ ОКУТУУ

АНАПИЯЕВА А.А., ЭРНИСБЕК КЫЗЫ АЙЧОЛПОН

2022-53

РАЗРАБОТКА ШКАЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИКЕ НА ОСНОВЕ ПРОВЕРОЧНЫХ ЗАДАНИИ ПО СТЕПЕНЯМ СЛОЖНОСТИ

ТАТЕНОВ А.М., ТОКТАУГАЛИЕВА С.Т., КАРАШ Г.А., КАРЫМБАЙ А.Н., БАЙЫМБЕТОВА Ж.С.

2022

INTERACTIVE VIRTUALIZATION IN THE JAVA SCRIPT SOFTWARE ENVIRONMENT OF ELECTROMAGNETISM ALGORITHMS FOR THE STUDY OF DYNAMIC AND STATIC PARAMETERS OF FERROMAGNETS IN ALTERNATING AND PERMANENT MAGNETIC FIELDS

TATENOV A.M., SHAMBULOV N.B., BATUKAEV U.V., OSPANOVA A.ZH., SHINKULOVA N.N.

2022-53

МЕКТЕПТЕ ХИМИЯНЫ ОКУТУУДА ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН КЕН БАЙЛЫКТАРЫН ПАЙДАЛАНУУ АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫН ТААНЫП- БИЛҮҮ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ

РЫСПАЕВА Б.

2022-53

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В XI ВЕКЕ

ТКАЧЕВА С.А., БОТАЛИЕВА У.А.

2022-53

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ В РАЗДЕЛЕ МЕХАНИКИ

ЗАУРБЕКОВА Н.Д., НУРЖАН Г.

2022-53

ДОСТИЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО КУРСУ ФИЗИКИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

ЗАУРБЕКОВА Н.Д., ТАСБОЛАТ Г.

2022-53

МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН «ТҮРК ДҮЙНӨСҮ: МЕН — ИЗИЛДӨӨЧҮМҮН!» ДОЛБООРДУК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

ЭЛЕБЕСОВА А.Б.

2022-53

МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН «ТҮРК ДҮЙНӨСҮ: МЕН — ИЗИЛДӨӨЧҮМҮН!» ДОЛБООРДУК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

ЭЛЕБЕСОВА А.Б.

2022-53

ӨЛКӨБҮЗДҮН ЖАШ МУУНДАРЫН УЛУТТУК БААЛУУЛУКТАРДЫН НЕГИЗИНДЕ ТАРБИЯЛООНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ

МААТКЕРИМОВ Н.О., СУЛАЙМАНОВ С.Э.

2022-53

БОЛОЧОК МУГАЛИМДИН ПСИХОЛОГИЯЛЫК- ПЕДАГОГИКАЛЫК ДАЯРДЫГЫ АНЫН КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН ДЕТЕРМИНАЦИЯЛОО КАРАЖАТЫ КАТАРЫ

МААТКЕРИМОВ Н.О., САГИМБЕКОВА Д.С.

2023-2

КЕНЖЕ ОКУУЧУЛАРГА КЛАССТАН СЫРТКАРКЫ ИШТЕРДЕ ЭКОЛОГИЯЛЫК ТАРБИЯЛООНУ ЖҮРГҮЗҮҮ

ЖУМАТАЕВА А.С., СЕЙДАЛИЕВА Г.А.

2023-2

КЫРГЫЗ СҮРӨТЧҮЛӨРҮНҮН ЭМГЕКТЕРИ АРКЫЛУУ СТУДЕНТТЕРДИН КӨРКӨМ ӨНӨРГӨ БОЛГОН БИЛИМИН АРТТЫРУУ

ЖАМАНГУЛОВА К.Ҥ., ОТОРБЕКОВА А.М.

2023-2

ПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДАГЫ МУГАЛИМДИН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛГҮ

ЖАКЕЕВА Р. Ж., ӨМҮРОВА А. А.

2023-2

КЕНЖЕ МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНА КАЛЛИГРАФИЯНЫ ҤЙРӨТҤҤДӨГҤ КЭЭ БИР МЕТОДДОРУ

ЮСУПОВА А. М., КЕНЖЕКУЛОВА А. А.

2023-2

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

ЮНУСОВА В.Р.

2023-2

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ЭТИКИ

УСМАНОВА Ш. А.

2023-2

ДРАМАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРДЫ ОКУТУУНУН МЕТОДОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ, ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА УЧУРДАГЫ КӨЙГӨЙЛӨРҮ

ТУРПАНОВА Ж. А.

2023-2

КОТОРМОЧУ-СТУДЕНТТЕРДИН КОТОРМОЧУЛУК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГУН КАЛЫПТАНДЫРУУДАГЫ МАСЕЛЕЛЕР

СЫДЫКБАЕВА Б. Ш.

2023-2

МУГАЛИМДИК КЕСИПТИН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

СУРАНАЛИЕВА К.К., КУДАЙБЕРГЕНОВА З.С.

2023-2

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭЛ МУГАЛИМДЕРИ

СУЛАЙМАНОВА Р.Т., НУРБАЕВА А.

2023-2

КЫРГЫЗСТАНДЫН ГЕОГРАФИЯ КУРСУН ОКУТУУДА ЭЛЕКТРОНДУК МАТЕРИАЛДАРДЫ КОЛДОНУУ

СЕЙТАЛИЕВ М. Е., ИСМАИЛОВА С. С.

2023-2

КЕНЖЕ МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН ТААНЫП БИЛҮҮСҮН ӨНҮКТҮРҮҮГӨ БАГЫТТАЛГАН ОЮНДАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮ ИШ АРАКЕТИ

НАЗАРБЕКОВА Б.Ж., КУБАТБЕК КЫЗЫ К., НИЯЗБЕКОВА М.Н.

2023-2

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

НАРИКБАЕВА Л.М., КУЗДИКБАЙ А.О.

2023-2

АДИСТЕШТИРҮҮЧҮ ДИСЦИПЛИНАЛАР ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДЕ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ИНТЕГРАЦИЯЛАНЫШЫ

МУКАМБЕТОВА А.С., СУРАНАЛИЕВА К. К.

2023-2

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭТНОПЕДАГОГИКИ В СОЗВУЧИИ ПРИНЦИПОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАЛОВА О.Н.

2023-2

ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖДЕРГЕ КЫРГЫЗ ТИЛИН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРГА БАГЫТТАП ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫНАН

МАДИЯРОВА К.К.

2023-2

ФИЗИКАЛЫК ТЕРМИНОЛОГИЯНЫ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН УСУЛДУК ӨБӨЛГӨЛӨРҮ

МААТКЕРИМОВ Н. О.

2023-2

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

КУЗНЕЦОВА С.С.

2023-2

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА УРОКЕ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

КУБАНЫЧБЕКОВА Г., ЮСУПОВА А.М., АЛГОЖОЕВА Ж.Б.

2023-2

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЗАМАНБАП БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ ЖАНА КӨЙГӨЙЛӨРҮ

КАЛДЫБАЕВА А.Т., СУЛАЙМАНОВА Р.Т.

2023-2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

КАЙДИЕВА Н.К., КАБЫЛОВА С.А.

2022-52(2)

Т.КАСЫМБЕКОВДУН “СЫНГАН КЫЛЫЧ” ЧЫГАРМАСЫН МЕКТЕПТЕ ХI КЛАССТА САЛТТУУ ЖАНА ИНТЕРАКТИВДҮҮ УСУЛДАР АРКЫЛУУ ОКУТУУ

ОСМОНОВА А.

2023-2

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНЫН ОКУУГА ЫҢГАЙЛАШУУСУН ПСИХОЛОГИЯЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАКТАН КОЛДООНУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК ИЗИЛДӨӨ

КАЧКЫН УУЛУ А., БАКТЫБЕК КЫЗЫ В.

2023-2

КЕНЖЕ МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРДЫН МААЛЫМАТТЫККОММУНИКАЦИЯЛЫК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

КАБЫЛОВА С.А., КАЙДИЕВА Н.К., ТААЛАЙБЕКОВА Ч.Т.

2023-2

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

ИСЕНАЛИЕВА Н.А., КУЛМАНБЕТОВА Н. Ж., ЧОТИЕВА М. Д.

2023-2

ФИЗИКА МУГАЛИМДЕРИНИН ОКУУЧУЛАРДЫН ФИЗИКАЛЫК ТҮШҮНҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРҮ

ИСАЕВА Р.У.

2023-2

РЕЛЕВАНТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИИ ФИЗИКЕ

ИМАНКУЛОВА И.М.

2023-2

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА - ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ГУДИМОВА А.Н., КУЛУЕВА С.С., ЫРЫСКАДЫР КЫЗЫ А.

2023-2

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

ГУДИМОВА А.Н., ЧЕРЕДНИКОВА Н.В.

2023-2

ЖОГОРКУ ТАТААЛДЫКТАГЫ МАТЕМАТИКАЛЫК МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЫГАРУУНУН МЕТОДИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ЭСЕНКАНОВА А.К.

2023-2

«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ ТОЛЕРАНТТУУЛУК ИДЕЯСЫ, ИНСАНДЫ ТАРБИЯЛООДОГУ РУХИЙ-АДЕПТИК МААНИСИ

ЭСЕНАЛИЕВА С.Т.

2023-2

ВИДЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

ЭГЕМБЕРДИЕВА Ж. Н., АРХИПОВА Т. В.

2023-2

МЕКТЕП БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮН ЖОГОРКУ БИЛИМ АЛУУГА БОЛГОН КЫЗЫГУУСУН АРТТЫРУУ

ЭГАМБЕРДИЕВА А.А., ЖЫЛЧИЕВА Д.С.

2023-2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

ЧО ХА ГЀН, КАРАБАЛАЕВА Г.Т.

2023-2

РЕАЛИСТИЧНЫЙ ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНЫХ И СРЕДНИХ ШКОЛ В НОВУЮ ЭПОХУ

ЧАН СЯОВЭНЬ

2023-2

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ КАЗАХСТАНА

БУЗАУБАКОВА К.Д.

2023-2

АРАЛЫКТАН ОКУТУУ: БҮГҮН ЖАНА ЭРТЕӉ

БУРЖУЕВА А. К., БӨКӨБАЕВА А. К.

2023-2

ЖАШ МУУНДАРДЫ КАЛЫПТАНДЫРУУДАГЫ ЭЛДИК ПЕДАГОГИКАНЫН РОЛУ

БАЙТОКОВА А. С.

2023-2

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

БАЙНАЗАРОВА Т.Б.

2023-2

КЫРГЫЗ ТИЛИН САНАРИПТИК НЕГИЗДЕ ОКУТУУДА ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН АКЫРКЫ ҮЛГҮДӨГҮ ОКУУ КИТЕПТЕРИ, ОКУУ КУРАЛДАРЫ, ПРОГРАММАЛАР

АТАБЕКОВА Б. Я.

2023-2

ПЕДАГОГИКАЛЫК КЕСИПКЕ ДАЯРДООДОГУ АКМЕОЛОГИЯЛЫК ЖАГДАЙ

АСИПОВА Н.А.

2023-2

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА АСКЕР ИНСТИТУТУНУН КУРСАНТТАРЫН ЖАШ ЖООКЕРЛЕРДИ ТАРБИЯЛООГО ДАЯРДОО

АСИПОВА Н.А., КЫДЫРАЛИЕВ А.С.

2023-2

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

АСАНОВА Н. А., АРХИПОВА Т. В.

2023-2

ЖОЖдо БОЛОЧОК АНГЛИС ТИЛИ МУГАЛИМИН ОКУТУУДА ПРАКТИКАЛЫКБАГЫТТАЛГАН МАМИЛЕНИ КАЛЫПТАНДЫРУУ

АСАНАЛИЕВА Ч. Н., КАРАБАЛАЕВА Г. Т.

2023-2

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА АНГЛИС, ОРУС, КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИН ҮЙРӨТҮҮДӨ ИЙРИМДЕРДИН РОЛУ

АЛЫБАЕВА К. Б.

2023-2

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА

АЛГОЖОЕВА Ж.Б., ЖОЛДУБАЕВА К.М.

2023-2

ЖАШТАРДЫ ТАРБИЯЛОО ПРОБЛЕМАСЫНЫН КЫРГЫЗ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫНДА ИЗИЛДЕНИШИ

АДЫЛБЕК КЫЗЫ Г., НУРБЕКОВА А.Н.

2023-2

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ САБАГЫНДА ӨСПҮРҮМ КУРАКТАГЫ ОКУУЧУЛАРДЫ САБЫРДУУЛУККА ТАРБИЯЛОО

АДЫЛБЕК КЫЗЫ Г., НАЗАРБЕКОВА Б. Ж., СУЛТАН КЫЗЫ Б.

2023-2

ЭКИ БАСКЫЧТУУ БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДА СТУДЕНТТЕРДИН МААЛЫМАТТЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН ӨСТҮРҮҮ

АБДЫРАХМАНОВА А. К.

2023-2

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫН ИНСАНГА БАГЫТТАП ОКУТУУДА ЖОМОКТОРДУН РОЛУ

АБДЫМОМУНОВА Г.А.

2023-2

ААЛАМДАШУУНУН ШАРТТАРЫНДА ЖАШТАРДЫ АДЕП АХЛАКТУУЛУККА ТАРБИЯЛООДО ИСЛАМДЫН ОРДУ

АБДЫЛДАЕВА Т.Ч.

2023-2

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

АБДЫБЕКОВА Н.А., ЕЛИСЕЕВА К.Ю.

2023-2

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. УПРАЖНЕНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 3 КЛАССА

АБДИМОМУНОВА А. О., ДЖУСУПБЕКОВА М. С.

2022-52(1)

ABOUT THE FORMATION OF PERSONNEL OF THE TEACHER-TEACHER ON THE BASE COURSE "METHODS OF EDUCATIONAL WORK"

ABAKIROV A.A.

2022-52(1)

OKUL İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

BUZ AYSE

2022-52(1)

ÇOK KÜLTÜRLÜ SINIFLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÇOK KÜLTÜRLÜ ÖĞRETİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

GÜNCE YESIM, GÜL YAVUZ ERKAN

2022-52(1)

БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮДӨ ОКУТУУНУН АКТИВДҮҮ ФОРМАЛАРЫН КОЛДОНУУ

ШАМЫРКУЛОВА В.Т., ОМУРЗАКОВА К.К., БЕЙШЕМБИЕВА Н.К.

2022-52(1)

БАШТАЛГЫЧ КЛАСС МУГАЛИМИНИН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН ЖОГОРУЛАТУУДА МУЛЬТИМЕДИЯЛЫК КАРАЖАТТАРДЫН РОЛУ

МЕҢДИБАЕВА Н.М.

2022-52(1)

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИНДИЙСКОЙ СУБКОНТИНЕТНОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ

ТКАЧЕВА С.А., НАСИР АХМАД

2022-52(1)

КЫРГЫЗ ТИЛИН ҮЙРϴТҮҮДӨ ЖАЗУУ МАДАНИЯТЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН УСУЛ-ЫКМАЛАРЫ

НАРКУЛОВА С.М.

2022-52(1)

МЕТОД НОВИЗНЫ В СИСТЕМЕ КОММУНИКАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ

СЕЙИТБЕКОВА С.С., ДЫЙКАНБАЕВА., САБИРОВА В.К.

2022-52(1)

ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİNDE CİPP MODELİ

KOZAN FATI, ÖZERBAŞ MEHMET ARIF

2022-52(1)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-6 ЛЕТ ПО МНЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

УСУПБАЕВА В.А.

2022-52(1)

БИЛИМ БЕРҮҮ ТАРМАГЫНДА САНАРИПТЕШТИРҮҮНҮ ӨНҮКТҮРҮҮ ҮЧҮН МААЛЫМАТТЫК - КОММУНИКАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ ЖАНА КОЛДОНУЛУШУ

ТУЛТУКОВ Б.Т., АБДИЕВА А.К., ШЕРГАЗИЕВА М.С.

2022-52(1)

SOSYAL KABUL ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ÜRÜN AYSE, YEŞIL RUSTU

2022-52(1)

ЭЛЕКТРОНДУК ОКУУ КУРАЛДАРЫН БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДА КОЛДОНУУ

САДЫРБАЕВА А.Б., САДЫРБАЕВ К.Б., ДЖУМАБАЕВА А.Т.

2022-52(1)

ИМАНДЫЛЫҚ ТӘРБИЕСІНІҢ СИПАТЫ

ЭЛКОЖАЕВА Н.С.

2022-52(1)

ТИЛМЕЧТИК КЕСИПКЕ ДАЯРДООДО СТУДЕНТТЕРДИН ООЗЕКИ (ЫРААТТУУ) КОТОРУУ КѲНДҮМДѲРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУЧУ КѲНҮГҮҮЛѲР

АСКАРОВА Р.А.

2022-52(1)

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ СТУДЕНТОВ КЫРГЫЗСКИХ ГРУПП

КАДЫРКУЛОВА У.К., СЕЙИТБЕК КЫЗЫ НАЗГУЛ

2022-52(1)

Т. СЫДЫКБЕКОВДУН “КӨК АСАБА” РОМАНЫНДАГЫ БАЛАНЫ БААТЫРДЫККА ДАЯРДООДОГУ ЭЛДИК ТАЖРЫЙБАЛАР

БАЙДЫЛДАЕВА Г.

2022-52(1)

ЭЛДИК ПЕДАГОГИКАНЫН НЕГИЗИНДЕ ЖАШ МУУНДАРДЫ ПАТРИОТТУУЛУККА ТАРБИЯЛОО

БОТАЛИЕВА У.А.

2022-52(1)

ÇOCUĞUN EĞİTİMİNDE DİNÎ VE MİLLÎ DEĞERLERİN ERKEN DÖNEMDE VERİLMESİNİN ÖNEMİ

TATLI BEKIR

2022-52(1)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDE SINIF YÖNETİMİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR

FATIH BENGU, ÇAĞATAY KILINC ALI

2022-52(1)

БАЛДАРГА ТААЛИМ-ТАРБИЯ БЕРҮҮДӨ ДРАМАНЫН РОЛУ

АСАНАЛИЕВА К.А.

2022-52(1)

ОБУЧЕНИЕ ТАТАРСКОМУ И ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

ГАЛИМЗЯНОВА И.И.

2022-52(1)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ РОДИНОВЕДЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

АРБАЕВ К.А., АБДРАМАНОВА Н.Т., АКМАТАЛИЕВ Ж.Т.

2022-52(1)

КЕНЖЕ МЕКТЕП КУРАКТАГЫ БАЛДАРДЫН КЕБИНИН ӨНҮГҮШҮНДӨ АЙТЫП БЕРҮҮНҮН МААНИСИ

ИСАКОВА Ч.Б., УРДОЛОТОВА З.К.

2022-52(1)

КЕНЖЕ МЕКТЕП КУРАКТАГЫ ОКУУЧУЛАРДЫН КЕБИНИН ӨНҮГҮШҮНҮН ПСИХОЛОГИЯЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

ИСАКОВА Ч.Б., УРДОЛОТОВА З.К.

2022-52(1)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

КОЖОГЕЛДИЕВА К.М., ШАБДАНОВА Г.

2022-52(1)

МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ ЖАНА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МЕКЕМЕЛЕРДЕ КЫРГЫЗ ТИЛИН ҮЙРӨТҮҮ (“БАЛДАРГА КЫРГЫЗ ТИЛИ” сериясынын негизинде)

КУЛАЛИЕВА К.О.

2023-6

РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОКОПЕНКО Ю.А., СЫЧЕВА Э.А.

2023-1

ОТВЕТ ВЫЗОВАМ СОВРЕМЕННОСТИ: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

УСУПОВА Ч.С., КАЛИЛОВ К.Ж., ШАМЫРКАНОВ Э.С., ЭРГЕШОВ Э.М., АМРАКУЛОВ М. Ж., ИБРАЕВА Ж.К.

2023-1

ЧОҢ АДАМДАР МЕНЕН ИШТӨӨДӨ САЛТТУУ ЛЕКЦИЯ МЕНЕН ЧЕКТЕЛҮҮГӨ БОЛОБУ

НЫЯЗБЕКОВА Р.М.

2023-1

A STUDY ON CHINESE TONES TEACHING STRATEGIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS IN CENTRAL ASIA

ЛЕ ЛИ

2023-1

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ ИСЛАМА

КАРАБАЛАЕВА Г.Т.

2023-6

ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КЫРГЫЗСКОМУ ЯЗЫКУ (ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»)

ИБРАГИМОВА А.А.

2023-1

ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭПОСА "МАНАС" И ЭПОСА "МАХАБХАРАТА" В ДИСЦИПЛИНЕ "МАНАСТААНУУ" ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

ИШЕКЕЕВ Н. И., ЗАЙЫРКУЛОВА Р. Ж.

2023-1

ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИБРАЕВ А.Д., РЫСПАЕВ А.О., БАЙКАЗАКОВ К.А., КЫДЫРАЛИЕВА Г.К.

2023-1

ПАНДЕМИЯ УЧУРУНДАГЫ ДИСТАНТТЫК-ОНЛАЙН ОКУТУУДАГЫ СТУДЕНТТЕРДИН ЖАПОН ТИЛИН ҮЙРӨНҮҮДӨГҮ ТААСИРИ

ДУЙШОНОВА Н.Т.

2023-1

ЗАМАНБАП БИЛИМ БЕРҮҮ ПАРАДИГМАЛАРЫ

БЕДЕЛБАЕВА А.З.

2023-6

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСТАНА

ДАНИЛОВА Т.А.

2023-6

СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ К ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

БОРТНИКОВА Л.В., НАГОВИЦЫН Р.С.

2023-6

ВОСПИТАНИЕ У СТУДЕНТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КЫРГЫЗ ЖАРАНЫ

АДЫЛБЕК К. Г.

2023-1

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЛИГИИ И НРАВСТВЕННОСТИ В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

АСИПОВА Н.А.

2023-1

ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

АЛЫКУЛОВ У.Ж.

2023-49-1

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

ХАЛИЛОВА М.В.

2022-48-4

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

КАСЫМОВА А.С.

2022-48-4

ФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ

ИБРАГИМОВА АИДА ИБРАГИМОВНА

2022-47-3

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ/СПИДА И ИППП В СФЕРЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ШФЙЛООБЕК КЫЗЫ АЙСУЛУУ

2022-47-3

ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

АБДЫКЕРИМОВА Д. А.

2022-46-2

ПОДГОТОВКА КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ХУБИЕВА СВЕТЛАНА АМИНОВНА

2022-46-2

КЫРГЫЗ ТИЛИН ЧЕТ ТИЛИ КАТАРЫ ОКУТУУДАГЫ АЙРЫМ МЕТОДДОР

ТУМОНБАЕВА МИРА ЖЭЭНБАЕВНА

2022-4

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ САБАГЫНДА ДРАМАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРДЫ ОКУТУУ

ТУРПАНОВА Ж. А.

2022-4

КЫРГЫЗ ТИЛИН, АДАБИЯТЫН ОКУТУУДАГЫ ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР

ТАГАЕВА А.Т.

2022-4

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

САДЫКАНОВА С.Х

2022-4

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

ОСМОНОВА М.А., ОСМОНОВА Л.А.

2022-4

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООБЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТОВ

ОСМОНОВА М.А., ОСМОНОВА Л.А.

2022-4

ТУРМУШТУК КӨРҮНҮШТӨР, ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫ БОЮНЧА ДИЛ БАЯН ЖАЗДЫРУУ АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ

МУРЗАЕВ Н.Т.

2022-4

“МАНАС ТААНУУ” ДИСЦИПЛИНАСЫН ҮЙРӨТҮҮДӨ КОЛЛЕКТИВДҮҮ ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН КОЛДОНУУНУН МҮМКҮНДҮКТӨРҮ

ЖАПАРАЛИЕВА Н. Ж.

2022-4

КЫРГЫЗ ТИЛИН САНАРИПТИК НЕГИЗДЕ ОКУТУУ МЕНЕН СТУДЕНТТЕРДИН КЕП МАДАНИЯТЫН ӨСТҮРҮҮ

АТАБЕКОВА Б.Я.

2022-3

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ

НИЯЗОВ Т.З., САДЫКОВА Б.Б., ЕСНАЗАРОВА У.А.

2022-3

PEDAGOGICAL BASES OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS INTHE CONDITIONS OF MODERN EDUCATION

СМАГУЛОВ К., БИСЕНБАЕВА Л., АШИРМЕТОВ Е.

2022-3

ТАК ИЛИМДЕР ТАЙПАЛАРЫНДАГЫ СТУДЕНТТЕРДИ ТИЛ САЯСАТЫ АРКЫЛУУ, ПАТРИОТТУУЛУККА ТАРБИЯЛООНУН ЗАРЫЛДЫГЫ (МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИНИН МИСАЛЫНДА)

РАХМАНКУЛОВ Б. З., МАМБЕТСАДЫКОВА А.С., СЫДЫКБАЕВ Ч. М.

2022-3

КЫРГЫЗСТАНДА АТАКТУУ МУГАЛИМ, АПЫШ КОЙЧУМАНОВДУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ИДЕЯЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ

ӨМҮРОВА А. А.

2022-3

ЭСТЕТИКАЛЫК ТАРБИЯНЫН БАШАТЫ ТАБИЯТТЫН КООЗДУГУНДА

МАМБЕТАКУНОВ Э.

2022-3

РАЗВИТИЕ ТОГУЗ КОРГОЛА В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ДЕТСКО – ЮНОШЕСКОМ КЛУБЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ “ЭКИМЕТ”

КИЙЗБАЕВ М.С., БАЙСЫРАХМАНОВ И.Д.

2022-3

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

КУТАНОВА Р.А., БЕКСУЛТАНОВ Ж.Т.

2022-3

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ КАК ДОМИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

КУБАТБЕКОВ М. М.

2022-3

БАЯНДАМА ЖАНА ДИЛБАЯН ЖАЗДЫРУУДА ОКУУЧУЛАРДЫН ЖАЗУУ КЕБИН ӨНҮКТҮРҮҮ

ДЖАМАНКУЛОВА А.Т.

2022-3

ОЦЕНИВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

ГУДИМОВА А.Н., КУРМАНАКУНОВА А.

2022-3

ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯМОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ГУДИМОВА А.Н., КУЛУЕВА С.С., КАЙЫПОВА Э.

2022-3

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГОВ - ПСИХОЛОГОВ

ФЕДОСЕЕНКО К.В., УМБЕТОВ Д.К., СЕИТОВА Р.Д.

2022-3

MODERN ISSUES OF EDUCATION RESEARCH POLICY MANAGEMENT IN CENTRAL ASIA: CASE STUDY KAZAKHSTAN AND KYRGYZSTAN

ЕРГЕШОВ Е.Т., САРГАЗИН Ж.С., МАХАНБЕТОВ Г.

2022-3

ENHANCEMENT OF THE FUTURE TEACHERS RESEARCH COMPETENCE ANDCREATIVE THINKING IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING

ЕРГEШОВ Е. Т., ХАСЕНОВ Ж. Х., ЧЕРНОВ В.Н.

2022-3

ЖУСУП БАЛАСАГЫН – МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА КООМДУК ИШМЕР ЖУСУП

ДӨӨЛӨТБАКОВА Р. Ж.

2022-3

MODEL OF FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE FORMATIONAS THE PHENOMENA OF LANGUAGE POLICY ENHANCEMENT

БИСЕНБАЕВА Ж.Н., ДУЙСЕНБЕКОВА Ж.Д., АШИРМЕТОВ Е.А.

2023-2

РОЛЬ УПРАЖНЕНИЙ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА ПРИМЕРЕ «ALTER EGO»

ПОНОМАРЕВА Н.Н., ЮРЧЕНКО М.Г.

2023-2

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАРАФОН КАК ВИД ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

МУРАДЬЯН О.А.

2023-2

МИССИЯ ФИЛОСОФИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

КОЛЕСНИКОВ А.С.

2023-2

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. ИСТОРИЯ ВЕДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

КИСЕЛЕВА А.А.

2023-2

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

ЧОРТОНОВА Г.С., КАРАБАЛАЕВА Г.Т.

2023-2

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ

ЧОРТОНОВА Г.С.

2023-2

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ЧИЖИК П.И., КАНАКОВ Д.В., МАКАТОВ З.В.

2023-2

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СИСТЕМЕ «УЧИТЕЛЬ–УЧЕНИК» В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

БУГАЗОВ А.Х., КОРОТЕНКО А.В.

2023-2

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

АМАНАЛИЕВА Г.Э.

2023-2

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

АЛИЕВА Г.М., АКЫЛОВА А.А.

2022-2

К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ

СОЮЗБЕК КЫЗЫ Г., ИСАЕВА М. Т.

2022-2

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИНДЕ БИОЛОГИЯЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН МАЗМУНУ ЖАНА СТРУКТУРАСЫ ЖӨНҮНДӨ

САТЫБЕКОВА М. А.

2022-2

ANALYSIS ON THE BASIC CONCEPT OF STUDENT MANAGEMENT: SCIENTIFIC SPIRIT, LEGAL THINKING AND HUMANISTIC CARE

ЦИ ЦЗЯН

2022-2

УЛУТТУК ИДЕНТТҮҮЛҮК ТҮШҮНҮГҮН БИЛИМ БЕРҮҮ ЧӨЙРӨСҮНДӨ ПАЙДАЛАНУУНУ

ӨМҮРЗАКОВА Г., МЕЙМАНОВА К.

2022-2

МАТЕМАТИКА ПРЕДМЕТИН ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ПРЕДМЕТТЕРИ МЕНЕН ИНТЕГРАЦИЯЛАП ОКУТУУНУН ЭФФЕКТИВДҮҮ ЖОЛДОРУ

МУРЗАБАЕВ К. К., СМАНОВА Н. Т.

2022-2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

КУБАТБЕКОВ М. М.

2022-2

СТУДЕНТТЕРДИН ѲЗ АЛДЫНЧА ТААНЫП - БИЛҮҮСҮНДѲ КОМПЬЮТЕРДИК - МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯНЫ КОЛДОНУУ

КАЗИЕВА Г. К., СЫДЫКОВА М. Б.

2022-2

УЛУТТАР АРАЛЫК МАМИЛЕНИН МАДАНИЯТЫ БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИН МААНИЛҮҮ КОМПЕТЕНЦИЯСЫ КАТАРЫ

КАЛДЫБАЕВА А.Т., ӨМҮРЗАКОВА Г.

2022-2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРАМЫ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКАВ УНИВЕРСИТЕТЕ

ЭЛЕБЕСОВА Ж. К., КАЙЫПОВА Е.А.

2022-2

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЖАНА МЫЙЗАМ

ДӨӨЛӨТБАКОВА Р. Ж.

2022-2

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ

ЧОРТОНОВА Г.С.

2022-2

МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАТИКАНЫ ОКУТУУНУН ЭФФЕКТИВДҮҮ МЕТОДДОРУ

БУРЖУЕВА А. К.

2022-2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

БАЙЖУМАНОВА Н.С.

2022-2

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА КАК ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЙДЫЛДАЕВА А.О.

2022-2

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ФОНЕТИКАСЫН ТАРЫХЫЙ ПРИНЦИПТИН НЕГИЗИНДЕ ОКУТУУНУН ЗАРЫЛДЫКТАРЫ

АСКАР КЫЗЫ ЖЫЛДЫЗ

2022-2

ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ И ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

АСИПОВА Н.А.

2022-2

ЭСТЕТИКАЛЫК ТАРБИЯ-ИНСАНДЫН АР ТАРАПТАН ӨНҮГҮҮСҮНҮН НЕГИЗГИ ШАРТЫ КАТАРЫ

АМАНКУЛОВА Ж.

2022-2

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

АЛЫКУЛОВ У. Ж.

2022-2

УЧУРДАГЫ ЖАШТАРДЫ ЭМГЕККЕ ТАРБИЯЛОО МАСЕЛЕЛЕРИ

АЙТЫМБЕТОВА Д.А.

2022-52(1)

БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТИН ОКУУЧУЛАРЫН МОТИВАЦИЯЛООНУН ЫКМАЛАРЫ ЖАНА КАРАЖАТТАРЫ

КУРМАНАЛИЕВА Ч.А., КАНАТБЕКОВА Ж.К., БЕЙШЕМБИЕВА Н.К.

2022-52(1)

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА БИЛИМ БЕРҮҮ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН КОЛДОНУУНУН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ

КУРМАНАЛИЕВА Ч.А., АЛМАЗБЕКОВА А.А., БЕЙШЕМБИЕВА Н.К.

2022-52(1)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN KAYIRMACILIK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

OZERBAS MEHMET ARIF, OZGUL NAZMIYE

2022-52(1)

БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТЕРДЕ ОКУТУУ ЖАНА ТАРБИЯЛОО ПРОЦЕССИН ЭТНОПЕДАГОГИКАНЫН НЕГИЗИНДЕ УЮШТУРУУНУН МААНИСИ

БАЙТИКОВА Т.А., АРАБАЕВА Э.

2022-52(1)

МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНА БААЛУУЛУКТАРДЫ ОКУТУП- ҮЙРӨТҮҮДӨГҮ ТӨРТ НЕГИЗГИ САПАТ

АКМАТОВ К.А.

2022-52(1)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

МАДИНА ОЗТЮРК

2022-52(1)

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ»

АБЫЛАСЫНОВА Г.И., ЮСУПОВА К.А.

2022-52(1)

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETİK KULLANMA DÜZEYLERİ İLE AHLAKİ OLGUNLUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

BASARICI RECEP, SEFEROGLU SULEYMAN SADI

2022-52(1)

THE ROLE OF UNIVERSITIES IN IMPLEMENTING FOREIGN CULTURAL POLICY OF THE REPUBLIC OF TURKEY UNDER GLOBALIZATION

SIMKHOVICH V.A., NAUMOV D.I.

2022-52(1)

КЫРГЫЗ ЭЛДИК ПЕДАГОГИКАСЫНДАГЫ ЭСТЕТИКАЛЫК ТАРБИЯ

АЛИМБЕКОВ А.

2022-52(1)

КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК МАДАНИЯТЫНДАГЫ ТОЛЕРАНТТУУЛУККА ТАРБИЯЛОО ТАЖРЫЙБАЛАРЫ

АЛИМБЕКОВ А.

2020/56

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ ЖАНА КОЙГОЙЛYY МАСЕЛЕЛЕРИ.

ИМАНАЛИЕВНА М.А. ОМУРКУЛОВ И.А.

2020/56

БИЛИМ БЕРУУДОГУ ИННОВАЦИЯНЫН ЖАНЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

АБЫКЕЕВА Ж.Э., МУКТАРБЕКОВА С.Ж.

2020/56

АРАЛЫКТАН ОКУТУУДА СТУДЕТТЕРДИН ЖАЛПЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК КОМПЕТЕНТТУУЛУГУН КАЛЫПТАНДЫРУУ

АБДЫБЕКОВА Н.А., МУРАТБЕК УУЛУ С., АСКАЛИЕВ Б.Ж.

2022-51

THE SIGNIFICANCE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE LIFE OF PRESCHOOL CHILDREN

ABAKIROV A.A., ISAKOVA CH.B.

2022-51

IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF PRESCHOOL TEACHERS IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH MASTER CLASSES

ABAKIROV A.A.

2022-51

THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AS A FACTOR IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF UNIVERSITY STUDENTS

ABAKIROV A.A.

2022-51

АЗЫРКЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН “ЖАШЫЛ” ЭКОНОМИКАСЫНДА БИЛИМ БЕРҮҮНҮН РОЛУ

ТАШБАЕВА Г.С.

2022-51

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ЭКОЛОГИЯЛЫК МАДАНИЯТЫНЫН РУХАНИЙ НЕГИЗДЕРИ

АКМАТАЛИЕВ А.Т.

2022-51

КООМДО БИЛИМ БЕРҮҮНҮ МААЛЫМАТТАШТЫРУУ

ТУЛТУКОВ Б.Т., ШЕРГАЗИЕВА М.С., КУРБАНКУЛОВА М.С.

2020/55

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

ЧАНДЫБАЕВА А.М., МААТКЕРИМОВ Н. О.

2021-50(1)

О РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

БЕКТЕНАЛИЕВА Д.К.

2021-50(1)

РАЗВИТИЕ ШКОЛ С ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АРЗЫМАТОВ Б.М.

2021-50(1)

«САНДЫК МЕТОДДОР» КУРСУН ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

КЫШТООБАЕВА Ч.А.

2021-50(1)

КОМБИНАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

АЛМЕТОВ Н.Ш.

2021-50(1)

САНАРИПТИК ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫН «ПЛЮСУ» ЖАНА «МИНУСУ»

УТУТРОВ К., АРЫПБЕКОВА К.Б.

2021-50(1)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

АСИПОВА Н.А., ТУРУКБАЕВА А.К.

2021-50(1)

ТРАНСЛИНГВАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

АБДУЛЛАЕВ С.Н., ЮСУПОВА А.Х.

2021-49

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ РЕЧИ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

АКБЕМБЕТОВА А.Е.

2021-49

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИКИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

МУРАДЫЛОВА Г.Ш., КАДЫРМАХМЕДОВА Н.О., ТУРДУБАЕВА И.У.

2021-49

ОРТО МЕКТЕПТЕ ФИЗИКАНЫ ОКУТУУДА МКТ ны КОЛДОНУУ МЕНЕН ОКУУЧУЛАРДЫ БИЛИМ АЛУУГА ШЫКТАНДЫРУУ

ИСМАИЛОВА Г.Д., САПАРБЕКОВА Г.С.

2021 -2-47

ИНСАНДЫ КАЛЫПТАНДЫРУУДАГЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫК, ПЕДАГОГИКАЛЫК АСПЕКТИЛЕР

ТАЖИБАЕВА Ж.К., ОСМОНАЛИЕВА С.Ч.

2021 -2-47

МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕСИНДЕ КӨРКӨМ АДАБИЯТ МЕНЕН ИШТӨӨНҮН МЕТОДИКАСЫ

САКИЕВА С.С., АСАНАЛИЕВА М.М.

2021 -2-47

ҮЙ БҮЛӨНҮН МЕКТЕП МЕНЕН БАЙЛАНЫШЫ ЖАНА БАЛДАРДЫ СЕРГЕК ЖАШООГО ТАРБИЯЛООНУН МАҢЫЗЫ

ОСМОНОВА А.К.

2021 -2-47

СТУДЕНТТЕРДИН КОММУНИКАЦИЯЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ

ГАПАРОВА А.Э., ЭРГЕШБАЙ КЫЗЫ М.

2021 -2-47

АРАЛЫКТАН ОКУТУУ МЕЗГИЛИНДЕ ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТЕРДИ АТКАРУУНУН ФОРМАЛАРЫ

АВАНОВА Ж.А., ЭРМАТАЛЫ УУЛУ Б.

2021-1

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

ДМИТРИС АРГИРОПОУЛОС

2021-3

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕГРАДЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУРДАЛЫЕВА М.Т. СУЛТАКЕЕВА Ф.Т., СУЛАЙМАНОВА Б.Б.

2021-4-49

МҮНӨЗ ЖАНА ДЕН СООЛУК ТАРБИЯСЫ

ТОЙЧУБЕКОВА Г.Ж.

2021-4-49

ЖАШТАРДЫН ОЙ ЖҮГҮРТҮҮСҮН ӨНҮКТҮРҮҮ

ТОЙЧУБЕКОВА Г.Ж.

2021-3

МЕКТЕПТЕ ТААЛИМ-ТАРБИЯ БЕРҮҮНҮ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН СТРАТЕГИЯСЫ

ТАЛАСБАЕВА А.Ж.

2021-3

ОНЛАЙН ОКУУ РЕЖИМИНИН ЖАШООБУЗГА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

ТАГАЕВА Э.Ж

2021-3

АРАЛЫКТАН ОКУУ ЖАНА СТУДЕНТТИН ЖООПКЕРЧИЛИГИ

СОВЕТБЕК КЫЗЫ Д., КОЧКОРОВА Д.А.

2021-3

ОНЛАЙН ТИЛ ҮЙРӨНҮҮДӨ ДИЛ БАЯНДАРДЫ БААЛООНУ АВТОМАТТАШТЫРУУ

САПАРАЛИЕВА Ы., ИСМАЛОВА Р.

2021-3

БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ УНИВЕРСИТЕТТЕРДЕ MOODLE ПЛАТФОРМАСЫНЫН КОЛДОНУЛУШУ

САИТ КЫЗЫ А., ИСМАИЛОВА Р.

2021-3

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ В РЕЖИМЕ ON-LINE: МЕТОДЫ И РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ОРОЗАЛИЕВА А.Ш., АРТЫКБАЕВА Г.Ш.

2020-54

ИНСАНДЫ ТАРБИАЛООДО БАЛДАР ИЛЛЮСТРАЦИЯСЫНЫН МААНИСИ

АДЫШЕВ С. Т., ЯНГИБАЕВА Ж

2021 -4- 49

СТУДЕНТТЕРДИН ГЕОГРАФИЯГА БОЛГОН КЫЗЫГУУСУН АРТТЫРУУДА ГЕОГРАФИЯЛЫК ИЙРИМДЕРДИН МААНИСИ

БАЗАРБАЕВА Г.Б., СУЛТАНОВ Ж.М., ЗУЛУШОВА А.Т., АБДУКАХОР КЫЗЫ АКЫЛАЙ

2021 -4- 49

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ»

ШИШКАРАЕВА А.К., ОСМОНАЛИЕВА С.Ч.

2021 -4- 49

СТУДЕНТТЕРДИ ОКУТУУ ЖАНА ТАРБИЯЛОО ПРОЦЕССИНИН САПАТЫН ЖОГОРУЛАТУУ

УСУВАЛИЕВА Г.М.

2021 -4- 49

БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫК ЫКМАЛАРДЫН ЗАРЫЛДЫГЫ

ТОРОГЕЛДИЕВА Г.С., ТАЛАСБАЕВА Г.С.

2021 -4- 49

ЖОМОКТОР БАЛАНЫН ТААНЫП БИЛҮҮ ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН КАРАЖАТЫ

АХУНБЕКОВА Т.А.

2021 -4- 49

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА БОЛОЧОК АДИСТЕРДИ КЕСИПКЕ ДАЯРДООНУН МАСЕЛЕЛЕРИ

АБДЫМАЖИТОВА А.Н., НУСУПОВА Р.С.

2021 -4- 49

МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУДА ОКУУЧУЛАРДЫН ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК БИЛГИЧТИКТЕРИН ӨНҮКТҮРҮ

АВАНОВА Ж.А., НУРКУЛОВА Г.

2021 -4- 49

КОМПЕТЕНЦИЯЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ШАРТЫНДА ОКУУЧУЛАРДЫН МАТЕМАТИКАЛЫК ОЙ- ЖҮГҮРТҮҮСҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ

АВАНОВА Ж.А., АЛТЫНБЕК КЫЗЫ МЭЭРИМГҮЛ

2021 -3-48

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПЛАТФОРМУ KAHOOT КАК СПОСОБ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ГРУППЫ

АЛИБАЕВ Н.А., ОМАРАЛИЕВА Г.А., АБДУМИТАЛИП У. КУБАТБЕК

2021-49

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

АЙБАШЕВА А.

2021-49

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

АНАРБЕКОВА Н.А.

2020-53

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ РЕЧИ

ГЛЕБЧУК О.Н.

2020-53

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

АХСУТОВА А.А.

2020-53

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ДИЗАЙНЕРОВ В ВУЗЕ

АБДУЛЛАЕВА Г.М.

2022-10

ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В КЫРГЫЗСТАНЕ

ЖОЛЧИЕВА А.А.

2022-10

УКРЕПЛЕНИЕ ЛОВКОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗКУЛЬТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ ИГРЫ ОРДО

РАЙЫМБЕРДИЕВ Ы.А., КАПАРОВ А.С.

2022-10

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЛИЯЮЩАЯ НА ПРИЁМЫ ИГРЫ ОРДО

РАЙЫМБЕРДИЕВ Ы.А., МАНАСОВ С.А.

2022-S-1

ЖОЖДОРДО КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫН ОКУТУУДА СТУДЕНТТЕРДИН ПСИХОЛОГИЯЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КОМПЕТЕНЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУНУН НЕГИЗДЕРИ

УСАРОВА Г.О.

2022-S-1

УНУТУЛГАН УЛУТТУК ОЮНДАР ЖАНА ЭТНОПЕДАГОГИКАНЫН РОЛУ

ТЮМЕНБАЕВА Ч.Д.

2022-S-1

КЫРГЫЗ ТИЛИН КЕСИПТИК БАГЫТТА ОКУТУУНУН АЙРЫМ ЫКМАЛАРЫ

ТӨЛӨБЕКОВ Н.Т.

2022-S-1

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

САДИРОВА И.М., КУЛУБАЕВА А.М.

2022-S-1

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА КЫРГЫЗ ТИЛИНЕН КОМПЛЕКСТҮҮ ТАПШЫРМАЛАРДЫ БЕРҮҮ

ОСЕКОВА Т. К.

2022-S-1

КЫРГЫЗ ТИЛИН ЭКИНЧИ ТИЛ КАТАРЫ ОКУТУУДА БААЛОО ПРОЦЕССИ

МУРЗАЛИЕВА З. К.

2022-10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ ПАМЯТИ НА УРОКЕ КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ч. АЙТМАТОВА)

БОКОЕВА Ж.Т.

2022-10

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

АСИПОВА Н.А.

2021-49

ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

МАФКУЕВ Р., АБЫЛАСЫНОВА Г.И.

2021-49

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ

МАФКУЕВ Р., АБЫЛАСЫНОВА Г.И.

2021-49

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ

БАЙБОЛОТОВ Б.А., АРХИПОВ В.В.

2021-49

СТУДЕНТТЕРДИН ЧЫГАРМАЧЫЛ ИШМЕРДΥΥЛΥКТӨРΥН АКТИВДЕШТИРΥΥНΥН ПЕДАГОГИКАЛЫК-ПСИХОЛОГИЯЛЫК ЫКМАЛАРЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛΥКТӨРΥ

КАРАСАРТОВА Ж.Б., ОРОЗАКУНОВА Р.И.

2021-49

ОКУТУУ ҮЧҮН УНИВЕРСАЛДУУ ДОЛБООРЛОО

МОЛДАРЫНОВА А.К.

2021-49

ҮЧ ЖАШКА ЧЕЙИНКИ БАЛДАРДА АЛГАЧКЫ ЭҢ ЖӨНӨКӨЙ МАТЕМАТИКАЛЫК ТҮШҮНҮКТӨРДҮ КАЛЫПТАНДЫРУУ

БИЙМУРСАЕВА Б.М., МАМБЕТОВА Н.С., АНАРКУЛОВА М.М.

2021-49

ЖАШ ИЗДЕНҮҮЧҮЛӨРДҮН ИЛИМИЙ ЖАНА ИЛИМИЙ-УСУЛДУК ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИН УЮШТУРУУ

ТАЙИРОВ М.М., ТЕМИРБАЕВ М.М.

2022-S-1

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ

МОЛДОБАЕВА Д.С.

2022-S-1

САНАРИПТЕШТИРҮҮНҮН ЭНЕ ТИЛДИ ӨНҮКТҮРҮҮДӨГҮ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

КЫРГЫЗБАЕВА Р.З.

2022-S-1

THE ROLE OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

КУРМАНОВА Г.

2022-S-1

РОЛЬ ТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

КУКАНОВА М.А., ШЕЙШЕЕВА Т.Ш.

2022-S-1

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ

КОНДУБАЕВА М.Р.

2022-S-1

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОМУ СТИЛЮ НА ЗАНЯТИЯХ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА

ХАСАНОВ Н.Б.

2022-S-1

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

ИСМАКОВА Б.С. БАЙЖУМАНОВА Н.С. БАКИНА Ю.А.

2022-S-1

DEVELOPING STUDENTS CRITICAL READING SKILLS

ИМАНКАНОВА Н.Ш., ЖОЛДОШБЕКОВА Э.А.

2022-S-1

ЗНАЧЕНИЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ С ЭПОСОМ «МАНАС» НА БАЗЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО И КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ

ИБРАИМОВА А.М.

2022-S-1

КОМПЕТЕНТОСТНЫЙ ПОДХОД КАК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ИБРАГИМОВА К.К.

2022-S-1

ДИАЛОГДУК КЕПТИ КАЛЫПТАНДЫРУУ БОЮНЧА КѲНҮГҮҮЛѲРДҮН НЕГИЗГИ ТИПТЕРИ

ДААКЫБАЕВА А.Б.

2022-S-1

INNOVATION METHODS - GOOD RESULTS OF KNOWLEDGE

АМИНОВА Б.И., СУЛТАНБЕКОВА М.Т.

2022-S-1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ С УЧЕТОМ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ

АХМЕТОВА Ф.А., МОЛДОБАЕВА Д.С.

2022-S-1

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ НОВОЙ ФОРМАЦИИ

АХМЕТОВА Н.А. , БАКИНА Ю.А.

2022-S-1

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ОКУТУУДА МУЛЬТИМЕДИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ

АБЫЛКАСЫМОВА Р.Т., УЗЕКЕЕВА Ж.Ш., КУРМАНКОЖОЕВА Д.К.

2022-S-1

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ

АБДЫКЕРИМ КЫЗЫ АИДА

2022-S-1

ИНТЕРАКТИВДҮҮ МЕТОДДОРДУН НЕГИЗИНДЕ ОКУУЧУЛАРДЫН ЖАЗМА КЕБИН ӨСТҮРҮҮ

АБДУВАЛИЕВА Б., БЕКМУРАТОВА Р.

2020-48

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОГРАФИИ ШАБДАН БААТЫРА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

ИМАНБАКАЕВА Н.К.

2020-48

ФЕНОМЕН ШКОЛЫ С ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ В СИСТЕМЕ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АРЗЫМАТОВ Б.М.

2020-48

ХХ ҒАСЫРДЫҢ 20-30 ЖЫЛДАРЫ ҰЛТТЫҚ МЕКТЕП ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕН ПЕДАГОГ КАДРЛАРДЫ ДАЙЫНДАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

КАРАБАЕВ А.Т.

2020-48

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ

ИСАБЕКОВ К.А., ЭСЕНГУЛОВА Н.А.

2020-48

МЕТОДИКА РАБОТЫ С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

ИСАБЕКОВ К.А., РЫСБЕКОВА Д.Р.

1-45-2022

РОЛЬ НОВЫХ МЕДИА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

АВРОРА АРУУН

2021-2

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА НА ОСНОВЕ ОБУЧЕНИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ

РАИМКУЛОВА А.С., БАЙЖУМАНОВА Н.

2019-52

VIDEO DEMONSTRATION METHOD IN TEACHING BASIC ART EDUCATION LESSON

ЗУХАР БАШБУГ

2019-52

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

САРЕНОВА А.С., АБДЫГАППАРОВА С.К.

2019-52

НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ TARENA ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НА УРОВНЕ МИРОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

СЫДЫКОВ Х.Р., НАБИЕВ С.А., ДАВЛАТОВ А.Н.

2019-52

DEVELOPING AND INCORPORATING CRITICAL THINKING IN E-LEARNING

KARYBEKOVA N.

2019-52

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ КГТУ

ЧЫНЫБАЕВ М.К., КОШОЕВА Б.Б.

2022-7

ОБРАЗОВАНИЕ–ЛОКОМОТИВ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

ХАЛИЛОВА М.В., АСКАРБЕК КЫЗЫ К.

2022-6

ИДЕИ НРАВСТВЕННОГО И ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ТВОРЧЕСТВЕ ШУКУРБЕКА БЕЙШЕНАЛИЕВА

САКИЕВА С.С., АСАНАЛИЕВА М.М.

2022-6

АДАПТАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ К ОБУЧЕНИЮ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

ИЗРАЙИЛОВА А.А.

2022-6

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

БЛИЗНЮК С.П., СЕЙТЕЕВА М.Д.

2021-44-3

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ПЕРИД ПАНДЕМИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИ- ОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕГОДНЯ

ДЖАНЫБЕКОВА И.А.

2022-S

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ж. БАЛАСАГЫНА:ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АБАКИРОВА Г. Б.

2022-S

УЛУТТУК ТУНГУЧ ОКУУ ЖАЙЫБЫЗДЫН ТАРЫХЫНАН (1925-1930-ЖЖ.) (Борбордук педтехникумдун алдындагы алгачкы көркөм ийримдер жөнүндө)

БАЙМЫРЗАЕВ Б.А.

2022-S

КИРГИЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ И ЕГО ВКЛАД В ПОДГОТОВКУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ КЫРГЫЗСТАНА

ГАЛИЕВА З.И.

2022-S

МЕН ОКУГАН ЖАНА ЭМГЕКТЕНГЕН ТАРЫХ ЖАНА ЧӨЛКӨМ ТААНУУ ФАКУЛЬТЕТИ

ИСАБЕКОВА М.И.

2022-S

ИНСТИТУТТА ЖАНА УНИВЕРСИТЕТТЕ АЛГАН БИЛИМДЕРИН АКТАП, МЕКТЕПТЕ ТАТЫКТУУ БИЛИМ БЕРГЕН МУГАЛИМДЕРИМ ЖӨНҮНДӨ

КАДЫШЕВ С.

2022-S

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ – ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ФАКУЛЬТЕТОВ КНУ

СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.

2022-S

УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТ – УЛУТТУК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН УЮТКУСУ

ТИЛЛЕБАЕВ С.А.

2021-44-3

САПАТТУУ БИЛИМ – УЧУРДУН ТАЛАБЫ

ДЮШЕНОВА МАЙРАМБУ САЛАМАТОВНА

2018-46

БАЛДАРДЫ ТАРБИЯЛООДО Ч.АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

КАРАСАРТОВА Ж.Б., НАМАТОВА Э.И.

2018-46

СТУДЕНТТЕРДИН ТЕХНИКАЛЫК ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

БАКИРОВ Б.Ж.

2018-46

ҮЙ-БҮЛӨ МЕНЕН ПЕДАГОГДУН БИРГЕЛЕШИП КЫЗМАТТАШУУСУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖАНА ЭФФЕКТИВДҮҮ ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ

СУРАНАЛИЕВА К.К.

2022-1

THE SITUATION AND PROBLEMS OF BILINGUAL TEACHING IN XINJIANG UIGHUR AUTONOMOUS REGION: A CASE STUDY OF AWATI COUNTY EXPERIMENTAL PRIMARY SCHOOL IN AKSU PREFECTURE

WANG MANLING, ZHU YINGXIN

2022-1

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

УСУБАЛИЕВА А.А.

2018-46

САБАКТЫН ПЛАН – КОНСПЕКТИСИ: «ЖАНДУУ ЖАНА ЖАНСЫЗ ЖАРАТЫЛЫШ», МЕКЕН ТААНУУ, 2- КЛАСС

ЖАНУЗАКОВА Н.Р.

2022-1

СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ «РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ»

ТЕМИРАЛИЕВА Т.К.

2018-46

БОЛОЧОКТОГУ КОМПЕТЕНТТҮҮ ПЕДАГОГДУН ӨЗӨКТҮҮ ЖЕТИ САПАТЫ

ДЖУМАБАЕВ К.Б.

2022-1

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА СРЕДСТВАМИ МЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ

ТААЛАЙБЕКОВА М.

2018-46

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

НҮРГАЗИЕВ Е.Ү.

2018-46

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ УСВОЕНИЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

ТОКСОНБАЕВ Р.Н., БЕКМЫРЗАЕВА А.Б.

2018-46

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НРАВСТВЕННОГО И ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

АПАНОВА А.Н.

2018-46

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

ИМАНБАКАЕВА М.Г.

2018-46

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ИССЫК-КУЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. К.ТЫНЫСТАНОВА

ПЛЕХ З.И., БЕЛОГОРЦЕВА М.А.

2018-46

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

ТАЛАНТОВА А.Т., МУРАДЫЛОВА Г.Ш.

2018-46

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

МУРАДЫЛОВА Г.Ш., ТАЛАНТОВА А.Т.

2018-46

CОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

МУРАДЫЛОВА Г.Ш., ТАЛАНТОВА А.Т.

2018-46

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ

ЧЫНЫБАЕВ Р.Р., ДЖУМАБАЕВ К.А., БУЛАРКИЕВ Ч.К.

2018-46

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ

КЫЛЫЧБЕКОВА А., АБЫЛАСЫНОВА Г.И.

2018-46

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ КАК ТЕНДЕНЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗОВАНИИ

АБЫЛАСЫНОВА Г.И., КЫЛЫЧБЕКОВА А.

2018-46

ҮЙ-БҮЛӨДӨ БАЛАНЫ ТАРБИЯЛООНУН СОЦИАЛДЫК-МАДАНИЙ ШАРТТАРЫ

БАЙТИКОВА Т.А., ДАНАПИЯЕВА Г.

2022-1

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН ЖАКШЫРТУУНУН,ӨНҮКТҮРҮҮНҮН НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖАНА СЕБЕПТЕРИ

СОЛТОНБЕКОВ Ж.Ж.

2018-46

ВЛИЯНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

БОТАЛИЕВА У.А., ТКАЧЕВА С.А.

2018-46

БОЛОЧОК ПЕДАГОГДОРДУН ФИЗИКА БОЮНЧА ИЛИМИЙ-УСУЛДУК ДАЯРДЫГЫН МУЛЬТИМЕДИЯЛЫК КАРАЖАТТАР МЕНЕН ЖЕТИЛТҮҮ

МААТКЕРИМОВ Н.О., ХАЖЫ КАРА ДУМАН, ШАРШЕНОВА Х.А.

2022-1

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТОВ С АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТЕПЕНЬЮ (PHD) В ОБРАЗОВАНИИ

РАИМКУЛОВА А.С.

2018-46

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

МААТКЕРИМОВ Н.О., АДЕНОВА Б.Т., ХАЖЫ КАРА ДУМАН

2022-1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ ПОДГОТОВКИ РЕЛИГИОВЕДОВ В КНУ ИМ. ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА

ОСМОНОВА Д. А.

2018-46

САНДАР ТЕОРИЯСЫНЫН НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ЛЕКЦИЯ ОКУУНУН БИР ЫКМАСЫ

МАМЫРОВ Ж., АЙБЕК КЫЗЫ А., ЭРКИНБАЕВ М.А.

2022-1

МУГАЛИМДИК КЕСИПТИН АЗЫРКЫ АБАЛЫ ЖАНА КАДЫР-БАРКЫ

МУСАКУЛОВ Т.М.

2022-1

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ИМАНКУЛОВ Т.И.

2022-1

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЖАНА ЭКОЛОГИЯЛЫК УКУК

ДӨӨЛӨТБАКОВА Р.Ж., ДУМАНАЕВА М.Г., КАРОЛОВА А.М.

2017-45

КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРУ АРКЫЛУУ ЭТНОМАДАНИЯТЫНА ТАРБИЯЛОО

КАРАГОЗУЕВА Г.Ж.

2017-45

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ

АДЕНОВА Б.Т.

2017-45

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ В ФОРМИРОВАНИИ ПОНЯТИЙ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ВЕЩЕСТВА У СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ДЖУМАБАЕВ К.А.

2017-45

ФИЗИКАЛЫК ЭМЕС АДИСТИКТЕРДИН СТУДЕНТТЕРИНЕ ФИЗИКАНЫ КОМПЕТЕНТТИК МАМИЛЕНИН НЕГИЗИНДЕ ОКУТУУ

ШАРШЕНОВА Х.А.

2017-45

БОЛОЧОК ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТТЕРДИН ИЗИЛДӨӨЧҮЛҮК БИЛГИЧТИКТЕРИН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

ДЖУНУШАЛИЕВА Б.А.

2017-45

КЫЗ БАЛАНЫН ТААЛИМ-ТАРБИЯСЫНА МАКАЛ-ЛАКАПТАРДЫН ТААСИРЛҮҮЛҮГҮ

АЛЫМБАЕВА Б.Б.

2017-45

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АКТЕРСКИХ УМЕНИЙ МУЗЫКИ В ОБЩЕНИИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

АХМЕТОВА А.К.

2017-45

ИНЖЕНЕР-ПЕДАГОГДОРДУ ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

САТКУЛОВ Т.Т.

2017-45

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ЖАКШЫЛЫКОВА К.

2017-45

ВОПРОСЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО ЧТЕНИЮ И ПОНИМАНИЮ

ТАГАЕВА Г.С.

2017-45

ОКУУЧУЛАРДЫ МАТЕМАТИКА САБАКТАРЫНДА ОКУУ - ИЗИЛДӨӨЧҮЛҮК ИШМЕРДҮҮЛҮККӨ ҮЙРӨТҮҮНҮ УЮШТУРУУ

МАТКЕРИМОВ Н.О., КЕСМЕЗ ЯХИЯ

2017-45

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МААТКЕРИМОВ Н.О., ШАРШЕНОВА Х.А.

2017-45

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОКОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

АХМЕТОВА А.К., МААТКЕРИМОВ Н.О.

2017-45

ОБ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

АБАКИРОВА А.Р.

2017-45

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

ДОБАЕВ К.Д., СУПАТАЕВА Э.А.

2017-45

АРДАКТУУ ПРОФЕССОР КАЛДЫБАЕВ КАДЫРБЕК АБДЫЛДАЕВИЧТИН ФИЗИКА-МАТЕМАТИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИНЕ КОШКОН САЛЫМЫ

ТОКОНБЕКОВА К.Ч.

2017-45

К.А.КАЛДЫБАЕВ – КРИСТАЛЛДАРДЫН ОПТИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИНИН ЧЫГААН ИЗИЛДӨӨЧҮСҮ ЖАНА БЕЛГИЛҮҮ ОКУМУШТУУ - ПЕДАГОГ

МААТКЕРИМОВ Н.О., МУСАЕВ К.М.

2017-44

МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ПУНКТУАЦИОННЫМ УМЕНИЕМ

МУРАДЫЛОВА Г.Ш., СУЛТАНОВА А.С.

2017-44

БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТЕ БААЛООНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ЖУМАБЕКОВА А.А.

2017-44

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

МУСАЕВА А.О.

2017-44

БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТЕ ИНСАНГА БАГЫТТАЛГАН ОКУТУУНУН НЕГИЗДЕРИ

МУСАЕВА А.А.

2017-44

САБАКТЫ УЮШТУРУУ УЧУРУНДА КОЛДОНУУЛУЧУ ОКУТУУНУН ЖАҢЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН ТYРЛӨРY

ШАМЫРКУЛОВА В.Т.

2017-44

БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДАГЫ ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН МААНИСИ

ШАМЫРКУЛОВА В.Т.

2017-44

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА ОКУТУУНУ ЭТНОМАДАНИЙ БАГЫТТА ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ЖОЛДОРУ

ТАИРОВА Ч.

2017-44

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

САГИМБЕКОВА Д.С., ИМАНГАЗИЕВА Р.У.

2017-44

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИМАНБАКАЕВА М.Г.

2017-44

НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

БОТАЛИЕВА У.А.

2017-44

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ

МУРАДЫЛОВА Г.Ш., БЕКТЕНОВА Ж.

2017-44

АЗЫРКЫ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ КОЛДОНУУ

КАРАСАРТОВА Ж.Б., ӨМҮРБЕКОВА Ч.У.

2017-44

АДЕПТҮҮ, АБИЙИРДҮҮ, ЫЙМАНДУУ БОЛУУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

ЭРКИМБАЕВ М., ДЖУНУШЕВА К., АМАНТУРОВА Ч.

2017-44

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ̶ ОСНОВА УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ

ИМАНБАЕВ А.А.

2017-44

РОЛЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ

КАМБАРОВА К.У.

2017-44

ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК ИДЕЯЛАРДЫН НЕГИЗИНДЕ ҮЙ-БҮЛӨДӨ КЫЗДАРДЫ ТАРБИЯЛОО

АЛЫМБАЕВА Б.Б., САБЫРОВА Э.С.

2017-44

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ЭКИНЧИ ТИЛ КАТАРЫ ОКУТУУДА ЖАӉЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

АСАНАКУНОВ Т.А.

2017-44

ЭЛДИК ПЕДАГОГИКА ЖАНА ҮЙ-БҮЛӨ ТАРБИЯСЫ – ТАРБИЯ БЕРҮҮНҮН ӨЗӨГҮ

КУРМАНОВА Г.К.

2017-44

ПЕДАГОГДОРДУН КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН ШАРТТООДО ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК ДОЛБООРЛОРДУН РОЛУ

ЭСЕНАЛИЕВА К.

2017-44

МЕКТЕПТЕ ГЕОГРАФИЯ САБАГЫНДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙМАГЫНДАГЫ ТАБИЯТТЫН МУРАСТАРЫН ОКУТУУ АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫ МЕКЕНЧИЛДИККЕ ТАРБИЯЛОО

ДЖУНУШАЛИЕВА К.К., АТТОКУРОВА С.К.

2017-44

СРС КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

ТКАЧЁВА С.А., САГЫНТАЙ К. Э.

2017-44

ЭЛЕКТРОНДУК ОКУТУУ БАГЫТЫНДА “ПСИХОЛОГИЯ” ДИСЦИПЛИНАСЫ БОЮНЧА “ПЕДАГОГИКАЛЫК ПСИХОЛОГИЯНЫН ПРЕДМЕТИ, МИЛДЕТТЕРИ, СТРУКТУРАСЫ, МЕТОДДОРУ” ТЕМАСЫНДАГЫ ЛЕКЦИЯЛЫК САБАКТЫН ПЛАН-КОНСПЕКТИСИ

ИСАКОВА Ч.Б., АКМОЛДОЕВА А.Ж.

2017-44

ТЕКСТТҮҮ МАСЕЛЕЛЕР АРИФМЕТИКАЛЫК АМАЛДАРДЫ ОКУТУУНУН КАРАЖАТЫ КАТАРЫНДА

САЛЫКОВ С.С., КАНЫБЕК К. КЫМБАТ., СОВЕТБЕК К. АЙМӨРҮ

2021-3

ДЕЙСТВИЯ АУТСОРСИНГА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОВИД-19

МУРАТАЛИЕВА М.А., АРТЫКБАЕВА Г.Ш.

2021-3

СНИЖЕНИЕ СТИМУЛОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА

МАМАШОВ Э.Н., АСАНБЕКОВА А.А.

2021-3

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

КАЛНАЗАРОВ А.З., ТОКТОСУНОВА З. К.

2021-3

РОЛЬ IT-ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

КАЛИНИНА Н., МУСАЕВА В.А.

2021-3

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

ЖАНАТОВА Д.Ж., АБДРАИМОВА Б.К.

2021-3

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

ГОРЫНИНА Ю.И., КАРЫБАЕВА Ч.С.

2021-3

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ В ПЕРИОД КАРАНТИНА

ДЖАЛАЛЕТДИН УУЛУ Н., АБЫШОВ И.С.

2021-3

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ

ЧЕСНОВ Р.А., АСАНБЕКОВА А.А.

2021-3

ПАНДЕМИЯ УЧУРУНДАГЫ МЕКТЕПТЕГИ АРАЛЫКТАН ОКУТУУ: КОЙГОЙЛОР ЖАНА ЧЕЧУУ ЖОЛДОРУ

АСАНОВА Г.А., СУЛАЙМАНОВА Б.Б.

2021-3

ОБУЧЕНИЕ В РЕЖИМЕ ON-LINE: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

АНДОСОВА С., ЗАТРАВИНА С.В.

2021-3

РОЛЬ ПАНДЕМИИ COVID19 В ФОРМИРОВАНИИ ЦИФРОВИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСТАНА

АБДЫЛДАЕВА Н.У., САРЫМСАКОВ К.К.

2021-3

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ

АБДРАХМАНОВА А.А., АСАНБЕКОВА А.А.

2021-S

ОБУЧЕНИЕ НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА

ЖУМАЛИЕВА Э. Т.

2021-S

USING EFFECTIVE INNOVATIVE IDEAS IN TEACHING FOREIGN ENGLISH

ЖОЛДОШБЕКОВА Э.А.

2021-S

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОФФЛАЙН И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ЖОЛДОШБЕКОВА Э.А., КУЛУБАЕВА А.М.

2021-S

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДАГЫ ЖАЗУУ ЖУМУШТАРЫНЫН ПРОФЕССОР К. САРТБАЕВДИН ЭМГЕКТЕРИНДЕ ИЗИЛДЕНИШИ

УРАИМОВ К.М.

2021-S

РЕЧЕВОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ТОМИЛОВА С.Д.

2021-S

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОГРАММ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ТОКОЕВА Э.Т., МУКАШЕВА А.Ч.

2021-S

АВИАЦИЯ АДИСТИГИНДЕ БИЛИМ АЛЫП ЖАТЫШКАН СТУДЕНТТЕРДИН ТИЛДИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН ТҮЗҮҮ - ОКУТУУ ПРОЦЕССИНИН АЛГЫЛЫКТУУ БАГЫТЫ

СЫДЫКБАЕВА М. М., ЖОЛДОШБЕКОВА А. Ж.

2021-S

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ТЕКСТА НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

СЫДЫГАЛИЕВА Г.Д.

2021-S

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ

ШАХАНОВА Р. А.

2021-S

STUDY OF THE METHODOLOGY OF TEACHING THE KYRGYZ LANGUAGE IN PRIMARY SCHOOL

SAKIEVA S., OROZBAEVA A., BAYIEVA B, ASANALIEVA M.

2021-S

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ КОММУНИКАТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

САДИРОВА И.М.

2021-S

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В РЕСПУБЛИКЕ КУБА

РОДРИГЕС Р., УРРА Т.

2021-S

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ

ПРИВАЛОВА С.Е., МАКАРОВА Е.В.

2021-S

ПРИЕМЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ

ПЛОТНИКОВА С. В.

2021-S

МЕДИК СТУДЕНТТЕРДИН АНГЛИС ТИЛИНДЕ КЕСИПТИК БАЙЛАНЫШ КЕБИН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ

НИЯЗОВА Ж.Д.

2021-S

ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНАЛИТИЧЕСКОМУ ЧТЕНИЮ

НИКОЛАЕВА Т.Н.

2021-S

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

МЫРЗАБЕКОВА М.Ж., АХМЕТОВА Н.А., СУНАР M.Н.

2021-S

INTEGRATION OF A PROFESSIONAL ICC IN EFL TEACHER TRAINING PROGRAMMES IN KAZAKHSTAN

MUSTAFINA A., AKHMETOVA N. A.

2021-S

СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

МУКАШЕВА А.Ч., ТОКОЕВА Э.Т.

2021-S

ТАРБИЯНЫН БАА ЖЕТКИС КАЗЫНАСЫ ЖОМОКТОРДО

МАРАИМОВА Н.А.

2021-S

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА

КУРМАНАЛИЕВА Р.А.

2021-S

РАБОТА НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ

КУНЕКОВА Т.М.

2021-S

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

КУЛУБАЕВА А.М., КОЖОМКУЛОВА Г.Э.

2021-S

ПРОФЕССИОГРАММА УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

КУЛБОЛДИЕВА К., ЧОНМУРУНОВА Н.Ж.

2021-S

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ В МЕДВУЗЕ

КУЛЬБАЕВА Г.Б., МУРЗАБАЕВА Ч.А.

2021-S

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТА КАК ОСНОВНОЙ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ОРФОГРАФИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

КРЕЩУК О.Р.

2021-S

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОЯЗЫЧНЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

КРАЕВА А. А.

2021-S

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВ

КОЖОМКУЛОВА Г.Э., АСАНОВА Д.К.

2021-S

СПЕЦИАЛИСТ XXI в.: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОБЛЕМЫ В СВЯЗИ С ВЫЗОВАМИ ЦИФРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

КОНДУБАЕВА М.Р., ОНГАРБАЕВА А.Р.

2021-S

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК В ЭПОХУ «ОТКРЫТОЙ МЕТОДИКИ»: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

КАЖИГАЛИЕВА Г.А.

2021-S

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ

КАЛМАТОВА Г.М.

2021-S

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ

КАБДУЛОВА К.Л., БОЛАТБАЕВА М.Л.

2021-S

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ

ИВАНЕНКО Д.О.

2021-S

ФИЛЬМЫ И ИНТЕРАКТИВНОЕ ВИДЕО НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

ИСМАИЛОВА Ш.А.

2021-S

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИИ

ИСАЕВА М.Т.

2021-S

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

ИМАНКАНОВА Н.Ш., СУЛТАНБЕКОВА М.Т.

2021-S

АКТИВИЗАЦИЯ УСТНОЙ РЕЧИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ «КЕЙС-СТАДИ

ИМАНАЛИЕВА Т.И., БОКОЛОВА С.Д., ОТОРБАЕВА Г.

2021-S

РАЗВИТИЕ АВТОНОМНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – ПУТЬ К УСПЕШНОМУ ОБУЧЕНИЮ В ONLINE-ФОРМАТЕ «АВТОНОМНАЯ ЛИЧНОСТЬ — ЭТО НЕ ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ЧТО-ТО ДОБАВЛЕНО, А ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК У КОТОРОГО НИЧТО НЕ ОТНЯТО»

ИБРАГИМОВА К.К.

2021-S

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ СТУДЕНТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

ЭРАЛИЕВА Ы.С.

2021-S

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТВОРЧЕСКОГО ПИСЬМА В ВУЗЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА А.П. ЧЕХОВА «СТУДЕНТ»)

ЕПАНЕШНИКОВА Л.В.

2022-2-76

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА ИНЖЕНЕРДИК-ТЕХНИКАЛЫК АДИСТЕРДИ ДАЯРДООНУН КАЛЫПТАНЫШЫ

КАРЫЕВА А.К.

2022-2-76

ЭССЕ - СТУДЕНТТЕРДИН КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУДА ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨ ФОРМАСЫ

АКМАТАЛИЕВА Н.З.

2021-S

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ И КУЛЬТУРЫ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ЕДИЛХАНОВ А.Ж.

2021-S

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ДУЙШОНБЕКОВА Г., ИМАНАЛИЕВА Т.

2021-43-2

ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕ- СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ

СУЛТАНОВА ТОЛКУН ТАБЫЛДИЕВНА

2021-43-2

ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕ- СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ

СУЛТАНОВА ТОЛКУН ТАБЫЛДИЕВНА

2021-43-2

КОРОНАКРИЗИС, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЙТАЛИЕВА Г.А.

2021-S

ОБОГАЩЕНИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ И АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

ЧИЛИКОВА И. А., РОЩИНА А. С.

2021-S

ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

БОЛОТОВА Ч. М.

2021-S

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

БОЛОКБАЕВА С.Р.

2021-S

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ УЧЕБНИКОВ

БАЙБОСУНОВА Б. Б.

2021-S

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

БАГИЧЕВА Н.В., СТАРИЦИНА И.С.

2021-S

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ МАГИСТРАНТОВ К ИСCЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АХМЕТОВА Н.А., БАКИНА Ю.А., УМИРБЕКОВА М.А.

2021-S

МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ КАК ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЯ

АХМЕТОВА Ф.А.

2021-S

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЕМЫХ

АХМЕТОВА Ф.А., МОЛДОБАЕВА Д.С.

3/2021

КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУНУН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮН ЖОГОРУЛАТУУДАГЫ АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕР

АБЫШБАЕВА А. А.

2021-S

БӨТӨН ТИЛИНДЕ СҮЙЛӨӨГӨ ҮЙРѲТҮҮДӨГҮ ОКУТУУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ

АБДУГАФУРОВА М. И., БОКОЕВА Э.М.

2021-S

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

АБДРАХМАНОВА Г.Ш., ЧУЛУЕВА М.К.

2021-S

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

АБДИВАЛИЕВА Г.А.

2021-4

КЫРГЫЗСТАНДА ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ ДАЯРДОО МАСЕЛЕСИНИН ТЕОРИЯЛЫК ЖАКТАН ИЗИЛДЕНИШИ

СУЛАЙМАНОВА Р.Т.

2017-43

ОКУУЧУЛАРДЫН КЕП МАДАНИЯТЫНЫН АЗЫРКЫ АБАЛЫ ЖАНА АДАБИЯТТЫ ОКУТУУДАГЫ ПРОБЛЕМАЛАР

ИСАКОВА С.Т., КУРМАНАЛИЕВА Ч.А.

2017-43

MEDIA AND TECHNOLOGY IN EDUCATION, PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS

CHALOVA M.K.

2017-43

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

МУКАМБЕТОВА А.К.

2017-43

2-КЛАССТА «ЖАДЫРАГАН ЖАЙДА» БӨЛҮМҮНДӨ ЖАЙ ТЕМАСЫНА АРНАЛГАН ЧЫГАРМАЛАРДЫОКУТУУ

ОМУРЗАКОВА К.К.

2017-43

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРОВНЕВЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

АБДУМАНАПОВА З.З.

2017-43

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

НЕВЗОРОВА Н.К.

2017-43

ДЕТСКИЙ САД – ЗАБОТА ОБЩЕСТВА НЕ ТОЛЬКО О ВОСПИТАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ, НО И О БЕЗОПАСНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

ТУРДАХУНОВА А.Ш.

2017-43

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОКУ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

КАЛДЫБАЕВА Д.И., СЕГИЗБАЕВА Г.Р.

2021-4

БАЛАНЫ ЭМГЕККЕ ТАРБИЯЛОО-ЭЛДИК ТАРБИЯНЫН НЕГИЗГИ БУЛАГЫ

КУШТАРБЕК КЫЗЫ ЭЛИЗАТ

2017-43

ОКУУЧУЛАРДЫН КЕП МАДАНИЯТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУДАГЫ КӨНҮГҮҮ ИШТЕРИ

ИСАКОВА С.Т.

2021-4

ОКУУЧУЛАРГА КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ФОНЕТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮН ҮЙРӨТҮҮДӨ АЙРЫМ БИР УСУЛДУК ЫКМАЛАРДЫ КОЛДОНУУ

КУЛБАЧАЕВ Д. К.

2017-43

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ЛИТЕРАТУРЫ

ГИЛЯУЗИЗОВА Н.М., ЮСУПОВА А.Х.

2021-4

КЫРГЫЗ ТИЛИН КОЛЛЕДЖДЕРДЕ ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫН ИШТЕП ЧЫГУУНУН ЗАРЫЛДЫКТАРЫ МЕНЕН БАГЫТТАРЫ

КАШКАРИЕВА М.

2021-4

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ

КАРАБАЛАЕВА Г.Т.

2021-4

АЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ МЕКТЕП ЖАШЫНА ЧЕЙИНКИ БАЛДАРДЫН КЕБИН ӨНҮКТҮРҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ

КАНЫБЕК КЫЗЫ АЙСАЛКЫН

2017-43

СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

БОТАЛИЕВА У.А., ЖУМАШЕВА Ж. ДЖ.

2017-43

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ

АКМОЛДОЕВА А.Ж., ТКАЧЕВА С.А.

2017-43

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНЫХ ИГР С АЛЬЧИКАМИ В ФОРМИРОВАНИИ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

КУШЧУБЕК КЫЗЫ ШИРИН

2017-43

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МУРАДЫЛОВА Г.Ш., СУЛТАНОВА А., БЕКТЕНОВА Ж.

2017-43

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ СРС СРЕДСТВАМИ ИКТ

ТКАЧЕВА С.А., БАЙТИКОВА Т.А.

2017-43

ЧОҢДУКТАРДЫ ОКУТУУДА ИШМЕРДҮҮЛҮК МАМИЛЕ КЫЛУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН КОЛДОНУУ

САЛЫКОВ С.С., КАНЫБЕК КЫЗЫ КЫМБАТ., СОВЕТБЕК КЫЗЫ АЙМӨӨРҮ

2017-43

ТЕОРЕМАЛАРДЫ ДАЛИЛДӨӨ МЕТОДДОРУН СИСТЕМАЛАШТЫРУУ ЖАНА ЖАЛПЫЛОО САБАГЫН ӨТКӨРҮҮНҮН ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

САЛЫКОВ С.С., АСАНАЛИЕВА Д., БАПА КЫЗЫ АЙНУРА

2022-1-75

ОРТО МЕКТЕПТИН БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ИНФОРМАЦИЯЛЫК ЧӨЙРӨСҮ ЖАНА АНЫН БИЛИМ САПАТЫН БАШКАРУУДАГЫ РОЛУ

КАЛДЫБАЕВ, КАСЫМАЛИЕВ М.У.

2022-1-75

ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МЕКЕМЕЛЕРДЕ КОМПЬЮТЕРДИК ТЕСТИРЛӨӨНҮ УЮШТУРУУНУН ЫКМАЛАРЫ

ИМАНКАСЫМОВА Т.К.

2016-42

ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПО МОДЕЛИ «ДИДАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» В. КЛАФКИ

АБДЫРАКМАТОВА Н.К.

2021-43-2

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

МЫРЗАБАЕВА Н.М.

2021-4

О ТЕХНОЛОГИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ (В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИАКУЛЬТУРЫ)

БАЙСУБАНОВ А. К.

2021-4

ЭТНОПЕДАГОГИКА ЖАНА ЖОГОРКУ КЛАССТАРДА КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ САБАГЫ

КЕНЖЕШОВ К. Д.

2021-4

ЖОГОРКУ КЛАССТАРДА КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ САБАГЫН КАЛЫПТАНДЫРУУЧУ КОМПЕТЕНЦИЯЛАР ЖАНА АНДА ЭТНОПЕДАГОГИКАНЫН РОЛУ

КЕНЖЕШОВ К. Д.

2021-4

ЖАШ МУУНДУ ТАРБИЯЛООДО ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАРДЫН МААНИСИ

ШЕРАЛИЕВА А. Ж.

2021-4

ПЕДАГОГИКАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН ЫКМАЛАРЫ

ТУРПАНОВА Ж. А.

2021-4

АДАБИЯТ САБАГЫН ОКУТУУДАГЫ ИННОВАЦИЯЛЫК МЕТОДДОР

АБДЫРАСУЛОВА Э. К.

2021-4

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ИСЛАНБЕК КЫЗЫ НУРГИЗА

2021-4

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

БЕКБОЛОТ КЫЗЫ НАЗГУЛ

2021-43-2

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МУРАТАЛИЕВА А.

2021-43-2

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЕДАЙЫМДАРДЫН БИЛИМ АЛУУСУНУН АКТУАЛДУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ

МОЛДОКАНОВА Р.К.

2021-4

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

МУСАЕВ А. И.

2021-4

БИЛИМ БЕРҮҮ ТУТУМУН МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО МАСЕЛЕСИ

АПСАМАТОВА Э.ДЖ.

2021-43-2

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЫТЫЕВ МУХАМЕД ЧИКИТАЕВИЧ

2016-42

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПРИМЕНЕНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ

РИЗАЕВА Р.Р.

2021-43-2

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ И ПЕРЕВОДУ КЫРГЫЗСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ РУССКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ НА МАТЕРИАЛАХ СМИ

КИНЖЕЕВА БЕРМЕТ СУЮРКУЛОВНА

2016-42

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ

АЖЫМАНБЕТОВА Г.И.

2021-43-2

THE ROLE AND MEANINGS OF STUDENT MOVEMENTS AND ORGANIZATIONS IN THE HIGHER EDUCATIONAL SYSTEM IN THE USA

КАНЫБЕКОВА ТАХМИНА КАНЫБЕКОВНА

2016-42

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

АБЫЛАСЫНОВА Г.И.

2016-42

О ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ

СУПАТАЕВА Э.А.

2016-42

ОКУТУУНУН ИННОВАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАРЫ

БЕЙШЕЕВА Э.

2016-42

ОСОБЕННОСТИ АККРЕДИТАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БИЙМУРСАЕВА Б.М.

2016-42

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

МАХАНОВА А.С., САБРАЕВ К.Ж.

2016-42

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПОВ КОММУНИКАТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

ЭРКЕБУЛАНОВА Н.Ш.

2016-42

АР ТАРАПТАН ӨНҮККӨН ИНСАНДЫ КАЛЫПТАНДЫРУУДА ҮЙ-БҮЛӨ ТАРБИЯСЫНЫН РОЛУ

БОТАЛИЕВА У.А.

2016-42

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА В ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЗМА СРЕДСТВАМИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

ИМАНБАКАЕВА М.Г.

2021-43-2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ИСМАНОВ ТААЛАЙБЕК КАДЫРОВИЧ

2016-42

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЫНДА ТЕХНИКАЛЫК БАГЫТТА ОКУГАН СТУДЕНТТЕРДИН МААЛЫМАТТЫК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ

КУЛМАНБЕТОВА С.М.

2016-42

АҚПАРАТТЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІПТІК ДЕҢГЕЙІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

СУРАНЧИЕВА З.Т., БЕКЕЖАНОВА А.А.

2016-42

ОКУУЧУЛАРДЫН ӨЗ АЛДЫНЧА ОКУУ МАТЕРИАЛЫН ӨЗДӨШТҮРҮҮ ЖАГДАЙЫ

БЕШКЕМПИРОВА В.К., КУРМАНКУЛОВ Ш.Ж.

2016-42

СТУДЕНТТИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТЕРИН УЮШТУРУУДА ЭЛЕКТРОНДУК ОКУТУУНУН МААНИСИ

АСИРДИНОВА Т.Ж., КАДЫРКУЛОВА У.

2016-42

О ДИДАКТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ ПРИ СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА

КАДЫРКУЛОВА У.К., АСИРДИНОВА Т.Ж.

2016-42

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

НЕВЗОРОВА Н.К.

2016-42

ОБУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ОСНОВАМ ИНФОРМАТИКИ КАК СРЕДСТВО ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ

МАМЕТЖАНОВА Н.Х., КОЖЕБАЕВА А.С.

2016-42

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

НУСИПКОЖА А.С., КУРМАНБЕК КЫЗЫ Н., МОЛДАКУНОВА Н.К.

2016-42

КЫРГЫЗСТАНДА КӨП БАСКЫЧТУУ ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮГӨ ӨТҮҮНҮН СТРАТЕГИЯСЫН ШАРТТООЧУ ФАКТОРЛОР

АСИПОВА Н.А.

2016-42

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЭКОНОМИКА МАМАНДЫҚТАРЫНЫҢ ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ELEARNING ПАЙДАЛАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ

АЮЛОВ А.М., КЕНЖЕБУЛАТОВА С.С.

2016-42

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАЩИХСЯ

МААТКЕРИМОВ Н.О., ХАЖЫ К.Д., ШАБДАНБАЕВА А.К.

2016-41

ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАГАЕВА И.И.

2021-43-2

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ МОДЕЛИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АБДЫКЕРИМОВА Д.А.

2016-41

БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИ ОКУУЧУЛАРДЫ ТОЛЕРАНТТУУЛУККА ТАРБИЯЛООГО ДАЯРДООДО КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ

НУСУПОВА Р.С.

2016-41

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОГО И ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

ИМАНБАЕВ А.А.

2016-41

ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КООМАНОВА В.К., ТУРСУНБАЕВА А.М., ДЖАИЛГАНОВА Ж.С.

2016-41

РАСШИРЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ.

КАНАЕВА В.Т., ИЙСАЕВА А.Ж.

2016-41

ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ В XXI ВЕКЕ

ИМАНГАЗИЕВА Р.У.

2016-41

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКОРОГОВОРОК НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

АБДЫКЕРИМОВА У.С.

2022-2

ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ЭТНОПЕДАГОГИКИ

КОНГАЙТИЕВА С.А.

2016-41

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 5-х КЛАССОВ КЫРГЫЗСКОЙ ШКОЛЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

АМАНОВА Г.М.

2016-41

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ГОВОРЕНИЯ И АУДИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ КЫРГЫЗСКОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

АМАНОВА Г.М.

2016-41

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТРЕУГОЛЬНИКА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ

УРСЕИТОВ О.У., ЖАПАРОВА С.Н.

2016-41

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА

ТКАЧЁВА С.А.

2016-41

ҮЙ-БҮЛӨДӨГҮ КААДА-САЛТ, ҮРП-АДАТТАРДЫН БАЛДАРГА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

АЛЫМБАЕВА Б.Б., САБЫРОВА Э.С.

2016-41

ЭЛДИК ПЕДАГОГИКА – ТАРБИЯНЫН БУЛАГЫ КАТАРЫ

МАНСАПОВА Г.М.

2022-2

МЕСТО И РОЛЬ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ФЕДЯНИНА Г.С.

2016-41

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ИМАНБАЕВ А.

2016-41

БӨЛҮНҮҮЧҮЛҮКТҮН КАСИЕТТЕРИН ИНТЕРАКТИВДҮҮ ЖОЛ МЕНЕН ОКУТУУ МАСЕЛЕЛЕРИ

САЛЫКОВ С., НАЗАРБАЕВА М.Т., САЛЫКОВА Н.С.

2022-2

ВОПРОСЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 5-х КЛАССОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ДЖАМБАЕВА А.К., БАЯМАНОВА Д.А.

2016-41

О ПРЕДПОСЫЛКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ

МААТКЕРИМОВ Н.О., САГИМБЕКОВА Д.С.

2016-41

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ

МААТКЕРИМОВ Н.О.

2016-41

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

МААТКЕРИМОВ Н.О., ДЖУНУШАЛИЕВА Б.А.

2022-2

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ КЫРГЫЗСКОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

АМАНАЛИЕВА Г.Э.

2022-2

СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫМ ОБУЧЕНИЕМ В КЫРГЫЗСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ им. С.Б. ДАНИЯРОВА

АДЫЛБАЕВА В.А., КУРМАНОВ Р.А., АБАКОВА Г.Т., АБАКИРОВ У.Т.

2022-2

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧНОЙ И БОГАТОЙ РЕЧИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

АБДИВАЛИЕВА Г.А.

2021-43-2

СОВРЕМЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ЮНЕСКО: СООТНОШЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ «МЯГКОЙ СИЛЫ» С КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ

КУДАЙБЕРДИ УУЛУ НУРГАЗЫ

2021-2-3

ЧЕТ ТИЛИ АРКЫЛУУ БОЛОЧОК АДИСТЕРДИН СОЦИАЛДЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

ЧОЙБЕКОВА Э. Ш.

2021-2-3

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ МАТЕМАТИКА БАГЫТЫНДА ЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ КОНЦЕПЦИЯСЫ ЖАНА СТУДЕНТТЕРДИН АНГЛИС ТИЛИНДЕГИ КЕСИПТИК БАЙЛАНЫШ КЕБИН ӨСТҮРҮҮДӨГҮ КӨЙГӨЙЛӨР

БЕКМАТОВА Ж. Т.

2021-2-3

МАТЕМАТИКА БАГЫТЫНДА КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА АНГЛИС ТИЛИ САБАГЫНДА СТУДЕНТТЕРДИН КЕСИПКЕ БАГЫТТАЛГАН КЕБИН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН АЗЫРКЫ АБАЛЫ

БЕКМАТОВА Ж. Т.

2021-43-2

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ

ЖОЛДОШЕВА МАДИНА АМАНГЕЛЬДЫЕВНА

2021-43-2

MODERN APPROACHES OF TEACHING ENGLISH IN THE CONTEXT OF EPIDEMIOLOGICAL CONSTRAINTS

ZHOLDOSHBEKOVA MAKHABAT

2021-2-3

АТА-ЭНЕЛЕР МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРУУ

САБЫРОВА Э. С., АЛЫМБАЕВА Б. Б.

2021-2-3

БАЛДАРДЫ ТАРБИЯЛООДО АТА-ЭНЕ БАЛАНЫН КҮЗГҮСҮ

САБЫРОВА Э. С., АЛЫМБАЕВА Б. Б.

2021-2-3

ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОЛДАЛИЕВА С. А.

2021-2-3

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫН ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕ ОРТО МЕКТЕПТЕ ОКУТУУНУН ЭГЕМЕНДҮҮЛҮКТӨН КИЙИНКИ ОКУУ СТАНТАРТЫНДА ОРУН АЛЫШЫ ЖАНА ПРОБЛЕМАЛАРЫ

КЕНЖЕШОВ К. Д.

2021-2-3

АЗЫРКЫ МЕЗГИЛДЕ ОРТО МЕКТЕПТИН 10-11 КЛАССТАРЫНДА КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ АРКЫЛУУ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ПРАКТИКАЛЫК МАЗМУНУ

КЕНЖЕШЕВ К. Д.

2021-2-3

АККРЕДИТАЦИЯ МАСЕЛЕСИ ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУГА КОЮЛГАН КООМДУК - СОЦИАЛДЫК ТАЛАПТАР

МУКАМБЕТОВА А. С.

2021-2-3

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

СЕКИЕВА Н. А.

2021-43-2

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВОЛКОТРУБОВА А.В.

2021-43-2

ЧЕТ ТИЛИ АРКЫЛУУ БОЛОЧОК АДИСТЕРДИН СОЦИАЛДЫК КОМПЕТЕНТТУУЛУГУН ӨНҮКТҮРҮҮ

ЧОЙБЕКОВА ЭЛИЗА ШАМШАРБЕКОВНА

2021-43-2

ВНЕДРЕНИЕ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ КЫРГЫЗСТАНА

АСАНАЛИЕВ ТИЛЕК АСАНАЛИЕВИЧ

2021-43-2

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

ЭРКЕБУЛАНОВА Н.Ш.

2021-42-1

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ИБРАЕВА АСЕЛЬ ТУРАТБЕКОВНА

2021-4-74

ЭЛЕКТРОНДУК ОКУУ КИТЕПТЕРИНИН ЖАРДАМЫ МЕНЕН ОКУУ ПРОЦЕССИН УЮШТУРУУ

КАЛДЫБАЕВ К. С., АСАНОВА М. Б.

2021-3

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ

РАФИЕВА Ш. А.

2021-3

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ

НУЖНЫЙ В.А.

2021-3

КЫРГЫЗ ТИЛИН ЖОЖДОРДО КОММУНИКАТИВДИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ НЕГИЗДЕП ҮЙРӨТҮҮНҮН ТЕОРИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ

ЧЫМАНОВА Т.

2021-3

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ДЕМОКРАТИЯЛУУ САЛТТАРЫНЫН НЕГИЗИНДЕ БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИН ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ

БАЯЛИЕВА А. С.

2021-3

FORMAL SETTING UP OF THE SUBJUNCTIVE MOOD IN THE KYRGYZ LANGUAGE

ASANALIEVA T.K.

2021, №2

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА НА ОСНОВЕ ОБУЧЕНИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ

РАИМКУЛОВА А.С., БАЙЖУМАНОВА Н.

2021-2

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

УСУПОВА Н.С.

2020

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ОМУРЗАКОВА АЙНАЗИК МАМАТИСАЕВНА

2021-1

БАЛДАРГА ТУУРА ТАРБИЯ БЕРҮҮДӨГҮ УЛУУ ОКУМУШТУУЛАРДЫН КӨЗ КАРАШЫ

САБЫРОВА Э., АЛЫМБАЕВА Б.

2021-1

XX К. АЯГЫНДА БИШКЕК ШААРЫНЫН ЖАҢЫ КОНУШТАРЫНДА НАРИСТЕЛЕРДИ ТАРБИЯЛООДОГУ КААДА-САЛТТАР

ТАШТАНОВА Б.

2021-1

ОРТО МЕКТЕПТЕ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫН ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕ ОКУТУУ ПАРАДИГМАСЫН ТҮЗҮҮНҮН ЗАРЫЛДЫГЫ

КЕНЖЕШОВ К.

2021-1

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫН ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕ ОРТО МЕКТЕПТЕ ОКУТУУНУН ЭГЕМЕНДҮҮЛҮКТӨН КИЙИНКИ ОКУУ СТАНДАРТЫНДА ОРУН АЛЫШЫ ЖАНА ПРОБЛЕМАЛАРЫ

КЕНЖЕШОВ К.

2021-1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

КУДАЙБЕРДИЕВА Г.

2021-1

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

РЫБИНА Е.

2021-1

ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙДАГЫ СТУДЕНТТЕРДИН БИЛИМИН ТЕКШЕРҮҮНҮН ЖАНА БААЛООНУН ФОРМАСЫ

АЛЫБАЕВА Ж.

2021-2-72

ОРТО МЕКТЕПТЕРДЕ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫН ОКУТУУНУН УЛУТТУК ПЕДАГОГИКАДА КАЛЫПТАНЫШЫ

КЕНЖЕШЕВ К.

2021-1-71

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

САРЫМСАКОВА А.Ж., НИЯЗАЛИЕВА А.Т.,ЖАБАГИЕВА П.И.

2020

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ОМУРЗАКОВА АЙНАЗИК МАМАТИСАЕВНА

2020

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

МЫТЫЕВ МУХАМЕД ЧИКИТАЕВИЧ

2021-1

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА КЫРГЫЗ ТИЛИН ЭКИНЧИ ТИЛ КАТАРЫ ОКУТУУДА СТУДЕНТТЕРДИН МАДАНИЯТ ТААНУУЧУЛУК КОМПЕТЕНЦИЯСЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

ЧЫЛАНБЕКОВА Н.О.

2021-1

VISUALIZATION ANALYSIS OF POPULARITY AND DEVELOPMENT TRENDS ON TCSOL BASED ON CITE SPACE

ZHANG YANG

2021-1

ОНЛАЙН ТҮРҮНДӨ ОКУТУУНУН АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ ЖАНА КЕМЧИЛИКТЕРИ

МУСАКУЛОВ Т.М.

2021-1

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF ONLINE LEARNING

KIRSANOVA N.A.

2021-1

ВЛИЯНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС СТУДЕНТОВ

АЖЫМАНБЕТОВА Г.И., ОСМОНОВ К.К., БОЛОТБАЕВ Д.С.

2021-1

КЕНЖЕ ЭПОСТОРДУ ОКУТУУДАГЫ АЙРЫМ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР

АБДЫКАДЫРОВА Г.К.

2020-4

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ИИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В НАУЧНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

ТОХИРИЁН АБДУЛЛОХИ ШЕРАЛИЗОДА

2020-4

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ (ИЗ ОПЫТАТЕЛЕУРОКОВ)

СООДАНБЕКОВА А.С., БРОННИКОВА К.О.

2020-4

TEACHING ENGLISH IDIOMS RELATED TO WEATHER

SAGYNDYKOVA K.

2020-4

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

КУДАЙБЕРДИЕВА Г. К.

2020-4

СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ЖОЛДОРУ

ДҮЙШӨНАЛИЕВА С.А., УЗЕКЕЕВА Ж.Ш.

2020-4

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ УСПЕШНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ

БЕРДИЕВА О. А., НУЖНЫЙ В. А.

2020-3

ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ С ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

ВИНОКУРОВА О.С.

2020-3

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ КАЗАХСКОЙ СТЕПНОЙ ЗНАТИ В ОМСКОМ И ОРЕНБУРГСКОМ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩАХ В XIX ВЕКЕ

РЫСКУЛОВ Т.А.

2020-3

КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУДА ИШ КАГАЗДАРЫНЫН ТЕКСТТЕРИ МЕНЕН ИШТѲѲ

МЫРЗАНАЕВА М. К.

2020-3

ДҮЙНӨЛҮК ТАЖРЫЙБАДА ДОКТОРДУК ДАРАЖАГА ДАЯРДООНУН БАТЫШ МОДЕЛДЕРИНИН ТҮРЛӨРҮ, ОКШОШТУКТАРЫ ЖАНА АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ

МУСАКУЛОВ Т.М.

2019

FORMATION OF THE TEACHER’S PERSONALITY AS A CONDITION OF PROFESSIONAL COMPETENCE

AYAZBAYEVA A.T.

2019

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

СУЛТАНОВА ТОЛКУН ТАБЫЛДИЕВНА

2020-3

EFFICIENT FEATURES OF K-W-L IN TEACHING READING OF STUDENTS

BORUBAEVA A. ZH.

2019

ИНТЕГРАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В КЫРГЫЗСТАНЕ

МУКАШ УУЛУ ТАЛАСБЕК

2018

СУЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ

ИБРАЕВА АСЕЛЬ ТУРАТБЕКОВНА

2018-37-4

ПРИОБЩЕНИЕ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ОМУРЗАКОВА ЖЫЛДЫЗ КУБАНЫЧБЕКОВНА

2018

ОСНОВНЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЦВЕТОНАИМЕНОВАНИЙ

СУЛАЙМАНОВА Ф.Э.

2020-3

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЭКИ ДЕҢГЭЭЛДҮҮ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОЦЕССИН ИШКЕ АШЫРУУНУН ШАРТТАРЫ

БЕДЕЛБАЕВА А.З.

2018-35-2

К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА

РАМАЗАН КЫЗЫ БАКЫТ

2020(2)69

КЫРГЫЗ ТИЛ САБАГЫНДА СТУДЕНТТЕРДИН УНИВЕРСАЛДУУ КОМПЕТЕНЦИЯСЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ ҮЧҮН ИНТЕРАКТИВДҮҮ ТАПШЫРМАЛАР

АЗЕМОВА A.A.

2020(2)69

КЫРГЫЗ ТИЛИ САБАКТАРЫНДА КОЛДОНУУНУН ЗАРЫЛДЫГЫ

АСАНБЕКОВА Н.А.

2020(3)69

СТУДЕНТТЕРГЕ ПОЛИЛОГИЯЛЫК СҮЙЛӨШҮҮНҮ ҮЙРӨТҮҮ УСУЛДАРЫ

МАМАТОВА К.Б., НАСИРОВА В.ДЖ.

2020(3)69

ЖОГОРКУ ОКУУ ЧЕТ ТИЛИН ОКУТУУНУН ЗАМАНБАП УСУЛДАРЫ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

ДУЙШЕНАЛИЕВА Н. А., ЧОЮБЕКОВА Н.М., РАХМАДИЛДЕЕВА Б.К.

2016

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЮ- ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИХ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

АКМАТКУЛОВ А.А.

2021-2

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

МА Д., АХМЕТОВА Н.А.

2021-2

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ УЧАЩИМСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

ЖОЛДОШЕВА Р.Т.

2021-2

УРОКИ ДИСТАНТНОГО ОБУЧЕНИЯ

ЕВТУШЕНКО А.И.

2021-2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

БЕДЕЛБАЕВА А.З.

2021-2

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕДЕЛБАЕВА А.З.

2020-1-2

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

МУРЗАКУЛОВА И.Ч., АЙДАРОВА Н.Н.

2020-1-2

КЫРГЫЗ ТИЛИН КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ МЕНЕН ИНТЕГРАЦИЯЛАП ОКУТУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

КУРМАНКОЖОЕВА Д.К.

2020-1-2

COMMUNICATIVE METHOD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IMPROVES THE LEARNING PROCESS

KALDARBEKOVA N.S.

2020-1-2

1С: ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ПЛАТФОРМА РАЗРАБОТКИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КНУ ИМ.Ж.БАЛАСАГЫНА

ИСКЕНДЕРОВА С. И., КОКУМБАЕВ Ш., ЭСЕНТУРОВА А. Ж.

2020-1-2

КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ТИЛДЕРИНДЕГИ «КААЛОО-ТИЛЕК» КОНЦЕПТИ

АЙДРАЛИЕВА А. А.

2020-4

УЛУТТУК ДӨӨЛӨТТӨР ЖАНА ИННОВАЦИЯЛЫК САПАТТАР - ТАРБИЯ ИШИНИН МАЗМУНДУУ БУЛАГЫ

САГЫНДЫКОВА Д., АЖЫГУЛОВА Д.

2019 №2

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ГИПОДИНАМИИ У СТУДЕНТОВ

ТУТАШЕВА А.Т., АРИНБАЕВ Б.С., ГАЙНАЗАРОВА Р.Г.

2020, №2(45)

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.

АШЫРБЕКОВА А.С.

2020, №2(45)

ОКУУЧУЛАРДЫН ӨЗ АЛДЫНЧА ИЗИЛДӨӨ БИЛГИЧТИКТЕРИН КАЛЫПТАНДЫРУУДА ИНТЕРАКТИВДИК КАРАЖАТТАРДЫ КОЛДОНУУНУН МЕТОДИКАЛЫК ЫКМАЛАРЫ

ЭРХАН КОЖА

2020, №2(45)

ОКУУЧУЛАРДЫН ИЗИЛДӨӨЧҮЛҮК БИЛГИЧТИКТЕРИНИН ИЛИМИЙ НЕГИЗДЕРИ ЖАНА АГА ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨ

ЭРХАН КОЖА

2020, №2(45)

ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА АНЫН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮ КАЛЫПТАНДЫРУУДАГЫ РОЛУ.

АЛЫБАЕВ К.С., АВАНОВА Ж.А., НУРМАТОВА М.Н.

2019 №2

НРАВСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

НОРМАТОВ Д.Э.

2021-1

СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА СТУДЕНТАМИ ПЕРВОГО И ТРЕТЬЕГО КУРСОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КРСУ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

БЕЙСЕМБАЕВ А.А., СОТНИКОВ Б.В., БЕЙСЕМБАЕВА И.А., ТЕН Д.С., САФАРОВА В.О.

2016

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЮ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИХ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

АКМАТКУЛОВ А. А.

2017-42

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ТОРОГУЛОВА Р.А.

2017-42

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫ ЖОНУНДОГУ БАЙЫРКЫ ДУЙНО ТААНЫМДАРЫН ФИЗИКА САБАГЫНДА КОЛДОНУУ

ТЕЛЬТАЕВА А.К.

2017-42

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ АЛГОРИТМАМ УМСТВЕННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

СИН Е.Е.

2017-42

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОШТУ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ШАМШИЕВ Б.Н., КАЛДЫБАЕВ Н.А.

2017-42

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

НИЯЗОВА А.М.

2017-42

РАЗРАБОТКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

НАЗАРБАВ Ф. Т.

2017-42

ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕТОДОМ СВЕРТЫВАНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

НАРЫНБЕТОВ Т.К.

2017-42

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АСТРОНОМИИ

МОМУНКУЛОВ Н. Р, ЭКТОВА М.В.

2017-42

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО КУРСУ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ

МАЙЛЫБАШЕВА Ч.С., ИСРАИЛОВА Г.Т.

2017-42

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ ВОСПИТАНИЕ - ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ (на основе этнопедагогики)

МАДАМИНОВ Г.

2017-42

СЕГОДНЯШНИЕ СОСТОЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

МАДАМИНОВ Г.

2017-42

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И СТИМУЛИРОВАНИЮ ИХ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАТИКИ

КОМКОВА М. А.

2017-42

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В ОВЛАДЕНИИ ЯЗЫКОМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ХАСАНОВ Н.Б.

2017-42

ИНТЕГРАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ

КАСЫМОВА Ф. Ф.

2017-42

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

КАЛДЫБАЕВ Н. А., КУЛТАЕВА Д.Ч., ТУРДУЕВ М.Э., МАТКАЛЫКОВ А. М.

2017-42

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ЮРЧЕНКО М.Г.

2017-42

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №70, КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ГИМНАЗИСТОВ

ДЖУНУШЕВА Ч. М.

2019 №3

НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С СИЛЬНЫМИ СТУДЕНТАМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

МУРАТОВА Э.К.

2019 №3

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОРФОГРАФИИ НА ОСНОВЕ СЛОВАРНЫХ ДИКТАНТОВ

МУРАТОВА Э.К.

2018-46

РАБОТА ОМГУПСА В МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

ТЭТТЭР А.Ю.,ТЭТТЕР В.Ю.

2018-46

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ.

АСАНАЛИЕВ М.К., АЛДИБЕКОВА К.А.

2019 №3

“ЭНЕ ТИЛИ – ЭЛДИН РУХИЙ ӨНҮГҮҮСҮНҮН ӨЗГӨЧӨ ФАКТОРУ”

КЕНЖЕБАЕВА М.А.

2019 №3

ВОСПИТАНИЕ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОГО ПОКОЛЕНИЯ – ГАРАНТИЯ ВЕЛИКОГО БУДУЩЕГО

КАРАБАЕВА Р.О., БОЛТАБАЕВ М.А.

2019 №3

«МАНАС» ЭПОСУ ЖАНА ИЛИМ МАСЕЛЕСИ

ИМАРАЛИЕВА Ж.Р.

2019 №3

ИШ КАГАЗДАРЫ ЖӨНҮНДӨГҮ ОКУУ МАТЕРИАЛДАРЫНЫН ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТКА ЫЛАЙЫК КЛАССТАР БОЮНЧА БӨЛҮШТҮРҮЛҮШҮ ЖАНА АЛАРДЫН ОКУУ КИТЕПТЕРИНДЕ БЕРИЛИШИ

ГАПАРОВА Ч.

2019 №3

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН “КЫРГЫЗ ТИЛИ” ОКУУ КИТЕБИНДЕ ИШ КАГАЗДАРЫНЫН ТҮРЛӨРҮН ҮЙРӨТҮҮГӨ БАЙЛАНЫШКАН КОММУНИКАТИВДИК ТАПШЫРМАЛАРДЫН БЕРИЛИШИ

ГАПАРОВА Ч.

2020-2-3

CТУДЕНТТИН ТЕКСТТИ ТҮШҮНҮҮДӨ ОЙЛОО- КАБЫЛДОО ПРОЦЕССИН ӨНҮКТҮРҮҮ

МАМЫРБАЕВА Н.

2019 №3

ТОЛЕРАНТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ

БЛЯСОВА И.Ю.

2020-2-3

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

НАЗАРМАТОВА Г. А.

2019 №3

PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF STUDENTS ' INTELLECTUAL CULTURE DEVELOPMENT

СИДДИКОВ И.Б.

2020-1

А. ТОКОМБАЕВДИН "КАНДУУ ЖЫЛДАР" РОМАНЫН ОРТО МЕКТЕПТЕ ОКУТУУНУН ИНТЕРАКТИВДҮҮ УСУЛДАРЫ

УМАРОВА Р. М.,КУРМАНБЕКОВА Э.

2020-1

EXERCISES FOR TEACHIHG SPEAKING

БОШКОЕВА Н.

2019 №2

РОЛЬ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ТАНИКУЛОВА А.М.

2017-42

ИНТЕРАКТИВНЫЕ УРОКИ ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ACTIVEINSPIRE: ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

АШЫРОВ Э.Т.. ЧЕКИРОВА Г.К..

2017-42

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗРЕНИЯ У ПОДРОСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

АЛИЕВ Н.А.

2019 №2

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ – ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНДЕ

НУРМАМАТОВА М.Т.

1(67)2020

КӨП ТИЛДЕ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫН ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУДАГЫ КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР

МАМАТОВА К.Б.

2019 №2

КОМПОЗИТОР Н. ДАВЛЕСОВДУН БАЛДАР ЫРЛАРЫН ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ

КУБАТБЕК УУЛУ ДОКДУРБЕК

2019 №2

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИНДЕ АНГЛИС ТИЛИН ОКУТУУДАГЫ АЙРЫМ ТАТААЛДЫКТАР ЖАНА АНЫ ЧЕЧҮҮНҮН АЙРЫМ ЖОЛДОРУ

КӨЧКӨНБАЕВА С., БАЙБАГЫШОВА Х.

2019 №2

ОШМУДА АКАДЕМИЯЛЫК МОБИЛДҮҮЛҮКТҮ ӨНҮКТҮРҮҮ

КАПАРОВА Ж., АЖИБЕКОВА Ч.

2019 №2

МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ДИКУССИИ КАК КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ

КАЙКЫБАШЕВА А., УМАРАЛИЕВА А., ЖОРОЕВА А.

2020, №1(44)

ИНТЕНСИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ЭСЕНОВА А.Г.

2020, №1(44)

«БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН МУГАЛИМИ» АДИСТИГИНИН СТУДЕНТТЕРИНЕ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ БАГЫТТАЛГАН ТАПШЫРМАЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ

НУРМАТОВА М.Н.

2020, №1(44)

УНИВЕРСИТЕТТЕ ФИЗИКА МУГАЛИМДЕРИН КЕСИПТИК- ДАЯРДОО ПРОБЛЕМАСЫ

ИСАЕВА Р.У.

2020, №1(44)

ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ТАРБИЯ ИНСАНДЫН КАЛЫПТАНУУСУНДАГЫ ФАКТОР КАТАРЫ

ЖУСУПБАЕВА Ш.Э.

2020, №1(44)

БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАНА ЭМГЕККЕ ТАРБИЯЛОО ЖОЛДОРУ

ЖУСУПБАЕВА Ш.Э.

2019 №2

"ФИЗИКАНЫ ОКУТУУ МЕТОДИКАСЫ"ДИСЦИПЛИНАСЫ БОЮНЧА ПРАКТИКАЛЫК САБАКТАР СИСТЕМАСЫНЫН ОКУУ МАТЕРИАЛДАРЫНЫН МАЗМУНУ ЖАНА СТРУКТУРАСЫ (ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕМЕ)

ЖУМАНОВА М.М.

2019 №2

АНГЛИС ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУН ОКУТУУДА СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН ДИФФЕРЕНЦИЯЛОО ЫКМАЛАРЫ

ДУБАНАЕВ К.Т.

2020-S

КЫРГЫЗТЕСТТИН ДЕҢГЭЭЛДЕРИ БОЮНЧА ОКУТУУДА КОЛДОНУЛУУЧУ ИННОВАЦИЯЛЫК УСУЛДАР

УРУСОВА Г. Б.

2020-S

КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ САБАГЫНДА ЭТНОПЕДАГОГИКАНЫН РОЛУ

ТУМОНБАЕВА Ч.

2020-S

МУЗЫКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА КЫРГЫЗ ТИЛИН ЖАНА АДАБИЯТТЫ ОКУТУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ТОКТОНАЛИЕВА Л.К.

2020-S

АКАДЕМИЯЛЫК ОКУУ ЖАНА ЖАЗУУ. КЫРГЫЗ СОМУ

НАЗАРБЕКОВА К.У.

2020-S

МЕКТЕПТЕРДЕ Ч. АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫН ИНТЕГРАЦИЯЛАП ОКУТУУНУН ЖОЛДОРУ

МАДУМАРОВА М. К.,АМАЛКАНОВА Б. Т.

2020-S

ЖЕҢИЖОК – УЛУУ ДААНЫШМАН ЖАНА НАСААТЧЫ

ДУМАНАЕВА М.Г.

2020-S

АЛЫКУЛ ОСМОНОВДУН «ЖЕҢИШБЕК» ПОЭМАСЫН ОКУТУУДА ОКУУЧУЛАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮСҮН ӨСТҮРҮҮ

БАТЫРКУЛОВА А. Б.

2020-S

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ КЕСИПТИК ЖАНА ЛИНГВИСТИКАЛЫК КӨЙГӨЙЛӨР ЖАНА АЛАРДЫ ЧЕЧУУ ЖОЛДОРУ

АСИПОВА Н. А.

2019-S

МАТЕМАТИКА КУРСУ БОЮНЧА СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨСҮНДӨ КОМПЬЮТЕРДИК – МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯНЫ КОЛДОНУУ

СЫДЫКОВА М.Б., КАНЫБЕК К. Ж., АКМАТОВ А.М.

2019-S

ӨЗ АЛДЫНЧА БИЛИМ АЛУУ СИСТЕМАСЫНДА СТУДЕНТТИН БИЛИМИН БААЛООНУН КРИТЕРИЙЛЕРИ

СЫДЫКОВА М. Б.

2019-S

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ GOOGLE ДЛЯ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И СТУДЕНТАМИ ВУЗА

РОСЛОВА И.Н.

2019-S

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРАНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «IT- ТЕХНОЛОГИЯ» УШОС КГУСТА ИМ. Н. ИСАНОВА

ОРОЗОБЕКОВА А.К.

2019-S

ПPОЕКТИPОВAНИЕ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ БAКAЛAВPA ПО НAПPAВЛЕНИЮ 510300 - «ИНФОPМAЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

НУPЖAНОВA C.A., БОЛЬШAКОВA Т.Н., ХPAМЦОВA Н.В.

2019-S

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

НАЗАРБАЕВ Ф.Т., БЕЙШЕБАЕВА Ж.К.

2019-S

МАТЕМАТИКА САБАГЫНДА ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТИ УЮШТУРУУДА КОМПЬЮТЕРДИ КОЛДОНУУ

КОЖАЛИЕВА Д.Ж., ТУРДАКУНОВА А.С.

2019-S

AНAЛИЗ И УCOВEPШEНCТВOВAНИE УЧEБНOГO ПPOЦECCA НA OCНOВE НOВЫX ИНФOPМAЦИOННЫX ТEXНOЛOГИЙ ( НA ПPИМEPE ЛИЦEEВ КР)

НУPЖAНOВA C.A., ИPГEБAEВA М.Н., ИCКEНДEPOВA C.И.

2019-S

АРАЛАШ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ИШКЕ АШЫРЫЛЫШЫ ЖАНА АНЫН БААЛООСУ

ЖУМАБАЕВА Ч., АЙЖАРКЫН САИТ КЫЗЫ, БАРЫКТАБАСОВ К.

2019-S

ИЗ ОПЫТА ПРОХОЖДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (МУЦА)

ВЕЙС П. Л.

2019-S

ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ КРИВОЙ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

СУЛТАНОВ Р.К., ИСМАИЛОВА Р.

2019-S

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧАХ

САБИТОВ Б.Р., АЛМАСБЕКОВА З., КАРАГУЛОВ Ш.К.

2019-S

АРАЛЫКТАН ОКУТУУ ТЕХНОЛОГЯСЫНЫН ШАРТЫНДА СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ТААНЫП БИЛҮҮСҮН УЮШТУРУУ

БАЯЛИЕВА Э.Ж.

2019-49

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ПАРМАНКУЛОВА П.Ж., АСАНАЛИЕВ М.К.

2019-S

О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ В КНУ ИМ. Ж.БАЛАСАГЫНА

БАЯЧОРОВА Б.Ж., БАЯЛИЕВА Э.Ж., АБЫКАЛЫЙ К. А.

2019-4

FORMING OF LANGUAGE COMPETENCE THROUGH COMPUTER-ASSISTED LEARNING

SADYKOVA N.A.

2019-4

PRINCIPLES OF INTERCULTURAL APPROACH IN THE CLASSROOM

IMASHBEKOVA N. ZH.

2019-49

КОЛЛЕДЖДЕ СТУДЕНТТЕРДИН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТУУЛУКТОРУН КАЛЫПТАНДЫРУУ

АКМАТКУЛОВ А.А., АБАКИРОВА Г.Ж., КУЛТАЕВА Д.Ч., ЗАКИРОВА Г.А.

2019-51

САЯСИИ РЕЖИМДЕРДИ ИЗИЛДООНУН ТЕОРИЯЛЫКМЕТОДОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ

ТОКПАЕВА З. Т.

2019-1

ВОПРОСЫ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

АМАНОВА Р.А., БАЙБУЛАТОВА Э.М. СУЛАЙМАНОВ Ш.А.

2019-51

ЖУСУП БАЛАСАГЫН И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

БАПИЕВ А.С.

2019-51

О СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ ТЕХНИКИ И ИННОВАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ С ПУТЯМИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В XXI ВЕКЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДАЕВ М.Р.

2019 №4 (43)

МАТЕМАТИКА САБАГЫНДА ТҮЙҮНДҮҮ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ ҮЧҮН КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ БАГЫТТАЛГАН ТАПШЫРМАЛАРДЫ КОЛДОНУУ

ТОКТОМАМБЕТОВА Ж.С.

2019 №4 (43)

ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН ПОВЕСТТЕРИНДЕ ЭЛДИК ПЕДАГОГИКАЛЫК ТАРБИЯНЫН БЕРИЛИШИ

НУРМАТОВА Г.М.

2019 №4 (43)

Ч. АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫН ОКУТУУДА КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА БИЛҮҮНҮН ЖОЛДОРУ

КУБАТАЛЫ КЫЗЫ М., КУРМАНАЛИЕВА Г.Ж.

2019 №4(43)

ПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮДӨ КОМПЕНТТҮҮЛҮК МАМИЛЕНИ ИШКЕ АШЫРУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

БАРПЫБАЕВ Т.Р.

2019 №3(42)

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

ЭСЕНОВА А.Г., ТАШИЕВА Н.А.

2019 №3(42)

ОРТО МЕКТЕПТЕ ГЕОМЕТРИЯНЫ ОКУП-ҮЙРӨНҮҮНҮН ПРАКТИКАЛЫК БАГЫТЫ

ЧОКОЕВА Г.С., СОЛТОНКУЛОВА Ж.М., КОЖАН Н.Г.

2019 №3(42)

КВАДРАТТЫК ТЕҢДЕМЕ. ЭКИНЧИ ДАРАЖАЛУУ ТЕҢДЕМЕЛЕРДИН СИСТЕМАСЫ

САДЫКОВ З.М.

2019 №3(42)

ФИЗИКА, АСТРОНОМИЯ ЖАНА ТАБИЯТ ТААНУУ ПРЕДМЕТТЕРИН ЖАҢЫ ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТТЫН НЕГИЗИНДЕ ОКУТУУНУ УЮШТУРУУ

МУРЗАИБРАИМОВА Б.Б., МАМБЕТАКУНОВ У.Э., МУРАТОВ С.Р.

2019 №3(42)

ЫСМАЙЫЛ КАДЫРОВДУН ДИДАКТИКАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ТААНЫП-БИЛҮҮ ИДЕЯЛАРЫ

МИҢБАЕВА К.Б.,БАКИРОВА Г.С.

2019 №3(42)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ БИОЛОГОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ И БИОЛОГИИ

КАРАСАРТОВА Н.А.

2019 №3(42)

БОЛОЧОК ФИЗИКА МУГАЛИМДЕРИНИН ПРОБЛЕМАЛУУ ОКУТУУ БОЮНЧА КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ

ИСАЕВА Р.У., СМАИЛОВА Н.К., ТЫНЧЫЛЫКОВА К.О.

2019 №3(42)

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ЛЕКСИКАСЫН ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ

АСКАР КЫЗЫ Ж.

2019 №3(42)

ФИЗИКАНЫ ОКУТУУДА ТААЛИМ-ТАРБИЯНЫН ТҮРЛӨРҮ

АНАРБЕКОВА М., АКЫЛБЕКОВА А.

2019 №3(42)

ОКУУЧУЛАРДЫН КОМПЕТЕНТҮҮЛҮГҮН ЭКСПЕРИМЕНТ АРКЫЛУУ ЖОГОРУЛАТУУ

АНАРБЕКОВА М.

2019 №1

МЕКЕН ТААНУУ САБАГЫНДА БАЛДАРДЫ ЖАРАТЫЛЫШТЫ СҮЙҮҮГӨ ТАРБИЯЛООНУН КЭЭ БИР ЫКМАЛАРЫ

ШАЙИМКУЛОВА М. А.

2019 №3(42)

ЖОЖДУН ОКУТУУЧУСУНУН ИШМЕРДИГИН САПАТЫН БААЛОО

АЛТЫБАЕВА М.

2019 №3(42)

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН МАКАЛ-ЛАКАПТАРЫ АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫН АКЫЛ ТАРБИЯСЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ

МАТКАСЫМОВА М.О.

2019 №3(42)

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ СЫН АТООЧ ТЕМАСЫН МАКАЛ-ЛАКАПТАРДЫН НЕГИЗИНДЕ ОКУТУУНУН АКТУАЛДУУГУ (АДИСТИК ЖАНА АДИСТИК ЭМЕС ТАЙПАЛАРДА)

ЭРМАТОВА А.Ж.

2019 №1

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА МЕКЕН ТААНУУ ПРЕДМЕТИН ОКУТУУДАГЫ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР

ШАЙИМКУЛОВ М.

2019 №1

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

МАМАЕВ Т.М., ТУТАШЕВА А.Т., ТАБАЛДЫЕВ А.Т.

2019 №1

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ОШГУ

МАМАЕВ Т.М., МУЙДИНОВ Ф Ф , ГАЙНАЗАРОВА Р Г

2019 №3(42)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ПСИХОЛОГА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

МУМИНОВА Х.Э.

2019 №1

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ОШГУ

МАМАЕВ Т.М., МУЙДИНОВ Ф Ф , ГАЙНАЗАРОВА Р Г

2020-6

АНДРАГОГИКА: НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ

ВОЛКОТРУБОВА А.В.

2020-6

СРЕДНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ТУРГУМБЕКОВА Э.З., ОСМАНБЕКОВА З.З., ГЛАЗУНОВА А.В.

2020-4

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

СЕМЕНОВ В.С.

2019 №1

ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ОРТО МЕКТЕПТИН VII-IX КЛАССТАРЫНДА АЛГЕБРА КУРСУН ОКУТУУДА МААЛЫМАТТЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТҮ КАЛЫПТАНДЫРУУ

ТАГАЕВА ДАМИРА

2019 №1

РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ В ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ

МУРЗАКУЛОВА ЧОЛПОН АЛИМЖАНОВНА

2019. №1

КЕСИПТИК ОРТО ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА СТУДЕНТТЕРДИ ПРЕДМЕТКЕ МОТИВАЦИЯЛОО ЖОЛДОРУ

КЫЛЫЧОВА НУРИЯ ЭСЕНАЛИЕВНА

2017-42

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: ШКОЛА, ВУЗ

ВИНОГРАДОВ Д.В.

2017-42

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ТОРОГУЛОВА Р.А.

2017-42

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫ ЖОНУНДОГУ БАЙЫРКЫ ДУЙНО ТААНЫМДАРБЫН ФИЗИКА САБАГЫНДА КОЛДОНУУ

ТЕЛЬТАЕВА А.К.

2017-42

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ АЛГОРИТМАМ УМСТВЕННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

СИН Е.Е.

2017-42

о п ы т ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ (РДИТА) «АЛТЫН ТУЙУН»

ШАМСУТДИНОВ М.М., СТЕПАНОВ С.Г.

2017-42

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОШТУ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ШАМШИЕВ Б.Н., КАЛДЫБАЕВ Н.А.,

2017-42

РАЗРАБОТКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

НИЯЗОВА А.М.

2017-42

РАЗРАБОТКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

НАЗАРБАЕВ Ф.Т.

2017-42

ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕТОДОМ СВЕРТЫВАНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

НАРЫМБЕТОВ Т.К.

2017-42

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АСТРОНОМИИ

МОМУНКУЛОВ Н.Р., ЭКТОВА М.В.

2017-42

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО КУРСУ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ

МАЙЛЫБАШЕВА Ч.Т., ИСРАИЛОВА Г.Т.

2017-42

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ ВОСПИТАНИЕ - ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ (на основе этнопедагогики)

МАДАМИНОВ Г.

2017-42

СЕГОДНЯШНИЕ СОСТОЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ В СЕЛЬКОЙ МЕСТНОСТИ

МАДАМИНОВ Г.

2017-42

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И СТИМУЛИРОВАНИЮ ИХ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАТИКИ

КОМКОВА М.А.

2017-42

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В ОВЛАДЕНИИ ЯЗЫКОМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ХАСАНОВ Н.Б.

2017-42

ИНТЕГРАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ

КАСЫМОВА Ф.Ф.

2017-42

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

КАЛДЫБАЕВ Н.А., КУЛТАЕВА Д.Ч., ТУРДУЕВ М.Э., МАТКАЛЫКОВ А.М.

2017-42

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №70, КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ГИМНАЗИСТОВ

ДЖУНУШЕВА Ч.М.

2017-42

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ЮРЧЕНКО М.Г.

2017-42

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №70, КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ГИМНАЗИСТОВ

ДЖУНУШЕВА Ч.М.

2017-42

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН: АСТРОНОМИИ, РОБОТОТЕХНИКИ, МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, ФИЗИКИ.

БЕРДИБАЕВ Э.Р.

2020-2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖПОКОЛЕННОГО ОТНОШЕНИЯ

ЖУМАТАЕВА А.С.

2018-45

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАРСАНАЕВА Д. С.

2018-45

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ

БАЙХОДЖАЕВА Б.У., АБСЕИТОВ Е.Т., САРСЕНОВ А.М., АЛТАЕВА Т.А.

2017-41(1)

СА М О СТО ЯТЕЛЬН Ы Е РАБОТЫ ПО КУРСУ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ

МАЙЛЫБАШЕВА Ч.С., ИСРАИЛОВА Г.Т.

2017-41(1)

РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

КАЛДЫБАЕВ С.К., САДИЕВА М.Э.

2017-41(1)

РОЛЬ и МЕСТО МАГИСТРАТУРЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИМАНКУЛОВА Э.Т., КУДАБАЕВА Н.К.

2017-41(1)

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТА К ПРОФЕССИИ МЕНЕДЖЕРА

ИМАНКУЛОВА Э.Т.

2019-50(2)

ПОТЕНЦИАЛ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОДИН ПОЯС-ОДИН ПУТЬ»

ОРОЗБАЕВ К. О.

2019-50(2)

ПРОШ ЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОМУРАЛИЕВ У. К.

2019-3

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МЕЖЛИЧНОСТНОМ КОНФЛИКТЕ СТУДЕНТОВ

ШАКИРОВА С.

2019-3

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ИСАКОВА С. С.

2019-3

READING FOR ACADEMIC PURPOSE

UMETALIEVA A.

2019-3

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАГАДОК В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

ТОКТОРБАЕВА Ф. А.

2019-3

TEACNING PRODUCTIVE SKILLS THROUGH MEDIA

IMASHBEKOVA N. J

2019-3

ЧЕТ ТИЛДЕРДИ ОКУТУУ МЕНЕН ПСИХОЛИНГВИСТИКАНЫН КАТЫШЫ

ЭРМАТ КЫЗЫ Г.

2019-3

ПЕДАГОГИКАЛЫК ПСИХОЛОГИЯ - БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ПСИХОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТИСИ

ДЖЕЕНБЕКОВА З.

2019-3

БАЛДАРДЫ ЭМГЕККЕ ТАРБИЯЛООДО УЛУТТАР АРАЛЫК САЛЫШТЫРУУ (КОРЕЯ, ЯПОНИЯ, КЫТАЙ , РОССИЯ Ж. Б.)

САБЫРОВА Э., АЛЫМБАЕВА Б.

2019-3

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РАЗМИНКИ В ПОДГОТОВКЕ К ТРЕНИРОВОЧНЫМ ЗАНЯТИЯМ И СОРЕВНОВАНИЯМ ШАХМАТИСТОВ БГУ

СУДОРГИН Е. П., КАРСАКОВА И. Н.

2019-3

ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

МАТИНЯН А.О.

2019. №1

КЕСИПТИК ОРТО ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА СТУДЕНТТЕРДИ ПРЕДМЕТКЕ МОТИВАЦИЯЛОО ЖОЛДОРУ

КЫЛЫЧОВА Н. Э, АЙТНАЗАРОВА А.М.

2019. №1

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ИСРАИЛОВА. Ч. А.

2019-50(1)

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙДА АВТОМАТТАШТЫРЫП YЙРОТYY СИСТЕМАСЫН КОЛДОНУУ

РАЕВА Б.Ж.

2019. №1

ЖАШТАРДЫ ТАРБИЯЛООДО КЫРГЫЗ ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАРДЫН ОРДУ.

БУБАЕВА З, Ж.

2019. №1

ПЕДАГОГДУН ИННОВАЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

АСАНОВА Г. Б.

2019. №1

РУХАНИЙ МАДАНИЯТ

АСАНАЛИЕВА М. М.

2019. №1

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Абдулахамидова Б, Н,

3(65)2019

БОЛОЧОКТОГУ БИОЛОГ МУГАЛИМДЕРДИН ПРЕДМЕТТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУДА ИНТЕГРАЦИЯЛЫК ОКУТУУНУН (ФИЗИКА МЕНЕН БИОЛОГИЯ) МААНИСИ

КАРАСАРТОВА Н.А.

3(65)2019

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ

ИСАЕВА Р.У., АНАРБЕКОВА М.

3(65)2019

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО КОММУНИКАТИВНОГО АННОТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ХАСАНОВ Н.Б., АШЫМОВА Ж.А., РАХМАНОВА Н.А.

2019-3

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ОКУТУУДА КЕСИПКЕ БАГЫТТООЧУ ТЕКСТТЕРДИН МАЗМУНУ ЖАНА МАКСАТЫ

МЫРЗАНАЕВА М. К.

2019-2

МУГАЛИМДИН САБАККА ДАЯРДАНУУСУ ЖАНА АНЫН НЕГИЗГИ ЭТАПТАРЫ, ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ТӨЛӨБЕКОВ Н. Т.,ДООЛБЕК КЫЗЫ ЖАӉЫЛАЙ

2019-10

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ КЫРГЫЗСТАНА

МУСИНА Д.С.

2019-10

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОЛДАЛИЕВА З.А.

2019-10

ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ (Из опыта работы с профессором М.А. Рудовым)

ИВАНОВА Л.В.

2019-10

РОЛЬ ПЕДАГОГА В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ВНЕШКОЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИСАЛИЕВА Н.Ж.

2019-2

ОКУТУУНУН МУЛЬТИМЕДИАЛЫК КАРАЖАТТАРЫН КОЛДОНУУ-БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ЖАҢЫ БАГЫТЫ

КУБАНОВА Н. А.

2019-2

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

АЙДРАЛИЕВА А. А.

2019-1

ҮЙ-БҮЛѲДѲГҮ ТАРБИЯ ЖАНА ѲСПҮРҮМГѲ КАРАТА МАМИЛЕНИН КАЛЫПТАНЫШЫ

ТУРДУБАЕВА Р. Ш.

2019-1

«АКЫЛДУУ ДЫЙКАН» ЖОМОГУН V КЛАССТА САХНА - САБАКТЫН ЖАРДАМЫ МЕНЕН ОКУТУУ

ТААЛАЙБЕК КЫЗЫ ТУРДУНИСА

2019-10

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. ЛЕКСИКА

АБДИВАЛИЕВА Г.А.

2019-1

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

СЫДЫКОВА М. Б.

2019-1

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН “АК КЕМЕ” ПОВЕСТИНДЕГИ БУГУ ЭНЕ УЛАМЫШЫН ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА КӨП ТИЛДҮҮ ЧӨЙРӨДӨ ОКУТУУ ЫКМАЛАРЫ

ОСМОНАЛИЕВА Г.К.

2019-1

V КЛАССТА А. ОСМОНОВДУН СОГУШ ТЕМАСЫНДАГЫ ЛИРИКАЛАРЫН ОКУП ҮЙРѲНҮҮ

НАЗАРБАЕВА АКСААМАЙ

2019-1

СТРАТЕГИЯЛЫК БАШКАРУУ ИЛИМИН МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА РАСМИЙ ТИЛДЕРДЕ БИРДЕЙ САПАТТА ӨЗДӨШТҮРҮҮНҮН АЙРЫМ ЖОЛДОРУ

МАМЫТОВ К.М.

2019-1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОДИДАКТИКИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

МАМБЕТАКУНОВ Э.

2019-1

ХI КЛАССТА РАЙМАЛЫ АГА МЕНЕН БЕГИМАЙ СУЛУУ ТУУРАЛУУ УЛАМЫШТЫ ОКУТУУ

КЫРБАШЕВА Р. Ж.

1(59)2018

ПРОФЕССОР К.К.САРТБАЕВДИН КЫРГЫЗ ТИЛ МОРФОЛОГИЯСЫН ОКУТУУ ЫКМАСЫ

АСКАР К. Ж.

1(59)2018

КӨП ТИЛДЕ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ЖАЛПЫ ДИДАКТИКАЛЫК ПРИНЦИПТЕРИ

МАМАТОВА К.Б.

2019-1

КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУДА ИНТЕРАКТИВДҮҮ МЕТОДДОРДУ КОЛДОНУУНУН ТЕОРИЯЛЫК ЖАНА ПРАКТИКАЛЫК ЗАРЫЛДЫКТАРЫ

АДАМАЛИЕВА М.К.

2015, №1(30)

ОРТО ЖАНА ЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ МАМЛЕКЕТТИК СТАНДАРТТЫН НЕГИЗИНДЕ ТҮЗҮЛГӨН ОКУУ ПЛАНДАРЫНЫН БАЙЛАНЫШЫ

ТОКТОПОЛОТОВА А.К.

2019-50(1)

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ

ХРЕНОВ С. П., КАБАЕВА Г. ДЖ.

2017-1

ОКУУЧУЛАРДЫН БИЛИМИН ЖОГОРУЛАТУУНУ ТУРМУШТУК ПРАКТИКАДАН- ТЕОРИЯГА ӨТҮҮ АРКЫЛУУ ЖҮРГҮЗҮҮ

КУВАКОВ Ж.М., КУВАКОВ С.Ж.

2016-2(33)

ОКУУЧУЛАРДЫ ТАБИЯТ МЕНЕН ТААНЫШТЫРУУНУН МААНИСИ

АКМАТОВА И.Н., МАТИСАКОВА А.

2019-2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

АСАНБАЕВА А.

2019-2

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

НАЗАРМАТОВА Г.

2019-2

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ТУРИЗМ"

ЖОЛДОШБАЕВ А. С.

2016-2(33)

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНДА КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТҮ КАЛЫПТАНДЫРУУ

МАТИСАКОВА А., ОСМОНАЛИЕВА С., ТЕМИРБАЕВА Г.

2019-2

ВКЛАД УЧЕНЫХ В РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

ИМАЗОВА М. Х.

2016-2(33)

ЖУСУП БАЛАСАГЫНДЫН "КУТТУУ БИЛИМ" ДАСТАНЫНДА БАЛДАРГА АДАМГЕРЧИЛИК САПАТТАРГА ҮЙРӨТҮҮ ИДЕЯЛАРЫНЫН БЕРИЛИШИ

НАЙМАНБАЕВ М.Ж., ЧОЮНОВА А.Т., АКМАТОВА И.Н.

2016-2

БАЛАНЫН ЭС ТУТУМУНУН НАЧАРЛАШЫНЫН СЕБЕПТЕРИ ЖАНА АНЫН ЖАКШЫРТУУНУН ЖОЛДОРУ

ТЕМИРБАЕВА Г.К., МАТИСАКОВА А., ОСМОНАЛИЕВА С.Ч.

2015, №1(30)

READING AND TELLING STORIES IN CLASS IS A NATURAL WAY TO LEARN A NEW LANGUAGE

OSMONOVA K.

2018-4

НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ВАРЬИРОВАНИЯ ЗАДАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

АБДЫБЕК КЫЗЫ АЛТЫН, БУРЖУЕВА А. К.

2018-2

СТУДЕНТТЕРДИН КЫРГЫЗ ТИЛИ САБАГЫНДА ТААНЫП-БИЛҮҮ ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮНҮН КОГНАТИВДИК НАТЫЙЖАЛАРЫ

ДӨӨЛӨТБАКОВА Р. Ж.

2(64)2019

УНИВЕРСИТЕТТЕ БОЛОЧОК ФИЗИКА МУГАЛИМДЕРИН ДАЯРДООНУН ПСИХОДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

ИСАЕВА Р.У.

2(64)2019

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО СТУДЕНТАМ –КЫРГЫЗАМ

АБАКИРОВА Э. Ш., БААТАЕВА О.Ж.

2018-2

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ВУЗЕ

БУРЯЧЕНКО Т. И.

2018-2

ГУМАНИТАРДЫК БАГЫТТАГЫ СТУДЕНТТЕРГЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУНУН НЕГИЗДЕРИ

БУРЖУЕВА А. К., АБДЫБЕК КЫЗЫ АЛТЫН

2018-3

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНЫН БОЛОН ПРОЦЕССИНЕ КИРҮҮДӨГҮ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

БЕДЕЛБАЕВА A. 3.

2018-3

МНОГОФАКТОРНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

ИЛИЯЗОВА А. Т., СУЛТАНОВА Г. К., ИСАЕВА Ж. К.

2018-3

СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨСҮНҮН МОТИВАЦИЯСЫН АРТТЫРУУ

СЫДЫКОВА М. Б.,СЫДЫКОВ А. Б.

2018-3

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ ВОЗМОЖНОСТЯМИ УЧЕБНЫХ ЭКСКУРСИЙ

КУЛУЕВА С.С., ГУДИМОВА А.Н.

2018-1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В УНИВЕРСИТЕТАХ

ВОРОБЬЕВ А. Е., МУРЗАЕВА А. К.

2018-1

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ВУЗА

АСАНАЛИЕВА Ч. Н.

2018-1

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ИЗУЧЕНИИ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ОСНОВ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ

КУЧКАРОВА М. О.

2018-1

РАЗГОВОРНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ

БАЙМАТОВА Р. Т.

2019-2

ЛИДЕР ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА

ЛОЖНИКОВА О.П., ТЫНЫБЕКОВ С.

2019-2

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

АБДЫЛДАЕВ Ж.Б.

2019-1

СТУДЕНТТЕРГЕ КОЛДОНМО - ЖАСАЛГА ӨНӨРҮ АРКЫЛУУ ЭСТЕТИКАЛЫК ТАРБИЯ БЕРҮҮНҮН МААНИСИ

ИРСАЛИЕВА Н. А.

2019-1

КЕСИПТИК АДИСТИККЕ ДАЯРДООДО КОМПЕТЕНЦИЯНЫН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

НОГОЙБАЕВА Г.А.

2019-1

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ В ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ КГЮА

ЛЕБЕДЕВА О. И.

2019-1

ТОКТОГУЛДУН САНАТ-НАСЫЯТ ЫРЛАРЫНЫН ТАРБИЯЛЫК МААНИСИ

КОШБАЕВ А.

2019-1

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ КОНФЛИКТОВ

ЖЭЭНБЕКОВА С. Т.

2019-1

АТА МЕКЕНДИК СҮРӨТЧҮЛӨРДҮН ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ ТАРБИЯЛЫК МААНИСИ

ЖАМАКУЛОВА К. Ү.

2019 №2(41)

КЫРГЫЗ ПЕДАГОГТОРУНУН ЭЛДИК ПЕДАГОГИКАДАГЫ АДЕП ТАРБИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ

ЫСМАЙЫЛОВ К.З.

2019 №2(41)

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ: КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

ШИШКАРАЕВА А.К.

2019 №2(41)

КЕРЕМЕТТҮҮ ЖӨӨ ЖОМОКТОРДУН БАЛДАРДЫ ТАРБИЯЛООДОГУ ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

ШЕРБАЕВА Ж.

2019 №2(41)

ГЕОМЕТРИЯНЫ 7-9-КЛАССТАРДА ОКУТУУДА ОКУУЧУЛАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖƟНДƟМДҮҮЛҮКТӨРҮН ӨНҮКТҮРҮҮДӨГҮ МУГАЛИМДИН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮНҮН РОЛУ

ТАГАЕВА Д.А., УЛАНОВА А.У.

2019 №2(41)

ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

РИЗАШОВА М.Б., АРАПБАЕВА Д.Э., ЮЛДАШЕВА Г.Р.

2019 №2(41)

ОКУТУУНУН ИННОВАЦИЯЛЫК МЕТОДДОРУН ПАЙДАЛАНУУ ЖОЛДОРУ

МУСАКАНОВА М.

2019 №2(41)

ОКУУЧУЛАРДЫН ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИН УЮШТУРУУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

МОМУНАЛИЕВ С.

2019 №2(41)

МАТЕМАТИК МУГАЛИМДЕРДИН КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ

КАРАГОЗУЕВА Г.Ж.

2019 №2(41)

КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТҮН БАШКЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ- БИЛИМ ЖАНА ТАЖРЫЙБА

КЕДЕЙБАЕВА Д.А., КЕДЕЙБАЕВА А.А.

2019 №2(41)

КЕНЖЕ МЕКТЕП КУРАГЫНДАГЫ ОКУУЧУЛАРДЫН ОКУУ ИШ- АРАКЕТТЕРИН ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАКТАН КАЛЫПТАНДЫРУУ

КАДЫРАЛИЕВА А.

2019 №2(41)

ХИМИЯНЫ ОКУТУУДА КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК МАМИЛЕНИ ИШКЕ АШЫРУУ

ЖАКЫШОВА Б.Ш., РЫСПАЕВА Б.С., ШЕКЕРБЕКОВА Г.Н.

2019 №2(41)

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН «АДАБИЙ ОКУУ» ПРЕДМЕТИНДЕГИ ЭПИКАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРДЫН ТАРБИЯЛЫК МААНИСИ

ДОСМАТОВА Г.Ж.

2019 №2(41)

ПРОФИЛИЗАЦИЯ ШКОЛЫ КЫРГЫЗСТАНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ДОБАЕВ К.Д., СУПАТАЕВА Э.А.

2019 №2(41)

КЫРГЫЗДЫН БАЙЛЫГЫ - СӨЗ, СӨЗДҮН КУДУРЕТТҮҮ ТАРБИЯЛЫК ТААСИРДҮҮЛҮГҮ

ДАМИНОВА И.

2019 №2(41)

КЫРГЫЗ УЛУТТУК ПЕДАГОГИКАСЫНДАГЫ ЧЫЙЫР ЖОЛ

БИЙМУРСАЕВА Б.М.

2019 №2(41)

ОКУУ - МЕТОДИКАЛЫК КОМПЛЕКСКЕ ПЕДАГОГИКО-ЭРГОНОМИКАЛЫК ЖАНА САЛАМАТТЫКТЫ САКТООЧУ ТАЛАПТАР

БЕДЕЛОВА Н.С.

2019 №2(41)

ПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮДӨ КОМПЕНТТҮҮЛҮК МАМИЛЕНИ ИШКЕ АШЫРУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

БАРПЫБАЕВ Т.Р.

2016

КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК МАМИЛЕНИН АЛКАГЫНДА БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИ КЕСИПКЕ ДАЯРДООДОГУ НОРМАТИВДИК ДОКУМЕНТТЕРГЕ ЖАНА ИЗИЛДӨӨЛӨРГӨ ТАЛДОО

БАЙТҮГӨЛОВА Ж.А.

2016

БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТЕ ИЛИМИЙ ТҮШҮНҮКТҮ КАЛЫПТАНДЫРУУДА ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТЕРДИ УЮШТУРУУ

АСАНБАЕВА А.К.

2016

БИЛИМДЕРДИ СИСТЕМАЛАШТЫРУУ БОЮНЧА ИЛИМИЙ БИЛИМДИН ӨНҮГҮШҮ

АСАНБАЕВА А.К.

2017,4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

КАМИЛОВА Л.Т.

2017,4

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

ИМАШЕВА .Г.А., МУРАТОВА Э.К.

2017,4

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН МАКАЛ-ЛАКАПТАРЫ – ТАРБИЯНЫН КЕНЧИ ЖАНА “МАНАС” ЭПОСУ

ИЛЬГИЛЬДИЕВА А.А.

2017,4

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЫНДА «МАНАСТААНУУ» САБАГЫН УЮШТУРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

ЗУЛПУЕВ А.З.

2015

МЕКТЕПТЕ КОМПЕТЕНТТИК МАМИЛЕНИН НЕГИЗИНДЕ МАТЕРИКТЕРДИН ЖАНА ОКЕАНДАРДЫН ГЕОГРАФИЯСЫН ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

ТУРГАНБАЕВ Н.А.

2017,4

ӨЗДӨШТҮРҮЛГӨН СӨЗДӨРДҮ ИНТЕРАКТИВДҮҮ ЫКМАЛАР АРКЫЛУУ ОКУТУУ

БОРУБЕКОВА Г.

2017-4

РОЛЬ МОТИВАЦИИ УЧЕНИКОВ МЕТОДОМ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

БАТЫРБЕК кызы Г.

2017,4

ТАРБИЯ ПРОЦЕССИНДЕГИ КОНФЛИКТИК ЖАГДАЙЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОРУ

АБСАМАТОВА Э.А.

2015

ЗАМАНБАП БИЛИМДҮҮНҮН БИРИ БОЛУУ – АЛЫКУЛ ОСМОНОВДУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ОЙЛОМУНУН ПАРАДИГМАСЫ

ИМАНАЛИЕВ С.С., МАМБЕТАЛИЕВА А., РЫСБЕК КЫЗЫ А.

2015

РОЛЬ ПРОЕКТА TEМПУС ЮНИКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НАРЫНСКОГО РЕГИОНА

ЧОРОБАЕВА Н.А., ЖАПАРОВА К.Э., ЖАПАРОВА К.Б.

2015

ПРОФЕССОР Э. МАМБЕТАКУНОВДУН “ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ У ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ” АТТУУ МОНОГРАФИЯСЫНЫН АКТУАЛДУУЛУГУНУН НЕГИЗДЕЛИШИ

СИЯЕВ Т.М.

2015

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ УРОКОВ ЛОГИКИ

БИЙМУРСАЕВА Б.М., КОЖОБЕКОВА Г.

2015

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ И ОБОБЩЕНИЯ ЗНАНИЙ

АСАНБАЕВА А.К.

2017,2

USING THE SIX THINKING HATS TO IMPROVE DECISION-MAKING PROCESSES

СУЛАЙМАНОВА Г.Ж., ЭРГАШЕВА М.

2015

КОМПЛЕКСТИК САНДЫ ОКУТУУНУН ЫКМАЛАРЫ

АСАНБАЕВА А., ЖЭЭНБЕКОВА К.

2017,2

КЕНЖЕ КУРАКТАГЫ БАЛДАРГА МЕНТАЛДЫК АРИФМЕТИКАНЫ ҮЙРӨТҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

КУТПИДИН у Э.,АЖИМАТОВА Э.

2018-1

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ: СУЩНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ СТАНОВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ЮСУПОВА А.Ж.

2018-1

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ОТБОРА И ОПРЕДЕЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КЛЮЧЕВЫХ (НАДПРЕДМЕТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ

ЮРЧЕНКО М.Г.

2018-1

ИНОСТРАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСТАНА

ТАШМАТОВА П.Д.

2018-1

ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

ТАКЕНОВА Ж.Т.

2018-1

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ

СУЛАЙМАНОВА А.И.

2018-1

PORTFOLIO КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

САВАНКОВА М.В.

2018-1

ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ

ПРОКОПЕНКО Ю.А.

2018-1

ЛИНГВОКРАЕВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ

ОГНЕВА Е.А.

2018-1

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

МУСАЕЛЯН Е.Н., ВОРОНОВА А.М.

2018-1

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПСИХОЛОГОВ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

МУРАТАЛИЕВА Н.Х.

2018-1

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ЭТАПЕ РАННЕГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОИСЕЕНКО О.А., ДЕНИСЕНКО М.В.

2018-1

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ

МАНЛИКОВА М.Х.

2018-1

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРЯЖЕНИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР В УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ “ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА”

МАНЛИКОВА М.Х.

2018-1

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ “ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК” В ВУЗЕ

КУЦЕНКО А.А.

2018-1

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ И ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

КОНОВАЛОВА Л.И., ЛЕОНОВА Н.А.

2018-1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

КИРЕЕВА Я.И.

2018-1

РОЛЕВАЯ ИГРА И ПРИЕМ ИНСЦЕНИРОВКИ КАК НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

ФИЛИМОНОВА Н.Г., МАРКОВ А.В.

2018-1

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ КЫРГЫЗСКОМУ ЯЗЫКУ

БИЯЛИЕВ К.А.

2018-1

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО В ВУЗЕ

БИЯЛИЕВ К.А.

2017-4

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

БЕДЕЛБАЕВА А.З.

2017-4

ЖОЖДОРДО КӨРКӨМ СТИЛДЕГИ ТЕКСТЕРДИН НЕГИЗИНДЕ МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ОКУТУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

МЫРЗАНАЕВА М. К.

2017-4

СТУДЕНТТЕРДИН МАТЕМАТИКА КУРСУ БОЮНЧА ӨЗ АЛДЫНЧА ТААНЫП-БИЛҮҮСҮНҮН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН ӨНҮКТҮРҮҮ

СЫДЫКОВА М.Б., КАНЫБЕК КЫЗЫ ЖАНЫЛАЙ

2017-4

МЕСТО ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ

БУРЯЧЕНКО Т.Н.

2017-2

ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДЛЯ "ЭКОНОМИКА"

ЖОЛДОШБАЕВА А. С.

2017-2

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

НАЗАРМАТОВА Г. А.

2017-3

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА В ВУЗЕ

МАМБЕТАКУНОВ Э.

2017-3

АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ «ОБЛАЧНЫХ» СЕРВИСОВ

ЧУМАЕВА К. М., НУРЖАНОВА С. А.

2017-3

ДЕТСКИЕ ПЕСНИ В ПЕРВОМ УЧЕБНИКЕ И. АРАБАЕВА

САТТАРОВА А. Т.

2017-3

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ КЫРГЫЗСТАНА

НИЯЗАЛИЕВА А. Д., ГОЛОВА В. П.

2017-3

РАЗВИТИЕ СЕТЕВЫХ КОНСОРЦИУМОВ КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭЛИТАРНОСТИ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

ЛАЙЛИЕВА Э. Д.

2017-12

ТИПЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ КРСУ

ЕВТУШЕНКО А.И., ФЕЙГИН Я.Д.

2017 -1

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ

КЕРИМКУЛОВА К.Н.

2017-2

К ВОПОРСУ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

ИМАНКУЛОВА Н. М.

2017-4-44

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕТОВ-ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКОВ НА СОВМЕСТНОМ УЧЕБНОМ ПОЛИГОНЕ 35/1ОКВ «ПОЛИТЕХ» КГТУ ИМ.И.РАЗЗАКОВА И ОАО «СЕВЕРЭЛЕКТРО»

ДЖУНУЕВ Т.А.

3-(57)2017

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХАДЖИЕВА А. Б.

3-(57)2017

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ЖИВОГО И ОВЕЩЕСТВЛЕННОГО ТРУДА

ХАДЖИЕВА А. Б.

2-(56)2017

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КАРАХАНИДИ К.С., УРДОЛОТОВА Ч.А.

2-(56)2017

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГЛАВНАЯ ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ТУСУБЕКОВА Н.А.

2017-43

ПРАКТИКА, ОБУЧЕНИЕ И СТАЖИРОВКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ОмГУПСе

ТАРАСКИНА А.О., ТЭТТЭР А. Ю.

2017-43

ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К УСЛУГАМ ИКТ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

БАРАКОВА Ж.Т.

2017-43

ТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.

АБДЫЛДАЕВА Г.О., АБДЫЛДАЕВА Ж.М.

2017-42-2

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ЮРЧЕНКО МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА

2017-42-2

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: ШКОЛА, ВУЗ

ВИНОГРАДОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

2017-42-2

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ТӨРӨГУЛОВА РЫСБҮ АБАЗБЕКОВНА

2017-42-2

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫ ЖӨНҮНДӨГҮ БАЙЫРКЫ ДҮЙНӨ ТААНЫМДАРЫН ФИЗИКА САБАГЫНДА КОЛДОНУУ

ТЕЛЬТАЕВА А.К.

2017-42-2

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ, ИНФОРМАТИКИ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В УК АФМШЛ №61 Е.Б.ЯКИРА

СУРЖИК ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА

2017-42-2

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ АЛГОРИТМАМ УМСТВЕННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

СИН ЕЛИСЕЙ ЕЛИСЕЕВИЧ

2017-42-2

ОПЫТ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ (РДИТА) «АЛТЫН ТҮЙҮН»

ШАМСУТДИНОВ МАРАТ МУБАРЯКШАЕВИЧ

2017-42-2

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОШТУ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ШАМШИЕВ БАКЫТ НУРКАМБАРОВИЧ

2017-42-2

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

НИЯЗОВА АЙНАГУЛ МАЛИКОВНА

2017-42-2

РАЗРАБОТКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

НАЗАРБАЕВ ФАРХАТ ТОКТОГАЗИЕВИЧ

2017-42-2

ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕТОДОМ СВЕРТЫВАНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

НАРЫМБЕТОВ ТАЛАНТБЕК КАНАТБЕКОВИЧ

2017-42-2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

МУКАМБЕТОВА САБИРА АРАШАНОВНА

2017-42-2

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АСТРОНОМИИ

МОМУНКУЛОВ НУРЛАНБЕК РАИМКУЛОВИЧ

2017-42-2

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО КУРСУ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ

МАЙЛЫБАШЕВА ЧОЛПОН САТЫБАЛДИЕВНА

2017-42-2

СЕГОДНЯШНИЕ СОСТОЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ В СЕЛЬКОЙ МЕСТНОСТИ

МАДАМИНОВ ГАПЫР

2017-42-2

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ ВОСПИТАНИЕ - ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ (на основе этнопедагогики)

МАДАМИНОВ ГАПЫР

2017-42-2

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №70, КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ГИМНАЗИСТОВ

ДЖУНУШЕВА ЧОЛПОН МЕЛСБЕКОВНА

2017-42-2

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

ДРУЖИНИНА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА

2017-42-2

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН: АСТРОНОМИИ, РОБОТОТЕХНИКИ, МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, ФИЗИКИ.

БЕРДИБАЕВ ЭМИЛБЕК РЫСКУЛБЕКОВИЧ

2017-42-2

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

БАРСАНАЕВА ДЖАМИЛЯ САГЫНАЛИЕВНА

2017-42-2

БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ ИНТЕГРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕР СТУДЕНТТЕРДИН ЧЫГАРМАЧЫЛ ИШМЕРДИКТЕРИН АКТИВДЕШТИРҮҮ ФАКТОРУ КАТАРЫНДА

БАКИРОВ БАКДООЛОТ ЖОКИНОВИЧ

2017-42-2

ИНТЕРАКТИВНЫЕ УРОКИ ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ACTI VEIN SPIRE: ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

АШЫРОВ ЭРКИНБЕК ТЫНЫМСЕИТОВИЧ

2017-42-2

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗРЕНИЯ У ПОДРОСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

АЛИЕВ НУРСУЛТАН АЛМАСПЕКОВИЧ

2017,2

ДИАЛЕКТИКАЛЫК СӨЗДӨРДҮ ИНТЕРАКТИВДҮҮ ОКУТУУ

БОРУБЕКОВА Т.К.

2017-9

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ

БУГАЗОВ А.Х.

2017-9

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ

ХОДЖИМАТОВА Г.М., НАГЗИБЕКОВА М.Б.

2017-9

ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ФОРМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПО КУРСУ “МАНАСОВЕДЕНИЕ” В КРСУ

АКМОЛДОЕВА Ш.Б.

2017-3

REMOTI EDICATINAL TECHNOLOGY: RELATIONS OF THE DEPARTMENTS AND STRUCTURES, ACCOMPANYNG ACADEMIC PROCESS

RAJABOV B. F.

2017-3

ТОЛУК ЫКТЫМАЛДУУЛУКТУН ЖАНА БЕЙЕСТИН ФОРМУЛАЛАРЫН МАСЕЛЕ ЧЫГАРУУДА КОЛДОНУУ МЕТОДИКАСЫ

ААЛИЕВА Б. А., АСКАРБЕК КЫЗЫ Л.

2017-3

ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

СМАНОВ И. С.

2017-3

БИЛИМ БЕРҮҮ ЧӨЙРӨСҮНДӨ ҮЙ-БҮЛӨ ТАРБИЯСЫНЫН РОЛУ

АДИЛОВА Г.

2017-3

OVERVIEW OF THE FOREIGN LANGUAGE EDICATION IN KYRGYZSTAN

AIUPOVA U.

2017-S

ПОЛИГРАФИЯ БАГЫТЫНДАГЫ СТУДЕНТТЕРДИ ОКУТУУДАГЫ ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ

КУРМАНАЛИЕВ Б.К.

2017-S

ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

МААТКЕРИМОВ Н.О.,ШЕРМАГАНБЕТ М.З., САДИ КЫЛЫЧ

2017-S

БОЛОЧОК ФИЗИК МУГАЛИМДЕРДИН ОРТО МЕКТЕПТЕ ОКУТУУНУН ЖАҢЫ УСУЛУ “БАШТАЛГЫЧ ЭКСПЕРИМЕНТ SEA” ЫКМАСЫН ЛАБОРАТОРИЯЛЫК САБАКТАРГА КОЛДОНУУ

АНАРБЕКОВА М.

2017-S

ФИЗИКАНЫ ОКУТУУДА СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТЕРИ

ШАРШЕНОВА Х.А.

2017-S

«АЗЫРКЫ ТАБИЯТ ТААНУУНУН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ» КУРСУНУН МАЗМУНУНУН КЕСИПТИК БАГЫТТАЛЫШЫ

ИСМАИЛОВА Г.Д.

2017-S

КВАНТ ФИЗИКАСЫНЫН ОРТО МЕКТЕПТЕ ОКУТУЛУШ ТАРЫХЫ ЖАНА АЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ АБАЛЫ

ТЕМИРБАЕВ М.М.

2017-S

ФОТОНДУН КАСИЕТТЕРИН ЖАНА КОМПТОНДУН ЭФФЕКТИН ОКУТУУ МЕТОДИКАСЫ

ТЕМИРБАЕВ М.М.

2017-S

ОКУУЧУЛАРДЫН ФИЗИКАЛЫК ТҮШҮНҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ БОЮНЧА КЫРГЫЗСТАНДА ЖҮРГҮЗҮЛГӨН ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨЛӨР ЖӨНҮНДӨ

БОСКЕЕВА Г.Э.

2017-S

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ОСНОВА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАБАЕВ М.Д.

2017-S

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

МУКАШОВА А.Б., БАЯЗОВА А.А.

2017-S

ЖАЛПЫ ФИЗИКА КУРСУН ОКУТУУДА СТУДЕНТТЕРДИН ЭМОЦИОНАЛДЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ

АСАНБЕКОВА Д. Д.

2017-S

ОРГАНИЗАЦИЯ БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ

БУЗУРМАНКУЛОВА А.А., МОКЕШОВ Ж.К.

2017-S

ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ

КАРАГОЗУЕВА Г.Ж.

2017-S

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

ЖОЛБОРСОВА А.

2017-S

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ

ДЖУНУШАЛИЕВА Б.А.

2017-S

ДҮЙНӨНҮН ФИЗИКАЛЫК СҮРӨТТӨЛҮШҮНҮН КАЛЫПТАНУУ ЭТАПТАРЫН ИНТЕРАКТИВДИК ЫКМА АРКЫЛУУ ТҮШҮНДҮРҮҮ

АРТЫКОВА С.И., САДЫРБЕК КЫЗЫ Б.

2017-S

ПОКЛОН ОТ УЧЕНИЦ

МАЙЛЫБАШЕВА Ч. С.,КОЙЧУМАНОВА Ж. М.

2017-S

БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТИН ОКУУЧУЛАРЫНА ТАБИГЫЙ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

АБЫТОВ М.Т.

2017-S

ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОПИЛКИ ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ Д.А.ШЕВЦОВА

ШЕВЦОВ Д.А.

2017-S

К ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ “КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ”

МОЛДОШЕВА Ж.

2017-S

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА КУРСУ БОЮНЧА ОКУУЧУЛАРДЫН ИЛИМИЙ ТҮШҮНҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУДАГЫ АКТУАЛДУУ ПРОБЛЕМАЛАР

МУРЗАИБРАИМОВА Б.Б., СӨЛПҮБАШЕВА А.Ы.

2017-S

Ж. БАЛАСАГЫНДЫН “КУТТУУ БИЛИМ” ДАСТАНЫНДА ДҮЙНӨНҮН АСТРОНОМИЯЛЫК СҮРӨТТӨЛҮШҮНҮН ӨНҮГҮҮСҮ

КАЛЫБЕКОВ А., БЕЙШЕНАЛИЕВА Д.Р.

2017-S

БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИ ОКУУЧУЛАРДЫН ФИЗИКАЛЫК ТҮШҮНҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУГА ДАЯРДОО ПРОБЛЕМАСЫ

ИСАЕВА Р. У.

2017-S

БИОЛОГИЯ БАГЫТЫНДАГЫ СТУДЕНТТЕРДИН ФИЗИКАЛЫК БИЛИМДЕРИН ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК ТАПШЫРМАЛАР АРКЫЛУУ ӨРКҮНДӨТҮҮ

КАРАСАРТОВА Н. А., ЧОРОВ М. Ж.

2017-S

АЗЫРКЫ ТАБИЯТ ТААНУУ КУРСУ БОЮНЧА АЙРЫМ УСУЛДУК СУНУШТАР

КАРАШЕВА Т.Т.

2017-S

МЕДБИОФИЗИКАНЫ ОКУТУУНУН ЖҮЙӨӨЛҮҮ-ИРИЛЕШКЕН, ӨЗ АРА БАЙЛАНЫШТУУ УСУЛДУГУ ЖАНА КОНЦЕПЦИЯСЫ

АБДЫБАЛИЕВА К.

2017-S

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ

БАБАЕВ Д. Б.

2017-S

БИЛИМ БЕРҮҮЧҮЛҮК ПОРТФОЛИОНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

СУЛТАНБАЕВА Г.С.

2017-S

ДОЛБООРЛОП ОКУТУУДАГЫ МУГАЛИМДИН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

БАЙСЕРКЕЕВ А.Э.

2017-S

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЫНДА ОКУУ ПРОЦЕССИНИН САПАТЫН ЖАКШЫРТУУНУН ПРАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

ОРУНБАЕВ Т.А., АБДИЕВ К.Р.,ТАЙИРОВ М.М.

2017-S

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ

МАМБЕТАКУНОВА Ж.Э.

2017-S

ЗАКОНЫ РЫНКА – НЕ ВСЕГДА ЗАКОНЫ КАЧЕСТВА

ОРЕХОВА И.Д.

2017-S

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К УРОВНЯМ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ

КРУТСКИЙ А.Н., ГИБЕЛЬГАУЗ О.С.

2017-S

КОМПЛЕКС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ГОС ВПО

КУЛУЕВА С.С., ГУДИМОВА А.Н.

2017-S

ПРОФИЛДИК БИЛИМ БЕРҮҮ - ОКУУЧУЛАРДЫ КЕСИПТИК ЖАКТАН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ШАРТЫ

ЖАКЫШОВА Б. Ш.,РЫСПАЕВА Б. С.

2017-S

БАЗОВЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУСЛИМОВ Н.А.,ТОКТОГУЛОВ А.Т.

2017-S

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ ПО ПЕДАГОГИКЕ

АСИПОВА Н.А.

2017-2

ДҮЙНӨДӨГҮ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ЗАМАНБАП СИСТЕМАСЫНЫН ТААСИРИ

КУРШАД ДЕГЕР

2017-3

РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСТАНА

ШАРШЕМБИЕВА Т. С.

2017-2

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

СИМОНОВИЧ Т.Н.

2017-2

ИНТЕРНЕТ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ

КАРАБАЛАЕВА Г.Т., МЕЩЕРЯКОВА Е.Ю.

2017-2

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЫНДА АДИСТИК БОЮНЧА ИШ КАГАЗДАРЫН КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ОКУТУУ

ЭСЕНТУРОВА Ч. Ж.

2017-2

МАДАНИЙ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТҮ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН АЙРЫМ ТЕОРИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ

ЧЫЛАНБЕКОВА Н.

1-(55)2017

СОЦИАЛДЫК МОБИЛДҮҮЛҮКТҮ ИШКЕ АШЫРУУДА БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ТААСИРИ

ТУРАТБЕК К. Ж.

1-(55)2017

ПРИЕМЫ СНЯТИЯ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ ЧТЕНИИ ТЕКСТА

САЯКПАЕВА М.С., КАЧКЫНБАЕВА А.ДЖ., НАСИРОВА В.ДЖ.

1-(55)2017

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ОРИГИНАЛЬНЫХ, ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ СТУДЕНТОВ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭТИХ ТРУДНОСТЕЙ

САЯКПАЕВА М.С., КАЧКЫНБАЕВА А.ДЖ., НАСИРОВА В.ДЖ.

1-(55)2017

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ХАСАНОВ Н.Б.

1-(55)2017

КЫРГЫЗСТАНДА АҢ-СЕЗИМ, ӨБӨЛГӨЛҮК БИЛИМ МАСЕЛЕРИНИН ИШТЕЛИП ЧЫГЫШЫ ЖАНА ТААНЫП БИЛҮҮ СИСТЕМАСЫНДАГЫ АЛГАН ОРДУ

БАЙСУБАНОВ У.К.

1-(55)2017

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ЖУМАБЕКОВА М.Ж.

1-(55)2017

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

МАКСУТОВА А.

1-(55)2017

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ХАСАНОВ Н.Б.

1-(55)2017

ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА

АБАКИРОВА Э.Ш., БААТАЕВА О.Ж.

2017-6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ТУРКЕСТАНСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ОТ ИМПЕРИИ К СОВЕТАМ (1917–1924 гг.)

СУМАРОКОВА О.Л.

2017-2(32)

БИЛИМ БЕРҮҮДѲ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН МААНИСИ ЖАНА ѲЗГѲЧѲЛҮКТѲРҮ

МУРЗАКУЛОВА И. Ч.

2017-2(32)

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОй ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕй ПРОФЕССИОНАЛьНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИй

КРИВИЛЁВА Е. А.

2017-41-2

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

КУРЖУМБАЕВА Р.Б.

2017-41-2

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ

ХАСАНОВ Н.Б.

2017-41-2

КЫРГЫЗ ТИЛИН ЭКИНЧИ ТИЛ КАТАРЫ ОКУТУУДА ЖАҢЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

ИСМАИЛОВ А.У.

2017-41-2

ДИЛ БАЯН ЖАЗУУГА ҮЙРӨТҮҮ АРКЫЛУУ СТУДЕНТТЕРГЕ РУХАНИЙ БААЛУУЛУКТАРДЫ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН МААНИСИ

ИСМАИЛОВ А.У.

2017-1

МЕНТАЛИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ СЕМЬИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

УРДЖЕГИТОВА К. ДЖ.

2017-1

ЭКИНЧИ ТИЛДИ ИНТЕГРАЦИЯЛАП ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

КУРМАНКОЖОЕВА Д. К.

2017-1

ООЗЕКИ КЕПТИ ЭКИНЧИ ТИЛ КАТАРЫ ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ЫК-ЖОЛДОРУ

КУЛБАЧАЕВ Д.К.

2017-41-1

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КУРСУ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ

МАЙЛЫБАШЕВА Ч.С.

2014-2(26)

ОБОБЩЕННЫЕ ЗАДАЧИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ЭКЗАМЕНАХ

ПАНКОВ П.С., ДЖАНАЛИЕВА Ж.Р., КОПЕЕВ Ж.Б., КУСМАНОВ К.

2014-2(26)

ПЕРЕВОД СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ФИЦДЖЕРАЛЬДА Ф.С. "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ"

УРАЗАЛИЕВА Н.А.

2014-2(26)

CULTURE SHOCK IN KYRGYZSTAN AND IN THE USA, CULTURE EXPERIENCE OF AMERICANS IN KYRGYZSTAN AND KYRGYZ PEOPLE IN AMERICA

TURGUNBAEVA B.

2014-2(26)

WOMEN OF AMERICAN AND KYRGYZ CULTURES IN PROVERBS

TOKTOMATOVA A.

2014-2(26)

WOMEN’S SURPRISE IN AMERICAN AND KYRGYZ CULTURE

SURKEEVA D.

2014-2(26)

WHAT FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM MAY GRANT TO THE KYRGYZ SCHOLARS:HOW TO TEACH GENDER ISSUES AND LINGUISTICS IN KYRGYZ UNIVERSITIES

SHERMATOVA F.

2014-2(26)

SOME DIFFERENCES OF AMERICAN AND KYRGYZ WAYS

PRIMKULOV U.

2017-1

KӨП КЫРДУУ МАДАНИЙ БИЛИМ БЕРҮҮ – КӨП УЛУТТУУ МАМЛЕКЕТТИН ТУРУКТУУЛУККА АЛГАН БАГЫТЫ

АДЫЛБЕК КЫЗЫ ГУЛНАЗ

2017-1

К ВОПРОСУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА МИНОРИТАРНЫХ ПАМИРСКИХ ЯЗЫКАХ В ТАДЖИКИСТАНЕ

АБДУЛХАМИДОВА П. Ш.

2017-41-1

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕКТОРА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ

КОЙЧУМАНОВА Ж.М.

2017-41-1

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

КЛЕМЕШЕВА О.В.

2017-41-1

РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

КАЛДЫБАЕВ С.К.

2017-4

МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

ВОЛКОТРУБОВА А.В.

2017-4

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

ВОЛКОТРУБОВА А.В.

2017-4

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ, ОСНОВАННОЕ НА СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ЮРЧЕНКО М.Г.

2017-41-1

РОЛЬ И МЕСТО МАГИСТРАТУРЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИМАНКУЛОВА Э.Т.

2017-41-1

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТА К ПРОФЕССИИ МЕНЕДЖЕРА

ИМАНКУЛОВА Э.Т.

2017-41-1

РОЛЬ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСПЕШНОСТИ БРЕНДА

ДЖОЛДОШОВА А.

2014-2(26)

FIVE REASONS WHY MUSIC HAS A PLACE IN THE LANGAUGE CLASSROOM

EDWARD OYAMA

2017-4

АРХИТЕКТУРА МИРОВОЙ ПРАКТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИЙ

РЯБОВ О.Р., СИБГАТУЛЛИНА И.Ф.

2017-4

ОВЛАДЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ НА ЗАНЯТИЯХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

ПОНОМАРЕВА Н.Н.

2017-1

ИНТЕГРАЦИЯЛАНГАН САБАК

ХАЛИЛОВА Т.Т.

2017-1

К ОПЫТУ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ - КРОССМЕНОВ БГУ

СУДОРОГИН Е. П., МАМЫРОВ Д. Т.

2017-4

ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

МАНЛИКОВА М.Х.

2017-1

СТУДЕНТТЕРДИН БИЛИМИН БААЛООНУН МЫЙЗАМДЫК НЕГИЗДЕРИН ТҮҮЗҮҮНҮН КООМДУК-СОЦИАЛДЫК ТАЛАПТАРЫ

МУКАМБЕТОВА А. С.

2014-2(26)

INTENSIVE WRITING CURRICULAR APPROACH: EFFECTIVE STRATEGIES OF WRITING ASSIGNMENTS DESIGN

LARIONOVA I.

2014-2(26)

THE ENGLISH LANGUAGE IS VITAL RESOURCE IN TEACHING AMERICAN STUDIES

KOCHKORBAEVA L.

2014-2(26)

THE DIFFERENCES BETWEEN AMERICAN AND BRITISH ENGLISH GRAMMAR AND SPELLING

KASIMOV B.

2014-2(26)

DEVELOPMENT OF THE AMERICAN STUDIES PROGRAM IN IUK

KARAEVA Z.

2014-2(26)

US AND KYRGYZ SCHOOLS IN THE PAST BACKGROUND INFORMATION

KALMAMATOVA Z.

2014-2(26)

TEACHING SITUATIONAL GRAMMARIN AMERICAN STUDIES

DZHUMAEVA M.

2014-2(26)

US FUNDED EDUCATION PROJECTS IN KYRGYZSTAN IN THE LAST 20 YEARS: CONTRIBUTION TO THE REFORMS, SUCCESSES AND CHALLENGES

JOLDOSHOV A.

2017-4

ШКОЛА БУДУЩЕГО: ШКОЛА “Т” А.А. БРУДНОГО

ИВАНОВА В.П.

2014-2(26)

“SAVAGERIES OF THE ACADEMY ABROAD: THE DEATH OF AMERICAN STUDIES AT THE AMERICAN UNIVERSITY OF CENTRAL ASIA AND THE PROBLEM OF GLOBAL REFORMS TO HIGHER EDUCATION”

CLYDE R. FORSBERG JR.

2014-2(26)

UZBEKISTAN: PERSPECTIVES OF EDUCATION IN THE TEACHING TO FOREIGN LANGUAGES

BURANOVA D.

2014-2(26)

RESEARCHING AMERICAN STUDIES THROUGH AMERICAN ART, CULTURE AND LANGUAGE

BURABAEVA A.

2014-2(26)

FULBRIGHT PROGRAM ALUMNI SCHOLARS FROM KYRGYZSTAN (1993-2006)

BRIMKULOV U.

2014-2(26)

SEXISM IN THE ENGLISH LANGUAGE

BEKBALAEVA CH.

2014-2(26)

EXPERIENCE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF USA ON PREPARATION THE MASTERS IN EDUCATIONAL MANAGEMENT

ASIPOVA N.

2014-2(26)

IMPORTANCE OF EXCHANGE PROGRAMS AS A MEANS OF PROMOTING AND SHAPING THE AMERICAN STUDIES IN THE KYRGYZ REPUBLIC

ASANBEKOVA N.

2014-2(26)

UNEMPLOYMENT PROBLEM OF AMERICAN STADIES GRADUATE STUDENTS

APSAMATOVA A.

2014-2(26)

THE NAMES, NICKNAMES AND PSEUDONYMS IN DIFFERENT CULTURES

ALISHOVA R.

2016-4

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

БАЯЛИЕВА Э. Ж.

2016-4

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

АЙДРАЛИЕВА А. А.

2017-1(31)

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ КУРСОВ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ

ТОЛБАЕВА Г. К., ЮСУПОВА А. А., ОСМОНАЛИЕВА А. А.

2017-1(31)

ИЗ ОПЫТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К УЧАЩИМСЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ

ТОЛБАЕВА Г. К., ЮСУПОВА А. А., ОСМОНАЛИЕВА А. А.

2017-1(31)

НОВОВВЕДЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ ФАКУЛЬТЕТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

АЗИЗОВА М. Ш.

2017-3

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КРСУ: ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЗАРИФЬЯН А.Г.

2017-3

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКОГО СЛАВЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: ИСТОРИЯ И ХРОНОЛОГИЯ

ИСМАИЛОВ Н.К.

2017-2

ПОДГОТОВКА ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

УЗБЕКОВ Д.С.

2017-1

АНАЛИЗ И ПОИСК КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ДИЗАЙНЕРСКОЙ МОДЕЛИ ОДЕЖДЫ

МАКСУТОВА М.Т., АН Н.

2017-1

АНАЛИЗ МЕТОДИК КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

МАКСУТОВА М.Т.

2016-12

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВОЛКОТРУБОВА А.В.

2016-12

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

САЛАХИЕВА В.С.

2016-12

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ЖОЛЧИЕВА А.А.

2016-12

ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ШКОЛЕ

ЖОЛЧИЕВА А.А.

2016-12

ВЛИЯНИЕ МОНТАЖА НА ПОНИМАНИЕ ПИКТОРИАЛЬНОГО ТЕКСТА

ЧАЗОВА А.А.

2016 № 4(54)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ

ШИШКАРАЕВА А.К.

2016 № 4(54)

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ВЗРОСЛЫХ

НАСИРОВА В.ДЖ.

2016 № 4(54)

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ (на примере специальности «Организация и безопасность дорожного движения»)

ХАСАНОВ Н.Б.

2016 № 4(54)

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ КАРЬЕРНОГО РОСТА ВЫПУСКНИКА ВУЗА

ХАСАНОВ Н.Б.

2016 № 4(54)

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКИХ И КЫРГЫЗСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

АБАКИРОВА Э.Ш., БААТАЕВА О.Ж.

2016-40

МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРДЫ ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТТЕРГЕ ОКУУГА ДАЯРДОО

МАДАМИНОВ Г.М.

2016-40

АТА-ЭНЕЛЕРДИН ПЕДАГОГИКАЛЫК МАДАНИЯТЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ

КАНИМЕТОВ Ж.

2016-40

КЫРГЫЗЫСТАНДА ЖАШ МУУНДАРДЫ ТАРБИЯЛООНУН ЭТНОМАДАНИЯТ ТАЛАМДУУ БААЛУУЛУКТАРЫ

АЛИМБЕКОВ А.

2016-3-4

РАБОТА С ТЕСТАМИ НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

ЖАНАКУНОВА М.О.

2016-3-4

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ТОКСОНБАЕВ Р.Н., НАЗАРМАТОВА Г.А.

2016-3-4

ТОЛЕРАНТНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АСЫЛБЕК КЫЗЫ ЭЛЬМИРА.

2016-3-4

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУПП, ИМЕЮЩИМИ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

СУЛТАНБАЕВА Э. Б.

2016-3-4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

БОШКОЕВА Н.С.

2016-39

ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ОмГУПСА В ГЕРМАНИИ

ТЭТТЭР А.Ю.

2016-3-4

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ТАШТАНКУЛОВА Ж.Ж.

2016-3-4

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЧТЕНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

КАСАБОЛОТОВА Г.А.

2016-11

СУБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ ВУЗА И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТАМИ-ИНОСТРАНЦАМИ С РАЗЛИЧНЫМИ МОТИВАМИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ

МЕЛЬНИКОВА Н.Г., ЧЫНГЫШПАЕВ Д.Ш.

2016-3

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В СНГ

КРАСНОВА Г.А., СЮЛЬКОВА Н.В.

2016-3

ВЫБОР РОССИЙСКИХ ВУЗОВ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ?

ВОРОБЬЕВ А.Е.

2016-39

БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ КАК ИНЕГРАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В БГТУ "ВОЕНМЕХ" ИМ.Д.Ф.УСТИНОВА

БОРОДАВКИН В.А.

2016-3

УЛАНТУУЧУ ТОПТОРДО ӨМҮР БАЯН ЖАЗУУНУН ЫК-ЖОЛДОРУ

ИСКАКОВА Э.С., БАЙГУТУЕВА М.К.

2016-3

ЖОЖДОРДО ПУБЛИЦИСТИКАЛЫК СТИЛДЕГИ ТЕКСТТЕРДИ КОЛДОНУУ АРКЫЛУУ ТОЛЕРАНТТУУЛУККА ТАРБИЯЛОО МАСЕЛЕСИ

МЫРЗАНАЕВА М.К.

2016-3

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ

КОЖОМБЕРДИЕВА Н.Б. УСУБАЛИЕВА Р.Д.

2016-3

МАЙДАН ТЕМАСЫНДАГЫ ПОЭМАЛАРДЫ ОКУТУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК ПРИНЦИПТЕРИ

ДӨӨЛӨТБАКОВА Р.Ж.

2016-39

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ АКТИВИЗИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ЮЛДАШЕВА М.А.

2016-39

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ПО РАЗДЕЛУ "ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ" С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ

ТОЛБАЕВА Г.К.

2016-39

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС "ЦИФРОВОЙ КЫРГЫЗСТАН" В ПРИКЛОДНЫХ ЗАДАЧАХ

ТАЛЫПОВ К.К.

2016-39

О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАД ПО ФИЗИКЕ

СУЛТАНАЛИЕВА Р.М.

2016-39

МУГАЛИМДЕРДИН ПЕДАГОГИКАЛЫК КОМПЕТЕНТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУГА СИСТЕМАЛУУ МАМИЛЕ

МАМБЕТАКУНОВ Э.М.

2016-39

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ

ИСАЕВА Р.У.

2016-39

ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ - КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

ИСАЕВА Р.У.

2016-38

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО

АЙТБАЕВА Н.Б.

2016-2(30)

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

НАРКОЗИЕВ А.К.

2016-2(30)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА И ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЯ

ИБРАЕВА А. Т.

2016-9

УЧЕБНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАБОТЫ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

САДЧИКОВА Г.М.

2016-2(30)

THE ROLE OF ACTIVITIES IN TEACHING METHODOLOGY

КОЙЧУМАНОВА Г.

2015-4

“ЭНЕ ТИЛ –УЛУТ ТАГДЫРЫ” ТЕМАСЫН КУРАТОРДУК СААТТА ӨТҮҮНҮН ЫКМАСЫ

ТӨЛӨНОВА Г.Б.,

2015-4

МЕКТЕП КУРСУНДА ЧЫГЫШ АДАБИЯТЫНЫН ҮЛГҮЛӨРҮН ҮЙРӨТҮҮНҮН АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ

ТИЛЕКОВА Н.Д.,

2015-4

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

ТАЖИКОВА Б.Ш., БУБАЕВА З.Ж.

2016-8

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСИЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУМЦЭВ “БАЛАЖАН”)

МУСИНА Д.С.

2016-8

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ЛЕОНОВА Н.А.

2016-8

ИЗУЧЕНИЕ АВТОБИОГРАФИИ И ПРОИЗВЕДЕНИЙ К. ТЫНЫСТАНОВА ИНТЕРАКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ

КУДАЙБЕРГЕНОВА З.С., КЕРИМБЕКОВА Э.Ж.

2016-8

ОБУЧЕНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДИАЛОГУ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

КУЧИКОВА Г.Б.

2016-8

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ

КОЖОМБЕРДИЕВА Н.Б.

2016-8

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ШКОЛ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К РАБОТЕ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА “ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ”

ЧЖЕН И.Н.

2015-4

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА К СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

ЖАКУПОВАГ.С.,

2015-4

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЖАКУПОВА Г.С.,

2015-4

МАТЕМАТИКА БОЮНЧА ТАПШЫРМАЛАРДЫН ЦИКЛИН ТҮЗҮҮ ЖАНА АЛАРДЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН СТУДЕНТТЕРДИН МАТЕМАТИКАЛЫК ЖӨНДӨМҮН ДИАГНОСТИКАЛОО ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ

КУЛТАЕВАД.Ч.,

2015-4

АТА-БАБАЛАРЫБЫЗДЫН ДЕМОКРАТИЯЛЫК БААЛУУЛУГУНУН “МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ КӨРҮНҮШҮ

КОЛДОШЕВ М.,

2015-4

СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ПОНЯТИЯ «РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ»

КАЛДЫБАЕВ С.К.

2015-4

ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРОЦЕССТИН МАКСАТЫН АНЫКТОО-МЕЗГИЛДИН АКТУАЛДУУ ПРОБЛЕМАСЫ

БАТЫРАЛИЕВ А.,

2016-8

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

АШЫРБЕКОВА А.С.

2016-8

ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ДЕЛОВЫХ ИГР В КУРСЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

АЛИЕВА Ч.М.

2008-2-6

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ «ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММИРУЕМОГО КОНТРОЛЯ»

ЧОТБАЕВ К. ЧЕЧЕЙБАЕВ Б. МАМБЕТАЛИЕВ Р.Б.

2008-2-6

К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

КАСЕНОВА С.Ш.

2008-2-6

ОКУУЧУЛАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖӨНДӨМДҮҮЛ ҮКТӨРҮН ӨНҮКТҮРҮҮДӨ МЕТАПРЕДМЕТТИК БИЛИМДЕРДИН МААНИСИ

БАЙСЕРКЕЕВ А.Э.

2008-2-6

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

АСАНОВ Д.С., БЕЙШЕКЕЕВА Г.ДЖ., КЕНЕНБАЕВА Г.М.

2008-2-6

АЙЫЛ ЧАРБА ОКУУ ЖАЙЫНДА ЭЛЕКТР БӨЛҮМҮН КЕСИПКЕ БАГЫТТАП ОКУТУУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

ИБРАЕВ А.Н.

2008-2-6

БИОЛОГИЯНЫ ОКУТУУНУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯСЫ

АКМАТЦИЯЕВА Р.Ж.

2008-2-6

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОКТОГОНОВ С.А., КУРУЧБЕКОВ Т.А., ТОКТОРБАЕВ Э.М

2008-2-6

ТАБИЯТ ТААНУУНУН АЗЫРКЫ КОНЦЕПЦИЯЛАРЫН ОКУТУУНУН ОЛУТТУУ МАСЕЛЕЛЕРИ

ТОЯЛИЕВ С., МАМБЕТАКУНОВ Э.

2008-2-6

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

ДЖОРОБЕКОВ Б.Д.,СУЛТАНОВА Ф.Р.,МАМЫТОВА Т.К.

2008-2-6

ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ЗАКОНОВ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

МАМБЕТАКУНОВ У.Э.

2008-2-6

НОВЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ

АБДЫБАЛИЕВА К., МАМБЕТАКУНОВ Э.

2008-2-6

ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ФИЗИКИ В ВУЗАХ

СЕЙТАЛИЕВ У.С.

2008-2-6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ

КАРИПОВА М.К.,МАМЫТОВА Д.К.,БЕЛЕКОВА В.К.

2008-2-6

САБАКТЫ БЫШЫКТООДОГУ ТЕСТТЕРДИ ФАСИЛИТАЦИЯЛООНУН ФОРМАЛАРЫ

КУРМАНКУЛОВ Ж.,ӨМҮРБЕКОВ A.M., НОРЗАЛИЕВА Г.С.

2008-2-6

БИЛИМ БЕРҮҮ САПАТЫН ЖАКШЫРТУУ КӨП ФАКТОРЛУУ ПРОЦЕСС

КУРМАНКУЛОВ Ш.Ж.,ОМУРБЕКОВ A.M.,ДУЙШЕНОВ Э.Д.

2008-2-6

МЕКТЕПТЕ ГЕОГРАФИЯ ПРЕДМЕТИН ОКУТУУДА КОМПЕТЕНЦИЯЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ

ЖУНУШАЛИЕВА К.К.

2008-2-6

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

СУБАНОВА М.С.

2008-2-6

ОКУТУУ КАРАЖАТТАРЫНЫН СИСТЕМАСЫНДАГЫ ХИМИЯЛЫК ТИЛДИН ОРДУ ЖАНА КЫЗМАТТАРЫ

ЖАКЫШОВА Б.Ш.

2008-2-6

ТАБИГЫЙ-МАТЕМАТИКАЛЫК ИЛИМДЕРДИ ОКУТУУЧУ МУГАЛИМДЕРДИН БИЛИМИН ЖОГОРУЛАТУУНУН ПРОБЛЕМАЛАРЫ

КОСОБАЕВА Б.М.

2008-2-6

ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА

БАБАЕВ М.,САЛЫБАЕВА Р.

2008-2-6

ТАБИГЫЙ ИЛИМИЙ ТҮШҮНҮКТӨРДҮ СИСТЕМАЛАШТЫРУУ ДАГЫ ИДЕОГРАММАЛАР ТЕХНОЛОГИЯСЫ

ЭМИЛБЕКОВА Д.А.,БАБАЕВ Д.Б.,БУРАНОВ Э.Ш.

2008-2-6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

БУРАНОВ Э.Ш.,БАБАЕВ М.Д., ЭМИЛБЕКОВА Д.А.

2008-2-6

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ОМАРАЛИЕВ А.Ч., АЛИХАНОВ У.К.

2008-2-6

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В ВУЗЕ

АХРАРОВ Ш.С., БАБАЕВ Д.Б. , МИРЗААХМЕДОВ A.M.

2008-2-6

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ

БАБАЕВ Д.Б., ТОКТОСУНОВ А.А.

2008-2-6

ПРЕЕМТВЕННОСТЬ В РАЗВИТИИ ПОНЯТИЯ «ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ» В КУРСАХ ОБЩЕЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

ДЖОРАЕВ М., МАХМУДОВ У.Х.

2008-2-6

ИЗУЧЕНИЕ КОРПУСКУЛЯРНО - ВОЛНОВОГО ДУАЛИЗМА В КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ

ТАШХОДЖАЕВ Ш.А., ИСАКОВ А.И.

2008-2-6

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОПЫТОВ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

ДЖОРАЕВ М., УМАРОВА Г.А.

2008-2-6

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ В УНИВЕРСИТЕТАХ НА ОСНОВЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

ДЖОРАЕВ М., ТАШХОДЖАЕВ Ш.А.

2008-2-6

О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

КАЛДЫБАЕВ С.К

2008-2-6

НЕГИЗГИ МЕКТЕПТЕ ФИЗИКА САБАГЫН ОКУТУУНУН АБАЛЫ

СИЯЕВ Т.М., БУГУБАЕВА В.Л.

2008-2-6

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

СИЯЕВ Т.М.

2008-2-6

МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ

ГУДИМОВА А.Н., МАКСУТОВ З.Н.

2008-2-6

ФИЗИКА ОКУУ КИТЕБИН ТҮЗҮҮНҮН ИЛИМИЙ-ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРОБЛЕМАЛАРЫ

КОЙЧУМАНОВ М.К.

2008-2-6

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САРЫМЗАКОВА Р.К.

2008-2-6

КЫРГЫЗСТАНДА ФИЗИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН ЖОГОРУЛАТУУ ЖӨНҮНДӨ

МАМБЕТАКУНОВ Э., КАРАШЕВ Т., МАМБЕТАКУНОВ У.Э.

2008-2-6

OPTO МЕКТЕПТЕ ТАБИГЫЙ БИЛИМ БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ

МАМБЕТАКУНОВ Э.

2016-2

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ–МИГРАНТОВ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КАЛЫСБЕК КЫЗЫ Б.

2016-2

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МИГРАНТОВ

КАЛЫСБЕК КЫЗЫ Б.

2016-2

АДАБИЯТ САБАКТАРЫН ЭКИ БАСКЫЧТУУ ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА ОКУТУУ ЖАНА КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ НЕГИЗДӨӨ ПРИНЦИПТЕРИ

АКМАТОВ Б.М.

2016-2

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ БОЮНЧА ПРЕДМЕТТЕРДИ ЖОЖДО КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ НЕГИЗДӨӨНҮН ТЕОРИЯЛЫК ЖАНА ПРАКТИКАЛЫК ЗАРЫЛДЫКТАРЫ

АКМАТОВ Б.М.

2016-2

ВАЖНОСТЬ РЕЛИГИОЗНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

АСЫЛБЕКОВА М.

2015-3-4

МАХМУД КАШГАРИНИН “ДИВАНЫНДАГЫ” АЙРЫМ СӨЗДӨРДҮН КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ САЛЫШТЫРМАЛУУ ТЫБЫШТЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

УСМАМБЕТОВ Б.

2015-3-4

ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЯ

АЙДАРОВ А.

2015-3-4

МЕКТЕПТЕРДЕ ЖАЛПЫГА МИЛДЕТТҮҮ БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮДӨН ЖЕТИ ЖЫЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮГӨ ӨТҮҮ МЕЗГИЛИНДЕГИ КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ОКУУ ПРОГРАММАЛАРЫ, АНДА СӨЗ ӨСТҮРҮҮ ЖУМУШТАРЫНЫН БЕРИЛИШИ

КАРБЕКОВА Н.Р., БИЙГЕЛДИЕВА Н.А., БИЙГЕЛДИЕВА К.А.

2015-3-4

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КР

АДЕМ ТЕКИН.

2015-3-4

МЕКТЕПТЕРДЕ ЖАЛПЫГА МИЛДЕТТҮҮ ЖЕТИ ЖЫЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮДӨН ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮГӨ ӨТҮҮ МЕЗГИЛИНДЕГИ КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ОКУУ ПРОГРАММАЛАРЫНДА КЕПТИ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ БАГЫТТАП ОКУТУУНУН ЭЛЕМЕНТТЕРИ

БИЙГЕЛДИЕВА Н.А., КАРБЕКОВА Н.Р., БИЙГЕЛДИЕВА К.А.

2015-3-4

ЗНАЧИМОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ

ДАВЛЕТБЕКОВА А.

2015-3-4

ЗНАЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОКСОНБАЕВ Р.Н., ДАВЛЕТБЕКОВА А.Д.

2015-3-4

ОСНОВНЫЕ АКЦЕНТЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

ДАВЛЕТБЕКОВА А.

2015-3-4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ШКОЛАХ КЫРГЫЗСТАНА

КАЧИЕВА А.Е.

2015-3-4

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ СТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

НУРМАНБЕТОВА Г.К.

2015-3-4

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ МОТИВАЦИИ ТРУДА

БАЙСУБАНОВА А.К.

2015-3-4

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ КР

ТОКСОНБАЕВ Р.Н.

2015-3-4

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

РАЖАПБАЕВА П.А.

2016-1

ДЕВИАНТТЫК ЖҮРҮШ-ТУРУШТУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИНЕ КАРАТА

КУДАЙКУЛОВ А.

2016-1

О ШКОЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ

КАЧИЕВА А.Е.

2016-1

БАЛДАРДЫ ТАРБИЯЛООДО ПЕДАГОГИКАЛЫК ОЙЛОРДУН ӨНҮГҮШҮ

АЛЫМБАЕВА Б.Б., САБЫРОВА Э.С.

2016-1

ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

АКМАТКАЛИЕВА С., АНАРКУЛОВ Х.Ф.

2016-1

МЕВЛАНА ТАЖРЫЙБА АЛМАШУУ ПРОГРАММАСЫ

КУРШАД ДЕГЕР

2016-1

ТҮРКИЯНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫ

КУРШАД ДЕГЕР

2016-1

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ

ТУРКМАНОВ Ж.К., КЕНЖЕКУЛОВА Н.Э.

2016-1

ОРТО МЕКТЕПТЕРДЕ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫН ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕ ОКУУТУНУН МЕТОДИКАСЫ ЖАНА АНЫН МИЛДЕТТЕРИ

КЕНЖЕШОВ К.

2016-1

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ БГУ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ

БОЛЖИРОВА Р.Ш., КАЗИЕВА С.К., КОРСАКОВА И.Н.

2016-1

КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

МАКИЕВСКИЙ И.М., СУДОРГИН Е.П., ТОТОШОВ Б.К.

2016-5

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ»

ПАНКОВА Г.Д., ЖЭЭНТАЕВА Ж.К.

2016-1

СТРАТЕГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

КУШУЕВА Р.С.

2016-1

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ IT ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ КЫРГЫЗСТАНА

МАМБЕТКАЗИЕВА А.Т., ХАЛИЛОВА Т.Т.

2015-36

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

МАСЛЯНОВА Ф. И.

2016-5

РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ НА КЛЕТЧАТОЙ БУМАГЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ

КЕЛДИБЕКОВА А.О.

2016-5

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБОБЩЕННЫЕ ЗАДАЧИ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ

ДЖАНАЛИЕВА Ж.Р.

2016-5

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ХИМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

БАЙСАЛОВ ДЖ.У., САЛИЕВА Г.А.

2015-36

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

ОВЧАРЕНКО С. М.,ТЭТТЭР А. Ю.,КАЛТНА Ю.В.,ШУПИКОВА А. О.,АБРАМЧИКОВА Л. В.

2015-36

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ СЕКТОРАЛЬНОЙ РАМКИ КВАЛИФИКАЦИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

САЛИЕВ А. Б.,МУСАБАЕВ Э. Б.,МАКИЕВА З. Д.

2016 № 2(52)

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

САЯКПАЕВА М.С., КАЧКЫНБАЕВА А.ДЖ.

2016 № 2(52)

ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

ИСМАИЛОВА Г.У., САРЫМСАКОВА А.Ж.

2016 № 2(52)

КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ЖАНБИРОВ Г.Ж., КАЛИЕВА Г.

2016 № 2(52)

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НУСУПОВА Н.К.

2015-36

ИНФОРМАТИЗАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КОМПОЗИЦИОННОМУ РЕШЕНИЮ КОСТЮМА С НАЦИОНАЛЬНЫМИ МОТИВАМИ

ШИЛЬДЕБАЕВА Л. К.,КОШКАРОВА Ш. З.,АМИРЕЕВА Г. И.

2016-2

КЫРГЫЗ ТИЛИ САБАГЫНДА ТЕКСТТЕРДИ ОКУТУУДА ИНТЕРАКТИВДҮҮ МЕТОДДОРДУ КОЛДОНУУ ТАЖРЫЙБАСЫ

НАЗАРБЕКОВА К.У.

2016-2

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ООЗЕКИ КЕПТИН УЛУТТУК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

КУЛБАЧАЕВ Д.К

2016-2

Э.ИБРАЕВДИН ЧЫГАРМАЛАРЫН ИНТЕРАКТИВДҮҮ ЫКМАЛАР МЕНЕН ОКУТУУ

КУДАЙБЕРГЕНОВА З.С., СУРАНАЛИЕВА К.К.

2016-2

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 3D-РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЬЕКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

БАТЫРБАЕВА Ш. ДЖ. ТУРСУНОВА Э.Т.

2016-2

ОРУС ТИЛДҮҮ БАЛА БАКЧАЛАРДА КЫРГЫЗ ТИЛИН ҮЙРӨТҮҮНҮН ЫКМАЛАРЫ

АЛАМАНОВА А.У.

2016-2

МАТЕМАТИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮДӨ СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨДӨГҮ МАСЕЛЕЛЕРИ

СЫДЫКОВА М.Б. КАНЫБЕК КЫЗЫ Ж.

2015 № 4 (50)

К. ЖУНУШЕВДИН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ДҮЙНӨ ТААНЫТУУ, АДЕП-ЫЙМАНГА ҮЙРӨТҮҮ ЖАНА КЫЯЛ ЧАБЫТТАРЫН ӨСТҮРҮҮ ИДЕЯЛАРЫН БАЛДАРГА ИНТЕГРАЦИЯЛАП ОКУП-ҮЙРӨТҮҮ IN THE WORKS OF THE BELOVED CHILDREN'S AKIN KANYBEK ZHUNUSHEV FAMILIARITY AROUND THE WORLD, LEARNING ASHAMED TO EDUCATION AND TEACHING IDEAS TO INCREASE THE INTEGRATION-FANTASY

МИҢБАЕВА К.Б.

2015 № 4 (50)

ТИПЫ ВИДОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ГЛАГОЛЬНАЯ МНОЖЕСТВЕННОСТЬ TYPES OF ASPECTUAL MEANING AND VERBAL PLURALITY

МУКАРАПОВА А.К.

2015 № 4 (50)

Б.АСАНАЛИЕВДИН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК ТАРБИЯ БЕРҮҮ ЖАНА ДҮЙНӨ ТААНЫТУУ ИДЕЯЛАРЫ BAITEMIR ASANALIEYEV’S WORKS OF ETHNOEPEDAGOGICAL UPBRINGING AND THE IDEAS OF WORLD OUTLOOK

МИҢБАЕВА К.Б.

2016

ВНЕДРЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ

ТОЛБАЕВА Г.К., ЮСУПОВА А.А.

2016

УЧЕНИЕ ГАЛИЛЕЯ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ

ТОЛБАЕВА Г.К., ЮСУПОВА А.А.

2016

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ

КОЖОМБЕРДИЕВА Н.Б., СИН Е.Е.

2016

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

АЯЗБАЕВА А.

2014-4

РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ НАУКИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

КОЖОШЕВ А.О.

2014-4

О ЦЕЛЯХ И НАПРАВЛЕНИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ОМУРОВА Б.Н.

2014-4

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И ОБРАЗОВАНИЕ

УМЕТОВ Т.Э.

2015-6

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЮРИСТОВ В КОЛЛЕДЖЕ

АХУНЖАНОВА Ж.

2015-6

ОКУУЧУНУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК-ПСИХОЛОГИЯЛЫК ШАРТТАРЫ

МУХАММЕД ГУНДОГДУ

2015-6

ЭЛДИК КААДА-САЛТ ҮРП-АДАТТАРДЫН ИЛИМИЙ АНЫКТАМАСЫ БАРБЫ?

ТОКСОНБАЕВ РЫСКЕЛДИ, ЭРКАН БЕНЛИОГЛУ

2015-6

КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУП- ҮЙРӨТҮҮДӨГҮ КӨЙГӨЙЛҮҮ МАСЕЛЕЛЕР

АЙТАЛИЕВА Т.К.

2015-6

САБАКТЫН ЖАНЫ-АКТИВДҮҮ ОКУУЧУ, КЫЙМЫЛДАТКЫЧ КҮЧҮ-МУГАЛИМ

ЗАЙЫРКУЛОВА РИМА

2015-6

ЭЛДИК КААДА-САЛТ ЖАНА ҮРП-АДАТТАРДЫН ПЕДАГОГИКАЛЫК-ПСИХОЛОГИЯЛЫК БЕЛГИЛЕРИ

ТОКСОНБАЕВ РЫСКЕЛДИ, ЭРКАН БЕНЛИОГЛУ

2015-6

ТЕКСТ- КЕП ӨСТҮРҮҮНҮН КАРАЖАТЫ КАТАРЫ

ДЖАМАНКУЛОВА АЙГҮЛ

2015-6

ЭПИКАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРДЫ АЛГАЧ ТААНЫШТЫРУУЧУЛУК ЖАНА ОБЗОРДУК ТАЛДООНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ОРОЗБАЕВА ЖЫРГАЛ

2015-6

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫН ОКУТУУНУН ОРЧУНДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ

АЛИЕВА АЙЖАН

2015-6

БАТАНЫ КЫРГЫЗ ТИЛ САБАГЫНДА КОЛДОНУУ

КЫДЫРОВА АИДА

2015-6

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА ЖЫЛ МЕЗГИЛДЕРИН ОКУТУУ

ӨМҮРЗАКОВА КАРАМАТ

2015-6

ӨСПҮРҮМ КУРАКТАГЫ ОКУУЧУНУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ТАЖРЫЙБАСЫНАН

МУХАММЕД ГУНДОГДУ

2015-6

КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ ПРОФЕССОР К.К.САРТБАЕВДИН ИЗИЛДӨӨСҮНДӨ

САРЫЛБЕКОВА ЗУУРАКАН

2016-4

О ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ: В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСШЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

ЗИАТДИНОВА Ф.Н., ТУКТАРОВА Р.И.

2016-4

МИКРООБУЧЕНИЕ КАК МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ВУЗЕ

ФАТНЕВА А.Г.

2016-4

ОСНОВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

АРТЫКБАЕВА А.К., КИМ Т.М., БУЙЛАШЕВ Т.С., ТЕМИРОВ Н.М., РОЗЫЕВА Р.С.

2016-4

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ

ДАНИЛОВА Т.А.

2016-4

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПСИХОЛОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ДЖУМАЛИЕВА ДЖ.М., МУРАТАЛИЕВА Н.Х.

2015-35

РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК НАУКИ

КУЛЬБАЕВА Ж. Т., МЕЙМАНОВ А.Б.

2016-1

ОКУУЧУНУН ЖЕТИШКЕНДИГИНИН ПОРТФОЛИОСУ

КУРАМАЕВА Т.А.,АЛТЫНБИЛЕК ИСМАИЛ

2016-1

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ КЫРГЫЗСТАНА

РАИМКУЛОВА А.С.

2016-1

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ

ОМУРБЕКОВ А.Т.

2016-1

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

КУДАКЕЕВА Г.Б.

2016-1

COMPETENCE-BASED APPROACH IN TEACHING MATHEMATICS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KOZHOMBERDIEVA N.B. ELISEI ELISEEVICH SIN

2016-1

БИЛИМ БЕРҮҮ ФИЛОСОФИЯСЫ КЕЧЭЭ, БҮГҮН ЖАНА ЭРТЕҢ

АЙТЫМБЕТОВА Д.А

2016-1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЫРГЫЗСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

АДАМКУЛОВА Ч.У.

2015, №1(30)

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЖОЛБОРСОВ У.О

2015, №1(30)

РОЛЬ ЗНАНИЙ ПЕРЕВОДЧИКА И СИНХРОНИСТА

ЭРГАШЕВА Д.И., КОЙЧУКУЛОВА Ж.Ж.

2015, №1(30)

ЗНАЧЕНИЕ СТАРТОВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ

ЭГЕМБЕРДИЕВА А.Д., ТУЛЕНБАЕВА М.А., ДЫЙКАНОВ К.А.

2015 №1

КЫРГЫЗ ТИЛИ ИЛИМИНДЕ КЕСИПТИК ЛЕКСИКАНЫН ИЗИЛДЕНИШИ

ШАКИРОВА М.Р

2015 №1

АКТИВДҮҮ ОКУТУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЖАНА ЫКМАЛАРЫН ИНФОРМАТИКА САБАГЫНДА КОЛДОНУУ.

ТОРОГУЛОВА Р.А

2015, №1(30)

ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ БИОГРАФИИ ПИСАТЕЛЯ

СУЛЕЙМАНОВА Т.А., ЖАМАШЕВА Н.С.

2015 №1

ОКУУЧУЛАР ЖАМААТЫН УЮШТУРУУ ПРИНЦИПТЕРИ

РАМАШЕВА Ы.А ТЕМИРБАЕВА Г.К

2015-4

КЫРГЫЗСТАНДЫН МЕКТЕПТЕРИН АЧЫП, ЖАЙГАШТЫРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ

АБДЫРАХМАНОВ Т.

2015-4

ТААНЫП БИЛҮҮ МЫЙЗАМ ЧЕНЕМДҮҮЛҮКТӨРҮ ЖАНА АГА БИОЛОГИЯЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН НЕГИЗДЕЛҮҮСҮ

СУБАНОВА М.

2015-4

АКЫЛМАНДУУЛУКТУН БАШАТЫ ЫЙМАНДА

ДҮЙШӨНОВ Э.

2015-4

СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТЕРИНИН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА АНЫ ЖЕКЕЛЕШТИРҮҮНҮН ЫКМАЛАРЫ

ТОРОГЕЛЬДИЕВА К.М., ЧОКОЕВА Н.С.

2015-4

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ

ТОЛБАЕВА Г.К., ЮСУПОВА А.А.

2015-4

АКТИВНЫE МEТOДЫ И ФOPМЫ OPГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТEЛЬНOЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ CТУДEНТOВ

МАМБЕТАКУНОВА Ж.Э.

2015-4

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ У УЧАЩИХСЯ

ТОЛБАЕВА Г.К., ЮСУПОВА А.А.

2015-4

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

КАЛМАТОВА Г.М.

2015-4

ОБУЧЕНИЕ АРГУМЕНТАТИВНОМУ ОБЩЕНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ В ПОЛИЛОГЕ – ДИСКУССИИ

АХМЕТОВА Н.А., АРЫПБЕКОВА Д. Д.

2015-4

БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН ЖАКШЫРТУУНУН НЕГИЗИ – БИРДИКТҮҮ АРАКЕТТИН НАТЫЙЖАСЫНДА

МУРЗАКУЛОВА И.

2015-4

О РАЗРАБОТКЕ ПРЕДМЕТНОГО СТАНДАРТА ПО ГЕОГРАФИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (6-9 КЛАССЫ)

ДЖУНУШАЛИЕВА К.К.

2015-4

РОЛЬ АНИМАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ

ХАЛИУЛЛИН Р. Н.

2015-4

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

ОМУРАЛИЕВА Д.К., ШЕРМАТОВА И. К.

2015-4

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЦЕЯХ

КОНУШБАЕВА Р.К.,

2015-4

БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕП МУГАЛИМИНИН ПЕДАГОГИКАЛЫК РЕФЛЕКСИЯСЫ: ПРАКТИКАЛЫК АСПЕКТ

СИЯЕВ Т.М., СУЛТАНАЛИЕВА Ш. К.,

2015-4

АЙМАКТЫК ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДЫН БҮГҮНКҮ АБАЛЫ ЖАНА МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ

ОРУНБАЕВ Т.А., ТАЙИРОВ М.М.

2015-4

ОРТО КЕСИПТИК ОКУУ ЖАЙЛАРЫНЫН ОКУТУУЧУЛАРЫНЫН ИНФОРМАЦИЯЛЫК ЖАНА КОММУНИКАЦИЯЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ

АЛИЕВА Б.М., САЙПИДИНОВА С.А.

2015-4

ПРОФИЛДИК ОКУТУУ – ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН БАСКЫЧЫ КАТАРЫНДА

АБДИЛЛАЕВА Ж., ЭМИЛБЕКОВА Д.А.

2015-4

ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРОЦЕССТЕ ОЮНДУН РОЛУ ЖАНА ТАРБИЯЛЫК МААНИСИ

АБДУРАИМОВА З.С. , БАБАЕВ М.Д.

2015-4

ВКЛАД Ф.ГАЛЬТОНА В ТЕОРИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

КАЛДЫБАЕВ С.К.

2015-4

ОКУТУУНУН ЖАҢЫ ПАРАДИГМАЛАРЫ ЖАНА АНДАН ПАЙДА БОЛГОН СУРООЛОР

КУРМАНКУЛОВ Ш.Ж., САТАЕВА Л.А.

2015-4

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНЫН АТА-ЭНЕЛЕРИНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮ УЮШТУРУУ УЧУРДУН ТАЛАБЫ

УМАРБЕКОВА А.А.

2015-4

ОКУУЧУЛАРДЫН ӨЗ АЛДЫНЧА САБАК ӨЗДӨШТҮРҮҮСҮНӨ КАРАТА «Б,Б,Б» ТАБЛИЦАСЫН КОЛДОНУУ ЫКМАСЫ

КУРМАНКУЛОВ Ш.Ж., БЕШКЕМПИРОВА В.К.

2015-4

БАШТАПКЫ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ОКУУ ЖАЙЛАРДЫН ОКУУ ПРОГРАММАЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ

ТОКТОГУЛОВ А.

2015-4

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

МАМБЕТАКУНОВ Э.

2015-4

ИНТЕРАКТИВДҮҮ ОКУТУУ ШАРТЫНДА «КӨПТҮКТӨР ЖАНА АНДА ЖҮРГҮЗҮЛҮҮЧҮ ОПЕРАЦИЯЛАР» ТЕМАСЫНДА ЖАНЫ ТЕРМИНДЕРДИ КАЛЫПТАНДЫРУУНУ БЫШЫКТОО

АТТОКУРОВА Ч.А.

2015-4

ПОЛЬШАДАН АЛЫНГАН САБАКТАР ЖЕ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ЖАКШЫРТУУ ЖОЛДОРУ

ТОКТОМАМЕТОВ А. Д.

2015-4

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

ДЮШЕЕВА Н.К.

2015-4

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

ТКАЧЁВА С.А., АКМОЛДОЕВА А.Ж.

2015-4

Э.М.МАМБЕТАКУНОВ - С.НААМАТОВ АТЫНДАГЫ НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН АРДАКТУУ ПРОФЕССОРУ

КАСЫМОВА Г.А.

2015-4

ИЛИМИЙ ТҮШҮНҮКТӨРДҮН МАЗМУНУН, ИЧКИ БАЙЛАНЫШТАРЫН АЧЫП БЕРҮҮНҮН БИР МИСАЛЫ

ПАПИЕВ М.

2015-4

ФИЗИКА АДСТИГИНИН БАКАЛАВРЛАРЫН ОКУТУУДА ЭЛЕКТИВДҮҮ КУРСТАРГА НЕГИЗДЕМЕ

ОМАРАЛИЕВА З.И.,ЭГЕМНАЗАРОВА А.Ж.

2015-4

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ШУНКЕЕВА О.А., АЛЬМУРЗАЕВА Б.К.

2015-4

БОЛОЧОКТОГУ ХИМИЯ МУГАЛИМДЕРИН ДАЯРДООДО КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

АРСТАНБЕКОВА Н.Б., САГЫНДЫКОВ Ж.

2015-4

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ТКАЧЁВА С.А., БОТАЛИЕВА У.А.

2015-4

ЭЛЕКТРОНДУК - АНИМАЦИЯЛЫК ОКУУ КУРАЛДАРДЫН НЕГИЗИНДЕ ОРТО МЕКТЕПТЕРДЕ ФИЗИКА САБАКТАРЫН ОКУТУУ

САГЫНДЫКОВ Ж.

2015-4

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЕЛЬСКИХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ» (НА ПРИМЕРЕ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ТЕШЕБАЕВ А.К.

2015-4

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

ТЕШЕБАЕВ А.К.

2015-4

КОНЦЕПЦИЯ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ТАШХОДЖАЕВ Ш. А., ХАИТОВ Ш.К.

2015-4

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕИСТОВ ЧЕРЕЗ АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ТАТИЕВ М.А.

2015-4

СУЩНОСТЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

БОТАЛИЕВА У.А.

2015-4

К ВОПРОСУ О РОЛИ И НАЗНАЧЕНИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

СМАНОВ И.С., СМАНОВА Г.И., АБЕНОВА А.К.

2015-4

КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ НЕЗАВИСИМОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЙДАХМЕТОВА Р.Г., ЖУМАГУЛОВА А.Б.

2015-4

САБАКТАН ТЫШКАРЫ БИЛИМ - БОЛОЧОК ИНЖЕНЕРДЕРДИН КОММУНИКАЦИЯЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН КАРАЖАТЫ КАТАРЫ

САРТБЕКОВА Н.К.

2015-4

ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ВО ВНЕШКОЛЬНОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

МУСИНА Д.С.

2015-4

ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНА КЕСИПТИК ЖАРАКТУУ ЖАШТАРДЫ ТАНДАП АЛУУНУН УЧУРДАГЫ МАСЕЛЕЛЕРИ

БАТЫРАЛИЕВ А.

2015-4

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КУТАНОВ А.К., ЖУМАДИЛ УУЛУ А.

2015-4

ОКУУ ПРОЦЕССИН КРЕДИТТИК ТЕХНОЛОГИЯНЫ КОЛДОНУП УЮШТУРУУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

КОНУРБАЕВ Т.А., АТАНАЕВ Т.Б.

2015-4

БАШТАЛГЫЧ МАТЕМАТИКАДА КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУП ПРЕДМЕТТЕР АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТЫ ИШКЕ АШЫРУУ

ЗУЛПУКАРОВА Д.И.,АБЛАБЕКОВА Ж.,СМАНОВА Н,Т.

2015-4

ОКУТУУНУН ЖАҢЫ УСУЛУ «БАШТАЛГЫЧ ЭКСПЕРИМЕНТ SEA» ЫКМАСЫН ЛАБОРАТОРИЯЛЫК САБАКТАРГА КОЛДОНУУ

КАРАБЕКОВА Ч.К.

2015-4

АР КАНДАЙ ЧӨЙРӨДӨГҮ ЭЛЕКТРӨТКӨРҮМДҮҮЛҮКТӨРДҮ ОКУТУУ

БЕРДИБЕКОВА С.К., САГЫНДЫКОВ Ж., КАДЫРКУЛОВА Н.К., САТЫВАЛДИЕВ Д.Р., КАДЫШЕВ С.

2015-4

“ТЕРМЕЛҮҮ ЖАНА АНЫ МҮНӨЗДӨӨЧҮ НЕГИЗГИ ЧОҢДУКТАР” ТЕМАСЫН ОКУТУУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

КАДЕНОВА Б.А.

2015-4

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА

АЛИЕВ Ш., ЭСЕНГУЛОВ У.А.

2015-4

ФИЗИКАНЫ КОЛЛЕКТИВДҮҮ ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

ЖАНЫБЕКОВ Ж.

2015-4

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ

БАБАЕВ Д.Б., ХАИТОВ Ш.К.

2015-4

ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МЕКТЕПТЕРДЕ “ИНФОРМАТИКА” ПРЕДМЕТИН ОКУТУУНУН КОНЦЕПЦИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ

ИБИРАЙЫМ КЫЗЫ А.

2015-4

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

ТАШХОДЖАЕВ Ш.А., МИРЗААХМЕДОВ А.М.

2015-4

ДЕНИ САК МУУНДУ ДАЯРДООДО СТУДЕНТТЕРДИН СӨЗДҮК КОРУН БАЙЫТУУ АРКЫЛУУ КЕП ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ДИДАКТИКАЛЫК ПРИНЦИПТЕРИ

ОМУРОВА А.М.

2015-4

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ

БАЙЗАКОВА А.C, АСИПОВА Н.А., КАЗАКБАЕВА З.М.

2015-4

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА ДЛЯ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ ИНЖЕНЕРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

АКМАТБЕКОВА А., КАЛЫБЕК КЫЗЫ Г.

2015-4

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНЫН МААЛЫМАТТЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУДА МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН РОЛУ

КУРАМАЕВА Т.А., ЧОЛАК С.

2015-4

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИИ «ПЕДАГОГИКА» ПРОФИЛЯ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

БАЙСАЛОВ ДЖ.У., КАСЫМАЛИЕВА Г.О.

2015-4

К ПРОБЛЕМЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

БАЙСАЛОВ ДЖ.У., СЕЙТАЛИЕВА Э.С.

2015-4

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

ОСМОНОВА Ч.А.

2015-4

КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК ДЕГЕН ЭМНЕ? ЖЕ МЕКТЕПТЕ САЛТТУУ ОКУТУУ МЕНЕН КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ БАГЫТТАП ОКУТУУНУН АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ

МУСАЕВА В.И.

2015 № 3 (49)

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХАДЖИЕВА А.Б.,МАУКЕНОВА А.А.

2015 № 3 (49)

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

ХАДЖИЕВА А.Б., МАУКЕНОВА А.А.

2015-4

ОКУУЧУЛАРДЫН ЖАЗУУ КЕБИН КАЛЫПТАНДЫРУУДА ОКУТУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК ПРИНЦИПТЕРИНИН РОЛУ

УСУБАЛИЕВА Н. А.

2015-4

ВЫЯВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕШНОСТИ ВУЗА ПУТЕМ РАНЖИРОВАНИЯ

ШУНКЕЕВ К. Ш.

2015-4

УНИВЕРСАЛДУУ ОКУУЛУК ИШ-АРАКЕТТЕР — ЗАМАНБАП ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ПРЕДМЕТТЕРДИ ӨЗ АЛДЫНЧА ӨЗДӨШТҮРҮҮ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ

ЭЛЕБЕСОВА А. Б.

2015-4

ОСНОВНЫЕ УРОВНИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

БАБАЕВ М.Д.

2015-4

КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ КУРСТАРЫНДА ПЕДАГОГДОРДУН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ

БАБАЕВ Д.Б.

2015-4

ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮ ӨНҮКТҮРҮҮ

БАЙСЕРКЕЕВ А.Э.

2015-4

КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ САБАГЫНАН БЕРИЛҮҮЧҮ ҮЙ ТАПШЫРМАСЫ – ОКУУЧУНУН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН ТЕКШЕРҮҮНҮН ЖАНА БААЛООНУН МААНИЛҮҮ КАРАЖАТЫ

РЫСБАЕВ С.

2015-4

ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

АЖИБАЕВА А.Ж.

2015-4

ГЛОБАЛДАШУУНУН ШАРТЫНДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ФИЗИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮ МОДЕРНИЗАЦИЯЛООНУН АЙРЫМ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

МУРЗАИБРАИМОВА Б.Б., СОЛПУБАШЕВА А.С.

2015-4

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КСЕ СТУДЕНТАМ НАПРАВЛЕНИЯ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

САТЫБАЛДИЕВА М.К., ТОКТОСОПИЕВ А.М.

2015-4

БАКАЛАВРЛАРДЫН МЕТОДИКАЛЫК БАГЫТТЫГЫ ОКУУ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИНИН МАҢЫЗЫ ЖАНА ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ

ИСРАИЛОВА Г.Т.

2015-4

ХИМИЯЛЫК ЖАНА ФИЗИКАЛЫК АЛГАЧКЫ ТҮШҮНҮКТӨРДҮ ТУРМУШТА КОЛДОНУЛУП КЕЛИНГЕН ЗАТТАРДЫН КАСИЕТТЕРИ БОЮНЧА КАЛЫПТАНДЫРУУ

САТЫВАЛДИЕВ Д.Р., САГЫНДЫКОВ Ж.

2015-4

РОЛЬ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПО ФИЗИКЕ В ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

МААТКЕРИМОВ Н.О., АДЕНОВА Б.Т.

2015-4

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ГОС ВПО КР ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ГУДИМОВА А.Н., КУЛУЕВА С.С., КРАСНИЦКИЙ В.В.

2015-4

АСМАН ТЕРЕЗЕСИ: АСТРОФИЗИКАЛЫК –ЭТНОГРАФИЯЛЫК КОМПЛЕКС

КАЛЫБЕКОВ А.

2015-4

НАШЕ ПРОГРЕССИВНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

АБДЫБАЛИЕВА К.

2015-4

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРДИ ОКУП-ҮЙРӨНҮҮДӨГҮ БИЛИМДИН УЛАНУУЧУЛУК ПРИНЦИБИ

АБДЫБАЛИЕВА К., КАЛЫБАЕВА А. Т.

2015-4

ОРТО МЕКТЕПТЕ ХИМИЯ ПРЕДМЕТИН ОКУТУУДА ПРЕДМЕТТЕР АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТЫ ИШКЕ АШЫРУУ

ТОКОМБАЕВА П.Э.

2015-4

БОЛОЧОК ИНЖЕНЕРЛЕРДИН КРЕАТИВДҮҮЛҮК ДЕҢГЭЭЛИН АНЫКТОО

КУРМАНАЛИЕВА А.О.

2015-4

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА У СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ДЖУМАГУЛОВА Г.А.

2015-4

ОРТО МЕКТЕПТЕ ФИЗИКА БОЮНЧА КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ ИШТЕРДИ УЮШТУРУУ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

АНАРБЕКОВА М.

2015-4

ОРТО МЕКТЕПТЕ ФИЗИКАНЫ ОКУТУУДА ЖАҢЫ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ИСМАИЛОВА Г.Д., ШАРШЕНОВА Х.А.

2015-4

МАСЕЛЕЛЕР СИСТЕМАСЫ ОКУТУУНУН КАРАЖАТЫ КАТАРЫНДА

КУРБАНАЛИЕВ М.Б.

2015-4

КЫРГЫЗ-ТҮРК БИЛИМ БЕРҮҮ КЫЗМАТТАШУУСУНУН ТАРЫХЫ

БОЛДЖУРОВА И.С.

2015-4

ФИЗИКАЛЫК МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЫГАРУУДА СТУДЕНТТЕРДИН ЭМОЦИОНАЛДЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ

АСАНБЕКОВА Д.Д.

2015-4

АТАЙЫН КУРСТУН ПРАКТИКАЛЫК САБАКТАРЫН ӨТКӨРҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

ИСАЕВА Р.У.

2015-4

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ТОКБЕРГЕНОВА М. А.

2015-4

ОКУУЧУЛАРДЫН ОКУУ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН АКТИВДЕШТИРҮҮДӨ ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК МАСЕЛЕЛЕРДИН РОЛУ

ДӨӨЛӨТАЛИЕВА А.С.

2015-4

МУГАЛИМДИН ПРОФЕССИОНАЛДЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮ

КУРАМАЕВА Т.А.

2015-4

ОКУУЧУЛАРДЫ МАСЕЛЕ ЧЫГАРУУГА ҮЙРӨТҮҮНҮН ПСИХОЛОГО – ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

ДӨӨЛӨТАЛИЕВА А.С.

2015-4

ХИМИЯНЫ ОКУТУУДА ИНТЕРАКТИВДҮҮ ЫКМАЛАРДЫ ИШКЕ АШЫРУУ

ЖАКЫШОВА Б.Ш.

2015-4

ЭПОСТОРДОГУ ТАБИГЫЙ КУБУЛУШТАРДЫ, САЛТ-САНААНЫ КЫРГЫЗ АЙСАНАГЫ АРКЫЛУУ ОКУТУУ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ

КАРАМОЛДОЕВ Ж.Ж.

2015-4

ФИЗИКА–ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИНИН ИНЖЕНЕРДИК БАГЫТТАР БОЮНЧА ФИЗИКАНЫ ОКУТУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

МААТКЕРИМОВ Н.О., ШАБДАНБАЕВА А. К.

2015-4

ТАРБИЯЛАНУУЧУЛАР КОЛЛЕКТИВИН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ЖОЛДОРУ

КАЧИЕВА А.Е.

2015-4

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ

АХМЕТОВА Н.А.,ДУЙШОНБЕКОВА Г.

2015-4

ХИМИЯЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮ КОМПЕТЕНТТИК МАМИЛЕНИН НЕГИЗИНДЕ МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО

РЫСПАЕВА Б., ТУРДУБАЕВА Г.

2015-4

ОРТО МЕКТЕПТЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА БӨЛҮМҮНҮН МАЗМУНУНУН МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ

СИЯЕВ Т.М., БЕРДИБЕКОВА С.

2015-4

КЛАСС ЖЕТЕКЧИНИН АТА-ЭНЕЛЕР МЕНЕН КЫЗМАТТАШУУСУ

КАЧИЕВА А.Е.

2015-4

Э. МАМБЕТАКУНОВ “ТАБЫГИЙ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ПСИХОДИДАКТИКАСЫ” ИЛИМИЙ МЕКТЕПТИН НЕГИЗДӨӨЧҮСҮ

СИЯЕВ Т.М.

2015-4

Э. МАМБЕТАКУНОВ ФУНДАМЕНТАЛДУУ ДИДАКТИКАЛЫК КАТЕГОРИЯЛАРДЫ ИЗИЛДЕГЕН УЛУУ ОКУМУШТУУ

СИЯЕВ Т.М.

2015-4

АЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНИН МЕТОДОЛОГИЯЛЫК ПРОБЛЕМАЛАРЫ

КОСОБАЕВА Б.

2015-4

Э.МАМБЕТАКУНОВДУН ПЕДАГОГИКА ИЛИМИНЕ КОШКОН САЛЫМЫ

РАИМКУЛОВА А.С.

2015-4

ВАЖНЫЙ РЕЗЕРВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ

СИН Е.Е.

2015-4

МЕКТЕПТЕ ФИЗИКА ПРЕДМЕТИН ОКУТУУДА ОКУУЧУЛАРДЫН МАСЕЛЕ ЧЫГАРУУ КӨНДҮМДӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ

СӨЛПҮБАШОВА А.Ы., МУРЗАИБРАИМОВА Б.Б.

2015-4

ОКУУЧУЛАРДЫН БИЛИМ АЛУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ЖАНА КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРҮ

МАМБЕТАКУНОВ Э.

2015-4

КЫРГЫЗСТАНДА ФИЗИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН АБАЛЫ ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ КЕЛЕЧЕГИ

МАМБЕТАКУНОВ Э., АЛИМБЕКОВ П.

2016-2

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСТАНА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

МАСЛОВА Л.И.

2016-2

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

МАСЛОВА Л.И.

2016-2

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

КИРСАНОВА Е.В.

2016-2

СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПОЛОЖИТЕЛЬНО ЛИ ОНИ ВЛИЯЮТ НА РЫНОК ТРУДА?

ИЛЬЯЗОВА Н.Б., ИЛЬЯЗОВА А.Б.

2015-3

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

БЕЙШЕНОВА С.Б.

2015-3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССОМ ЦНО И ПК ПО МЕТОДУ АНАЛИЗА ИЕРАРХИИ

НЫЯЗБЕКОВА Р.М.

2015-3

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

ИВАНОВА В.П.

2015-3

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УМЕНИЯ КАК ОСНОВНОЙ СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

БАКИТЖАНОВА Ш.

2015-3

«МАНАС» ЭПОСУ-ЖАНА МЕКЕНЧИЛДИККЕ БОЛГОН БИРИМДИК ИДЕЯ

АБДЫМОМУНОВА Г.А

2015-3

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ИСТОРИКОВ НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ (1932-1991 ГГ.)

КАДЫРАЛИЕВА Н.Ш

2015-3

ФИЗИКАНЫ ОКУТУУДА СТУДЕНТТЕРДИН ЭМОЦИОНАЛДУУЛУГУН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

АСАНБЕКОВА Д.Д.

2015-2

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТАШТОБАЕВА Б.Э., МАСЛЯНОВА Ф.И.

2015-2

ПРИМЕНЕНИЕ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МАСЛЯНОВА Ф.И.

2015-2

КЕНЖЕ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНЫН МААЛЫМАТТЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ ШАРТТАРЫ

КУРАМАЕВА Т.А., ЧОЛАК СУЛЕЙМАН

2015-2

ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ ГУМАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

КОЖАК А.

2015-2

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ОБУЧЕНИЯ

КААРМАН Г.

2015-2

ПРОГРАММА «БОЛАШАК» ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

ИЛЬЯЗОВА Н.Б.

2015-2

РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В ПАРАДИГМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

БИРИБАЕВА Н.Ж.

2015-2

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ МОБИЛЬНОСТИ

БЕДЕЛБАЕВА А.З.

2015-2

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ОСНОВЕ

АСИПОВА Н.А., НИЯЗОВА А.М.

2015-2

ҮЙ-БҮЛӨДӨ ЖАШ МУУНДАРДЫН ЖАЛПЫ МАДАНИЙ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ

КОЖАКАНОВА Г.Э.

2015-2

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

КАЧКЫНОВ К.

2015-2

ТАРБИЯНЫН ЖАКШЫСЫ, ТАГДЫРДЫН АЧКЫЧЫ

ГАПАРОВ С.С.

2016-1

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАУМКИН Н.И., БОБРОВСКАЯ Е.А., ШЕКШАЕВА Н.Н., КУПРЯШКИН В.Ф., ПАНЮШКИНА Е.Н.

2015-34

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОРОБЕКОВ Б.Т.,

2015-34

К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТАШТОБАЕВА Б. Э.. МАСЛЯНОВА Ф. И.

2015-2

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ БГУ

ТОТОШОВ Б. К.

2015-1

К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ОМАРОВ С.А., ОМАРОВА Г.Е.

2015-1

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ

ЖУНУСОВА М.А.

2015-1

МАЙДАН ТЕМАСЫНДАГЫ ПОЭМАЛАРДЫ ОКУТУУНУ ИННОВАЦИЯЛОО

ДӨӨЛӨТБАКОВА Р.Ж.

2015-1

РАБОТА С ТЕКСТОМ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ

БУРЯЧЕНКО Т.И.

2015-1

К ВОПРОСУ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

БУРЯЧЕНКО Т.И.

2015-1

УЛУТТУК КЫЗЫКЧЫЛЫКТАР ТУТУМУНДАГЫ БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНЫН КӨЙГӨЙЛӨРҮ

СЫДЫКБАЕВ Ч.М.

2015-2

ДОМАШНИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ БГУ ПО ФИЗВОСПИТАНИЮ

МАКИЕВСКИЙ И. М. ТОТОШЕВ Б. К. БОЛЖИРОВА Р. Ш.

2015-2

СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ: ФОРМИРОВАНИЕ ЕГО КОМПЕТЕНЦИЙ

ИСМАИЛОВА Э.И.

2015-1

ГУМАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

САБЫРХАНОВА Г.

2015-1

СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА В ИДЕЯХ Э. МАМБЕТАКУНОВА И Б. ИСАКОВА

РАИМКУЛОВА А.С.

2015-1

ПУНКТЫ РАЗНОГЛАСИЙ И ПЕРЕСЕЧЕНИЙ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ И ТЕОЛОГИИ

ОСМОНОВА Д. А.

2015-1

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

НИЯЗОВА А.М.

2015-1

КЫРГЫЗ ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ – КЫРГЫЗ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫНЫН НЕГИЗИ

КЕМЕЛОВА А.

2015-12

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

БОЙКОВА А.В.

2015-12

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ

БОЙКОВА А.В., АХМЕРОВА Н.М., ЗИАТДИНОВА Ф.Н.

2015-12

ПСИХОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

ЗИАТДИНОВА Ф.Н., МУХАМАДЕЕВ И.Г., ТУКТАРОВА Р.И.

2015 № 2 (48)

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ТЕРМИНДЕРИН ТЕХНИКАЛЫК ОКУУ ЖАЙЛАРДА ОКУТУУ

БОРСУНБАЕВА З.Э.

2015 № 2 (48)

ЖАПОН ПЕДАГОГДОРУНУН САБАК ӨТҮҮ ЖАНА ТИЛ ҮЙРӨТҮҮ ЫКМАЛАРЫНЫН НЕГИЗИНДЕ МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ОКУТУУНУН ЖОЛДОРУ

АКМАТОВА Р.К.

2015-1

"КОРКУТ АТА" ЧЫГАРМАСЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫК АСПЕКТИЛЕР ЖАНА ЭТНОМАДАНИЙ ТААЛИМ - ТАРБИЯ

МАДИЕВА К. Т.

2015-1

БААЛУУЛУКТАРДЫ ОКУТУУДА МАКАЛДАРДЫ КОЛДОНУУ

КЕНАН АЛТЫНКАЯ

2015-1

"КОРКУТ АТА" ЧЫГАРМАСЫНДА ЭТНОМАДАНИЙ ТААЛИМ - ТАРБИЯ ЖАНА ИНСАН МОДЕЛДЕРИ

МАДИЕВА К. Т.

2015-1

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТҮҮЛҮКТҮН НЕГИЗИНДЕ ОКУТУУ ЖАНА АНЫН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

АКМАТОВ Б. М.

2015-11

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ КОММУНИКАЦИИ

ФЕТИСОВА Н.П.

2014-4

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ БГУ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

СУДОРОГИН Е. П.

2014-4

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ

ШАЛЫГИНА Н. А.

2014-4

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

ЭРКАН ЖЕНГИЗ

2014-4

ПРОБЛЕМЫ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

ЖАКЕЕВА Ы. Ж.

2014-3

КЫРГЫЗСТАНДЫН МААЛЫМАТ МЕЙКИНДИГИНДЕГИ ЧЕТ ЭЛДИК РАДИО УКТУРУУЛАР

ДҮЙШЕКЕЕВАА.Т.

2014-3

ОН-ЛАЙН УКТУРУУ – РАДИОНУНУН ӨНҮГҮШҮНҮН ЖАҢЫ ЭТАБЫ

ДҮЙШЕКЕЕВА А.Т.

2014-3

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

БУРЯЧЕНКО Т. И., АШРАХМАНОВА С. К.

2014-3

КУЗНИЦА ХИМИЧЕСКИХ КАДРОВ (к 50-летию факультета)

БАЙДИНОВ Т.Б.

2014-3

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ (LEARNING OUTCOMES) – МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

АЖЫБАЕВ Д.М.

2014-3

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИИМНИН БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИНИН КУРСАНТТАРЫНЫН МЕКЕНЧИЛДИК САПАТТАРЫН ТАРБИЯЛООНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

АЗАМАТОВА А.З.

2014-3

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ

АБДЫБЕКОВА Н. А.

2014-3

УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА

ТОКТОБАЕВ К. А.

2014-3

ОПЫТ ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ И ИНСТИТУТА НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ БГУ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КУРСОВ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

ЧОГУЛДУРОВ М. Д.

2015-10

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И СПЕЦСЛУЖБ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

ЗАЙЦЕВ Г.С.

2015-10

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД (НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ РЕЗЕРВА КАДРОВ)

СИЛКИНА Н.В., ПИМЕНОВА Е.А.

2015-10

СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

ЧАЛДАНБАЕВА А.К., АРУНОВА Ж.К.

2015-10

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

АЛЕЩАНОВА И.В., ФРОЛОВА Н.А.

2014-2

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОСТРОЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ОБЩЕСТВА

БАЙБОРИЕВ А. Ж., ДЖАНАЛИЕВА А. Т.

2015-9

ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ 20 ЛЕТ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ЮРИКОВ В.А., ЛОЦЕВ Г.В.

2014-2

РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В "МАНАСОВЕДЕНИИ" В УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУРЗАХМЕДОВА Г. М.

2014-2

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО КЫРГЫЗСТАНА

КУРМАНАЛИ КЫЗЫ М.

2015-9

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ "ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ" НА КАФЕДРЕ "ПРИБОРОСТРОЕНИЕ" КРСУ

МИХЕЕВА Н.И.

2015-9

ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН В КРСУ

ЕВТУШЕНКО А.И.

2014-2

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ

БЕКИШЕВА Ч. Б.

2014-2

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ: НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?

КУТТУБАЕВА И. К.

2014-2

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

КАЮМОВА Т. А.

2014-2

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ЖАКЕЕВА Р. Ж.

2014-2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОПРОСОВ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

АМЕРХАНОВА С. А.

2014-2

ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО- ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ GOOGLE EARTH

ВАРФОЛОМЕЕВ А. Ф., МЕРКУЛОВ П. И.

2014-2

ИНФОРМАТИКА САБАГЫНДА ОКУУЧУЛАРДЫН КОММУНИКАТИВДИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН ӨЗДӨШТҮРҮҮ

САГЫНБАЕВА С. Т., САЛИЕВА О.

2014-2

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОГРАФИИ ПИСАТЕЛЯ (НА ПРИМЕРЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Ч. Т. АЙТМАТОВА)

ОВСЕНКО Г. В.

2014-2

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

НУРКУЛОВА Э. Р.

2014-2

РОЛЬ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ

КУШУЕВ Р. С.

2014-2

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

ИМАНАЛИЕВ Э. Т.

2014-2

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ИНДО

ЧОГУЛДУРОВ М. Д., ЖУМАДИНОВ Ш.

2014-2

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ИНДО БГУ ИМ. К. КАРАСАЕВА

ЧОГУЛДУРОВ М.Д., АЛИМБЕКОВ К. А.

2014-2

СОДЕРЖАНИЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

БОТОКАНОВ А. И., БЕКТАШЕВА Д. Н.

2014-2

МЕКЕНЧИЛДИКТИ ТАРБИЯЛООДО ГУМАНИТАРДЫК САБАКТАРДЫН ПОТЕНЦИАЛЫ

АЗАМАТОВ А. З.

2014-2

РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

ТАШТОБАЕВА Б. Э.

2014-2

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В ВУЗАХ КЫРГЫЗСТАНА ДВУХУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САПАРБАЕВА А.М.

2014-2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

СУЛАЙМАНОВА Р.Т., БАЙМУРЗАЕВА З. А.

2014-2

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА» В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

САТЫБАЛДИЕВА К.Б.

2014-2

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ГУМАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

РАИМКУЛОВА А.С.

2014-2

ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ОСМОНОВА Д. А.

2014-2

ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ РЕЛИГИОВЕДОВ В КНУ ИМ. Ж.БАЛАСАГЫНА

ОСМОНОВА Д.А., ОМУРОВА Т.О.

2014-2

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ КУРСА «МАНАСОВЕДЕНИЕ»)

МУРЗАХМЕДОВА Г.М.

2014-2

РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛИ ВЫПУСНИКА ВУЗА

КОНУРБАЕВА Б.К.

2014-2

МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО – ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕНТЕНЦИЙ МОЛОДЕЖИ

КАЧАГАНОВА А.Т.

2014-2

ЦЕННОСТЬ СОЦИОПРИРОДНОСТИ МЫШЛЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЖУМАГУЛОВ М. Ж., СЫДЫКБЕКОВ Р.Д.

2014-2

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБРАЗОВАНИЯ»

ДУЙШЕНАЛИЕВ Ч., АРТЫКБАЕВА А.А.

2014-2

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОЛИТИКА

ДУЙШЕНАЛИЕВ Ч.

2014-2

КРИЗИС ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАДАЧИ ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ДЖУМАНАЛИЕВ Т.Д.

2014-2

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ УЧЕБНОЙ СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ

БУРЯЧЕНКО Т.И.

2014-2

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ИНДО

Чогулдуров М.Д., Жумадинов Ш.

2014-2

РЕФОРМИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСТАНА В РУСЛЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА

БЕДЕЛБАЕВА А. З.

2014-2

ПАРАДИГМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АКМАТОВА Н.С.

2014-2

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

АБЫКЕЕВА-СУЛТАНАЛИЕВА Т.Б.

2014-2

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

АБДРАШЕВ А.Б., ЭШИЕВ А.К.

2014-2

ПЕДАГОГИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН МЕТОДОЛОГИЯСЫ

МАМБЕТАКУНОВ Э.

2014-31

ОБУЧЕНИЕ И ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬНЫХ ВУЗАХ

ШЕЛУХИН В.К.

2014-31

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ФАРАДЖИЕВ Г.М., ОРЫНТАЕВ Б.Б. СТЕПАНОВ С.Б.

2015-6

ПРЕПОДАВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

СУЮНБАЕВ М.Н.

2015-6

КРЕДИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

МАГАУОВА А.С., ЖАНГУЖИНОВА М.Е.

2015-6

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ПАРАДИГМ ОБРАЗОВАНИЯ

МАГАУОВА А.С., ЖАНГУЖИНОВА М.Е.

2015-6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБКВЕСТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ

ФАТНЕВА А.Г.

2015-6

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВКЛЮЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ РОССИИ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БЕРЕЖНОВА Л.Н., ТАРАСОВ Д.Ю.

2015-6

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

ТАРАСОВ Д.Ю.

2015

ИНДУКТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

НАЙМАНОВА А.Б.

2015

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ БИОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ МЕДИЦИНЫ

МУХАМБЕТАЛИЕВА Г.А., ХУДАЙБЕРГЕНОВА Б.М.

2015

КОНТРОЛЬ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ КОМПЬЮТЕРНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА ПО МАТЕМАТИКЕ

КУСМАНОВ К.Р.

2015

КОНТРОЛЬ ОБЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ КОМПЬЮТЕРНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ИНФОРМАТИКЕ

КОПЕЕВ Ж.Б.

2015

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ

БЕКТЕНЬЯРОВА А.Р.

2014

IMPORTANCE OF EXCHANGE PROGRAMS AS A MEANS OF PROMOTING AND SHAPING THE AMERICAN STUDIES IN THE KYRGYZ REPUBLIC

ASANBEKOVA NARGIZA

2014

UNEMPLOYMENT PROBLEM OF AMERICAN STUDIES GRADUATE STUDENTS

APSAMATOVA ASEL

2014

NATURE OF AMERICAN STUDIES AND ITS VALUE FOR ENGLISH FOREIGN LANGUAGE STUDENTS

AITBAEVA AINA

2014-2

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

МУРЗАХМЕДОВА Г.М.

2014-2

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СИСТЕМНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КУФЛЕЙ О.В., ДМИТРИЕНКО И.А.

2015-5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ ТРЕНИРОВКИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

СЕЙТКАЗИЕВ М.Т.

2015-5

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

КАСМАЛИЕВА А.С.

2015-5

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА

ЖАНГУЖИНОВА М.Е.

2015-5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

АКМАТОВ А.Р.

2015-40(3)

СВЕТСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

АСАНАЛИЕВА ДЖ. Б.

2015-40(3)

БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ӨНҮКТҮРҮҮДӨ ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗҮН-ӨЗҮ БАШКАРУУНУН РОЛУ

ТОКТОГУЛОВА Г. Т.

2015-40(3)

«ЗА» И «ПРОТИВ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ-СИНХРОНИСТОВ

МАМБАЕВА С. К.

2015-40(2)

ГУМАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВАХ ИДЕИ ПЕДАГОГИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА

БОТАЛИЕВА У. А.

2015-40(2)

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ У ШКОЛЬНИКОВ ПОНЯТИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

ЧЫНЫБАЕВ Р. Р., ОЧКЕЕВА А. А.

2015-40(2)

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

БЕИРМАНОВ А. Т., БЕИРМАНОВА Л. Т., КОЖОМУРАТОВ А. Т.

2015-40(2)

МЕЙКИНДИКТЕГИ ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮЛӨР БОЮНЧА МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЫГАРУУГА ОКУУЧУЛАРДЫН ЖАШ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮНҮН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

МУҢАЙТПАСОВА Г. Ж.

2015-40(2)

КЫРГЫЗ-ТҮРК БАЛДАР АДАБИЯТЫНЫН КѲЙГѲЙЛҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИНЕ САРЕСЕП

КЕНЕШБЕКОВА А. А.

2015-40(2)

РАЗРАБОТКА МИНИ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ЯДОХИМИКАТОВ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ И СОРНЯКОВ И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ

ТАВИНТЕЕВ Р. А.

2015-40(2)

КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНОЛОГИЯНЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН МАСЕЛЕ ЧЫГАРУУНУН ЫКМАСЫН МОДЕЛДЕШТИРҮҮ

МУКАМБЕТОВА С. А., ЭРКИНБАЕВ М. А., ИСАБЕКОВ К. А., АСАНОВА З. А.

2015-40(2)

ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРОЦЕССТЕГИ МУГАЛИМ МЕНЕН ОКУУЧУНУН ОРТОСУНДАГЫ ШЕРИКТЕШТИКТИ /НЪКТЪРЪЪНЪН НЕГИЗДЕРИ

БОТАЛИЕВА У. А., САМАТ КЫЗЫ Ч.

2015-40(2)

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ И ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ

ИБРАЕВ Ч. Т.

2015-40(2)

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ

ИМАНБАКАЕВА М. Г.

2015-40(2)

7-КЛАССТЫН ГЕОМЕТРИЯ КУРСУНУН АЛГАЧКЫ ТҮШҮНҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУДА ТАРЫХТЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИ

ТӨЛӨГОЖОЕВА Н., КООМАНОВА Ж. К.

2015-40(2)

ARGUMENT STRUCTURE

SAGYMBAEVA E. G.

2015-40(2)

ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

АЛИЕВА Д. Ш., САГИМБЕКОВА Д. С., КУЛУБЕКОВА М. Т.

2015-40(2)

НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

САГИМБЕКОВА Д. С., АЛИЕВА Д. Ш., САДЫРБАЕВА А. Б.

2015-40(2)

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ

ЮСУПОВА А. Х., ГИЛЯУЗИЗОВА Н. М.

2015-40(2)

РОЛЬ ПИСЬМА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

КАЛДЫБАЕВА Д. И., ДЖАИЛГАНОВА Ж. С.

2015-40(2)

СТУДЕНТТЕРДИН ТААНЫП-БИЛЪЪ ИШМЕРДЪЪЛЪГЪН АКТИВДЕШТИРЪЪД/ГЪ ПЕДАГОГИКАЛЫК АСПЕКТИЛЕР

АБЫШАЛИЕВ К. Б.

2015-40(2)

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

БЕЛОГОРЦЕВА М. А.

2015-40(2)

EXPRESSIVE MEANS IN A. OSMONOV’S POEMS

MUSAEVA U., TENTIMISHEVA CH.

2015-40(2)

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРДИН НЕГИЗИН ОКУТУУ

ЧЫНТЕМИРОВ Я.Ч.

2015-40(2)

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

АКМОЛДОЕВА А. Ж.

2015-40(2)

ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

АБДУМАНАПОВА З. З.

2015-40(2)

МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫН КӨРКӨМ-ЭСТЕТИКАЛЫК ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК ЖАКТАН ОКУТУП-ҮЙРӨТҮҮДӨГҮ КӨЙГӨЙЛҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ

АКМАТОВ Д. А., ОРОЗОБАЕВ А. К.

2015-40(2)

МУГАЛИМДЕРДИН АТА-ЭНЕЛЕР МЕНЕН ИШТӨӨ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН СОЦИАЛДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

КАРАСАРТОВА Ж. Б., ИМАНГАЗИЕВА Р. У.

2015-40(2)

ПЕДАГОГДОРДУН КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУНУН ПРОБЛЕМАЛАРЫ

БАБАЕВ Д. Б.

2015-40(2)

АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ЧАК КАТЕГОРИЯНЫН ТЪЗЪЛЪШЪ ЖАНА КОЛДОНУЛУШУНДАГЫ ЖАЛПЫЛЫК МЕНЕН АЙЫРМАЧЫЛЫКТАР

СОПУКУЛОВА А. А.

2015-40(2)

ОКУУГА ҮЙРӨТҮҮДӨ ОКУУЧУЛАРДЫН БИЛИМДЕРИН БААЛОО МАСЕЛЕЛЕРИ

ТУРДУБАЕВА Б. М., МАМАТУМАРОВ А. Т.

2015-40(2)

ГЕОГРАФИЯНЫ ОКУТУУДА ЭКОЛОГИЯЛЫК ТАРБИЯ БЕРҮҮНҮН ЖОЛДОРУ ЖАНА УСУЛДАРЫ

СУЛТАНОВ Ж. М.

2015-40(2)

КЫРГЫЗСТАНДЫН БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНЫН ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮСҮНӨ КЫРГЫЗ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫНЫН КОШКОН САЛЫМЫ

КАРАБЕКОВА К. Ч.

2015-40(2)

ХИМИЯНЫ ОКУТУУДА ЭЛЕКТРОНДУК РЕСУРСТАРДЫ КОЛДОНУУ

АРСТАНБЕКОВА Н. Б., КӨЧКӨНБАЕВА К.

2015-40(2)

ЭГЕМЕНДЪЪЛЪК МЕЗГИЛИНДЕ ЖА+Ы МУУНДУ ТАРБИЯЛООНУН К/ЙГ/ЙЛЪЪ МАСЕЛЕЛЕРИ

АНАРБАЕВА Г. А.

2015-40(2)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСТАНА

ТАЙЛАКОВА С. ДЖ.

2015-40(2)

БААЛОО СИСТЕМАСЫ БАШКАРУУНУН НЕГИЗГИ КОМПОНЕНТИ КАТАРЫ

ТОПЖАН Ж.

2015-40(2)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

ДАВЛЕТБЕКОВА А.

2015-40(2)

О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТА В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРАДИГМ

БАЙСУБАНОВА А. К., БАЙСУБАНОВА К. К.

2015-40(2)

СОЗДАНИЕ ВИДЕО УРОКОВ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ

КАЗАКБАЕВА З. М., БЕКБОЛОТОВА Г.

2015-40(2)

«ОРТО КЫЛЫМДАРДЫН ТАРЫХЫ» ПРЕДМЕТИНДЕ ЭЛЕКТРОНДУК ОКУУ МЕТОДИКАЛЫК КОМПЛЕКСИНИН МАЗМУНУ ЖАНА КОЛДОНУУНУН ЖОЛДОРУ

ЭСЕНАЛИЕВА Г. О., ЧОРОБАЕВА Н. А., ШАКТЫБЕК КЫЗЫ Э.

2015-40(2)

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН АЛГАЧКЫ ОКУУ ПРОГРАММАЛАРЫНЫН (1937-1949-жж.) ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК ТАБИЯТЫ

БИЙГЕЛДИЕВА Н. А., КАРБЕКОВА Н. Р., БИЙГЕЛДИЕВА К. А.

2015-40(2)

СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

БИЙМУРСАЕВА Б. М., САБЫРБЕК КЫЗЫ Н.

2015-40(2)

THE IMPORTANCE OF TEACHING LISTENING USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ЖАПАРОВА К. Б., ЖАПАРОВА К. Э.

2015-40(2)

МЕКТЕП БҮТҮРҮҮЧҮСҮНӨ КЕСИПКЕ БАГЫТ БЕРҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

СИЯЕВ Т. М., АБДЫРАКУНОВА Ж. С.

2015-40(2)

МОДЕЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК ОРИЕНТИР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

АШЫРБЕКОВА А. С.

2015-40(2)

ГУМАНИТАРДЫК САБАКТАРДЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК ТАРБИЯЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ

ТАБАЛДИЕВА Ч. Б.

2015-40(2)

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

ТОКСОНБАЕВ Р. Н.

2015-40(2)

ТЪРК ЭЛДЕРИНИН МАКАЛДАРЫНДАГЫ ЖАШ МУУНДАРДЫ ТОЛЕРАНТТУУЛУККА ТАРБИЯЛОО ИДЕЯЛАРЫ

АЛИМБЕКОВ А., АЛТЫНКАЯ К.

2015-40(2)

РАЗВИВАЮЩИЕ ФУНКЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АСИПОВА Н. А.

2015-40(2)

УЛАН-КЫЗДАР КУРАГЫНЫН ЖАШОО ЖОЛУН ТАНДОО КЫРДААЛЫНЫН /ЗГ/Ч/ЛЪКТ/РЪ

АКМОЛДОЕВА А. Ж., БАЙТИКОВА Т. А.

2015-40(2)

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

ТКАЧЁВА С. А.

2015-40(2)

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА

КАДЫРКУЛОВА У. К.

2015-40(2)

КЕП БУЗУЛУУЛАРЫНА ЖАЛПЫ ТЪШЪНЪК ЖАНА АЛАРДЫ КЛАССИФИКАЦИЯЛОО

ИСАКОВА Ч. Б., ЧОЛПОНКУЛОВА Н. Т.

2015-40(2)

ГУМАНИЗАЦИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ КАК ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

АБЫЛАСЫНОВА Г. И.

2015-40(2)

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЖАМАНГУЛОВ А. А.

2015-40(2)

ТҮШҮНҮКТҮН АНЫКТАМАЛАРЫНЫН ТЕҢ КҮЧТҮҮЛҮГҮ ЖАНА АНЫ ОКУТУУНУН МАСЕЛЕЛЕРИ

АБДЫЛДАЕВ К. К., САЛЫКОВ С. С., САДЫРБАЕВ К. Б.

2015-40(2)

ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

МААТКЕРИМОВ Н. О., СУЛАЙМАНОВ С. Э.

2015-40(2)

USING OF WEB-VISUALIZERS IN THE SCHOOL PROGRAMMING COURSE

BAZAYEVA ZH. B., NURAHMETOVA A. E.

2015-40(2)

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ В КАЗАХСТАНЕ

САРТАЕВ С., КОЙЛЫБАЕВ Ж. Ж.

2015-40(2)

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

КОЖАМБЕРДИЕВА М. И., МАХАНОВА А. С.

2015-40(2)

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ИСАЕВА Г. Б., СУРАНЧИЕВА З. Т.

2015-40(2)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

ҚАТАЕВ Н. С., АУЕЛБЕКОВ О. А.

2015-40(2)

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

КУРМАНБЕК КЫЗЫ Н., САБРАЕВ К. Ж., РСАЛИНА Л. А.

2015-40(2)

TRENDS IN EDUCATION BEYOND BORDERS

MOHAMMAD SALEH, CALI NUUR

2015-40(2)

HARMONIZATION OF SCIENCE & EDUCATION IN MODERN CONDITION OF & INTEGRATION

SATYENDRA PATNAIK

2015-40(2)

К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ РОЛИ И МЕСТА ЭКСПЕРИМЕНТА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИКИ

МААТКЕРИМОВ Н. О., ШАБДАНБАЕВА А. К., ХАРУН ГУРДАЛ

2015-40(2)

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ ВУЗОВ В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ДЮШЕЕВА Н. К., САГЫНТАЙ КЫЗЫ Э.

2015-40(2)

ОКУТУУНУН АЛГЫЛЫКТУУЛУГУ – НАТЫЙЖАГА КАРАТА БАШКАРУУДА

КАНИМЕТОВ Ж. К., ТОПЖАН Ж.

2015-40(2)

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН ОКУТУУЧУ СИСТЕМАЛАРДЫ ИШТЕП ЧЫГУУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ

АБДЫЛДАЕВ К. К., ЭРКИНБАЕВ М. А., ЗАКИРЯЕВ К. Э.

2014 № 2(44)

УЛУТТУК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРДҮ АНГЛИС ТИЛИНЕ КОТОРУУДАГЫ КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР

АЛИШОВА И.К.

2014 № 2(44)

ПРАВИЛЬНОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

СУЛТАНОВА Н.С.

2014 № 2(44)

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ЕСЕНАЛИЕВА А.И., УСЕНОВА К.Т.

2014 № 2(44)

ЭЛЕКТРОНДУК КУРСТАР ЖАНА АНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

АРЫМБАЕВА Б.А.

2014 № 2(44)

ЭЛДИК ПЕДАГОГИКАНЫН МАТЕРИАЛДАРЫН ОКУУЧУЛАРДЫН КОММУНИКАТИВДИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН ӨНҮКТҮРҮҮДӨ КОЛДОНУУ

АСАНБЕКОВА Н.А.

2014 № 2(44)

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

АСАНАЛИЕВА Ч.Н.

2014 № 2(44)

КРЕАТИВДҮҮ ОЙЛОНУУНУ ӨНҮКТҮРҮҮДӨГҮ МУГАЛИМДИН РОЛУ

АЙДАРАЛИЕВА А.С., АБДЫРАЗАКОВА М.У.

2014 № 2(44)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

АХМЕТОВА С.Е.

2014 № 2(44)

ЭЛ АКЫНДАРЫНЫН ЧЫГАРМАЛАРЫН ОКУТУУДА ИНТЕРАКТИВДҮҮ УСУЛДАРЫНЫН НАТЫЙЖАЛУУЛУКТАРЫ

АБДЫКАДЫРОВА М.Б.

2014 № 2(44)

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

УСУБАЛИЕВА Г.М.

2014 № 2(44)

PROSPECTS FOR OPEN AND NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING

УКУЕВ Б.Т., ЖУМАЛИЕВА Г.Э.

2014 № 2(44)

БОЛОЧОК ИНЖЕНЕРЛЕРДИН КЕСИПТИК САПАТТАРЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ ПРОЦЕССИНДЕГИ - АНГЛИС ТИЛДИН РОЛУ

САРТПЕКОВА Н.К.

2014 № 2(44)

БОЛОЧОК ИНЖЕНЕРЛЕРДИН ЧЕТ ТИЛДҮҮ КОММУНИКАЦИЯЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ

САРТБЕКОВА Н.К.

2014 № 2(44)

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

ХАСАНОВ Н.Б.

2015-3

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ

ФЕДЯНИНА Г.С.

2015-3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА ФМО КРСУ

ЕВТУШЕНКО А.И., ФЕЙГИН Я.Д.

2014-1

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ И КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В СЕМЬЕ

ЕМ И. Б.

2014-1

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

БУРЯЧЕНКО Т. И.

2014 №1 (28)

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУДА ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАРДАН ПАЙДАЛАНУУ

ИСАКОВА Э. Б.

2014 №1 (28)

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ И СОТРУДНИЧЕСТВА КЫРГЫЗСТАНА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АБДРАШЕВ А. Б.

2015-1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ: ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

ЖУМАБАЕВ К.

2015-1

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» В УСЛОВИЯХ ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ

ШАБИКОВА Г.А., МУСУРАЛИЕВА Д.Н.

2015-1

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» С АБИТУРИЕНТАМИ

ОРДОБАЕВ Б.С.

2013-10

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНЫН ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ЖАҢЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН АБАЛЫ ЖАНА ЖЕТИШПЕГЕН ЖАКТАРЫ

ЭРДОЛАТОВ С., ЖАКШЫЛЫКОВ Ж.

2013-10

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ PHP ДЛЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ТКАЧМАН М.Л., БЕКТУРОВА А.Т., БАЗАРБАЕВА М.Б.

2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АРТИСТИЗМ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ЗЕРКАЛЕ УЧЕБНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

АЛИЕВА С.М.,ВОЛОБУЕВ В.А.,МАГОМЕДОВА М.А.

2014

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЕРМЕКОВ Н.Т.,КУЛАКОВА Г.И.

2014

МЕКТЕПТЕ ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУДЫҢ ƏДІСТЕРІ

ЕРМЕКОВ Н.Т.,САРСЕНБАЕВА М.Х.

2014

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ

ҚАЛАБАЕВ Н.Б.,ЖҰМАБАЕВА А.Ө.

2014

МЕТОДИКА РАСШИРЕНИЯ ДИАПАЗОНОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ В РАМКАХ КОМПЬЮТЕРНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА

КОПЕЕВ Ж.Б.

2014

ТЕХНОЛОГИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ – КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЕ

ПАНКОВА Г.Д., КИМ М.В.

2014

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И ЕГО ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

ПАНКОВА Г.Д., КИМ М.В.

2014

ИНДУКТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ПАНКОВ П.С., НАЙМАНОВА А.Б.

2013-10

БОЛОН СИСТЕМАСЫНДА СТУДЕНТТИН БИЛИМИН БААЛОО

МЫРЗАКУЛОВА К.М., ЖАМАНКУЛОВА Н.А.

2013-10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

КАРАГУЛОВ Ш.

2013-10

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ.

ИРГЕБАЕВА М.Н., КОНОКБАЕВА А.К

2013-10

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

ИБРАЕВ А.Д., АБДУЛДАЕВА Н.С.

2013-10

ОКУТУУ ПРОЦЕССИН БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖАҢЫ ТЕХНОЛОГИЯ КАТАРЫ ЭДВАРД ДЕМИНГДИН 14 КӨРСӨТМӨСҮН АНАЛИЗДӨӨ

ЖАКШЫЛЫКОВ Ж., ЭРДОЛАТОВ С.

2013-10

РОЛЬ И МЕСТО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КНУ им.Ж.Баласагына

ДЖАНДАЕВА Э.Т., ДЖЕНТАЕВА К.Б.

2013-10

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

БОЛОТБАЕВ Д.С.

2013-10

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ в ИПК и ПК КГУ им. И АРАБАЕВА

АЖЫМАНБЕТОВА Г.И.

2013-9

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ

САПЫНОВА А.Н.

2013-9

БАЛАЛЫКТЫ ТАТЫКТУУ ТАРБИЯЛООНУН БАШАТЫ – ИШЕНИМДҮҮ КЕЛЕЧЕКТИН БЕЛГИСИ

ТУРДУБАЕВА Р. Ш.

2013-9

КЫРГЫЗ ТИЛИ САБАГЫНДА ТЕКСТТИ КОЛДОНУУНУН ФИЛОЛОГИЯЛЫК АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

ЖААНБАЕВА М.

2013-9

СИНТЕЗ СВЕТСКОГО И РЕЛИГИОЗНОГО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

ОСМОНОВА Д.А.

2013-9

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

КАРАБАЛАЕВА Г.Т.

2013-9

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ

КАРАБАЛАЕВА Г.Т.

2013-9

ИНТЕГРАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ОСНОВА ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОХИМИИ

КУЧУК Э.М.,МАТЮЩЕНКО Н.С.,ЗАКИРОВ ДЖ.З.,ИБРАЕВА Н.И.

2014-31

ЧЕГО МОЖНО ДОБИТЬСЯ УЧАСЬ В КГТУ?

Заболотнова Е. И., рук.: Джапарова А. К.

2014-12

ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ “ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ”, ПРОФИЛЬ “ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ” В КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКОМ СЛАВЯНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ОРДОБАЕВ Б.С., АБДЫКЕЕВА Ш.С.

2013-9

ВОЗМОЖНОСТИ РОЛЕВОЙ ИГРЫ КАК МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

КАСЫМКУЛОВА Н.О.

2013-9

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

КАЧКЫН УУЛУ АЛТЫНБЕК,АШЫРБЕКОВ Б.А.

2013-9

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»

БЕЙШЕМБЕК КЫЗЫ АСЕМА

2013-9

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ -УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ГУДИМОВА А.Н.,КУЛУЕВА С.С.

2013-9

РЕШЕНИЕ, КАКИХ ВОПРОСОВ ОЖИДАЮТ НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ В РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ.

БЕКБОЕВ И.Б.

2013-9

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

ГУДИМОВА А.Н., КУЛУЕВА С.С.

2013-9

ЖАҢЫ СОЦИАЛДЫК-МАДАНИЙ ШАРТТАР ЖАНА МУГАЛИМГЕ КОЮЛГАН ТАЛАПТАР

АСИПОВА Н.

2013-9

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ

БЕГМАТОВА Ш.Ш.

2013-9

DEVELOPING SPEAKING ACTIVITIES

АСАНАЛИЕВА Ч. Н.

2013-9

ХХI КЫЛЫМДЫН МУГАЛИМИНИН МИЛДЕТИ – ИНСАН (ЛИЧНОСТЬ) ЖАРАТУУ

БАЙГАЗИЕВ С.

2013-9

КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

АТАМКУЛОВА А. С.

2013-9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

ДЖАКУПОВА З.А.

2013-9

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

АКМУЛЛАЕВА А.С., ИДРИСОВА А.Е., ШАЯХМЕТОВ Б.Ш.

2013-9

ЗНАЧЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ВОЗЗРЕНИЙ Л.Н. ТОЛСТОГО ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

КРУТИКОВ Д.А.

2013-9

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ КЫРГЫЗСТАНА

АЙДРАЛИЕВА А. А.

2014-11

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОЛУШКИНА Е.А., КРАСНОВА Г.А.

2013-9

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ: ОПЫТ РАБОТЫ

АХМЕТОВА Л.С.

2013-9

“КОРКУТ АТА КИТЕБИ” БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИН ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМДЕРИН ӨРКҮНДӨТҮҮ БУЛАГЫ КАТАРЫ

СУЛАЙМАНОВА Н.

2014-38

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКИНОВ Э. Ю.

2014-38

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА УПРАВЛЕНИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ: НОВАЯ МОДЕЛЬ

ВОРОВЩИКОВ С. Г.

2014-38

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

ВИЛЕНСКИЙ М. Я.

2014-38

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА

ТКАЧЁВА С. А.

2014-38

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

СМОРЧКОВА В. П.

2014-38

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЛОБОДЧИКОВ В. И.

2014-38

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

СИН Е. Е.

2014-38

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ

СИМЕОНОВА Н. М.

2014-38

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА В ВУЗЕ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ШИРОКИХ О. Б.

2014-38

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШЕБЕКО В. Н.

2014-38

ОРТО МЕКТЕПТЕ АДАБИЯТТЫ ЭТНОПЕДАГОГИКА БАГЫТЫНДА ОКУТУУДАГЫ МУГАЛИМДИН ИННОВАЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

ШАРАПОВА Н. Д.

2014-38

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

СЕРЯКОВА С. Б.

2014-38

О СОЧЕТАНИИ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

САЛЫКОВ С. С., ДЖАПАРОВА С. Н., САЛЫКОВА Н. С.

2014-38

ТҮШҮНҮКТҮН АНЫКТАМАЛАРЫН ОКУТУУДА ИНТЕРАКТИВДҮҮ ЫКМАЛАРДЫ КОЛДОНУУ

САЛЫКОВ С. С., НАЗАРБАЕВА М. Т., САЛЫКОВА Н. С.

2014-38

ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

САГИМБЕКОВА Д. С., АЛИЕВА Д. Ш.

2014-38

ИСКУССТВО В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

РЕМАРЧУК Е. Л.

2014-38

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

ПОЖАРОВА Л. Н.

2014-38

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ПАСЕЧНИК В. В.

2014-38

РОЛЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА

ПАНИН М.С., ИСКАКОВА М.О.

2014-38

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРАКТИКУ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВИКОВА Г. П.

2014-38

МАТЕМАТИКАЛЫК МОДЕЛДӨӨНҮ 5-КЛАССТА ОКУТУУНУН ПРАКТИКАЛЫК АБАЛЫ

МУКАМБЕТОВА С. А., ЭРКИНБАЕВ М. А.

2014-38

ВНЕШНЯЯ ПОМОЩЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ПОДДЕРЖКЕ НОВШЕСТВ

МОИСЕЕВ А.М., МОИСЕЕВА О.М.

2014-38

РОЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

МИХЕЕВА Л. Н.

2014-38

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ

МАСЫРОВА Р. Р., НУРЛАНОВА В. С., АБЫКАНОВА С. К.

2014-38

ПАРАДИГМАЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

КЛИМОВ С. Н.

2014-38

ПРОЯВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЗОВАНИЯ В КУЛЬТУРЕ РЕЧИ

ЛЕКАНТ П. А.

2014-38

ЛИДЕРСТВО – ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПЕДАГОГА

МАРДАХАЕВ Л. В.

2014-38

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

МАЛЬЦЕВА Е. В.

2014-38

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

МАЛАЕВ Э.Т., САЛЮЕВ А.А., ОКШАУБАЕВА Б.

2014-38

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭМПИРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПРОВЕДЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА

МААТКЕРИМОВ Н. О., ДУМАН Х. К.

2014-38

О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

МААТКЕРИМОВ Н. О., СУЛАЙМАНОВ С. Э.

2014-38

ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ИНТЕГРАЦИИ С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ЛЕВАНОВА Е. А.

2014-38

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА

КУТАНОВА Р. А.

2014-38

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЕЙ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ДИФФУЗИИ ИННОВАЦИЙ

КОРНЕЕВ Д. Н.

2014-32

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Токсонбаев Р.Н., **Ашырбекова А.С.

2014-37

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ

ЮСУПОВА А. Х., ГИЛЯУЗИЗОВА Н. М.

2014-38

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК АКТИВИЗАТОР УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

КАДЫРКУЛОВА У. К.

2014-38

КЫРГЫЗСТАНДА ФИЗИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ЗАМАНБАП СТРАТЕГИЯСЫ КАНДАЙ БОЛУУГА ТИЙИШ?

ЖУМАНОВА М. М.

2014-38

СОЦИАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ КАК ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ

ЖОЛЧИЕВА А. А.

2014-38

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА ОКУТУУ ПРОЦЕССИН БАШКАРУУ

ЖАКШЫЛЫКОВ Ж.

2014-37

К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ

ШАБДАНБАЕВА А. К.

2014-38

КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ МЕТОДИСТА-ЭКОЛОГА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

ИСКАКОВА М. О., ЕВЛАМПИЕВА Е. П., АРТАМОНОВА Е. Н.

2014-38

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

ИППОЛИТОВА Н. В., КОЛЕСНИКОВ М. А.

2014-37

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ

САГИМБЕКОВА Д. С.

2014-37

СОСТОЯНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПОТРЕБНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

САБАТАРОВ Б. О.

2014-38

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЫТА Д.Б.ЭЛЬКОНИНА

ИМАНГАЗИЕВА Р. У.

2014-38

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

ИМАНБАКАЕВА М. Г.

2014-38

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЕЙШИХ МЕТОДИК

ИМАНАКУНОВА И. Ж.

2014-38

ПРЕПОДАВАНИЕ ЭКОНОМИКИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

МАМАНАЗАРОВ А. Б., МАМАНАЗАРОВ М. А.

2014-37

СПОСОБНОСТЬ - ОСНОВНОЕ КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ

ОЗУБЕКОВА Ж. Р., ОЗУБЕКОВ Н. Т.

2014-37

ОЙМОЛОРДУН МАКСАТЫ ЖАНА МААНИСИ (КЫРГЫЗ ОЙМОЛОРУНУН МИСАЛЫНДА)

ОРОЗОБАЕВ А. К.

2014-38

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

ХАРИСОВА Л. А.

2014-38

ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГРЕБЕНКИНА Л. К.

2014-37

РЕЧЕВЫЕ СИТУАЦИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ РЕЧИ

ОМУРБЕКОВА Ч. У., НОГОЕВА Ч. А., ЖАИЛГАНОВА Ж

2014-38

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ГИЛЯУЗИЗОВА Н. М., АБДУЛЛАЕВ С. Н.

2014-38

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ СТУДЕНТОВ

ЕРЕМЕНКО Т. А.

2014-38

ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН БАГЫТТАРЫ

ЭРДОЛАТОВ С. С.

2014-38

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ, ДЕТАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

ДЮШЕЕВА Н. К.

2014-38

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА-ФИЛОЛОГА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУБОВА М. А.

2014-38

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

ДЖИЧОНАЯ М. А.

2014-38

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЫНДАГЫ ОКУТУУ ПРОЦЕССИН САПАТ ТҮШҮНҮГҮ АРКЫЛУУ ТАЛДОО

ЖАКШЫЛЫКОВ Ж.

2014-38

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

ЧЫНЫБАЕВ Р. Р., ОЧКЕЕВА А. А.

2014-38

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫРАБОТКЕ НОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ

ЧИСТОХВАЛОВ В. Н., ЧИСТОХВАЛОВ А. В.

2014-37

КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУНУН АКТИВДҮҮ ФОРМАЛАРЫ

КОЙЛУБАЕВА А. К.

2014-37

ОКУУ КИТЕПТЕРИНЕ КОЮЛУУЧУ ТАЛАПТАР

КОЙЛУБАЕВА А. К.

2014-38

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЧЕРНИЛЕВСКИЙ Д. В.

2014-38

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

ЧЕРЕМУШКИНА О. Ф.

2014-38

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

БЫКОВ А. К.

2014-38

АТА-ЭНЕЛЕРДИ ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАКТАН АГАРТУУНУН ИНСАНДЫН ӨНҮГҮҮСҮНДӨГҮ ЖАНА КАЛЫПТАНУУСУНДАГЫ РОЛУ

БОТАЛИЕВА У. А., АБЫШАЛИЕВ К. Б.

2014-38

КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ: ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

БОНДАРЕНКО Е. А.

2014-38

О ПРОБЛЕМАХ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

БЕРИКХАНОВА Г. Е., БЕРИКХАНОВА А. Е.

2014-38

ФИЗИКАНЫ ОКУТУУДАГЫ ЭМОЦИОНАЛДУУЛУКТУН РОЛУ

БАЙМАТОВ Н., АСАНБЕКОВА Д.

2014-37

ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА КАК ЦЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЭРКИМБАЕВ М. Т., ТУРСУНБАЕВА Г. С., УЗАКБАЕВА А. Т.

2014-38

НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

АСИПОВА Н. А.

2014-38

«ЖЫЛДЫЗДАР ЭВОЛЮЦИЯСЫ» ЭЛЕКТРОНДУК ОКУТУУЧУ СИСТЕМАСЫ

АСАНБЕКОВ А. Т.

2014-38

АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

АРТАМОНОВА Е. И.

2014-38

ИННОВАЦИОННОСТЬ КАК МЕТАПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

АРТАМОНОВА Е. И., ТЕСЛЕНКО О. В.

2014-37

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

БОТАЛИЕВА У. А.

2014-38

КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

АНДРИЕНКО Е. В.

2014-38

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЙ «ИННОВАЦИЯ», «ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС», «ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

АБЫЛАСЫНОВА Г. И.

2014-38

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ИННОВАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

АБЫЛАСЫНОВА Г. И.

2014-38

E-LEARNING В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

АБДЫРАКМАТОВА Н. К.

2014-38

ТРАНСЦЕНДЕНТТИК ФУНКЦИЯЛАРДЫ ОКУТУУДА ОКУУЧУЛАРДЫН КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ

АБДЫЛДАЕВ К. К., САЛЫКОВ С. С., ТӨЛӨГОЖОЕВА Н. О.

2014-37

О ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

АЛИЕВА Д. Ш.

2014-38

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

АБДУМАНАПОВА З. З., НАГАЕВА И. И.

2014-38

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В НОРВЕГИИ

АБДУЛДАЕВ Д. А.

2014-37

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ УЧИТЕЛЯ КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ

АКМОЛДОЕВА А. Ж.

2013-9

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ ДАЯРДООНУН ЖАНЫ ИШ ФОРМАСЫ

АБДРАИМОВ К.А.

2014-32

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ УНИВЕРСИТЕТА

Дадабаева Б.М.

2014-32

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВУЗА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Торобеков Б. Т.

2014-32

НАУЧНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДИК ТРАНСПОРТНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК

Торобеков Б. Т., Абдураева Г.Е.

2014-32

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВЕКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Смирнова М.И., Родин А.Б.

2014-32

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ТВОРЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА.

Рабидинова А.Д., Бакиров Б.Ж,

2014-32

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ЛЕТНИХ НАУЧНЫХ ШКОЛАХ

Наумкин Н. И., Купряшкин В. Ф., Шекшаева Н. Н, Грошева Е.П., Садиева А.Э.

2014-32

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ПРОВЕДЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ВУЗОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Кошоева А. Р.,

2014-33

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Шамшиев О.Ш., Маралбаев А.О., АбдурахмоновГ.А

2014-33

ТЕХНИКАЛЫК ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАИЛАРЬШДА КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУНУН АИРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

Курманбаева Г. А.

2014-33

АЙМАКТЫН ТУРИСТТИК-РЕКРЕАЦИЯЛЫК ДАРАМЕТИ TYIHYHYrY Ж 0Н УН Д0

Култаева А.К.

2014 №1(28)

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ МОТИВАЦИЙ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ( НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА).

ЭГИМБАЕВА Ж.Б., БЕКСУЛТАНОВ С.А.

2014 №2 (29)

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С НИМИ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ

СУЛЕЙМАНОВА Т. А., ТОЙЧУЕВА В. М.

2013-8

ТЕКСТТИ ТИЛДИК ЖАНА КЕПТИК КОРУНУШ КАТАРЫ ОКУТУУ

ЖААНБАЕВА М.

2013-8

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ОМУРАЛИЕВА А. Т.

2013-8

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ

МЕХМЕТ АЛИ БЕЙАЗАГАЧ

2013-8

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В РАКУРСЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МАКАРОВА Л.А.

2013-8

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

МОЛДОБАЧАЕВА А.Д.

2013-8

ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

КОЙЧУМАНОВА Н.М.,ШАДИЕВА Ж. Э.

2013-8

ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ

КОЙЧУМАНОВА Н.М. ,ИСАКОВА А.Т.

2013-8

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

КАСМАЛИЕВА С.С.,ИСМАИЛОВА М.К.

2014 №1 (28)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.

ШИШКАРЕВА А.К.

2014 №1 (28)

С. РЫСБАЕВ ЖАНА УЛУТТУК АЛИППЕ

УРАИМОВ К.М.

2014 №1 (28)

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТЕМЕДИА В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ

ТОРОГУЛОВА Р.А., АСИЛОВА З.А.

2014 №1 (28)

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ МАТЕМАТИКИ

СЕЙТАЛИЕВА Э.С.

2014 №1 (28)

ЖЫЙЫНТЫККА КАРАЙ ОКУТУУ-ОКУП ҮЙРӨНҮҮ ПРОЦЕССИНИН АЧКЫЧЫ

ТУРДУБАЕВА Б.М., ИРИСОВА Г.

2014 №1 (28)

АДАБИЙ ОКУУНУ ОКУП-ҮЙРӨНҮҮДӨ ЫРЛАРДЫ ОКУТУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

САКИЕВА С., МАМАТУМАРОВ А.Т.

2014 №1 (28)

РАЗВИТИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

МЫРЗАЛИЕВА А.Б.

2014 №1 (28)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ ЗАДАЧ НА ПОИСК ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

КЕЛДИБЕКОВА А.О.

2014 №1 (28)

"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ"

КАСЫМАЛИЕВА Г.

2014 №1 (28)

ЖАШТАРГА ЖАНА КЕЛЕЧЕК МУУНДАРГА ТАТЫКТУУ – БИЛИМ, ТАТЫКТУУ - ТАРБИЯ БЕРҮҮ КООМЧУЛУКТУН АЛДЫНА КОЙГОН БАШКЫ МИЛДЕТ.

КАРАБЕКОВА Ч. К., БОЛОТОВА А.С.

2014 №1 (28)

ИНФОРМАТИКАНЫ ОКУТУУНУН НЕГИЗГИ ДИДАКТИКАЛЫК ПРИНЦИПТЕРИ

ИСМАИЛОВА Д. О.

2013-8

КЫРГЫЗЧА КЕПТИ КАЛЫПТАНДЫРУУДА КЕСИПТИК ТЕКСТТЕРДИ ПАЙДАЛАНУУНУН МААНИСИ

КАЛЫБАЕВА А.,АЯЗБЕКОВА А.

2013-8

СТУДЕНТТЕРДИ КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ ҮЙРӨТҮҮДӨ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОНОМИКАСЫНЫН ӨНҮГҮШҮНҮН АЗЫРКЫ АБАЛЫ ЖАНА ААЛАМДАШУУ ТЕМАСЫНДАГЫ МАТЕРИАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ

КАЛЫБАЕВА А.,АЯЗБЕКОВА А.

2014 №1 (28)

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ

БЕГМАТОВА Ш.Ш., ИСМАИЛОВА А. А.

2013-8

СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ ОБЩЕНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

КАСМАЛИЕВА С.С.

2014 №1(28)

БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИ ОКУУЧУЛАРДЫ ТОЛЕРАНТТУУЛУККА ТАРБИЯЛООГО ДАЯРДООНУН МАСЕЛЕЛЕРИ

БАЙСАЛОВ Ж. У., НУСУПОВА Р. С.

2013-8

ИННОВАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ЭКОНОМИСТОВ

ХРАМЦОВА Н.В.

2014 №1(28)

ПЕДАГОГИКАЛЫК КЫРДААЛДАРДЫН КЕЛИП ЧЫГУУ СЕБЕПТЕРИ

АЖЫКУЛОВ С. М.

2014 №1(28)

ПЕДАГОГИКАЛЫК КЫРДААЛДЫН ТЕОРИЯЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ ЖАНА КЛАССИФИКАЦИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ

АЖЫКУЛОВ С. М.

2014 №1(28)

ДИСТАНТТЫК БИЛИМ БЕРҮҮДӨ МУЛЬТИМЕДИАЛЫК ЛЕКЦИЯЛАРДЫН КОМПЛЕКСИН ПАЙДАЛАНУУ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ ЖАНА НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ

АВАЗОВА Э. Т.

2014 №2 (29)

КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ КОМПЕТЕНЦИЯЛАР

ТОКТОМАМБЕТОВА Ж.С.

2013-8

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

БУРЯЧЕНКО Т.И.

2013-8

ОКУТУУНУН БОЛОН ПРОЦЕССИНЕ ӨТҮҮДӨГҮ МАТЕРИАЛДЫК, МОРАЛДЫК ЖАНА ТИЛ МАСЕЛЕЛЕРИНИН КЫЙЫНЧЫЛЫКТАРЫ

АЛЫБАЕВ А.М.

2014 №1(28)

БИЛИМ БЕРҮҮДҮГҮ КРЕДИТТИК СИСТЕМАНЫ УЮШТУРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ

АБДРАШЕВ А.Б., АЛЫБАЕВ К.С., АЖЫБАЕВА З.А.

2014 № 3 (45, 1 том)

ЗАИМСТВОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО СОКРАЩЕНИЯ

ЖУМАГУЛОВА А.

2014 № 3 (45, 1 том)

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ТУСУБЕКОВА Н.А.

2014 № 3 (45, 1 том)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВЫХ ИГР НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КАЧКЫНБАЕВА А.ДЖ., НАСИРОВА В.ДЖ.

2014 № 3 (45, 1 том)

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

АСАНОВА А.С., НИЯЗАЛИЕВА Б.Ж.

2014 № 3 (45, 1 том)

ЖАҢЫ ЗАМАНГА – ЖАҢЫЧА ПЕДАГОГИКАЛЫК ТАЛАП

АБДЫРАЕВА Н.С.

2014 № 3 (45, 1 том)

БҮГҮНКҮ КҮНДӨГҮ МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ МАСЕЛЕЛЕРИ

ЖЕКШЕН КЫЗЫ ЖЫЛДЫЗ

2014 №2

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

КАРИМОВ А., КАНЕТОВА Д.Э.

2014 №2

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ С СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

АТТОКУРОВ А.А.

2014 №2

БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИ ОКУУЧУЛАРДЫН ЖАҢЫ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯ КАРАЖАТТАРЫН ПАЙДАЛАНЫП МАСЕЛЕ ЧЫГАРУУ ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨРҮН ӨНҮКТҮРҮҮГӨ ДАЯРДОО

АРЫНБАЕВ Э.К.

2013-3

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ

МАМЫТКАНОВА Г.Н.

2013-3

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

ЕСЕНАЛИЕВА А.И.

2013-3

ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

ДМИТРИЕНКО И.А.

2011

НЕГИЗГИ МЕКТЕПТИН МАТЕМАТИКА КУРСУН ОКУТУУДА ОКУУЧУЛАРГА ЭСТЕТИКАЛЫК ТААЛИМ - ТАРБИЯ БЕРҮҮНҮН МОДЕЛИН ТҮЗҮҮ ЖАНА АНЫ ПАЙДАЛАНУУНУН ЫКМАЛАРЫ

БЕКБОЕВ И.Б., БИЙМУРСАЕВА Б.М., ЫДЫРЫСОВА Д.К

2011

ПОСТРОЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

АТАНАЕВ Т.Б., ЖУСУЕВА Б.Ж., БУГУБАЕВА В.Т., ОМУРАЛИЕВА Ч.А.

2011

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИКЕ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УЧЕБНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

АТАНАЕВ Т.Б., БУГУБАЕВА В.Т., ОМУРАЛИЕВА Ч.А.

2011

ОКУУ ПРОЦЕССИН КРЕДИТ-СААТТЫК СИСТЕМА БОЮНЧА УЮШТУРУУНУН КӨЙГӨЙЛҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ

АТАНАЕВ Т.Б., ЧОЛПОНБАЕВ А.К.

2011

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА

АТАНАЕВ Т.Б., ЖУСУЕВА Б.Ж., ОМУРАЛИЕВА Ч.А., БУГУБАЕВА В.Т.

2011

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦЕНЫ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА»

АТАНАЕВ Т.Б.

2011

Z ШКАЛИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ УРОВНЯ ТРУДНОСТИ ЗАДАНИЙ

АСАНАЛИЕВ Б. О.

2011

8-КЛАССТА КЫРГЫЗСТАНДЫН ГЕОГРАФИЯЛЫК АБАЛЫН ОКУТУУ

АКИРЕНОВА Р.

2013-2

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ШЕВКЕТ ОТЕН

2013-2

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

ЭРАЛИЕВА А. А.

2013-2

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

СЕЙТКОЖОЕВА З. А

2014-1

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЖУРНАЛИСТСКИХ КАДРОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

АСАНОВА А. А.

2014-6

РЕФОРМЫ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО (БАЗОВОГО ШКОЛЬНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ТОКСОНАЛИЕВА Р.М.

2014-6

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПИСЬМА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

ФРОЛОВА Н.А., АЛЕЩАНОВА И.В.

2013-7

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИБРАИМОВА А.Т.

2013-7

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ФАКУЛЬТЕТАХ

АСКАРОВА Н., КУДАЙБЕРГЕНОВА Ж.А.

2014-1

РОЛЬ И МЕСТО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ

ТОКТОБАЕВ К. А

2014-1

АУДИРОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

МУРЗАЛИЕВА М. Р., КУЛБОЛДИЕВА Б. Э.

2014-1

ПОДКАСТЫ (PODCASTS)-KAK ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ И РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

ЭРМАТ КЫЗЫ ГУЛИЯ

2013-6

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

КАЧАГАНОВА А. Т.

2013-1

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ИСМАИЛОВ М. А., ИСМАИЛОВА Э. И., УКУЕВА А.

2014-4

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ТАРАСОВ Д.Ю.

2013-36

АДАМ ӨМҮРҮНӨ КОРКУНУЧ АЛЫП КЕЛГЕН ЖАНА МАТЕРИАЛДЫК ЧЫГЫМДАРГА ДУУШАР КЫЛГАН КҮТҮҮСҮЗ КЫРДААЛДАРДЫН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ ЖАНА АНЫ ЖОЮУНУН ЖОЛДОРУ

ТАВИНТЕЕВ Р. А., БАЙБОСУНОВА Г. Т.

2013-36

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ПОЛИКУЛЬТУРНОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

ИМАНБАКАЕВА М. Г., ТКАЧЕВА С. А.

2013-36

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В УСЛОВИЯХ ВУЗА

БАРАКАНОВА А. Т., АБДЫКЕЕВА А. Б.

2013-36

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ ВУЗА

АБДЫКЕЕВА А. Б., БАРАКАНОВА А. Т.

2013-36

АCADEMIC WRITING AND THE INTERNET: BLOGS NETWORKS IN THE CLASSROOM

НОГОЕВА Ч. А., БАЛТАЕВА Ж. Ы., ДЖАИЛГАНОВА Ж. С.

2013-36

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ НАВЫКОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ КГАФКиС

АБДЫБЕКОВА Н. А.

2013-36

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ЧЕРЧЕНИЮ

БАЙБОСУНОВА Г. Т., ТАВИНТЕЕВ Р. А.

2013-36

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУСИЕВА Э. Б., БЕЛОГОРЦЕВА М. А.

2013-36

«ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ» WORDLE.NET В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

АБДЫРАКМАТОВА Н. К., ЖАМАНКУЛОВА Ж. О.

2013-1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: БИШКЕКСКИИ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.КАРАСАЕВА

ИСМАИЛОВА Э. И., ЕЛЕБЕСОВА С. А., МАШРАПОВ Т. Т.

2013-4

КЕЛЕЧЕКТЕГИ АЙЫЛ МЕКТЕБИНИН МУГАЛИМИН ЭКОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕ ДАЯРДОО

КАЧКЫН УУЛУ А.

2013-4

РОЛЬ ЭПОСА «МАНАС» В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ СЕМИ ЗАВЕТОВ МАНАСА)

МУРЗАХМЕДОВА Г.М.

2013-4

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

СЫДЫКОВА М. Б.

2014-4

МИФОЛОГИЯ, ТАБУ ЖАНА ЭВФЕМИЗМ

СААЛАЕВА Н. А.

2013-1

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ЖОРОЕВА Г. А.

ПРОБЛЕМА МЕЖЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ

АЛИШОВА М.К.

2013-3

ТИЛДИ ОКУТУУДА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН КОЛДОНУУ

САЯГАЛИЕВА А. А.

2013-3

КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУДА ЭТНОПЕДАГОГИКАНЫН РОЛУ

МОЛДОБАЕВА Н. Б.

2013-3

МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА РАСМИЙ ТИЛДЕРДЕ СТУДЕНТТЕРГЕ БИРДЕЙ САПАТТА БИЛИМ БЕРУУНУН ИННОВАЦИЯЛЫК КОНЦЕПЦИЯСЫН ИШКЕ АШЫРУУНУН АЙРЫМ ЖОЛДОРУ

МАМЫТОВ К.М.

2013-3

МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУДА МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯНЫ КОЛДОНУУ МУМКУНЧУЛУКТОРУ

КУРАМАЕВА Т.А.

2013-3

ФИЗИКА ИЛИМИН КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ОКУТУУДАГЫ КОЙГОЙЛУУ МАСЕЛЕЛЕР

КОЖОЕВА С. Т.

2013-3

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ОРТО ЖАНА АТАЙЫН ОРТО ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА ОКУТУУНУН САПАТЫН ЖОГОРУЛАТУУ МАСЕЛЕСИНЕ КАРАТА

ИБРАГИМОВА С. С.

2013-3

УЛАНТУУЧУ ТОПТОРДО (МАТЕМАТИКА АДИСТИГИНДЕГИ СТУДЕНТТЕРГЕ) КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ЧЕН БИРДИКТЕРИН ОКУТУУ

ЭЛТУЗЕРОВА Г. Ж.

2013-3

КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫНЫН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

ДООЛОТБАКОВА Р.Ж.

2013-3

ОКУП-УЙРОНУУНУН МАКСАТТАРЫ ЖАНА КОРСОТКУЧТОРУ

АСАНАКУНОВ Т.А.

2013-4

КЕПТИН ОРУНДУУЛУГУ ЖАНА АНЫН ЖАЛПЫ ТУШУНУГУ

ДЖОЛДОШЕВ М.Г

2013-4

ОРТО МЕКТЕПТЕГИ ТААЛИМ-ТАРБИЯ ИШТЕРИНИН ТЕОРИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ

БАЙСЕРКЕЕВ А.

2013-2

БИЛИМ БЕРУУ СИСТЕМАСЫНДАГЫ ОЗ АЛДЫНЧА ИШТИ УЮШТУРУУ

СЫДЫКОВА М. Б.

2013-2

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

МАТИКЕЕВА А.К., АШРАХМАНОВА С. К., КАМЧЫБЕКОВА Д. М.

2013-2

ФИЗИКА САБАГЫНДА ТЕСКЕРИ ОБРАЗДЫ КОЛДОНУУ

МАМБЕТАКУНОВ Э., ЭМИЛБЕК УУЛУ А.

2013-2

ОТЕЦ И МАТЬ КАК ВОСПИТАТЕЛИ

КАРАБАЛАЕВА Г.Т

2013-2

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПЕДАГОГИКЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

КАРАБАЛАЕВА Г.Т

2013-2

ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРУУЧУ МЕКТЕПТЕ ИНФОРМАТИКАНЫ ОКУТУУНУН МАЗМУНУН ОПТИМАЛДАШТЫРУУДАГЫ БААЛОО ПРОБЛЕМАЛАРЫ

ИБИРАЙЫМ КЫЗЫ А.

2013-2

МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН ОЙ ЖУГУРТУУЛОРУНУН ОЗГОЧОЛУКТОРУ ЖОНУНДО

ЭМИЛБЕК УУЛУ А.

2013-2

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

БАЯЛИЕВА Э.Ж.

2013

ЧЕТ ТИЛДЕРИН БАШТООЧ ТОПТОРДО ОКУТУУДАГЫ ЭСКЕ АЛЫНУУЧУ НЕГИЗГИ ЖАГДАЙЛАР

ТУРГАНБАЕВ Н. А., АЗЫГАЛИЕВА Б. К

2013-5

DIE SPRACHE DER DEUTSCHEN IN KYRGYZSTAN

KNUMUSSABAEWA R.SCH

2013

STRATEGIEÜBUNGEN IM LESEUNTERRICHT

PAIZULAEWA A.U.

2013

NEUE UNTERRICHTSIDEEN ZUR HAUSLEKTÜRE

KARASAKOVA А.К.

2013

КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ АЛЛИТЕРАЦИЯ ЖАНА АЛАРДЫ КОТОРУУ ЖОЛДОРУ

КАЛИЕВА К. А.

2013

СТАНОВЛЕНИЕ ВУЗОВСКОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИСТОРИКОВ-ПЕДАГОГОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ (1932-1991 ГГ.)

КАДЫРАЛИЕВА Н.Ш.

2013

СТУДЕНТ ПРАКТИКАНТТЫН ПРОФЕССИОНАЛДЫК ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУДА МЕТОДИКАЛЫК ЖАРДАМ

ИМАШБЕКОВА Н. Ж., КАЛБАЕВА Г. Б.

2013

REASONS OF APPLYING AUTHENTIC READING TEXTS IN KYRGYZ SENIOR HIGH SCHOOLS

IMASHBEKOVA N. J., KALBAEVA G. B.

2013 №3 (41)

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ТУСУБЕКОВА Н.А.

2013 №3 (41)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ

САРЫМСАКОВА А.Ж., НИЯЗАЛИЕВА А.Т.

2013 №3 (41)

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

РАДЖАПОВА Н.А.

2013 №3 (41)

БОЛОЧОК ИНЖЕНЕРЛЕРДИН КОММУНИКАЦИЯЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮНҮН МЕТОДОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ

РАДЖАПОВА Н.А., САРТБЕКОВА Н.К.

2013 №3 (41)

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

МАДУМАРОВ Т., АЛИЕВ Р.

2013 №3 (41)

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

ЖУНУСОВА Ч.С.

2013 №3 (41)

УНИВЕРСИТЕТТИН КОМПЛЕКС ШАРТЫНДАГЫ «КОЛЛЕДЖ-ЖОЖ» БИЛИМ СИСТЕМАСЫ

ЖУНУШАЛИЕВА Н.М.

2013 №3 (41)

КОМПЬЮТЕР - ЛИНГВИСТИКАЛЫК МААЛЫМАТТЫ КАБЫЛ АЛУУ ИДЕАЛДУУ ОКУТУУ КАРАЖАТЫ

САРТБЕКОВА Н.К., КУРМАНАЛИЕВА Р.Н.

2013

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В РАБОТЕ С ТЕКСТОМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

БУРЯЧЕНКО Т. И.

2013

НЕМИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ УЛУТТУК-МАДАНИЯТ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮН КОШ СӨЗДӨРДҮН ЖАРДАМЫ МЕНЕН САЛЫШТЫРУУ

АЛЫМКУЛОВА Б.С.

2013

АНГЛИС ТИЛИНДЕГИ ИНФИНИТИВДИК ТУРМОКЧОЛОРДУН КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ КОТОРУУ ЫКМАЛАРЫ ЖАНА ФОРМАЛДЫК ОЗГОЧОЛҮКТОРУ

АКУНОВА Г. Т.

2013-23 (КТжА)

КЫРГЫЗ ЭМЕС СТУДЕНТТЕР ЪЧЪН ТЫБЫШТАРДЫН АЙТЫЛЫШЫН ОКУТУУНУН НЕГИЗДЕРИ

СООРОНБАЕВА К. А.

2013-23 (КТжА)

КЫРГЫЗ ТИЛИН ОРУС ТИЛДЪЪ АУДИТОРИЯЛАРДА ОКУТУУНУН АЙРЫМ МАКСАТТАРЫ

СООРОНБАЕВА К. А., НАМАТОВА Э. И.

2013-23 (КТжА)

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМА «ЧТЕНИЕ С ОСТАНОВКАМИ» ТЕХНОЛОГИИ «РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО»

ШИКИМБАЕВА А. Б., МУСИЕВА Э. Б.

2013-23 (КТжА)

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

ОСМОНОВ Э. У.

2013-23 (КТжА)

ОБ ОБУЧЕНИИ КОММУНИКАТИВНЫМ УМЕНИЯМ ЧТЕНИЯ ГАЗЕТЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

ОМУРАЛИЕВА А. И.

2013-23 (КТжА)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

МААТКЕРИМОВ Н. О., САГИМБЕКОВА Д. С.

2013-23 (КТжА)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

МААТКЕРИМОВ Н. О., АЛИЕВА Д. Ш., АНДОСОВА М. К.

2013-23 (КТжА)

КЕПТИН КОММУНИКАТИВДИК МАКСАТТУУЛУГУ ЖАНА АНЫ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ЫКМАЛАРЫ

ИСАКОВА С.

2013-23 (КТжА)

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ СРС

ГИЛЯУЗИЗОВА Н. М., ЮСУПОВА А. Х.

2013-23 (КТжА)

О РОЛИ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

БОТАЛИЕВА У. А.

2013-23 (КТжА)

ПЕСНИ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

АБДЫРАКМАТОВА Н. К.

2013-23 (КТжА)

БИЛИМ АЧКЫЧЫ САПАТТУУ КИТЕПТЕ

АБДУБАЛИЕВА Б. Ж.

2013

МУГАЛИМДИН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮГҮН БААЛООНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

ТУРДУГУЛОВА К.М.

2013

ОКУУЧУЛАРДЫН ОЙ ЖҮГҮРТҮҮ КӨНДҮМҮН СУРОО БЕРЕ БИЛҮҮ ЖӨНДӨМҮ АРКЫЛУУ ӨНҮКТҮРҮҮ

ТУРДУБАЕВА Б.М., ЭГЕМБЕРДИЕВА А.Д.

2013

ПЕДАГОГИКАЛЫК РЕФЛЕКСИЯНЫН ӨНҮГҮҮСҮНӨ БАГЫТТАЛГАН КӨНҮГҮҮЛӨРДҮН КОМПЛЕКСИ

СУЛТАНАЛИЕВА Ш.К.

2013

МАТЕМАТИКА БОЮНЧА ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТЕРДИ УЮШТУРУУДАГЫ КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР

СЕЙТАЛИЕВА Э.С.

2013

РУХАНИЙ ДӨӨЛӨТТӨРДҮН ЗАМАНБАП БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ МААНИСИ

РЫСМЕНДЕЕВА Н.К.

2013

ЧТО ТАКОЕ «ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР» И КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ?

ОЛЖОБАЕВА М.С.

2013

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ

МУРЗАБАЕВ Б.О., САБИТОВА Г.Ш.

2013

“КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАРЫХЫ” ПРЕДМЕТИНДЕ ТЕҢИР-ТООЛУК КЫРГЫЗДАРДЫН РОССИЯНЫН БИЙЛИГИН КАБЫЛ АЛЫШЫНЫН УРУНТУУ УЧУРЛАРЫН ОКУП ҮЙРӨНҮҮ

КУРМАНАЛИЕВ К.А.

2013

ИНФОРМАТИКА ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА ЭЛЕКТРОНДУК МААЛЫМАТТАМА-СӨЗДҮК ТҮЗҮҮ ЖАНА АНЫ ПАЙДАЛАНУУНУН ЫҢГАЙЛУУЛУГУ

КУЛМАНБЕТОВА С.М.

2013

Адабияттык билим берүүдө баалуулуктук мамилеге өтүү

КАЛЫКОВА Г.А.

2013

НАРЫН РЕГИОНУНУН МЕКТЕП МУГАЛИМДЕРИНИН КРЕАТИВДҮҮЛҮГҮНҮН ПРАКТИКАЛЫК АСПЕКТИДЕ АНЫКТОО

КАЛЧАЕВА Н.

2013

ВАЛИДНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА ТЕСТА

ЖУНУСАКУНОВА А.Д.

2013

ОСНОВНЫЕ ШКАЛЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ

ЖУНУСАКУНОВА А.Д.

2013

ЖАШ МУГАЛИМДИ ПРОФЕССИОНАЛДЫК АДАПТАЦИЯЛОО МАСЕЛЕЛЕРИ ЖАНА АЙРЫМ КОНЦЕПТУАЛДЫК МОДЕЛДЕР

ЖАПАРОВА К.Б.

2013

АДАПТАЦИЯ ПРОЦЕССИНДЕГИ КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР ЖАНА МУГАЛИМДИН ПРОФЕССИОНАЛ КАТАРЫ ТАКШАЛУУ ИСКУССТВОСУ

ЖАПАРОВА К.Б.

2014-1

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АКТИВИЗАЦИИ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

КОСТЮКОВА Т.А., СИМАКОВА Т.П.

2014-1

ПРИМЕНЕНИЕ ГРУППОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В КУРСЕ "ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА"

АРУНОВА А.А., ТЕНТИМИШЕВА А.Н.

2014-1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

АРУНОВА А.А., ТЕНТИМИШЕВА А.Н., ЧЖЕН И.Н.

2013-2

ЮРИСТ-СТУДЕНТТЕРГЕ КЫРГЫЗ ТИЛИН КЕСИПТИК БАГЫТТАГЫ КОММУНИКАТИВДИК БИЛГИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) МЕНЕН ОКУТУУ ЖӨНҮНДӨ

МАМЫТКАНОВА Г.Н.

2013-2

КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ

КУЛЬЧУНОВА К.Т., БЕКТЕМИРОВ М.А.

2013-1

УЧИТЕЛЬ, ДАВШИЙ НАПРАВЛЕНИЕ В ЖИЗНИ: О ДОКТОРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРЕ КУРМАНОВЕ КАРПЕКЕ ШАМСЕДИНОВИЧЕ

АЙТХОЖИН К.К.

2013

ПОРТФОЛИО-ТЕХНОЛОГИЯСЫН СТУДЕНТКЕ БАГЫТТАЛГАН ОКУТУУДА УЮШТУРУУНУН ШАРТТАРЫ

БАЙТ?Г?ЛОВА Ж.А.

2013 №2 (40)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

АЙБАЛАЕВ А.Ж., ГАПАРОВ Б.Г., САТАЕВ Э., МУРАТОВ А.Ы., ЭШАЕВ У.А., АПСАМАТОВ Э.Н.

2013 №2 (40)

КЫРГЫЗКАЯ НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ

РАХМАНОВА Н.А.

2013-24 (КТжА)

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

ТОКСОНБАЕВ Р.Н.

2013-24 (КТжА)

I-IV – КЛАССТАРДА ГЕОМЕТРИЯНЫН ЭЛЕМЕНТИН ОКУТУУДА ИНТЕРАКТИВДУУ ЖОЛДОРДУ КОЛДОНУУ

САЛЫКОВ С.С., НАЗАРБАЕВА М.Т., САДЫРБАЕВ К.Б.

2013-24 (КТжА)

ОКУУ ПРОЦЕССИН НОРМАЛАШТЫРУУ БОЮНЧА ИШМЕРДУУЛУККО БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИ ДАЯРДОО

МААТКЕРИМОВ Н.О., САДИ КЫЛЫЧ., МУСАЕВ К.М.

2013-24 (КТжА)

ФИЗИКАЛЫК ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК ТЪШЪНЪКТ/РДЪ КАЛЫПТАНДЫРУУДА ДЕМОНСТРАЦИЯЛЫК ЭКСПЕРИМЕНТТИ КОЛДОНУУНУН /ЗГ/ЧЪЛЪКТ/РЪ

ЧЫНЫБАЕВ Р.Р., КОЖАКМАТОВ Б.К.

2013-24 (КТжА)

ОРУС ТАЙПАЛАРЫНДА КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУНУН АЙРЫМ ЫКМАЛАРЫ

АСИРДИНОВА Т.Ж., ТУРГОНБАЕВА А.А.

2010-2

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ДМИТРИЕНКО И.А., КУФЛЕЙ О.В.

2013-10

КОНТРОЛЬ - КЛЮЧЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА

КАЗАКОВА Л.П.

2010-1

САБАК ЭМНЕГЕ НЕГИЗДЕЛГЕН ЖАНА АНЫН НЕГИЗГИ МАКСАТЫ ТУУРАЛУУ КЫСКАЧА МҮНӨЗДӨМӨ

ИБРАИМОВА Ж.Т.

2013

МЕКТЕПТЕГИ СТУДЕНТ-ПРАКТИКАНТ УЮШТУРГАН САБАКТАРДЫН НАСААТЧЫ ТАРАБЫНАН БААЛАНЫШЫ

АКУНОВА А.Р., ЧОКОШЕВА Б.С.

2009-2

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗЕРВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ

НАРИКБАЕВ М.С., УДФРЦЕВ С.Ф.

2013

ЭЛЕКТРОНДУК ОКУУ КИТЕПТЕРИНИН ЖАРДАМЫ МЕНЕН СТУДЕНТТИН ӨЗ АЛДЫНЧА БИЛИМ АЛУУСУН УЮШТУРУУ

АКУНОВА А.Р., АРЫНБАЕВА Б.

2013

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДАГЫ АЙРЫМ КЕМЧИЛИКТЕР

АБДРАИМОВА Ж.

2012-2

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДМИТРИЕНКО И.А.

2012-2

МИРОВОЙ РЫНОК ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

ДМИТРИЕНКО И.А.

2012-2

ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

УМЕТОВ Т.Э.

2012-2

ОБРАЗОВАНИЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ЭКОНОМИКИ

УМЕТОВ Т.Э.

2012-2

ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

МАКЕЕВА А.Ш.

2012-2

ПРОБЛЕМЫ КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ЕСЕНАЛИЕВА Б.Б.,ОМУРАЛИЕВА И.Э.

2012-1

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ КАК СРЕДСТВО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДМИТРИЕНКО И.А.

2012-1

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДМИТРИЕНКО И.А.

2012-1

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЫСКУЛОВ И.

2012-1

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

РЫСКУЛОВ И.

2013-9

НРАВСТВЕННЫЕ И ДУХОВНЫЕ НАЧАЛА В ОЛИМПИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ ЭЛЛИНОВ

СИН Е.Е.

2013-9

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА: АСПЕКТЫ ВЕСТЕРНИЗАЦИИ И АЗИАТИЗАЦИИ

ПЕНЗИНА Е.В.

2013-9

О ГЛОБАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕДУЩИХ СТРАНАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

ПЕНЗИНА Е.В.

2013-9

ПЕСНЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)

БАБИЧ И.П.

2013-8

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

НИФАДЬЕВ В.И.

2013-8

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

СУРОДИН Ю.Д.

2013-8

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ – ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В УЧЕБНОЙ РАБОТЕ КРСУ

ИСАКОВ К.И., АБРАМОВ Б.В.

2013-7

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И АРХИТЕКТУРЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КЫРГЫЗСТАНА XX ВЕКА

ТУРГУМБЕКОВА Э.З., ГЛАЗУНОВА А.В.

2013-35

ИНФОРМАТИКА ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА ЭЛЕКТРОНДУК СОЗДУК ТУЗУУ ЖАНА АНЫН ПАЙДАЛАНУУНУН ЫНГАЙЛУУЛУГУ

БИЙМУРСАЕВА Б.М., КУЛМАНБЕТОВА С.М.

2013-35

УЛУТТУК БОЗ УЙДУН МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ КОНУГУУЛОР МЕНЕН ИШТООДО КОЛДОНУЛУШУ

БИЙМУРСАЕВА Б.М., САРТПАЕВ Э.К.

2013-35

РОЛЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

ОСМОНОВ Э., АДЫЛБЕКОВА А.

2013-35

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ЮЗЕФ МОСЕЙ, МИХАЛ ЗАСАДА

2013-35

РОЛЬ И ФУНКЦИИ КУРАТОРА В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВУЗА

БАБАЕВ Д.Б., БОЖОНОВ З.Б.

2013-35

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПО МЕТОДОЛОГИИ «ТЮНИНГ»

ИСАКОВА Ж.Д.

2013-35

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОПЫТ ШВЕЦИИ И КЫРГЫЗСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОГРАММЫ SIDA (NIRAS)

САРИЕВА Г.Е., САГЫНТАЙ К. Э., УМЕТАЛИЕВА М

2013-35

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ

НАЗАРОВ Х.Х., ИСОЕВ Д.Т., ДЖАЛИЛОВ Р.А.

2013-35

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ ИННОВАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КУРМАНГАЛИЕВА Д.С.

2013-35

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА – РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

ЕРМАГАНБЕТОВА К.С., РАМАЗАНОВА А.Ч.

2013-35

АКМЕСИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ САМОРАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

СЕРЁЖНИКОВА Р.К.

2013-35

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ КАЗАХСТАНА

ЖИЕНБАЙ С.Б.

2013-35

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

ЖУНУСАКУНОВА А.Д.

2013-35

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКИХ РЕФОРМ

АБЫЛАСЫНОВА Г.И.

2013-35

КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ДОБАЕВ К.Д., ЧАЛДАНБАЕВА А.К.

2013-35

ОЙЛОМДУН ИЛИМИЙ СТИЛИН КАЛЫПТАНДЫРУУДА ФИЗИКА ОКУУ КИТЕБИНИН ФУНКЦИЯЛАРЫ

МААТКЕРИМОВ Н.О., ХАЖИ ДУМАН

2013-35

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

АБДЫЛДАЕВ К.К.

2013-7

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ СОЗДАНИЯ SCREENCAST (ЗАПИСЬ ПРОИСХОДЯЩЕГО НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА) В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

ФЕЙГИН Я.Д., ЕВТУШЕНКО А.И.

2013-7

ПРОЕКТ АППАРАТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКЦИОННОЙ АУДИТОРИИ

ЕВТУШЕНКО А.И.

2012№1(26)2-БОЛУМ

САБАКТА ЖАНЫ СОЗДОРДУ КАНТИП УЙРОТУУГО БОЛОТ

ЖОЛДОШАЛИЕВА А.Б.

2013-34

WWW-PROJEKTE IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT

ABDYRAKMATOVA N.

2013-34

SOME АSPECTS OF EDUCATIONAL SYSTEMS OF THE US AND КYRGYZSTAN

NOGOEVA CH.A.

2013-34

АНГЛИС ТИЛИНИН ГРАММАТИКАСЫН УЙРОТУУНУН КОММУНИКАТИВДУУ ЫКМАЛАРЫ

КАЛДЫБАЕВА Д.И., СЕГИЗБАЕВА Г.Р., МУСАЕВА У.Д.

2013-34

ГОВОРЕНИЕ КАК ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

ТОКТОСУНОВА А.С., САТЫБАЛДИЕВА А.М., БАЛТАЕВА К.И.

2013-34

ПЕСНЯ КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ

ТОКТОСУНОВА А.С, МУСАЕВА У.Д., ЖАКЫБАЛИЕВА М.А., БАЛТАЕВА К.И

2013-34

PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR WRITING IN ENGLISH ACADEMIC STYLE FOR STUDENTS

SHARSHEKEYEVA R.M., SAGYNBAEVA E.D.

2013-34

РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

ДАНАКЕЕВА Б., СУЛАЙМАНКУЛОВА Г., ДЖАИЛГАНОВА Ж.

2013-34

ПРИМЕНЕНИЕ ИГР НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

ШИКИМБАЕВА А.Б., НАГАЕВА И.И.

2013-34

ОБЩАЯ УСТАНОВКА НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ ПО КЛАССУ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСА

МАКЕЕВА Т., АЛЫБАЕВА М.

2013-34

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

АСАНАЛИЕВА Д.М., САДЫРБАЕВ К.Б., ТОЛОГОЖОЕВА Н.

2013-34

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

МАСАЛБЕКОВА А.Э.

2013-34

ОКУУЧУНУН ПОРТФОЛИОСУ-УНИВЕРСАЛДУУ ОКУУ ИШ АРАКЕТТЕРИН ТУЗУУЧУ КАРАЖАТ КАТАРЫ

ЖУМАГУЛОВА Ф.М.

2013-34

МЕСТО И РОЛЬ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

ЖУМАГУЛОВА Ф.М.

2013-34

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОФИЛЬМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ИМАНАКУНОВА И.Ж.

2013-34

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЦЕЛОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ В ИЗОБРАЖЕНИИ НАТУРЫ

ИБРАЕВ Д.Т., КУРМАНАЛИЕВА С.Р.

2013-34

МАТЕМАТИКАЛЫК МОДЕЛДООНУН ЭЛЕМЕНТТЕРИН ОКУТУУДА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯНЫ КОЛДОНУУГА БОЛОЧОК МАТЕМАТИКА МУГАЛИМДЕРИН ДАЯРДООНУН АЙРЫМ ОЗГОЧОЛУКТОРУ

МУКАМБЕТОВА С.А., ЭРКИНБАЕВ М.А., АСАНОВА З.А.

2013-34

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ

МАМБЕТОВ Т.О., ИБРАЕВ Д.Т., КУРМАНАЛИЕВА С.Р.

2013-34

ЭН ЧОН ЖАЛПЫ БОЛУУЧУ, ЭН КИЧИНЕ ЖАЛПЫ БОЛУНУУЧУ ЖАНА АЛАРДЫН КАСИЕТТЕРИ

ТОЛОГОЖОЕВА Н., САДЫРБАЕВ К., АСАНАЛИЕВА Д.

2013-34

«АЛИППЕ» ОКУУ КИТЕПТЕРИН ОКУТУУНУН МЕТОДИКАЛЫК ОЗГОЧОЛУКТОРУ

ШАМЫРКУЛОВА В.Т., ОМУРЗАКОВА К.К.

2013-34

ЭЛЕКТРОНДУК ОКУУ КИТЕБИН ТУЗУУНУН МАСЕЛЕЛЕРИ

ЭРКИНБАЕВ М.А., ШАРИПОВА М.М., АТАБАЕВ У.М.

2013-34

ТЕКСТТУУ МАСЕЛЕЛЕР – 1-4-КЛАССТАРДЫН МАТЕМАТИКА КУРСУН ОКУТУУНУН КОЙГОЙЛУУ МАСЕЛЕЛЕРИ

САЛЫКОВ С.С., НАЗАРБАЕВА М.Т.

2013-34

«АСМАН СФЕРАСЫ» ЖОНУНДО ТУШУНУКТОРДУ КАЛЫПТАНДЫРУУ БОЮНЧА АЙРЫМ СУНУШТАР

МААТКЕРИМОВ Н.О., АСАНБЕКОВ А.Т.

2013-34

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ В ПРОВЕДЕНИИ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ХИМИИ

ИБРАЕВА К.Б., АБЫЛГАЗИЕВ Р.И.

2013-6

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДВУХУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ

НУР УУЛУ ДОСБОЛ

2013-6

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

КАНГЕЛЬДИЕВ А.Н.

2013-6

КЫРГЫЗСТАН РОССИЙСКИХ АКАДЕМИКОВ

КАКЕЕВ А.Ч.

2013-5

МОДУЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

САДЫР Г.А.

2012№1(26)2-БОЛУМ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

КАРИМОВ А., КАНЕТОВА Д.

2013-4

ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КУЧУКОВ М.М.

2013 1 (39)

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДНЕ-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ

ОРОКБАЕВА Д.С., ИМАНКУЛОВА Н.У.

2013 1 (39)

АККУМУЛЯТОРДУН МИСАЛЫНДА ЭЛЕКТРДИК ЖАНА ХИМИЯЛЫК ЭНЕРГИЯЛАРДЫН БИРИ БИРИНЕ АЙЛАНУУ ПРОЦЕСТЕРИН БАЙЛАНЫШТЫРЫП ОКУТУУ

КАЙНАЗАРОВА Г., САГЫНДЫКОВ Ж., ЖОРОБЕКОВ Б.А.

2012№1(26)

ПЕДАГОГИКАЛЫК РЕФЛЕКСИЯГА УЙРОТУУНУН ЫКТАРЫ

СУЛТАНАЛИЕВА Ш.К.

2012№1(26)

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫН ЖАЗУУ МАДАНИЯТЫНА УЙРОТУУ

КОЛБАЕВА Г.И.

2012№1(26)

ИНСАНГА БАГЫТТАП ОКУТУУДАГЫ ОКУП - УЙРОНУУ ИШМЕРДУУЛУГУ

КАРАБЕКОВА Ч.К., БОЛОТОВА .А.С.

2012№1(26)

ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА ОКУУ ПРОЦЕССИН АЙРЫМ ЖАНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ МЕНЕН УЮШТУРУУ

МУНАЙТПАСОВА Г.Ж., ЫДЫРЫСОВА Д.К.

2012№1(26)

БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТЕ ОКУТУУНУН АКТИВДУУ ФОРМАЛАРЫНЫН ПЕДАГОГИКАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН КОЛДОНУУ

КАЙКЫЕВА У.Т.

2012№1(26)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН

ДУЙШЕЕВ Ж.А., ТАШТАНОВА М.А., СУРАНОВА А.С.

2012№1(26)

ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРУУНУН АЙРЫМ ДУРУС ЖАНА БУРУШ МАСЕЛЕЛЕРИ

ДУЙШЕЕВ Ж.А.

2012№1(26)

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

ЭСЕНОВА А.Г., КАЛМУРАТОВА А.О., КАЙБАЛИЕВА Н.К.

2012№1(26)

УЗГУЛТУКСУЗ ЭКОЛОГИЯЛЫК БИЛИМ БЕРУУГО ЖАНА ТАРБИЯЛООГО БАГЫТТАЛГАН ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРОЦЕССТИ АКТИВДЕШТИРУУ ЖОЛДОРУ

ЭГЕМБЕРДИЕВА А., ДЫЙКАНОВ К.

2012№1(26)

БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТЕ ГЕОМЕТРИЯНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИН ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ

ШАЛПЫКОВА Т.К.

2012№1(26)

ТУРКИЯНЫН МЕКТЕПТЕРИНДЕ ТАРЫХЫЙ ЖЕРЛЕР ЖАНА МУЗЕЙЛЕР ОКУУЧУЛАРДЫ МЕКЕНЧИЛДИККЕ ТАРБИЯЛОО ТАЖРЫЙБАЛАРЫ

ТЕКИН ЙЫЛДЫЗ

2012№1(26)

О СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

СИЯЕВ Т.М., МАТИКЕЕВ Т.К.

2012№1(26)

О СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

СИЯЕВ Т.М., МАТИКЕЕВ Т.К.

2012№1(26)

АЗЫРКЫ МУГАЛИМДИН КОМПЕТЕНТТУУЛУГУ: ЭМОЦИЯ ЖАНА ЭМПАТИЯ

СИЯЕВ Т.М.

2012№1(26)

"АДАБИЙ ОКУУ" ПРЕДМЕТИНИН КОНЦЕПЦИЯСЫ

САКИЕВА С.С., УРАИМОВ К.М., ОСМОНАЛИЕВА С.Ч., МАМАТУМАРОВ А.

2012№1(26)

АТААНДАШТЫКТЫ ПАЙДАЛАНЫП БИЛИМ САПАТЫН ЖОГОРУЛАТУУ

ОРТИКБАЕВ Р.А.

2012№1(26)

ТОЛЕРАНТТУУЛУК МАДАНИЯТЫНДАГЫ ПРОБЛЕМАЛАР

НУСУПОВА Р.С.

2012№1(26)

"БИЛИМ БЕРУУДОГУ КОЙГОЙЛОР ЖАНА ЭЛ ЭНСЕГЕН ЖАНЫ МУУН"

МАМЫРАСУЛОВА Ч.Ж., ТУРСУНБАЕВА А.С., БАЙДУЛЕТОВА Г.С.

2012№1(26)

АДАБИЙ ОКУУГА УЙРОТУУДО ОКУУ КОНДУМДОРУН КАЛЫПТАНДЫРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ

МАМАТУМАРОВ А.Т.

2012№1(26)

ОРТО МЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКА САБАГЫНДА ТЕКСТУУ МАСЕЛЕЛЕРДИ ОКУТУУНУН СТРУКТУРАСЫ ЖАНА ФОРМАЛАРЫ

МАКЕЕВ А.К.

2012№1(26)

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ УСЛОВИЙ И ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

МАДАХАНОВ А.С., ПРАТОВА Х.Р.

2012№1(26)

ТАБИГЫЙ - МАТЕМАТИКАЛЫК ПРЕДМЕТТЕРДИ ИНСАНГА БАГЫТТАП ОКУТУУ ПРОБЛЕМАСЫ

КУРМАНКУЛОВ Ш.Ж., САТАЕВА Л.А.

2012№1(26)

СУИЦИДАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И ДЕТЕЙ

ЖУМАБАЕВА Д.С.

2012№1(26)

ЖАШ ПЕДАГОГДУ КЕСИПКЕ АДАПТАЦИЯЛОО ПРОЦЕССИНИН ФАКТОРЛОРУ

ЖАПАРОВА К.Б.

2012№1(26)

ЭПОС "МАНАС" - ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ИСТОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КЫРГЫЗОВ

ДООРАНОВ У.С.

2012№1(26)

ЭПОС "МАНАС" - ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ИСТОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КЫРГЫЗОВ

ДООРОНОВ У.С.

2012№1(26)

ЗА СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ РЕБЕНКА

БАЙДУЛЕТОВА Г.С., ТУРСУНБАЕВА А.С., МАМЫРАСУЛОВА Ч.Ж.

2012№1(26)

БАЛДАРДЫН БИЛИМГЕ БОЛГОН КЫЗЫГУУСУН АРТТЫРУУ ЖАНА ЭСТЕТИКАЛЫК ЖАКТАН ТАРБИЯЛООНУН МААНИСИ

АТТОКУРОВ А.А.

2012№1(26)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ВО ВНЕКЛАССНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ИЗОИСКУССТВА

АСАНБЕКОВА ДЖ. Ж., САПАРОВА Б.С.,ТОРОБЕКОВА А.Э.

2012№1(26)

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

АСАНБЕКОВА ДЖ. Ж., ТОРОБЕКОВА А.Э., МОКУЕВА Н.Ш.

2012№1(26)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ

АПСАЛИЕВА А.Т.

2012№1(26)

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ

ЭШИЕВ А.К., СМАДИЯРОВ К.А.

2012№1(26)

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО НОВЫМ ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

ЭГИМБАЕВА Ж.Б.

2013-3

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛИЦЕЯ

ПАНКОВА Т..В., ИМАНКУЛОВ А.Э.

2013-3

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МАНУЙЛЕНКО Ю.И., ЖАНЫБЕКОВА А.Т., ОМУРЗАКОВА З.А.

2012№1(26)

МОДЕРНИЗАЦИЯЛАНГАН САБАК - МУГАЛИМДИ ИННОВАЦИЯЛЫК ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНА ДАЯРДООЧУ ЭТАП КАТАРЫНДА

ТОКТОГУЛОВ С.Т., ХАЛДАРОВА Ы., РАЗАКОВ К.

2012№1(26)

ПРОБЛЕМА КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА - УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО - ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

САРТБЕКОВА Н.К.

2012№1

АУДИТОРИЯДАН ТЫШКАРКЫ САБАКТАРДА СТУДЕНТТЕРДИН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТУУЛУГУН КАЛЫПТАНДЫРУУ

МОЛДОКЕРИМОВА Э.К., АЛЫБАЕВ К.С.

2012№1

БИЛИМ БЕРУУ СТАНДАРТЫ ЖАНА ГЛОБАЛДАШТЫРУУ ШАРТЫНДАГЫ ТУРМУШ ТАЛАБЫ

КЫДЫРАЛИЕВ С., МУРЗАЛИЕВ К.

2012№1

БИОЛОГИЯНЫ ОКУТУУДА ЖЕРГИЛИКТУУ ОСУМДУКТОР КООМДОШТУКТАРЫН ИЗИЛДОО УСУЛУ

БОЛОТОВА А.С., КОЖОБЕКОВ Т.М., КАРАБЕКОВА Ч.

2012№1

МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУДА ИНТЕРАКТИВДУУ МЕТОДДУН МАЗМУНУ, МАКСАТЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

БИЙМУРСАЕВА Б.М., САРТПАЕВ Э.К., БЕЙШЕНАЛИЕВА У.У., ОМУРАЛИЕВА М.Н.

2012№1

МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ УЮШТУРУЛУУЧУ ДИАГНОЗДООНУН ТУРЛОРУ

БЕКЖАНОВ М.М.

2012№1

ДИСТАНТТЫК БИЛИМ БЕРУУ ФОРМАСЫНЫН ОЗГОЧОЛУКТОРУ

БЕЙШЕНАЛИЕВА У.У., АБДЫЛДАЕВ О.Т.

2012№1

ОЗДУК ИШ КАГАЗДАРЫН ОКУТУУДА Б.БЛУМДУН ТАКСОНОМИЯСЫН КОЛДОНУУ

БАЙГОЗУЕВА Н., БАЛЫБАЕВА Ш.

2013-3

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

ЧЖЕН И.Н., БАРСАНАЕВА Д.С.

2012№1

ХИМИЯНЫ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ИНТЕРАКТИВДУУ ДОСКАНЫ КОЛДОНУУНУН МОДЕЛДЕРИ

АРСТАНБЕКОВА Н.Б.

2012№1

ПРОФЕССИОНАЛДЫК ПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМ БЕРУУ ЖАРАЯНЫНДА ДИСТАНТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН ИЛИМИЙ- ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ

АБДЫЛДАЕВ О.Т., ОМУРКАНОВ Т.А.

2013-3

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ

ОРУНБАЕВ Т.А., СИН Е.Е.

2013-3

К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

ТАЙИРОВ М.М., ОРУНБАЕВ Т.А., СИН Е.Е.

2012-27

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ВУЗА В РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАГАРИНСКАЯ Г. П., КУЗНЕЦОВА И. Г,САМАНЧИН Б.Т., КОЛОМЕЙЦЕВА А. М.

2012-27

ОCНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕСУРСЕ

ДЖУМАКЕЕВА Г.У., АКМАТКУЛОВ А.А.

2012-27

УМК ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РАГРИН Н.А.

2012№1 КЫРГЫЗПАТЕНТ

КЫРГЫЗ ЭЛИНДЕГИ ТАРБИЯ БЕРУУНУН ЭЗЕЛКИ СИСТЕМАСЫ

АШИРАЛИЕВ А.

2011№1,2

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ - КАК ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ МОДЕРНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В КОЛЛЕДЖАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОГУЛОВ С., РАЗАКОВ М.

2011№1,2

ФИЗИКАНЫН КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ОКУТУУНУН АЗЫРКЫ АБАЛЫ ТУУРАЛУУ

СУЛЕНОВ К.Ж., МУРЗАЛИЕВ К.А., ТАИРБЕКОВ С.Т.

2011№1,2

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМАЯ ЦЕННОСТЬ

НУСУПОВА Р.С.

2011№1,2

ЖАШ МУУНДАРДЫ ФОЛКЛОР АРКЫЛУУ ТАРБИЯЛОО

НАЙМАНБАЕВ М.Ж., ЧОЮНОВА А.Т., БОЖУЕВА Э.

2011№1,2

КЫРГЫЗ УЛУТУНУН ЖАНА БИЛИМ БЕРУУСУНУН УЧУРДАГЫ КОЙГОЙЛОРУ

КЫДЫРАЛИЕВ С.

2011№1,2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

ИСМАИЛОВА К.Д.

2012-33

СОЗ КАНДАЙ КУЧКО ЭЭ

АБДЫКЕРИМОВА А.Э.

2012-33

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

ОТОРБАЕВА А.К.

2012-33

РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА

АБДУЛДАЕВ Д.А., АБЫЛАСЫНОВА Г.И.

2012-33

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЁЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

БИЙБАЗАРОВА К.

2012-33

ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

УМИРБЕКОВА Н

2012-33

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ

МАКОВКА Т.А.

2012-33

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ НОВОЙ ФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДВУХУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ

ТКАЧЁВА С.А.

2012-33

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

ТОЛОНОВА З. Т.

2012-33

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

ТОЛОНОВА З.Т.

2012-33

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ОБРАЗЕ ПЕДАГОГА, КАК О СУБЪЕКТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕРЁМУШКИНА О.Ф.

2012-33

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

ЧЕРЁМУШКИНА О.Ф.

2012-33

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОПОРНЫХ СИГНАЛОВ И КОНСПЕКТОВ

БЕЛОГОРЦЕВА М.А., МУСИЕВА Э.Б.

2012-33

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАЛЫХ ЖАНРОВ В КУРСЕ 5 -7 КЛАССОВ

МУСИЕВА Э.Б., БЕЛОГОРЦЕВА М.А.

2012-33

ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

МУСИЕВА Э.Б., БЕЛОГОРЦЕВА М.А.

2012-33

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

ИМАНБАКАЕВА М.Г.

2012-33

ARBEITSBLAETTER IM DEUTSCHUNTERRICHT

ABDYRAKMATOVA N.

2012-33

ДОСУГ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ

АКМОЛДОЕВА А.Ж.

2012-33

ФОРМИРОВАНИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

АБЫЛАСЫНОВА Г.И., АБДУЛДАЕВ Д.А.

2012-33

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ

СУЛАЙМАНОВ С.Э., МААТКЕРИМОВ Н.О.

2012-33

РОЛЬ ЧТЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

СЕГИЗБАЕВА Г.Р., КАДДЫБАЕВА Д. И., ОМУРАЛИЕВА Н.

2012-33

НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

ОМУРАЛИЕВА Н., ТУРДУКЕЕВА З., КАЛДЫБАЕВА Д., СЕГИЗБАЕВА Г.Р.

2012-10

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СИНТЕЗ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЖИВОГЛЯДОВ В.П.

2012-10

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕРСИЙ ПАКЕТА MS OFFICE 2003, 2007 и 2010 И ОПЫТ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН В КРСУ

ЕВТУШЕНКО А.И., ФЕЙГИН Я.Д.

2012-8

КИТАЙСКИЙ ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

ТОРОГЕЛЬДИЕВА Г.А.

2012-8

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КНР

ТОРОГЕЛЬДИЕВА Г.А.

2012-8

МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ

ТОПОРКОВА Н.И.

2012-8

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

КУЗНЕЦОВА Е.Г.

2012-8

ЦЕННОСТИ МАТЕРИНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В НАСЛЕДИИ Е.И. КОНРАДИ

ГРИЦАЙ Л.А.

2012-2(36)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

САРУЕВА Э.И.

2012-2(36)

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ

Сансызбаев Э.К.

2012-2(36)

СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К БОЛОНСКОМУ ПРОЦЕССУ В КЫРГЫЗСТАНЕ

ЮДАХИНА Т.Г.

2012-2(36)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Базарбаева Г.Д., Жапаров М.Т.

2012-2(36)

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ

ЭСЕНАЛИЕВ Э.Э.,ИЛЬИНА Р.Л., ОСМОНОВА Т.К.

2012-7

О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАЩИТЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКОМ СЛАВЯНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

БОЗОВ К.Д., ОРДОБАЕВ Б.С.

2008

ОРТО БИЛИМ БЕРУУ СИСТЕМАСЫНЫН МАЗМУНДУК ОЗГОРУШУ

СИЯЕВ ТАШТАНБЕК МОНОЛДОРОВИЧ

2007

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН ТИЛИ ТУУРАЛУУ ЭКИ ООЗ СОЗ

КОЛБАЕВА М.К., ЖУМАБАЕВА Н

2009

МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН ОКУУ ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН БААЛООНУН +ЗГ+ЧЪЛЪКТ+РЪ

КАСЫМОВА Г.А.

2009

НАРЫН РЕГИОНУНДАГЫ ОРТО ПРОФЕССИОНАЛДЫК ОКУУ ЖАЙЛАРЫНЫН АЗЫРКЫ АБАЛЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ

КАЛДЫБАЕВ С.К

2005

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН АБИЙИР КОДЕКСИ

КАДЫРАЛИЕВА К.

2005

КИТЕП – БИЛИМ АЛУУ ЖОЛУНДАГЫ НЕГИЗГИ БААЛУУЛУК (2009-ЖЫЛ КИТЕПКАНА ЖЫЛЫ)

КАДЫРАЛИЕВА К.

2009

ОКУУЧУЛАРГА ПСИХОТРОПТУК АКТИВД?? ЗАТТАРДЫ КОЛДОНУУНУН ТЕРС НАТЫЙЖАЛАРЫН Т?Ш?Н??Н? КАЛЫПТАНДЫРУУ

ЖУСУЕВА Б.

2009

ИЧКИЛИК ЖАНА АНАН ЗЫЯНДУУЛУГУ

ЖУСУЕВА Б.

2006

ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

ЖУНУСАКУНОВА А.Д.

2007

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГА КАК СУБЪЕКТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К.Б.ЖАПАРОВА

2005

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА РАЗВЕРНУТОГО СПЕКТРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ИСА УУЛУ ЖУМАБАЙ

2005

ПОНЯТИЕ «КУЛЬТУРА РЕЧИ» И ЕГО НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ

НАГОРНОВА Н.И.

2009

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ

АЖЫБАЕВ Д.М. , У.У. БЕЙШЕНАЛИЕВ

2011

ЖА?Ы МААЛЫМАТТЫК-КОММУНИКАЦИЯЛЫК БИЛИМ БЕР?? Ч?ЙР?С?Н?Н ШАРТТАРЫНДА ПЕДАГОГДОРДУН ПРОФЕССИОНАЛДЫК ИШМЕРД??Л?Г?Н ?РК?НД?Т?? БОЮНЧА ДАЯРДЫКТАРЫН АНАЛИЗД??

АБДЫЛДАЕВ О.Т., БЕЙШЕНАЛИВА У.У., ТОКТОМАМБЕТОВ К.И

2011

ФИЗИКАЛЫК ЭЛЕКТРОНИКАНЫН ?Н?Г?? ТЕНДЕНЦИЯСЫНЫН БИЛИМ БЕР??Д?Г? ИННОВАЦИЯЛЫК ПЕДАГОГИКАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯГА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

АБДЫЛДАЕВ О.Т., АБДЫЛДАЕВ Ч.О., ТОКТОМАМБЕТОВ К.И.

2012

ДИСТАНТТЫК (АРАЛЫКТАН) БИЛИМ БЕР??Н?Н НЕГИЗГИ ?ЗГ?Ч?Л?КТ?Р? ЖАНА АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ

АБДЫЛДАЕВ О.Т., БАБАЕВА Н.М., ?М?РКАНОВ Т.А.

2011

БИЛИМ БЕР?? СИСТЕМАСЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫК ИШМЕРД??Л?КТ?Н ИННОВАЦИЯЛЫК БАГЫТТАЛЫШЫ

АБДЫЛДАЕВ О.Т., БЕЙШЕНАЛИЕВА У.У.

2011

ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН БИРИ КАТАРЫ УЧУРДАГЫ ДИСТАНТТЫК БИЛИМ БЕР?? ФОРМАСЫ

АБДЫЛДАЕВ О.Т.

2011

ПРОФЕССИОНАЛДЫК ПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМ БЕР?? ЖАРАЯНЫНДА ДИСТАНТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН ИЛИМИЙ-ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ

АБДЫЛДАЕВ О.Т., ОМУРАКУНОВ Т.А.

2010

ЖАШ ПЕДАГОГДУ КЕСИПКЕ АДАПТАЦИЯЛОО ПРОЦЕССИНИН ФАКТОРЛОРУ

ЖАПАРОВА К.Б.

2011

ПРОФЕССИОНАЛДЫК АДАПТАЦИЯЛОО ПРОЦЕССИНИН СУБЬЕКТИСИ ЖАНА АДАПТАЦИЯЛОО МАСЕЛЕЛЕРИ

ЖАПАРОВА К.Б.

2011

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГА КАК СУБЪЕКТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ЖАПАРОВА К.Б.

2012-5

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ С КЫРГЫЗСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

ИСАКОВА А.Т.

2012-5

НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ В УСВОЕНИИ РУССКОГО ВОКАЛИЗМА В КЫРГЫЗСКОЙ АУДИТОРИИ

СЫДЫКОВА Р.Р.

2011

УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА»

АЙДАРАЛИЕВ АСЫЛБЕК АКМАТБЕКОВИЧ

2011

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛАНДАРОВА САПИЯ КАБЫЛБАЕВНА

2012-31

ОРУС ГРУППАЛАРЫНДА «АТА МЕКЕН» ТЕМАСЫН ОТУУДОГУ АЙРЫМ УСУЛДУК ЫКМАЛАР

САТЫШЕВА Г.А.

2012-31

МЕТОДЫ РАБОТЫ ПРИ ПОВТОРЕНИИ И ИЗУЧЕНИИ МАТЕРИАЛА

АБДЫКЕРИМОВ А.Ш., ОМУРАЛИЕВА Г.Ш, УСЕНОВА Ф.Т.

2012-31

11-КЛАССТЫН МАТЕМАТИКАСЫН ОКУТУУДА ОКУУЧУЛАРГА ИНТЕРАКТИВДУУ ЫКМАНЫ КОЛДОНУУНУН АЙРЫМ БИР УЛГУЛОРУ

БИЙМУРСАЕВА Б.М., ОМУРАЛИЕВА Ч, ОМУРАЛИЕВА М.Н., САРТПАЕВ Э.К.

2012-31

СТУДЕНТТЕРДИН ТААНУУЧУЛУК ИШМЕРДИГИН АКТИВДЕШТИРУУДО МОДУЛДУК-РЕЙТИНГДИК ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

АБЫШАЛИЕВ К.Б.

2012-31

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КОНТРОЛЯ

ЖУНУСАКУНОВА А.Д.

2012-31

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВУЗЕ

КАРАСАРТОВА Ж.Б., МАЛКИНА Е.Г.

2012-31

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В ЦЕЛОСТНОМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

АШЫРБЕКОВА А.С., НУСКАБАЙ МУХТАР

2012-31

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ

КУЛЬЧУНОВ Т.И.

2012-31

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КУЛЬЧУНОВА М.Т.

2012-31

СВЯЗЬ МУЗЫКИ И ЖИВОПИСИ В РАЗВИТИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

КУРМАНАЛИЕВА С.Р.

2012-31

АППЛИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

КУРМАНАЛИЕВА С.Р.

2012-31

СВЯЗЬ МУЗЫКИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

КУРМАНАЛИЕВА С.Р., ИБРАЕВ Д.Т.

2012-31

КОЛОРИСТИКА ЦВЕТА И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

КУРМАНАЛИЕВА С.Р., МАМБЕТОВ Т.О., ИБРАЕВ Д.Т.

2012-31

ИСТОКИ ДИЗАЙНА И ЕГО КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

КУРМАНАЛИЕВА С.Р.

2012-31

ОЗГОЧО ЖОНДОМДУУЛУК МАСЕЛЕСИНЕ КАРАТА

ИМАНГАЗИЕВА Р.У.

2012-31

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

АСАНАЛИЕВА Д.М., БАПА КЫЗЫ А.

2012-31

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ПРЕПОДАВАНИЯ КРАЕВЕДЕНИЯ

ТУТАЕВА Ж.

2012-31

5-КЛАССТА МАТЕМАТИКА САБАГЫНДАГЫ БИЛИМ БЕРУУНУ ЖАКШЫРТУУ КАРАЖАТЫ КАТАРЫ КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНОЛОГИЯНЫ КОЛДОНУУ

МУКАМБЕТОВА С.А., СЕРАПОВА Д.К., ЭРКИНБАЕВ М.А.

2012-31

АНГЛИС ТИЛИН ОКУТУУДА СТАНЦИОНДУК ОКУТУУ МЕТОДУН КОЛДОНУУ

ЖУМАГУЛОВА Ф.М., АМАНГЕЛЬДИЕВА М.Д.

2012-31

ОБУЧЕНИЕ МОДАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

САТИЕВ К.Б.

2012-31

ОРУС ГРУППАЛАРЫНДА КЫРГЫЗ ТИЛ САБАГЫН ОТУУДОГУ АЙРЫМ УСУЛДУК ЫКМАЛАР

САТЫШЕВА Г.А.

2012-31

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ

СПИРИНА М.Ю.

2012-31

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

КАСЫМОВА Р.С.

2012-31

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

КАСЫМАЛИЕВА Г.О.

2012-31

ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

СЫЗДЫКОВА Б.О.

2012-31

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ

ПЛЕХ З.И.

2012-31

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ – КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

АРЗЫКУЛОВА А.Т. , АБДУСАМАТОВА Ж.К.

2012-31

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

КАСЫМОВА Р.С.

2012-32

ПООЩРЕНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В КЫРГЫЗСТАНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ЗАМИРБЕКОВА Б. З.

2012-32

САБЫРДУУ ИЛИМ-БИЛИМ ЧОКУСУ

ТУРСУНОВА А. Т.

2012-32

МЕКТЕПТИН 7-КЛАССТАРЫНДА ГЕОГРАФИЯ САБАГЫН ОКУТУУДА ИНТЕРАКТИВДИК ЫКМАЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН НАТЫЙЖАЛУУГУ

КОЙЧУМАН КЫЗЫ А.

2012-32

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ

ФАИЗОВА Т.

2012-32

КЫРГЫЗСТАН ЖАШТАРЫНЫН АРАСЫНДА УЛУТТАР АРАЛЫК ТОЛЕРАНТТУЛУКТУ ЖАЙЫЛТУУ

ТОКТОРБАЕВА Б.

2012-32

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

КУБАНЫЧБЕК КЫЗЫ А.

2012-32

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК СПОСОБ ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

ИМАНАЛИЕВА А.

2012-32

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ

ДЕМЁХИНА М. А.

2012-32

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ К ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ

СЕИТОВА А.

2012-32

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МЕЖЭТНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ШУБА Н. А.

2012-32

УЛУТТУК МАДАНИЯТ ЖАНА ПЕДАГОГИКА ЭСТЕТИКАЛЫК ТААЛИМ-ТАРБИЯ БЕРУУНУН НЕГИЗГИ БУЛАГЫ КАТАРЫНДА

ТОЛОШОВ Э.

2012-12

РОЛЬ СОПОСТАВИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКЕ И ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИСРАИЛОВА С. КОНУРБАЕВА Ж.

2012-32

СПЕЦИФИКА ТРУДА В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

ВОЛЬФ М.

2012-32

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ: ПРОБЛЕМА МИФОВ И СТЕРЕОТИПОВ

ЛЫМАРЬ А. А.

2012-32

ПРИЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ "БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

КОРНЕВА Е. Н.

2012-32

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

КОЧУРИНА Т. С.

2012-32

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АНАРБЕК КЫЗЫ А.

2012-32

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К РАЗЛИЧНЫМ РЕЛИГИЯМ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ТЕРЕШКО Е. О.

2012-12

ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

КУЛЕМБАЕВА А. К.

2012-32

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИПОВА В. Н.

2012-32

ЦЕННОСТИ ЭТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЁНКА В ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТАХ

НОВИКОВА И. М.

2012-3

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЛОСОФСКОМ АСПЕКТЕ

СЕРИКОВА Д.С.

2012-3

ПРОБЛЕМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

ПАНКОВ В.В.

2012-3

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК АСПЕКТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ПАНКОВ В.В.

2012-3

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ В СПОРТЕ

КОПТЕВ О.В.

2012-3

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ДО СОВРЕМЕННОСТИ

ХАН Н.Р.

2012-3

УНИВЕРСИТЕТ "АЛЬ-АЗХАР" В КУЛЬТУРЕ ЕГИПТА

АСЛАНОВА И.Ш.

2011-22

РОЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГУМАНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ШАРШЕМБИЕВА Т.С.

2011-22

ВЛИЯНИЕ ЭТНОМЕНТАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НА ПРОЦЕСС ИХ ОБУЧЕНИЯ

АДЫЛБЕК КЫЗЫ ГУЛНАЗ

2011-22

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТА К ПРОФЕССИИ МЕНЕДЖЕРА

ИМАНКУЛОВА Э.Т.

2012

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛАНДАРОВА САПИЯ КАБЫЛБАЕВНА

2012

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС И ОНТОЛОГИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

НАРКОЗИВ АМАНБЕК КАРАШОВИЧ

2012

УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА»

АЙДАРАЛИЕВ АСЫЛБЕК АКМАТБЕКОВИЧ

2011-22

УМЕНИЯ И НАВЫКИ СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СПЕЦИАЛИСТА

АШИРБЕКОВА А. С.

2011-22

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

ДЖУМАКАДЫРОВ Ш. Дж., НАСИРДИНОВ А. А., ХАНТЕМИРОВА Г.П.

2011-4( 34)

МОДУЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

ХОН Н.В., МАКЕНОВ А.А., ЕЛЕМЕС Д.Е., АЗАМАТ К. С.

2000

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВВОДНОГО УРОКА ИНФОРМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

КАМБАРОВА Н.К., ШАБДЫРАЕВА Ч.А.

2000

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ

ЖАКЕЕВА Р.Ж., ЖАНЫГУЛОВ К.И.

2000

ОРТО МЕКТЕПТЕРДЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУДАГЫ ЭСТЕТИКАЛЫК ТАРБИЯ БЕРУУНУН НЕГИЗДЕРИ

БИЙМУРЗАЕВА БУРУЛ МОЛДОСАЛИЕВНА

2000

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА ДЕНЕ ТАРБИЯ САБАГЫНЫН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

БЕКЕЖАНОВ М.А.

2000

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

АЖЫБАЕВ Д.М., БЕКЕЖАНОВ М.М.

2000

ПУТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОДИННАДЦАТОМ КЛАССЕ.

СИЯЕВ ТАШТАНБЕК МОНОЛДОРОВИЧ

2000

ПУТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕВЯТОМ КЛАССЕ.

СИЯЕВ ТАШТАНБЕК МОНОЛДОРОВИЧ

2000

О СОСТОЯНИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

КАЛДЫБАЕВ САЛИДИН КАДЫРКУЛОВИЧ

2000

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

АЖЫБАЕВ Д.М.

2009

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4,2009

СИЯЕВ ТАШТАНБЕК МОНОЛДОРОВИЧ (РЕД)

2002

ПЕДАГОГИКА ЖАНА ФИЛОЛОГИЯ. ИЛИМИЙ СТАТЬЯЛАРДЫН П-24 ЖЫЙНАГЫ

СИЯЕВ ТАШТАНБЕК МОНОЛДОРОВИЧ (РЕД)

2005-7

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В КИТАЙСКИХ ВУЗАХ

БАЙСАЛОВ ДЖ.У., ОМУРБАЕВА Д.К., ЦЗИНЬ ЯНЬШАНЬ

2011-2

КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ: РОЛЬ КОНКУРЕНЦИИ И РЫНКА ТРУДА

БЕДЕЛЬБАЕВА А.З.

2011-2

К ВОПРОСУ О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

ШАВАЕВА Г.Ш.

2011-3

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

АХМАТОВАГ.А., .МАМИРОВА Р.Т

2011-3

?BUNGEN ZUR INTERKULTURELLEN KOMMUNIKATION IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT

BEISCHEBAEVA J.A., AGYBAEVA J.B.

2011-2

РОЛЬ ЭТНОПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ

НУРБЕКОВА С.Н.

2011-2

МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫН ЭЛ АРАЛЫК ТОЛЕРАНТТУУЛУККА ТАРБИЯЛОО- БОЛОЧОК МУГАЛИМДИН АЛДЫНКЫ КОМПЕТЕНТТУЛУУГУ КАТАРЫ

РАИМКУЛОВА А.С.

2011-2

РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ МАГИСТЕРСКОГО ОБУЧЕНИЯ

БАЙМУЛДИНОВА А.Т.

2011-2

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

САТЫБЕКОВА Т.С.

2011-2

КЫРГЫЗСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА, ЕЕ РОЛЬ И МЕСТО В ВОСПИТАНИИ

САТЫБЕКОВА Т.С.

2011-2

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ

БАЙМУЛДИНОВА А.Т.

2011-2

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА - КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ИМАНКУЛОВА С.Э.

2011-29

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ

СУЛАЙМАНОВ С.Э.

2011-10

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ДЖУМАБЕКОВА Б.Н.

2011-29

АНГЛИС ТИЛИНДЕГИ УЧУР ЧАКТАГЫ ФОРМАСЫ ЖАНА АНЫ КЫРГЫЗ ТИЛДУУ АУДИТОРИЯДА ОКУТУУНУН УСУЛУ

ЧЫНЫБАЕВА.Д.Т., ОКЕНОВА А,Б., ОМУРБЕКОВА Ч.У.

2011-29

ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ

АМАТОВ С., ИСАКОВА Е., ПРОСКУРАКОВА Е.

2011-29

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ВЫГОДНО И ПРЕСТИЖНО (немного о болонском процессе)

МАМЫТОВ Б.Ж., АСАНКОЖОЕВА А.А., КЕНДИРБАЕВА Ж.Э.

2011-29

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

РЫСКУЛОВА С.М., ИЙСАЕВА А.Ж.

2011-29

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 5 КЛАССЕ

МУСИЕВА Э.Б., ИМАНГАЗИЕВА Р.

2011-29

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОГО МАТЕРИАЛА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ БИОЛОГИИ (6 КЛАСС «БОТАНИКА»)

АРБАЕВ К.А.

2011-29

ТАКТИКАЛЫК ЧЕБЕРЧИЛИК

КУЛЬЧУНОВ Т.И., КУЛЬЧУНОВ Т.Т., ОМУРБЕКОВА Ж.Т.

2011-29

БИРГЕЛЕШИП ИШТООГО УЙРОТУУ - ЧЕТ ТИЛИН ОКУТУУДАГЫ ЭФФЕКТИВДУУ ТЕХНОЛОГИЯ

ЖУМАГУЛОВА Ф.М.

2011-29

АНГЛИС ТИЛИНДЕГИ PAST INDEFINITE TENSE ЖАНА АНЫН КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ВАРИАНТЫН ОКУТУУНУН УСУЛУ

ЖУМАГУЛОВА Ф.М., КАНАЕВА В.Т.

2011-29

МНОГОКОМПОНЕНТНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ИСАКОВА Ч.Б., БОКОНТАЕВА Ж.К.

2011-29

ОКУУЧУНУН ОЗДУК САПАТТАРЫН ИЗИЛДООНУН МЕТОДИКАСЫ

ИМАНБАКАЕВА М.Г.

2011-29

БАЛДАРГА БИЛИМ БЕРУУДО ЖАНА ТАРБИЯЛООДО ПЕДАГОГИКАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

КАРАСАРТОВА Ж.Б., САГИМБЕКОВА Д.С., ТУРДУМАМБЕТОВА Г.Ж.

2011-29

МЕКТЕПТЕ КЕСИПТИ ТАНДООДО УЙ-БУЛО ЖАНА АТА-ЭНЕНИН БАГЫТ БЕРУУ ОЁЗГОЧОЛУКТОРУ

КАРАСАРТОВА Ж.Б., ИМАНГАЗИЕВА Р.У.

2011-29

УЧУРДАГЫ ПЕДАГОГ ЖАНА АЙРЫМ АКТУАЛДУУ ТАЛАПТАР

БОТАЛИЕВА У.А.

2011-29

НАЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

ИМАНБАКАЕВА М.Г.

2011-29

ФУНКЦИЯ РАЗМИНОК И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

ЮСУПОВА А.Х., ГИЛЯУЗИЗОВА Н.М.

2011-29

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЫНЫБАЕВ Р.Р., КОЖОМБЕРДИЕВА Д.К.

2011-29

ПОРТФЕЛЬ УЧЕНИКА – ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

ОМУРБЕКОВА Ч.У., ГАПАРОВА Д.А.

2011-29

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ

КАЛДЫБАЕВА Д.И., СЕГИЗБАЕВА Г.Р.

2011-29

СПОСОБНОСТЬ - ОСНОВНОЕ КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ

ОЗУБЕКОВА Ж.Р.

2011-29

О РОЛИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В НОВЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

ТКАЧЕВА С.А.

2011-29

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ РЕШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

МААТКЕРИМОВ Н.О., МАМЫРОВ Ж., МАКЕЕВА С.А.

2011-9

РОЛЬ ПЛЕНЭРНЫХ ПРАКТИК В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "АРХИТЕКТУРА"

ФАЙЗЫЕВ В.Р.

2011-9

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ

КОПЕЛОВИЧ Н.П.

2011-9

ЗАДАЧИ ПОСТАНОВКИ КУРСА РИСУНКА И МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В АРХИТЕКТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

КОЗЛОВ О.Д.

2011-9

РОЛЬ АРХИТЕКТУРНОЙ КОЛОРИСТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

МОЛДАХМАТОВА Ч.А.

2011-9

МИССИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ КАК АСПЕКТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ПОМОРОВ С.Б.

2010-21

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО, ВЫСШЕГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ)

ОМУРАЛИЕВ У.К.

2010-21

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В РАМКАХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

УЗАКОВА А.А., АКМАТКУЛОВ А.А.

2010-21

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН

НАУМКИН Н.И., КУПРЯШКИН В.Ф., ГРОШЕВА Е.П.

2010-21

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ВЫСШЕГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ)

ОМУРАЛИЕВ У.К.

2010-21

РОЛЬ К. ОСМОНБЕТОВА – РЕКТОРА КГМИ – В ПОДГОТОВКЕ ГОРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА

ШАМШИЕВ О. Ш.

2011-30(2)

ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ГАЙКОВ А. А.

2011-30(2)

ИДЕНТИЧНОСТЬ В КООРДИНАТАХ ТРАНСФОРМАЦИЙ «ЖИЗНЕННОГО МИРА»

ПОДОЛЬСКАЯ Т.В.

2011-30(2)

СТУДЕНТТЕРДИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ИШМЕРДУУЛУКТОРУН АКТИВДЕШТИРУУ ЫКМАЛАРЫ

АЛИЕВА Д.Ш.

2011-30(2)

ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ АСТРОНОМИИ

АСАНБЕКОВ А.Т., МААТКЕРИМОВ Н.О.

2011-30(2)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В КОНТЕКСТЕ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ ЦЕЛОСТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

МАКОВКА Т.А.

2011-30(2)

ОБЪЕКТИГЕ БАГЫТТАЛГАН ПРОГРАММАЛОО САБАГЫН ОКУТУУДА КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ КОТОРУЛГАН ТЕРМИНДЕРДИН МАНИСИ

ЭРКИНБАЕВ М. А., ОЗУБЕКОВ Н.Т.

2011-30(2)

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

САГИМБЕКОВА Д.С.

2011-30(2)

«ОБЩЕСТВО ЗНАНИЯ»:УКРАИНСКИЙ ВАРИАНТ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ

ПОДОЛЬСКАЯ Е. А.

2011-30(2)

РИСКИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

АСТАХОВА Е.В.

2011-30(2)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.

ДУЙСЕМБЕКОВА Ш.Д.

2011-30(2)

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА В ШКОЛЬНОМ ПРЕПОДАВАНИИ

АРУНОВА А.М.

2011-30(2)

РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ.

ДЮШЕЕВА Н.К.

2011-30(2)

ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НОВОЙ ФОРМАЦИИ В ВУЗЕ

ДЮШЕЕВА Н.К.

2011-30(2)

МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД СКАЗКОЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 5 КЛАССЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

МУСИЕВА Э.Б., ИМАНГАЗИЕВА Р.

2011-30(2)

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ НАУЧНОГО СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ НОВОГО ТИПА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ

МААТКЕРИМОВ Н.О., ХАЖИ КАРА ДУМАН

2011-30(2)

МЕСТО ГРАММАТИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ КЫРГЫЗСКИХ ГРУПП

КАДЫРКУЛОВА У.К.

2011-30(2)

О РОЛИ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ШКОЛЬНИКОВ В НОВЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

ИМАНБАКАЕВА М.Г.

2011-30(2)

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОФПЕДАГОГИКИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВАСИЛЬЕВ И.Б.

2011-30(2)

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВАСИЛЬЕВ И.Б.

2011-30(2)

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОЦЕНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ДАНКАЕВА М.Э.

2011-30(2)

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЕРМАКОВ Д. С.

2011-30(2)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

БЕРИКХАНОВА Г.Е., ЖОЛЫМБАЕВ О.М.

2011-30(2)

ПРОБЛЕМНАЯ ЛЕКЦИЯ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

КОБЫШЕВА Л.И.

2011-30(2)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОСЛЕВУЗОВСКОЙ НАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ

ОСЕТРОВА О.В.

2011-30(2)

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В КАЗАХСТАНЕ

ОРЫНКАНОВА Ж.М.

2011-30(2)

ЖАЛПЫ ФИЗИКА КУРСУ БОЮНЧА СТУДЕНТТЕРДИН ОЗ АЛДЫНЧА ИШТООСУНУН МАСЕЛЕЛЕРИ

Т.Т.КАРАШЕВА, Н.А. АДАНБАЕВА

2011-30(2)

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

МААТКЕРИМОВ Н.О., КЕСМЕЗ ЯХИЯ, МАМЫРОВ Ж.

2011-30(2)

КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ

АКМОЛДОЕВА А.Ж.

2011-30(2)

ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ: ПРОБЛЕМА И ОПЫТ

В. Н. КОРНИЕНКО

2011-30(2)

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСТВА: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСТАНА

ЧОЛПОНКУЛОВА Н.Т., ИСАКОВА Ч.Б.

2011-30(2)

О РОЛИ ФАСИЛИТАТОРСКОЙ ПЕДАГОГИКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ШКОЛЕ В НОВЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

ТКАЧЕВА С.А.

2011-30(2)

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ENQA

КАТУРЖЕВСКАЯ О.В.

2011-30(2)

КНЯГИНЯ М.К. ТЕНИШЕВА ОБ ЭТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Н.М. БРУНЧУКОВА

2011-30(2)

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

КОЖЕВНИКОВА О.В., СУНЦОВА Я.С.

2011-30(2)

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

ПАНКОВ В.В., ПАНКОВА Т. В.

2011-30(2)

МЕТОД СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ

ЖАКЫПБЕКОВА А.С.

2011-30(2)

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ НА ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗА

ЖАКЫПБЕКОВА А. С.

2011-30(2)

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В ВУЗЕ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

БЕЛАЯ О.П.

2011-30(2)

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

СУЛАЙМАНОВ С.Э.

2011-30(2)

МЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ: АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

ПОЛЕЖАЕВ Д.В.

2011-30(2)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

ТОКСОНБАЕВ Р.Н.

2011-30(2)

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

ТОКСОНБАЕВ Р. Н.

2011-30(2)

БИЛИМ БЕРУУ СИСТЕМАСЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫК ИШМЕРДУУЛУКТУН ИННОВАЦИЯЛЫК БАГЫТТАЛЫШЫ

АБДЫЛДАЕВ О.Т., БЕЙШЕНАЛИЕВА У.У.

2011-30(2)

ЖОГОРКУ МЕКТЕПТИН БОЛОЧОК ПЕДАГОГДОРУНУН ОКУТУУ –ТАРБИЯЛОО ПРОЦЕССИНДЕ КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТУУЛУГУН КАЛЫПТАНДЫРУУ УЧУН ПЕДАГОГИКАЛЫК КОМПОНЕНТЕРДИН ЖАНА АЛАРДЫН КРИТЕРИЙЛЕРИНИН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ

ДЖУМАГУЛОВА Г. А.

2011-30(2)

АЗЫРКЫ УЧУРДА АТА-ЭНЕЛЕР МЕНЕН ИШТООДО БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИН КОМПЕТЕНТТУУЛУГУН КАЛЫПТАНДЫРУУДАГЫ БИЛИМ БЕРУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

КАРАСАРТОВА Ж.Б.

2011-30(2)

ГЕОМЕТРИЯ КУРСУНДА АЙЛАНУУ ТЕЛОЛОРУН КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНОЛОГИЯНЫН ЖАРДАМЫНДА ОКУТУУ

МУНАЙТПАСОВА Г.Ж.

2011-30(2)

АРСТАНБЕК – АКЫН - ЭТНОПЕДАГОГ

МУРАТОВ А.

2011-30(2)

ХИМИЯ САБАГЫНДА КАЛЫПТАНДЫРУУЧУ БААЛООНУ КОЛДОНУУ

БЕШКЕМПИРОВА В.К.БАЙБЕКОВА Н.Ж.

2011-30(2)

БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРГЕ «МАНАС» ЭПОСУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ДООЛОТТОРУ ЖОНУНДО

БАИТОВА Ф.

2011-30(2)

ЛИЦЕЙЧИЛЕРДИН ОЗ АЛДЫНЧАЛЫГЫН АКТИВДЕШТИРУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

МААТКЕРИМОВ Н.О., СОЙСАЛ ИСМАИЛ

2011-30(2)

ЖОГОРКУ ПЕДАГОГИКАЛЫК ОКУУ ЖАЙЛАРДА ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМ БЕРУУНУН МАЗМУНУН ИШТЕП ЧЫГУУНУН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ.

АЛИМБЕКОВ А.

2011-30(2)

МЕКТЕП МУГАЛИМИНИН ЭМОЦИОНАЛДЫК КОМПЕТЕНТТУУЛУГУ

СИЯЕВ Т.М., БАЙСЕРКЕЕВ А.Э., БАЙМАТОВ Н.Б.

2011-30(2)

БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРГЕ К.ТЫНЫСТАНОВДУН ИШМЕРДУУЛУГУН ОКУТУУ

БОТАЛИЕВА У.А.

2011-30(2)

БИОЛОГИЯНЫ ОКУТУУДА ОКУУЧУЛАРДЫН ОКУУ АРАКЕТТЕРИН МОТИВДЕШТИРУУ

ТУРДУБАЕВА Б.М.

2011-30(2)

КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ ИШТЕР АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫН МАТЕМАТИКАГА КЫЗЫГУУСУН ПАЙДА КЫЛУУ МАСЕЛЕЛЕРИ

САЛЫКОВ С.С., НАЗАРБАЕВА М.Т., КАДЫРОВА А.Б.

2007-11

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРСУ

ИСАКОВ К.И., АБРАМОВ Б.В., ДОРЦУЕВА Н.И.

2011-1(31)

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

САМАЙБЕКОВА З.К.

2011-1(31)

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

САДЫБАКАСОВ Ж.Ш.,САНДАЛБАЕВА В.А.

2011-1(31)

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

АДЫЛБЕК КЫЗЫ Г., МАМБАЕВ Н.Б.

2010-26(3)

КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ДИСКУРСА

БАБКИНА Т.И.

2010-26(3)

ЛЕКСИКАНЫ УЙРОТУУДО ЭНЕ ТИЛИНИН КОЛДОНУЛУШУ

АЙЫЛЧИЕВА С.У., АМАНАТОВА Д.О., УРКАСЫМОВА Г.У.

2010-26(3)

РЕЧЕВЫЕ СИТУАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

НУРАЛИЕВА А.Т.

2010-26(3)

УСВОЕНИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ (ДЕТЬМИ И ВЗРОСЛЫМИ) – НОСИТЕЛЯМИ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ

ДУШЕЕВА Г.А.

2010-26(3)

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ТВОРЧЕСКОМУ ПИСЬМУ

КАДЫРКУЛОВА У.К.

2009-1

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ

ЛЕЛЕВКИН В.М., МАЛЮКОВА Н.Н., МЕХОВА Е.Е., ВАККЕР О.В., КАРТАШОВА Л.С.

2010-26(2)

ОКУТУУ ОРУСЧА ЖУРГУЗУЛГОН МЕКТЕПТЕРДЕ КЫРГЫЗ ТИЛИ САБАГЫНДА СТИЛДИН ТУРЛОРУН ОКУТУУНУН ЫКМАЛАРЫ

ОРУЗБАЕВА Б.С.

2010-26(2)

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ К САМОПРЕЗЕНТАЦИИ

БАЙШАШЕВА К.У.

2010-26(2)

ОКУТУУ ОРУС ТИЛИНДЕ ЖУРГУЗУЛГОН ТАЙПАЛАРДА КЫРГЫЗ ТИЛИ САБАГЫН ОКУТУУДАГЫ СТУДЕНТТЕРДИН СОЗ БАЙЛЫГЫН (КЕБИН) ОСТУРУУ УЧУН ЖУРГУЗУЛГОН ЫКМАЛАР

ОРУЗБАЕВА Б.С.

2010-26(2)

ВНЕШНЯЯ СРЕДА ИННОВАЦИОННОГО ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

БЕЛАЯ О.П.

2010-26(2)

ФАКТОРЫ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ САМОВОСПИТАНИЯ

БЕКТУРОВА Э.О.

2010-26(2)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ САМООБРАЗОВАНИЯ И САМОВОСПИТАНИЯ

БЕКТУРОВА Э.О.

2010-26(2)

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

ИМАНКУЛОВА С.Э.

2010-26(2)

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОЛДАЖАНОВА А.А., СМИРНОВ М.Б.

2010-26(2)

РОЛЬ МУЗЫКИ И ПЕСЕН В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ЖУМАГУЛОВА Ф.М. ЧЫНЫБАЕВА Д.Т.

2010-26(2)

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЁ РОЛЬ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

НАЗАРАЛИЕВА Ч. Ш.

2010-26(2)

МОЛОДЕЖЬ - НАШЕ БУДУЩЕЕ

КЕРИМКУЛОВ ДЖ.К.

2010-26(2)

ОКУУЧУЛАРДЫН ФИЗИКАЛЫК ТУШУНУКТОРУН КАЛЫПТАНДЫРУУДА МАСЕЛЕ ЧЫГАРУУНУ АЛГОРИТМДЕШТИРУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

ЧЫНЫБАЕВ Р.Р.

2010-26(2)

БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТУУЛУКТУГУН ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК БАГЫТТА КАЛЫПТАНДЫРУУ ОЗГОЧОЛУКТОРУ

КАРАСАРТОВА Ж.Б., ОСМОНКУЛОВА Ж.Ж

2010-26(2)

ИННОВАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВУЗЕ

АБЫЛАСЫНОВА Г.И.

2010-26(2)

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПРОДВИЖЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СПРАВЕДЛИВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ШАМАТОВ Д.

2010-26(2)

КЫРГЫЗ ЭЛ ПЕДАГОГИКАСЫНДА ЭКОЛОГИЯЛЫК ТАРБИЯНЫН ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ

КАЛДЫБАЕВА А.Т., БЕКТУРОВ Т. М.

2010-26(2)

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ

ХАЖИ КАРА ДУМАН СОЗЖУ О.Ф.

2010-26(2)

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ.

АСАНБАЕВ М.З., ОСМОНКУЛОВА Ж.Ж.

2010-26(2)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ

КАЛДЫБАЕВА А.Т., НАЗАРАЛИЕВА Ч. Ш.

2010-26(2)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРИОБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К ТВОРЧЕСКОМУ СТИЛЮ МЫШЛЕНИЯ

СОЗЖУ О.Ф.

2010-26(2)

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

КАЛДЫБАЕВА А.Т., ИМАНКУЛОВА С.Э

2010-26(2)

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

ЛЯХ Ю.А.

2010-26(2)

ТАБИЯТ ТААНУУ ФАКУЛЬТЕТИНДЕ АНГЛИС ТИЛИН ОКУТУУДА ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН КОЛДОНУЛУШУ

САБИРБАЕВА З. ИСАКОВ С.И., СУЛТАНОВА Н.

2010-26(2)

ФЕНОМЕН ЦЕННОСТИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ НАУЧНОГО АНАЛИЗА

МАСАЛОВА О.Ю.

2010-26(2)

АБИЛИТАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ЧЕПУРЫШКИН И.П.

2010-26(2)

О ФОРМАХ, МЕТОДАХ И СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

КОЛОСОВА А.А.

2010-26(2)

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В АСПЕКТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

АВЕРКИН М.Г.

2010-26(2)

ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДДВЕРИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

АХМЕТ Д., ЖУКЕШЕВ К.

2010-26(2)

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА - ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

БАЙЗАКОВА А.С., КАЗАКБАЕВА З.М.

2010-26(2)

БАРКТУУ АДИС БОЛУУНУН БУГУНКУ ЗАМАНБАП ТАЛАПТАРЫ

КУРМАНКУЛОВ Ш.Ж., НОРЗАЛИЕВА Г.С.

2010-26(2)

ШКОЛА КЫРГЫЗСТАНА В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

ПАНКОВА Т.В.

2010-26(2)

КЕСИПТИК ЛИЦЕЙЛЕРДЕ ФИЗИКАНЫ ОКУТУУДА МОДУЛДУ ЖУРГУЗУУНУН ОЗГОЧОЛУКТОРУ.

ОМУРБЕКОВ А.М.

2010-26(2)

ОСПУРУМДОРГО ПСИХОЛОГИЯЛЫК ЖАКТАН ЖАРДАМ КОРСОТУУ ЖОЛДОРУ

БАЙТИКОВА Т.А., АКМОЛДОЕВА А.Ж. ЧОЛПОНКУЛОВА Н.Т.

2010-26(2)

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХОРОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

ЧОМОЕВА Т.Д, МАКЕЕВА Т.А., АЛЫБАЕВА М.Б.

2010-26(2)

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ЮЛДАШЕВА С.Х., ГАЛУШКОВА И.В.

2010-26(2)

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ «ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ»

ИСАКОВА Ч.Б., АКМОЛДОЕВА А.Ж.

2010-26(2)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

ДЖЕЕНБЕКОВА А.А.

2010-26(2)

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ НА ОСНОВЕ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

ХАБИБОВ C.Х., МАДЖИДОВ Х.М., РАХМОНКУЛОВ М.

2010-26(2)

ИНТЕГРАЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ: ИНФОРМАТИКА И ТРАНСПОРТ «ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУЗОВ»

АРЗЫБАЕВА М.А., САТЫБАЕВ А.ДЖ.

2010-26(2)

ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕСУРСА КУЛЬТУРЫ В САМООБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТА

ЭШИЕВ А.К., ЭШИЕВА Д.К., КАДЫРАЛИЕВА А.Б.

2010-26(2)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ТРЕВОЖНОСТИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ

ЧОЛПОНКУЛОВА Н.Т., АКМОЛДОЕВА А.Ж., БАЙТИКОВА Т.А.

2010-26(2)

ПСИХИЧЕСКИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ И ТРУДНОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

МАЛКИНА Е.Г., ОСМОНКУЛОВА Ж.Ж.

2010-26(2)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКО-КАЗАХСКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ: СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ИДРИСОВА Д.Н.

2010-26(2)

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЖУКЕНОВА С.С.

2010-26(2)

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 0312 - «ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ», РЕАЛИЗУЕМЫХ В СУВЕРЕННОМ КЫРГЫЗСТАНЕ

АКУЛОВА Б.Т.

2010-26(2)

О РОЛИ СОВРЕМЕННЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ

ТКАЧЕВА С.А.

2010-26(2)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКО-КАЗАХСКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ: СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ИДРИСОВА Д.Н.

2010-26(2)

ОБУЧЕНИЕ УЧИТЕЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ

БУРАЯ Л.В.

2010-26(2)

ТЕКСТТИК МАСЕЛЕЛЕРДИ 1-4-КЛАССТАРДА ОКУТУУНУН ИНТЕРАКТИВДИК ЫКМАЛАРЫ

САЛЫКОВ С.С., КАДЫРОВА А.Б., САЛЫКОВА Н.С.

2010-26(2)

БУГУНКУ БИЛИМ БЕРУУ СИСТЕМАСЫНДАГЫ ОРЧУНДУУ МАСЕЛЕЛЕР

АЛИЕВА Д.Ш., САГИМБЕКОВА Д.С.

2010-26(2)

ОКУУЧУЛАРДЫН УЙ-БУЛОСУН ДИАГНОСТИКАЛООНУН МЕТОДИКАСЫ

ИМАНБАКАЕВА М.Г.

2010-26(2)

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 0312 - «ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ», РЕАЛИЗУЕМЫХ В СУВЕРЕННОМ КЫРГЫЗСТАНЕ

АКУЛОВА Б.Т.

2010-26(2)

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НАСИРОВ Ш.Х. НАСИРОВА Д.Ш НАСИРОВА Н. Ш.

2010-26(2)

ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ – КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА

АСАНАЛИЕВ М.К.

2010-26(2)

МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

ИЛЬЯЗОВ Д.М., МАКЕЕВА Т.А.

2010-26(2)

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УЧЕБНИКОВ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ

ДОБАЕВ К.Д. АБДЫРАХМАНОВА С.К. АКМАТОВА А.М.

2010-26(2)

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

ТЕШЕБАЕВ М. К

2010-26(2)

ИНФОРМАЦИОННО-ЗНАНИЕВАЯ СУЩНОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПЕТРОВ М.А

2010-26(2)

ИССЛЕДОВАНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА МЕТОДОМ МНОГОФАКТОРНОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА (на турецком языке)

ОЗДИЛЬ Т., УРДАЛЕТОВА А.Б., КАРАХАН К.

2010-26(2)

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ

ЗЕЙНАЛОВ Г.Г.

2010-26(2)

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

КАЛДЫБАЕВА А.Т., ИМАНКУЛОВА С.Э

2010-26(2)

ПЕДАГОГДУН КОМПЕТЕНТТУУЛУГУ - БИЛИМ БЕРУУНУН САПАТЫН ЖАКШЫРТУУНУН НЕГИЗИ

БОТАЛИЕВА У.А.

2010-26(2)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ИННОВАЦИОННО-ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

АСИПОВА Н.А.

2010-26(2)

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ

ПАНКОВ В.В.

2010-26(2)

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ»

АСАНАЛИЕВ Р.М., ТАВИНТЕЕВ Р.А., АКУНОВА Р.Ж.

2010-26(2)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ

МААТКЕРИМОВ Н.О. САМОЛЬЯНОВА И.Н.

2010-26(2)

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

АБДУЛДАЕВ Д.А.

2010-26(2)

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ И ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

ДЮШЕЕВА Н.К., МАКОВКА Т.А.

2011-8

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ

САЛХАНОВА Ж.Х.

2011-8

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИКИ СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ПАНКОВ В.В., ПАНКОВА В.В.

2010-25

ОРТО МЕКТЕПТЕ ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫК ФУНКЦИЯЛАРДЫ ОКУТУУДА ТАРЫХТЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИ

ТОЛОГОЖОЕВА Н.О., НАЗАРБАЕВА М.Т.

2010-25

ЛИЦЕЙЧИЛЕРДИН ОЗ АЛДЫНЧА ИШМЕРДУУЛУК ПРОЦЕССИНИН БАШТАПКЫ АБАЛЫ

СОЙСАЛ И.

2010-25

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

САТЫБАЛДИЕВА А.М., ЖУМАЕВА Б.Т., ДЖАИЛГАНОВА. Ж.С.

2010-25

КЫРГЫЗ ТИЛ САБАГЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ

САТЫШЕВА Г. А.

2011-8

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

ИВАНОВА В.П.

2010-25

КЫРГЫЗ-ТУРК ЛИЦЕЙЛЕРИНДЕ ОКУУ ПРОЦЕССИН УЮШТУРУУДА ОКУТУУНУН КЭЭ БИР ЖАНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУУ

ОРХОН ИНАНДЫ

2010-25

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

КУРМАНАЛИЕВА С.Р., ЖАНУЗАКОВА Э.К.

2010-25

DEVELOPING THE LISTENING COMPREHENSION SKILLS

КУРБАНКУЛОВА А.С., КООМАНОВА В.К., АБДЫКЕРИМОВА У.С., ОТОГЕНОВА А.У.

2010-25

ИГРА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КООМАНОВА В.К., АБДЫКЕРИМОВА У.С., КУРБАНКУЛОВА А.С.

2010-25

БАЛДАРДЫ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК ИДЕЯЛАРГА ТАРБИЯЛООДО МЕКТЕП ЖАНА УЙ-БУЛОНУН РОЛУ

КАРАСАРТОВА Ж.Б.

2010-25

ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

КАЛМУРЗАЕВА Н.Б., СУЛАЙМАНКУЛОВА Г.Ж., АСАНАКУНОВА К.А., ЖАРКЫМБАЕВА Д.О.

2010-25

ЛЕКСИКАЛЫК НОРМА ЖАНЕ ОКУШЫЛАРДЫН СОЗДИ КОЛДАНА БИЛУ МАДЕНИЕТИНЕ ЖАТТЫКТЫРУ

ЖАПБАРОВА Г. А.

2010-25

ПЕРЕХОД СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ К НОВЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ИБРАЕВА Н.А, ТОКТАКУНОВА З.М., МАКЕЕВА С.А.

2010-25

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ

ГИЛЯУЗИЗОВА Н.М., МУРАДЫЛОВА Г.Ш., МУСИЕВА Н.М

2010-25

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ОБУЧАЮЩИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

ЕРЕН О.

2010-25

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ПУТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВУЗЕ

ДЮШЕЕВА Н.К., АСАНБАЕВ М.З.

2010-25

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К ПРЕДМЕТУ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА

БЕКТЕМИРОВ М., АСАНАЛИЕВ М.К., КУЛУБЕКОВА М.Т.

2010-25

ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ

АСАНАЛИЕВ М.К.

2010-28

О ПРИНЦИПАХ ОТБОРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ

ЮСУПОВА А.Х.

2010-28

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАТИВНЫХ КАРТИНОК НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

УРКАСЫМОВА Г.У., ЖУМАГУЛОВА Ф.М.

2010-28

METHODS OF ANALYSIS

ШАРШЕКЕЕВА Р.М., ТЕНТИМИШЕВА Ч.Ш.

2010-28

ОРТО МЕКТЕПТЕ АЙРЫМ КЕНЖЕ ЭПОСТОРДУ ОКУТУУНУН МАКСАТЫ ЖАНА МАЗМУНУ

ОРУМБАЕВ Т.О., ОМУРЗАКОВА К.К.

2010-28

ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫКТЫ ОКУТУУДА АЙРЫМ ТЕРМИНДЕРДИ ТАКТАП АЛСАК

ОРУМБАЕВ Т.О., ОМУРЗАКОВА К.К.

2010-28

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

ОРОЛБЕКОВА А.О.

2010-28

КЫЗДАРДЫ ТАРБИЯЛООДО ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАР –БААЛУУЛУКТУН БАШКЫ БУЛАГЫ

ОМУРЗАКОВА К.К., ЖУМАШОВА Н.А.

2010-28

КОНЦЕПЦИИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА С ПРАВОМ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЕТЯМ РАННЕГО ВОЗРАСТА

ОМУРАЛИЕВА.А.И., УЧКУРТКАЕВА И.И.

2010-28

ВИДЫ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

НАГАЕВА И.И., ГИЛЯУЗИЗОВА Н.М.

2010-28

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ С ЭСТЕТИЧЕСКИМ

МАМБЕТОВ З.Ж.

2010-27

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТОВ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

ВОЛКОВ Г.Г., ГРИГОРЬЕВ Е.А., АЛЕКСЕЕВ В.В.,

2010-28

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

КАСЫМОВА Р.С.

2010-28

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

КАСЫМОВА Р.С.

2010-28

БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИН АТА-ЭНЕЛЕР МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРУУДАГЫ ПЕДАГОГИКАЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ

КАРАСАРТОВА Ж.Б.

2010-27

ТАНДОО КУРСУН ОКУТУУДА ИНТЕРАКТИВДУУ ЫКМАЛАРДЫ КОЛДОНУУ

САЛЫКОВ С.С,.САРТПАЕВ Э.К,.САЛЫКОВА Н.С

2010-27

ФИЗИОЛОГИЯЛЫК ЖАНА БИОХИМИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕРДИ ЭЛЕКТРОНДУК ОКУТУУЧУ ПРОГРАММАЛАРДЫН ЖАРДАМЫНДА ОКУТУУ

САГЫНДЫКОВ Ж., САРКУЛОВ А.Т.

2010-28

ГРАММАТИКАНЫ УЙРОТУУДО ЭНЕ ТИЛИНИН МААНИЛУУЛУГУ

ЧЫНЫБАЕВА Д.Т., ОКЕНОВА А.Б

2010-27

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРДИ МАТЕМАТИКАНЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН ОКУТУУ

САБИРОВА Г.А., САГЫНДЫКОВ Ж. САТЫВАЛДИЕВ Д.Р.

2010-28

ЧЕТ ТИЛ САБАГЫНДА КОЛДОНУЛГАН ЭНЕ ТИЛИНИН ФУНКЦИЯЛАРЫ

ЧЫНЫБАЕВА Д.Т., ОКЕНОВА А.Б.

2010-28

ЛЕКСИКАНЫ УЙРОТУУДО ЭНЕ ТИЛИНИН КОЛДОНУЛУШУ

ЧЫНЫБАЕВА Д.Т., ОКЕНОВА А.Б

2010-28

ЧЕТ ТИЛДИ ОКУТУУДА ЧЕТ ТИЛИ МЕНЕН ЭНЕ ТИЛИНИН КАРЫМ-КАТЫШЫ

ЧЫНЫБАЕВА Д.Т.

2010-27

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

НУРКАСЫМОВА САУЛЕ НУРКАСЫМОВНА, ЖАНЫСОВА АРАЙ БОШАНОВНА

2010-28

ЖОГОРКУ КЛАССТАРДА ТАРЫХ САБАГЫНДА КОРУНУКТУУ ИНСАНДАРДЫН МИСАЛЫНДА ОКУУЧУЛАРДЫ ПАТРИОТТУК САПАТКА ТАРБИЯЛОО

БАКИРДИНОВА Н.А.

2010-27

ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НОРМИРОВАНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

МААТКЕРИМОВ Н.О. АДЕНОВА Б.Т.

2010-27

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ВОСПИТАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ КООПЕРАТИВНОГО ВУЗА

ЛОХОНОВА Г.М., КУПРИЯНОВА Э.В.

2010-28

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

АТЫМТАЕВА Б.Е.

2010-28

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА НАЧИНАЮЩИХ ДЗЮДОИСТОВ

АМАТОВ С., ПРОСКУРАКОВА Е.Б.

2010-28

СОВЕТЫ ТРЕНЕРУ

АМАТОВ С., ОМУРБЕКОВА Ж.Т.

2010-28

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЗЮДОИСТОВ И МЕРЫ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ

АМАТОВ С., ИСАКОВА И.

2010-27

О ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЯХ В ЛЕКЦИОННОМ КУРСЕ ФИЗИКЕ

КАРИПОВА М.К.

2010-28

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

АБЕТАЕВА Е.А.

2010-27

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

АБЫЛГАЗИЕВ Р.И.

2010-27

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЫГУ им. К. ТЫНЫСТАНОВА – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

АБДЫЛДАЕВ К.К

2010-27

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУКИ – МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ПОДЪЕМА СТРАНЫ

АБДЫЛДАЕВ К.К

2010-27

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

АБДУЛДАЕВ Д.

2011 2 (32) том 2

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ» В БФЭА

ЮДАХИНА Т.Г.

2011 2 (32) том 2

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

АШМАРИНА Е.В.

2011 2 (32) том 2

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

КУБАТБЕКОВА Ш.К.

2011 2 (32) том 2

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОММУНИКАТИВНОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

МАМАТОВА К.Б.

2011-6

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И РОССИЕЙ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

КРАВЧЕНКО И.В.

2011-6

ИНТЕГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧЕРНОУС Т.Ф.

2011 2 (32) том 2

РОЛЬ ФИЛИАЛОВ КАФЕДР НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ПОДГОТОВКЕ КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЖАПАРОВ М.Т., АСАНАЛИЕВ А.Т.

2011 2 (32) том 2

ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

МАМБЕТАЛИЕВА С.М., РАМАТОВ К.С.

2011 2 (32) том 2

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КЫРГЫЗСТАНА

БАЙМУЛДИНОВА А.Т.

2011 2 (32) том 2

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЙ

ЧОРОЕВ К., АСАНАЛИЕВ А.Т.

2011 2 (32) том 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

БОЛУЧЕВСКАЯ О.А.

2011 2 (32) том 2

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

БАБАЕВ М., ОМАРАЛИЕВА З.

2011 2 (32) том 2

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ И СРАВНЕНИЕ ЕГО С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ

ЗУЛПУЕВА К.А., САТЫБАЕВ А.ДЖ.

2011 2 (32) том 2

МЕТОДЫ ИНФОРМАТИКИ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ЗУЛПУЕВА К.А., САТЫБАЕВ А.ДЖ.

2011 2 (32) том 2

ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОКТОГУЛОВА Г.А., КУЛЕКОВА Ч.Б., АБДЫРАИМОВА К.С.

2011 2 (32) том 2

СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ -ЧЛЕНОВ ШОС В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

МАЛЮТИН Д.В.

2011 2 (32) том 2

KIRGISISCH-DEUTSCHE KOOPERATION ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN INIT UND WHZ SEIT 2003

BEIER GEORG

2011 2 (32) том 2

ИНТЕГРАЦИЯ КГУСТА В МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА СТАДИИ ПЕРЕХОДА К МНОГОУРОВНЕВОМУ И НЕПРЕРЫВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

АБДЫКАЛЫКОВ А., СЫДЫКОВ К.С., РАДЖАПОВА Н.А.

2011 2 (32) том 2

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ НАУКЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЧЫМЫРОВ А.У.

2010-4 (30)

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СО СТУДЕНТАМИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА.

АРСТАНБЕКОВА Ж.А., ДЖОЛБУЛАКОВА Ч.А.

2010-4 (30)

ДИСТАНТТЫК КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУНУН МУМКУНЧУЛУКТОРУН АНЫКТОО

АБДЫЛДАЕВ О.Т., ЖАПАРОВ Н.Т., ОМУРКАНОВ Т.А.

2011-6

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ДЖУНУШАЛИЕВА ГУЛЬНАРА

2011-5

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕТРОСЯН Г.А.

2011-5

АККРЕДИТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕТРОСЯН Г.А.

2011 2 (32) том 1

ПИСЬМО И ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

ЧОЮБЕКОВА Н.М.

2011 2 (32) том 1

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ

АКПАРАЛИЕВ А.И.

2011 2 (32) том 1

РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В КЫРГЫЗСТАНА

НАРКОЗИЕВ А.К., АКПАРАЛИЕВ А.И.

2011 2 (32) том 1

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ В СРЕДЕ DELPHI-7

РУБЛЕВА Т.Н.

2011 2 (32) том 1

АКТИВИЗАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

СУЛТАНОВА Г.К.

2011 2 (32) том 1

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕМИРКУЛОВА К.Т.

2011 2 (32) том 1

ОБУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

ТОКТАКУНОВ Т., КАЗЫБАЕВ А., КАСМАЛИЕВ Т.

2011 2 (32) том 1

ЖАНЫ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ МЕНЕН БИЛИМ ДЕНГЭЭЛИН ТЕКШЕРУУДО КОМПЬЮТЕРДИК ТЕСТ ТУЗУУНУН ОЗГОЧОЛУКТОРУ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ

КАРАГУЛОВ Д.К., ТОКТОГУЛОВА Б.Б., ШАДИЕВ М.М.

2011 2 (32) том 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА В ОБРАЗОВАНИИ: РАЗРАБОТКА ВИДЕОУРОКОВ

МАМАДАЛИЕВА К.А., АСИЛОВА З.А., УСЕНОВ К.Ж.

2011 2 (32) том 1

ИНСТИТУТ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

УКУЕВ Б.Т.

2011 2 (32) том 1

ЖАНЫ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ МЕНЕН БИЛИМ ДЕНГЭЭЛИН ТЕКШЕРУУДО КОМПЬЮТЕРДИК ТЕСТ ТУЗУУНУН ОЗГОЧОЛУКТОРУ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ

КАРАГУЛОВ Д.К., ТОКТОГУЛОВА Б.Б., ШАДИЕВ М.М.

2010-21

РОЛЬ НАУКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

БАЙКЕНОВА Г.Г., ТУРСЫНОВА Ж.Ж.

2010-4 (30)

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕСТОВ

МАМБЕТОВА А.А.

2010-3 (29)

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

АЖЫМАНБЕТОВА Г. И.

2010-3 (29)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ: «ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ»

АКМАТБЕКОВА Д. У.

2010

РОЛЬ НАУКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

БАЙКЕНОВА Г.Г., ТУРСЫНОВА Ж.Ж.

2009-4(26)

СИТУАТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ

ХАСАНОВ Н.Б.

2009-4(26)

MYTHICAL COGNITION AND POETIC CONSCIOUNESS ABOUT STARS

AIMUKHAMBETOVA ZH. А.

2010

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕННО НОВОМ ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ ХХI ВЕКА

АДАЕВ М.Р.

2010

СИСТЕМА АДАПТАЦИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

АБДЫЛЛАЕВА Г.О.

2011-1

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

ВОЛКОТРУБОВА А.В.

2011-1

ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

ВОЛКОТРУБОВА А.В.

2011-1

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИХ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ГУЛАКОВА Н.А.

2011-1

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ

ИВАНОВА В.П.

2011-1

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

ТЕНТИМИШЕВА А.Н.

2011-1

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ

ТОРОГЕЛЬДИЕВА Г.А.

2011-1

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СТРУКТУРЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЖАРКОВА Е.Н.

2010-11

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ИГРОМАНИИ У ПОДРОСТКОВ

ЯРМУХАМЕДОВА Э.Ф.

2010-11

РОЛИ И ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ гг. БИШКЕК, УЛЬЯНОВСК, КРАСНОЯРСК)

МАЛЫХ С.Б., МАЛЫХИН П.А., КОРЖОВА О.А.

2010-11

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ШКОЛЕ: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

КОРЖОВА О.А., ГЛАЗУНОВА А.В. И ДР.

2010-11

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КЫРГЫЗСКОМУ ЯЗЫКУ

ЧАЗОВА А.А.

2010-11

СИСТЕМА МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ

ИВАНОВА В.П.

2010-1-6

ИНТЕГРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

ВАН ЮНЬНА

2010-1(27)

АТЛЕТИЗМ В СИСТЕМЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

МУРАТОВ А.И., ШАРШЕНАЛИЕВ Ч.

2010-8

ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА

КУЗЬМЕНКО О.С., ФЕДЯЙ И.В.

2010-8

КРИЗИС ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЯЙ И.В.

2010-8

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ КЫРГЫЗСТАНА И КНР

ТОРОГЕЛЬДИЕВА Г.А.

2010-8

“ПЕРФОРМАНС ПРИОРИТЕТОВ”: ПРОШЛОЕ ПРИНАДЛЕЖИТ БУДУЩЕМУ. ПОИСК ИДЕНТИЧНОСТИ И КОНТЕКСТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

ПЛОСКИХ В.М., БЕКБАЛАЕВ А.А., ШАПОВАЛОВ В.И.

2010-5

МЕСТО И РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ВЫСШЕМ ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ЩЕРБАКОВА С.А.

2010-5

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

ИМАНАЛИЕВА Ж.Т.

2010-5

ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

ИМАНАЛИЕВА Ж.Т.

2010-4

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЗАКОВА Л.П.

2010-3

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЖАНЫБЕКОВА А.Т., МАНУЙЛЕНКО Ю.И., ОМУРЗАКОВА З.А.

2010-3

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАФЕДРЫ

ВОРОБЬЕВ А.Е., ВАККЕР О.В.

2010-2

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ОСМОНОВА Ч.А.

2010-2

НАУЧНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТА ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ШАБИЕВ С.Г.

2010-1

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

МАЛЬЧИК А.Ю.

2009-24-2

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТУСУПБЕКОВА К.И., МАМЕТОВА Д.А., ПОПЕНКО Г.Д.

2009-24-2

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ТУСУПБЕКОВА К.И.

2009-24-2

К ВОПРОСУ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ УДАРЕНИЯ В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО И КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКОВ)

ТУЛЕЕВА Ч.С.

2009-24-2

РОЛЬ КУРСА «МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ШКОЛЕ

ТКАЧЕВА С.А., АКМОЛДОЕВА А.Ж.

2009-24-2

ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ИННОВАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

САРТБЕКОВА Н.К.

2009-24-2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

РЫСКУЛБЕКОВА Р.М., АСАНАЛИЕВА Н.А., АСАКЕЕВА И.У., СОЛДАТОВА А.М.

2009-24-2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

НУРГАЗЫ ТУРДАКУН УУЛУ, САДЫБАКАСОВ Ж.Ш.

2009-24-2

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИН)

КАРАХАНИДИ К.С.

2009-24-2

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ СРЕДНИХ ПРФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ИСАКОВА Ч.Б.

2009-24-2

ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВНИЯ ПАТРИОТИЗМА

ИМАНБАКАЕВА М.Г.

2007-2

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ

СЫДЫКОВ Ж.К., АКЖОЛОВА З.П., КАДЫРАЛИЕВА Д.Ж.

2007-2

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ КАК АСПЕКТ ВЕЖЛИВОСТИ

СУЛАЙМАНКУЛОВА А.Н.

2007-2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

САРТБЕКОВА Н.С., КАРАГУЛОВА М.К.

2007-2

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ШАРШЕНБЕК КЫЗЫ Н., НОГОЙБАЕВА С.К.

2007-2

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ МЕТОДОМ СЛАЙДИНГА

МАМБЕТОВА Т.К.

2007-2

МНОГОЯЗЫЧИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

КАРЫБЕКОВА Н.М.

2007-2

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

КАРАХАНИДИ К.С.

2007-2

О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ

АШМАРИНА Е.В.

2010-04-3

НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ В КАЗНТУ ИМ. К.И. САТПАЕВА

ТУРГИМБАЕВ К.А.

2010-04-3

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ КРИВЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИКВАДРАТИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

НУРМАХАНОВ Б.Н., КУБЕНТАЕВА Г.К.

2010-04-3

О СТИМУЛИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

КИМ В.П.

2010-04-3

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОМУ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ

ДАБАЕВА А.К., САКЕЕВА З.Э.

2010-04-3

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ КАК ЕДИНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

АРХИПОВА Т.В.

2010-04-3

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК РЕСУРС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ТОЛОБАЕВ М.Ш., АБДРАЗАКОВ Т.А.

2008-5

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

МУРАТОВ А.Ы., РЫСОВ А.

2009 №1

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ВУЗЕ

ШИШКАРАЕВА А., ТОБОКЕЛОВА С.

2009 №1

МЕКТЕПТЕРДЕ БИОЛОГИЯНЫ ОКУТУУНУН АЛДЫНКЫ ЫКМАЛАРЫ

ТУРДУБАЕВА М.

2009 №1

А. ОСМОНОВДУН "ТОЛУБАЙ СЫНЧЫ" ПОЭМАСЫН ИНТЕРАКТИВДУУ ЫКМАЛАР МЕНЕН ОКУТУУ

ТОКУРОВА А.О., ЖАЛИЛОВА Н. К.

2009 №1

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ШКОЛЕ

СУЛЕЙМАНОВА Т.А., ЖУСУПОВА А.А.

2009 №1

МОРФОЛОГИЯНИ СИСТЕМАВИЙ УРГАНИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИГА КАРАШЛАР

МИРЗАХИДОВА М.И.

2009 №1

BUILDING VOCABULARY AND IMPOROVING WRITING WHILE CREATING A FAIRY-TALE

КОЧКОРБАЕВА Л.С.

2009 №1

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ КЫРГЫЗСКОЙ ШКОЛЫ ГЛАГОЛЬНЫМ СЛОВОСОЧЕТАНИЯМ

КАРЫМБАЕВА К.Э., РАМАНКУЛОВ Ш.М.

2009 №1

ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ-КАК ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

КАЛМАНБЕТОВ М.К., МАТКАРИМОВА М.Ш.

2009 №1

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПО РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ В КЫРГЫЗСКОЙ АУДИТОРИИ

ЖОЛБОРСОВ У.О., АСАНОВ А.Ж.

2009 №2

ОБУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ПОМОЩИ ИГР

ЭСЕНОВА А.Г., АСЫЛБЕКОВА Ч.А., МОЛДОБАЕВА Б.У.

2009№1

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.

АЛДАШЕВА К.Б.

2009 №2

АНГЛИС ТИЛИНИН АМЕРИКА ВАРИАНТЫНЫН ГРАММАТИКАСЫНЫН ОЗГОЧОЛУК ЖАКТАРЫ

УМУРЗАКОВА К.Э., АКБУЮКОВ М.М.

2009 №2

БИОЛОГИЯНЫ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ БИЛГИЧТИКТЕРДИ ЖАНА КОНДУМДОРДУ КАЛЫПТАНДЫРУУ

ТУРДУБАЕВА Б.М., АЙДАРОВА Г., ТОКТОРАЛИЕВ А.

2009 №2

ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ

СЕКИЕВА Р.А.

2009 №1

СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЫ В ВУЗАХ НА ПРИМЕРЕ ЖАГУ.

АБДРАШЕВ А.Б., АМАНКУЛОВА Т.К.

2009 №2

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ОРОЗБАЕВ Б.С., ПАНИЧЕВА Г.А.

2009 №2

АНГЛИС ТИЛИ ЭМЕС АДИСТИКТЕРИНЕ ТЕКСТИ ОКУТУУНУН ЫКМАЛАРЫ

ЖОЛДОШАЛИЕВА А.Б., ЖОЛДОШБАЕВА Ы.К.

2009 №2

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА МУГАЛИМДЕРДИ ДАЯРДООНУН АКТУАЛДУУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

БЕКБОЕВ И. Б., АВАНОВА Ж.А.

2009 №2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ

АКБУЮКОВ М.М., УМУРЗАКОВА К.,.

2009 №2

МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ БОЮНЧА ЛЕКЦИЯЛЫК САБАКТАРДЫН ТУЗУЛУШУН ОПТИМАЛДАШТЫРУУНУН АЙРЫМ ЖОЛДОРУ

АВАНОВА Ж.А., БАГЫШЕВ К.

2009 №2

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСТАНА В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КР

АБДРАШЕВ А.Б.

2009-12

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ШКОЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ И КЫРГЫЗСТАНЕ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКА, БИШКЕКА И САМАРЫ)

МАЛЫХ С.Б., МАЛЫХИН П.А., КОРЖОВА О.А.

2009-12

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ

АГЕЕВА И.А.

2009-12

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРКУЛЬТУРНОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ ЗА РУБЕЖОМ (НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ)

ПАНКОВА Т.В., ПАНКОВ В.В., АЖИБАЕВА А.Ш.

2009-12

НАУЧНЫЙ ДИСКУРС В СОДЕРЖАНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНОВА В.П.

2009-12

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ГУЛАКОВА Н.А.

2009-9

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ИСМАИЛАХУНОВА С.М.

2009-18

СОЦИАЛЬНО-ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ, ПЕРЕЖИВШИМИ НАСИЛИЕ, КАК ОСНОВА ИННОВАЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ ПРЕДПРИЯТИИ

ГУЛЯЕВСКАЯ Н.В.

2009-18

О ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ

ГОЛОВИНА В.Г., ПАХЫРОВ З.П.

2009-18

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

ГЛУШКОВА И.И.

2009-18

ИНФОРМАТИКАНЫН КЫРГЫЗЧА ТЕРМИНДЕРИНИН АЙРЫМ БИР МАСЕЛЕЛЕРИ

ЭРКИНБАЕВ М.А., ИСКАКОВ Р.Т., МУКАМБЕТОВА С.А., АСАНОВА З.А.

2009-18

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ РЕЧИ

БАЯЛИЕВА Д.А.

2009-18

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОЙ ФОРМЫ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» (ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ВИКТОРИНЫ) «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

БАТЫРЖАНОВА П.C.

2009-18

МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ЭФФЕКТЫ ВОСПРИЯТИЯ ЖУРНАЛИСТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

АСАНКУЛОВА С.С. , АСАНКУЛОВА Б.С.

2009-18

РОЛЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ

АСАНБЕКОВА Ч.М.

2009-18

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРАХ И В ВУЗЕ

АСАНБЕКОВА Ч.М.

2009-18

ФОРМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ. (НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ КЫРГЫЗСТАНА»)

АЛТЫМЫШБАЕВА Л.К. , КЫРГЫЗБАЙ КЫЗЫ САЛКЫНАЙ

2009-18

МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ИННОВАЦИОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

АКМАТОВА М.Р., АЛИКЕЕВ С.С.

2009-18

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВТУЗЕ

АКМАТКУЛОВ А.А.

2009-23

АЙЫЛДЫК БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТИН ОКУУЧУЛАРЫНЫН СОЗ БАЙЛЫГЫН ОСТУРУУНУН ЫКМАЛАРЫ

УМАРБЕКОВА А.

2009-23

ПЛАНИМЕТРИЯ КУРСУН ОКУТУУДА МАТЕМАТИКАНЫН ТАРЫХЫНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИН КОЛДОНУУ

САЛЫКОВ С.С., САЛЫКОВ Н.С., НАЗАРБАЕВА М.Т.

2009-23

DEVELOPING SPEAKING LISTENING SKILLS

САГЫМБАЕВА Э.Ж., ТЕНТИМИШЕВА Ч.Ш.

2009-23

КОМПЕТЕНТТУУЛУК ДИДАКТИКАЛЫК МАТЕРИАЛ МЕНЕН ТЫГЫЗ БАЙЛАНЫШТА

ОМУРБЕКОВ А.М.

2009-23

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

МУТЛУ АКБУЛУТ

2009-23

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

МУКАМЕДЖАНОВА Н.Т., ОМУРАЛИЕВА А.И.

2009-23

ЫСЫК-КОЛДУН ИЛИМ, БИЛИМ ФЛАГМАНЫНЫН ОРУШ АЛГАН ЖЫЛДАРЫ

МААТКЕРИМОВ Н.О.

2009-23

«ЧАТЫРАШ» КАРТАСЫН ТУЗУУ МЕНЕН САБАКТЫ БЫШЫКТОО

КУРМАНКУЛОВ Ш.Ж., НОРУЗАЛИЕВА Г.С.

2009-23

ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КАК КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ИКМЕТ ЖАН, БАЙСАЛОВ Ж.У.

2009-23

ФОЛЬКЛОРДУК ЧЫГАРМАЛАРДЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН МУЗЫКАЛЫК-ЭСТЕТИКАЛЫК КЫЗЫГУУСУН КАЛЫПТАНДЫРУУ

ИБРАЕВА Г.

2009-23

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ

ДЮШЕЕВА Н.К., АСАНБАЕВ М.З.

2009-23

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ПУТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВУЗЕ

ДЮШЕЕВА Н.К., АСАНБАЕВ М.З.

2006-4

СМЫСЛОВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ КОНСТРУКТОВ СОВРЕМЕННОГО ВАРИАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНОВА В.П.

2008-9

РОЛЬ РИСУНКА ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ВООБРАЖЕНИЮ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ТАРТЫКОВ С.Н.

2008-9

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОВУЗОВСКОЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ

МОЛДАХМАТОВА Ч.А., ТАРТЫКОВ С.Н.

2008-9

СОЦИАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТУРГУМБЕКОВА Э.З.

2008-4

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В НОВЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

АЙНЕКЕНОВА Ч.Р.

2009-23

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ», РЕАЛИЗОВАННЫЕ В

АКУЛОВА Б.Т.

2008-1

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ КАК КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

СУРОДИН Ю.Д., ЧУРАКАЕВА Е.В.

2007-10

ЦЕЛОСТНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА КАК РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

ПЕТРЯЕВ В.В.

2007-12

СТРУКТУРА, АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

ГАВРИЛЕЦ Е.З., МЕДВЕДЕВА О.А. И ДР.

2009-23

К ВОПРОСУ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ ВУЗОВ

АБДУЛДАЕВ Д.А.

2007-6

ВНЕДРЕНИЕ ИДЕЙ НЕМЕЦКИХ ПЕДАГОГОВ-РЕФОРМАТОРОВ КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ КЫРГЫЗСТАНА

ЮШИНА Е.В.

2007-6

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КУРСА МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

МОНАКО Т.П.

2007-6

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ИСМАИЛАХУНОВА С.М.

2007-6

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧЕРНОУС Т.Ф.

2007-5

ФЕНОМЕН МАКИАВЕЛЛИЗМА И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ В СТИЛЯХ ПОВЕДЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

ЩЕГЛОВА Э.А.

2007-5

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА

ПРАСЛОВА Г.А.

2007-5

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

ПЛЕШАКОВА Н.Н.

2007-5

ЛИЧНОСТНО-СМЫСЛОВОЙ КОМПОНЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

ИВАНОВА В.П.

2007-1

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

ТКАЧЕНКО Н.С.

2007-1

УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

ДОРОХОВА С.В.

2009-1

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРСУ

ИСАКОВ К.И., АБРАМОВ Б.В., БОБРОВСКАЯ Е.А., КОСТИНА А.С.

2007-7

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕМАТИКО-СИТУАТИВНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

КОМИНАРЕЦ Н.Д.

2007-7

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

ФРОЛОВА М.С.

2007-7

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

ЮХТИНА Н.С.

2007-7

ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

МОКИНА Л.В.

2007-7

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

СИДОРОВА М.Г.

2006-10

ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

ИВАНОВА И.И., ЧЕРНОУС Т.Ф.

2006-2

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДФАКУЛЬТЕТА КРСУ В 2005 г.

ЗАХАРОВ Г.А., НАРТАЕВА А.К.

2004-8

О РОЛИ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

ВАСИЛЬКОВА Г.А.

2004-8

УЧЕБНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ КОМПЬЮТЕРОВ И СИСТЕМ

ПОНОМАРЕВ А.Я., ТРУБЧАНИНОВ Д.И.

2004-7

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ (1990–2003 гг.)

ДЖАПАРОВА Р.Н.

2004-4

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

ГОЛОВ А.Г.

2004-3

ЖОЖДОРДО КЫРГЫЗ ТИЛИН ЭКИНЧИ ТИЛ КАТАРЫ YЙРОТYYДО ОКУУ ЖАНА УГУП ТYШYНYYНYН ЫГЫН БИЛYY ЖАНА АЛАРГА МАШЫГУУНУ ОНYКТYРYY МАСЕЛЕСИ ТУУРАЛУУ

БИЯЛИЕВ К.А.

2004-3

ЖОЖДОРДО КЫРГЫЗ ТИЛИН ЭКИНЧИ ТИЛ КАТАРЫ ОКУТУУДА ЛЕКСИКАЛЫК МИНИМУМДУ ТYЗYY МАСЕЛЕСИ ТУУРАЛУУ*

БИЯЛИЕВ К.А.

2004-2

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ФИЛИППОВА В.А.

2004-2

КОНЦЕПЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВУЗОВ ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ

ДАРАГАН С.Б.

2004-2

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ

ЖЕЛЕЗНОВА И.А.

2004-1

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – ОСНОВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ИВАНОВА В.П.

2003-7

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КУРСОВЫХ РАБОТ

ГОЛОВА В.П., ЗАРИФЬЯН А.Г., ЛУПИНСКАЯ З.А., ГОЛОВ А.Г.

2003-7

СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ НА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КРСУ

ГОЛОВ А.Г., ЗАРИФЬЯН А.Г., ГОЛОВА В.П.

2003-7

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ И САМОУПРАВЛЯЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК И ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ»

КОЖИНОВА Т.В.

2009-15

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

КАЛМАНБЕТОВА Н.А.

2009-15

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИСМАНОВА Г.Х.

2009-7

ВНЕДРЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИКУ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ШЕВЧЕНКО Т.В.

2009-7

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ЧОЙБЕКОВА Д.Р.

2009-6

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: СЕГОДНЯ – В ОБРАЗОВАНИИ, ЗАВТРА – В НАУКЕ

НИФАДЬЕВ В.И.

2009-6

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ СТАТУС УНИВЕРСИТЕТА

ДВОРЯНИНОВА Н.Н.

2009-3

АНАЛИЗ СТИЛЕЙ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

АГЕЕВА И.А.

2009-3

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ И ЧУВСТВА ВИНЫ У УЧИТЕЛЕЙ

АГЕЕВА И.А.

2009-2

СТАНОВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА НА КАФЕДРЕ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОЛОГИИ, ГОРНОГО И НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА1

ВОРОБЬЕВ А.Е.

2009-22

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

ИМАНАКУНОВА И.Ж., КУРБАНКУЛОВА А., АСАНБАЕВА Н.Т.

2009-22

ӨЗ АЛДЫНЧАЛУУЛУККА ТАРБИЯЛОО ИШТЕРИНИН СИСТЕМАСЫ ОКУУЧУЛАРДЫН ИНСАНДЫК САПАТЫ КАТАРЫ

ОЗГУР ЭРЕН

2009-22

ОКУУЧУЛАРДЫ ГУМАНДУУЛУККА ТАРБИЯЛООДО МЕКТЕП ЖАНА ҮЙ-БҮЛӨНҮН РОЛУ

КАРАСАРТОВА Ж.Б.

2009-22

ОРТО МЕКТЕПТЕРДЕ ЧЕТ ТИЛДИН ГРАММАТИКАСЫН ОКУТУУДА ЭНЕ ТИЛИНИН МААНИСИ ЖӨНҮНДӨ

АЙЫЛЧИЕВА С.У., АМАНАТОВА Д.О., УРКАСЫМОВА Г.У., АШЫМОВА К.Ж.

2009-22

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

МУСАЕВА У.Д., КУРБАНКУЛОВА А.С., ТУРСУНБАЕВА А.М.

2009-22

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПИСЬМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ

КАДЫРКУЛОВА У.К.

2009-22

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИИ

БЕИРМАНОВА Л.Т., БЕИРМАНОВ А.Т.

2009-22

ИСПАНИЯДАГЫ БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МУГАЛИМДИ ДАЯРДОО ПРОЦЕССИ ЖАНА АГА КОЮЛУУЧУ ТАЛАПТАР

РАЕВА Т.Т.

2009-22

ATRIUM LINGUARUM OBSERVATORY, INSTITUTE OF EDUCATION SCIENCES, UNIVERSITY OF SANTIAGO DE COMPOSTELA. SPAIN

JOSE MANUEL VEZ

2009-22

НОРМАЛИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ

МААТКЕРИМОВ Н.О., МАМЫРОВ Ж., САРТБАЕВ Э.

2009-22

МЕКТЕП МАТЕМАТИКАСЫН ОКУТУУНУН САЛТТУУ ЖАНА АЗЫРКЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

САЛЫКОВ С., САРТПАЕВ Э., КАДЫРОВА А.

2008-21

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

КЕНЕШБЕКОВ К.К., АМАНБАЕВА А.У.

2008-21

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА

АСАНАЛИЕВА Д.М.

2008-21

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ «ИНФОРМАТИКИ» В ВУЗЕ

ТОКТАКУНОВА З.М., ЗАКИРЯЕВ К.Э., АДЫЛБЕКОВА А.

2008-21

ПРОГРАММАЛОО ТИЛДЕРИ БОЮНЧА ЛЕКЦИЯ ОКУУНУН КЭЭ БИР МАСЕЛЕЛЕРИ

ЭРКИНБАЕВ М.А., ИСКАКОВ Р.Т., БООБЕКОВ Т.И., ИМАНКАНОВА К.Т.

2008-21

ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

АЛЫБЕКОВА Б.Э.

2008-21

ОКУУЧУЛАРДЫН ӨЗ АЛДЫНЧА ТААНЫП БИЛҮҮ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН АКТИВДЕШТИРҮҮ ПРОЦЕССИНИН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

СОЙСАЛ И.

2008-21

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА В ШКОЛЬНОМ ПРЕПОДАВАНИИ

АРУНОВА А.М.

2008-21

О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ССУЗОВ

САМОЛЬЯНОВА И.Н.

2008-21

СТУДЕНТТЕРДИ ЧЕТ ТИЛИН ҮЙРӨНҮҮГӨ КЫЗЫКТЫРУУНУН АЙРЫМ УСУЛДАРЫ

ТОКТОРБАЕВА А.

2008-21

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ В ОБРАЗОВАНИИ

БАРАТОВА З.К., НИЯЗОВА Р.Т.

2008-21

ВЫСШАЯ ШКОЛА В МЕЖДУНАРОДНОМ ДИАЛОГЕ ГОРНЫХ ГОСУДАРСТВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

АБДУКАРИМОВА А.У.

2008-21

ИСПАНИЯ МАМЛЕКЕТИНДЕГИ БОЛОН ПРОЦЕССИ ЖАНА ЕВРОПАНЫН ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮ МЕЙКИНДИГИ

РАЕВА Т.Т.

2008-21

ATRIUM LINGUARUM OBSERVATORY, INSTITUTE OF EDUCATION SCIENCES, UNIVERSITY OF SANTIAGO DE COMPOSTELA. SPAIN

JOSÉ MANUEL VEZ

2008-21

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВУЗОВ В КОНТЕКСТЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РОСТА

ТОКТОСОПИЕВ А.М., ОСМОНБАЕВА К.Б.

2008-21

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ

ОРОЗАЛИЕВА Ф.Р.


 
 

Dibrary